Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Åkerlänna Fria Skola AB om godkännande som huvudman (SI 2021:650)

Full text

(1)

Sida 1 (2)

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se

Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text.

Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Åkerlänna Fria Skola AB om godkännande som huvudman (SI 2021:650)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. att lämna yttrande över ansökan från Åkerlänna Fria Skola AB i enlighet med bilagt förslag.

Ärendet

Uppsala kommun ges möjlighet att yttra sig till Skolinspektionen över ansökan från Åkerlänna Fria Skola AB. I Skolinspektionens remiss anges att lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal

verksamhet). I yttrandet ombeds kommunen att bifoga en konsekvensbeskrivning där det framgår vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem - sex år.

Kommunen ombeds även att bifoga ett faktaunderlag till yttrandet för att

Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra.

Beredning

Ärendet har beretts i utbildningsförvaltningen.

Förslaget har inga konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektivet.

Utbildningsförvaltningen Datum: Diarienummer:

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden 2021-04-14 UBN-2021-01122 Handläggare:

Ingrid Holström

(2)

Sida 2 (2)

Föredragning

Åkerlänna Fria Skola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för att bedriva förskoleklass, grundskola (årskurserna 1-6) och fritidshem vid Åkerlänna skola i Uppsala kommun. Huvudmannen avser att etablera skolan läsåret 2022/2023 och planerar att skolan ska kunna erbjuda totalt 84

utbildningsplatser i förskoleklass – årskurs 6 samt 70 platser i fritidshem vid fullt utbyggd verksamhet 2027.

Uppsala kommun redovisar i bilagan till yttrandet ett faktaunderlag. Av

faktaunderlaget framgår att antalet 6-12 åringar förväntas öka med cirka 1 700 barn från 2021 till 2031 vilket kan antas innebära att elevantalet kommer att öka i Uppsalas grundskolor med motsvarande antal elever.

Kommunen bedrev fram till och med 2018 grundskola i Åkerlänna i den aktuella skollokalen, då skolan avvecklades på grund av otillräckligt elevunderlag. En helt ny skola byggdes i Jumkil 2018 och är dimensionerad för att klara behovet av elevplatser i närområdet. Skolan kan ta emot 150 elever och i dagsläget är endast hälften av skolplatserna fyllda. I närområdet finns också Skuttunge skola. Elevunderlaget i det geografiska området ä inte tillräckligt för att fylla tre skolor.

Ekonomiska konsekvenser Inte aktuellt i detta ärende.

Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2021

• Bilaga 1, Förslag till yttrande inklusive bilaga

• Bilaga 2, Förteckning över grundskolor och fritidshem

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas Utbildningsdirektör

(3)

Sida 1 (3)

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se

Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text.

Yttrande angående ansökan från Åkerlänna Fria Skola AB om godkännande som

huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem (SI 2021:650)

Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun möjlighet att yttra sig över rubricerad ansökan och kommunen vill med anledning av detta framföra följande:

Ansökan

Åkerlänna Fria Skola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för att bedriva förskoleklass, grundskola (årskurs 1-6) samt fritidshem vid Åkerlänna skola i Uppsala (i den tidigare Åkerlänna skolas lokaler) från och med läsåret 2022/2023.

Åkerlänna Fria Skola AB planerar att erbjuda 84 utbildningsplatser i förskoleklass och grundskola samt 70 platser i fritidshem vid fullt utbyggd verksamhet år 2027.

Bakgrund

Kommunen bedrev fram till och med 2018 grundskola i Åkerlänna i den aktuella skollokalen, då skolan avvecklades på grund av otillräckligt elevunderlag.

Faktaunderlag

Uppsala kommuns bedömning bygger på det faktaunderlag som redovisas i bilaga till yttrandet, där följande punkter redovisas:

1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6-12 år) av elever i

kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år.

2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående grundskolor i kommunen. Observera att det ska framgå vilka skolor som är fristående respektive kommunala. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå.

Utbildningsnämnden Datum: Diarienummer:

Yttrande 2021-04-14 UBN-2021-01122

Skolinspektionen

tillstand@skolinspektionen.se

(4)

Sida 2 (3)

3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen.

Uppsala kommuns konsekvensbeskrivning

Enligt Uppsala kommuns prognos kommer antalet 6-12 åringar förväntas öka med cirka 1 700 barn från 2021 till 2031 vilket kan antas innebära att elevantalet kommer att öka i Uppsalas grundskolor med motsvarande antal elever.

Kommunen bedrev fram till och med 2018 grundskola i Åkerlänna i den aktuella skollokalen, då skolan avvecklades på grund av otillräckligt elevunderlag. En helt ny skola byggdes i Jumkil 2018 och är dimensionerad för att klara behovet av elevplatser i närområdet. Skolan kan ta emot 150 elever och i dagsläget är endast hälften av skolplatserna fyllda. I närområdet finns också Skuttunge skola. Elevunderlaget i det geografiska området är inte tillräckligt för att fylla tre skolor. En nyetablering av Åkerlänna Fria Skola AB vid Åkerlänna skola i Uppsala med förskoleklass, grundskola och fritidshem bedöms därför medföra negativa konsekvenser för Uppsala kommuns närliggande grundskolor.

Utbildningsnämnden

Helena Hedman Skoglund Susanna Nordström

Ordförande Nämndsekreterare

(5)

Sida 3 (3)

Bilaga 1

1. Befolkningsprognos över kommunens 6-12-åringar de kommande tio åren (år 2021-2031)

Prognosen är framtagen 2020. En ny prognos tas fram i mitten av maj 2021.

År Antal

2021 19 611

2022 19 878

2023 19 951

2024 20 151

2025 20 267

2026 20 459

2027 20 605

2028 20 652

2029 20 840

2030 21 134

2031 21 389

Siffrorna ovan avser enbart personer folkbokförda i kommunen.

2. Sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen.

Se bilaga 2.

3. Karta över kommunala och fristående grundskolor i kommunen.

Se följande länk:

https://uppsalakommun.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id

=64a49a1371ac4e7ea4a7ef5f0154b23f

(6)

Skolform Regi Skola Årskurs Elever

Grundskola Kommunal Almtunaskolan 0 60

Grundskola Kommunal Almtunaskolan 1 76

Grundskola Kommunal Almtunaskolan 2 95

Grundskola Kommunal Almtunaskolan 3 67

Grundskola Kommunal Almtunaskolan 4 84

Grundskola Kommunal Almtunaskolan 5 80

Grundskola Kommunal Almtunaskolan 6 56

Grundskola Kommunal Almunge skola 0 28

Grundskola Kommunal Almunge skola 1 20

Grundskola Kommunal Almunge skola 2 27

Grundskola Kommunal Almunge skola 3 22

Grundskola Kommunal Almunge skola 4 66

Grundskola Kommunal Almunge skola 5 59

Grundskola Kommunal Almunge skola 6 58

Grundskola Kommunal Almunge skola 7 71

Grundskola Kommunal Almunge skola 8 73

Grundskola Kommunal Almunge skola 9 58

Grundsärskola Enskild Ansgarskolorna Emanuelskolan 1 3 Grundsärskola Enskild Ansgarskolorna Emanuelskolan 2 2 Grundsärskola Enskild Ansgarskolorna Emanuelskolan 3 3 Grundsärskola Enskild Ansgarskolorna Emanuelskolan 7 1 Grundsärskola Enskild Ansgarskolorna Emanuelskolan 8 3 Grundsärskola Enskild Ansgarskolorna Emanuelskolan 9 3 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Fridhemsskolan 0 17 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Fridhemsskolan 1 24 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Fridhemsskolan 2 26 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Fridhemsskolan 3 31 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Fridhemsskolan 4 23 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Fridhemsskolan 5 25 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Fridhemsskolan 6 23 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Kyrkskolan 7 77 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Kyrkskolan 8 85 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Kyrkskolan 9 61 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Källskolan 0 41 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Källskolan 1 30 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Källskolan 2 43 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Källskolan 3 38 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Trädgårdsskolan 4 40 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Trädgårdsskolan 5 42 Grundskola Enskild Ansgarskolorna Trädgårdsskolan 6 42

Grundsärskola Kommunal Berga grundsärskola 2 1

Grundsärskola Kommunal Berga grundsärskola 3 3

Grundsärskola Kommunal Berga grundsärskola 4 10

Grundsärskola Kommunal Berga grundsärskola 5 4

Grundsärskola Kommunal Berga grundsärskola 6 4

Grundskola Kommunal Bergaskolan 0 28

Grundskola Kommunal Bergaskolan 1 28

Grundskola Kommunal Bergaskolan 2 28

Grundskola Kommunal Bergaskolan 3 28

(7)

Grundskola Kommunal Bergaskolan 4 60

Grundskola Kommunal Bergaskolan 5 58

Grundskola Kommunal Bergaskolan 6 52

Grundskola Kommunal Björklinge skola 0 87

Grundskola Kommunal Björklinge skola 1 82

Grundskola Kommunal Björklinge skola 2 81

Grundsärskola Kommunal Björklinge skola 2 1

Grundskola Kommunal Björklinge skola 3 80

Grundskola Kommunal Björklinge skola 4 81

Grundskola Kommunal Björklinge skola 5 67

Grundsärskola Kommunal Björklinge skola 5 1

Grundskola Kommunal Björkvallsskolan 6 106

Grundskola Kommunal Björkvallsskolan 7 105

Grundskola Kommunal Björkvallsskolan 8 85

Grundskola Kommunal Björkvallsskolan 9 98

Grundskola Kommunal Bälinge skola 0 73

Grundskola Kommunal Bälinge skola 1 76

Grundskola Kommunal Bälinge skola 2 58

Grundskola Kommunal Bälinge skola 3 80

Grundskola Kommunal Bälinge skola 4 80

Grundskola Kommunal Bälinge skola 5 86

Grundskola Kommunal Börje skola 0 11

Grundskola Kommunal Börje skola 1 20

Grundskola Kommunal Börje skola 2 15

Grundskola Kommunal Börje skola 3 22

Grundskola Kommunal Börje skola 4 15

Grundskola Kommunal Börje skola 5 25

Grundskola Kommunal Börje skola 6 9

Grundskola Kommunal Danmarks skola 0 27

Grundskola Kommunal Danmarks skola 1 17

Grundskola Kommunal Danmarks skola 2 25

Grundskola Kommunal Danmarks skola 3 28

Grundskola Kommunal Danmarks skola 4 29

Grundskola Kommunal Danmarks skola 5 24

Grundskola Kommunal Domarringens skola 0 111

Grundskola Kommunal Domarringens skola 1 109

Grundskola Kommunal Domarringens skola 2 84

Grundskola Kommunal Domarringens skola 3 111

Grundskola Kommunal Domarringens skola 4 95

Grundsärskola Kommunal Domarringens skola 4 1

Grundskola Kommunal Domarringens skola 5 90

Grundskola Kommunal Ekuddenskolan 0 28

Grundskola Kommunal Ekuddenskolan 1 26

Grundskola Kommunal Ekuddenskolan 2 25

Grundskola Kommunal Ekuddenskolan 3 21

Grundsärskola Kommunal Eriksberg grundsärskola 6 2 Grundsärskola Kommunal Eriksberg grundsärskola 7 19 Grundsärskola Kommunal Eriksberg grundsärskola 8 14 Grundsärskola Kommunal Eriksberg grundsärskola 9 13

Grundskola Kommunal Eriksbergsskolan 7 118

(8)

Grundskola Kommunal Eriksbergsskolan 8 118

Grundskola Kommunal Eriksbergsskolan 9 119

Grundskola Kommunal Eriksskolan 0 83

Grundskola Kommunal Eriksskolan 1 74

Grundskola Kommunal Eriksskolan 2 84

Grundskola Kommunal Eriksskolan 3 72

Grundskola Kommunal Flogstaskolan 0 47

Grundskola Kommunal Flogstaskolan 1 45

Grundskola Kommunal Flogstaskolan 2 50

Grundskola Kommunal Flogstaskolan 3 42

Grundskola Kommunal Fredrika Bremerskolan 0 52

Grundskola Kommunal Fredrika Bremerskolan 1 53

Grundskola Kommunal Fredrika Bremerskolan 2 53

Grundskola Kommunal Fredrika Bremerskolan 3 50

Grundskola Kommunal Fredrika Bremerskolan 4 52

Grundskola Kommunal Fredrika Bremerskolan 5 52

Grundsärskola Kommunal Fredrika Bremerskolan 5 1

Grundskola Kommunal Funbo skola 0 41

Grundskola Kommunal Funbo skola 1 37

Grundskola Kommunal Funbo skola 2 40

Grundskola Kommunal Funbo skola 3 37

Grundskola Kommunal Gamla Uppsala skola 0 46

Grundskola Kommunal Gamla Uppsala skola 1 56

Grundskola Kommunal Gamla Uppsala skola 2 57

Grundskola Kommunal Gamla Uppsala skola 3 50

Grundskola Kommunal Gamla Uppsala skola 4 54

Grundskola Kommunal Gamla Uppsala skola 5 55

Grundskola Enskild Gluntens Montessoriskola 0 35

Grundskola Enskild Gluntens Montessoriskola 1 46

Grundskola Enskild Gluntens Montessoriskola 2 43

Grundskola Enskild Gluntens Montessoriskola 3 28

Grundskola Enskild Gluntens Montessoriskola 4 42

Grundskola Enskild Gluntens Montessoriskola 5 36

Grundskola Enskild Gluntens Montessoriskola 6 47

Grundskola Enskild Gluntens Montessoriskola 7 51

Grundskola Enskild Gluntens Montessoriskola 8 46

Grundskola Enskild Gluntens Montessoriskola 9 64

Grundskola Kommunal Gottsundaskolan 6 139

Grundskola Kommunal Gottsundaskolan 7 132

Grundskola Kommunal Gottsundaskolan 8 117

Grundskola Kommunal Gottsundaskolan 9 139

Grundskola Kommunal Gränbyskolan 6 59

Grundskola Kommunal Gränbyskolan 7 86

Grundskola Kommunal Gränbyskolan 8 118

Grundskola Kommunal Gränbyskolan 9 142

Grundsärskola Kommunal Gränbyskolan 9 1

Grundskola Kommunal Gåvsta skola 0 40

Grundskola Kommunal Gåvsta skola 1 36

Grundskola Kommunal Gåvsta skola 2 52

Grundskola Kommunal Gåvsta skola 3 40

(9)

Grundskola Kommunal Gåvsta skola 4 39

Grundskola Kommunal Gåvsta skola 5 45

Grundsärskola Kommunal Gåvsta skola 5 1

Grundskola Kommunal Gåvsta skola 6 56

Grundskola Kommunal Gåvsta skola 7 39

Grundskola Kommunal Gåvsta skola 8 44

Grundskola Kommunal Gåvsta skola 9 53

Grundskola Enskild Hagmarkens Skola 0 21

Grundskola Enskild Hagmarkens Skola 1 19

Grundskola Enskild Hagmarkens Skola 2 16

Grundskola Enskild Hagmarkens Skola 3 20

Grundskola Kommunal Hågadalsskolan 0 44

Grundskola Kommunal Hågadalsskolan 1 46

Grundskola Kommunal Hågadalsskolan 2 54

Grundskola Kommunal Hågadalsskolan 3 46

Grundskola Kommunal Hågadalsskolan 4 82

Grundskola Kommunal Hågadalsskolan 5 48

Grundskola Kommunal Hågadalsskolan 6 60

Grundskola Enskild Imanskolan 0 39

Grundskola Enskild Imanskolan 1 37

Grundskola Enskild Imanskolan 2 31

Grundskola Enskild Imanskolan 3 38

Grundskola Enskild Imanskolan 4 24

Grundskola Enskild Imanskolan 5 21

Grundskola Enskild Imanskolan 6 11

Grundskola Enskild Internationella Engelska Skolan 4 119 Grundskola Enskild Internationella Engelska Skolan 5 120 Grundskola Enskild Internationella Engelska Skolan 6 125 Grundskola Enskild Internationella Engelska Skolan 7 130 Grundskola Enskild Internationella Engelska Skolan 8 126 Grundskola Enskild Internationella Engelska Skolan 9 127 Grundskola Enskild Jensen Grundskola Uppsala 0 23 Grundskola Enskild Jensen Grundskola Uppsala 1 24 Grundskola Enskild Jensen Grundskola Uppsala 2 25 Grundskola Enskild Jensen Grundskola Uppsala 3 19 Grundskola Enskild Jensen Grundskola Uppsala 4 22 Grundskola Enskild Jensen Grundskola Uppsala 5 25 Grundskola Enskild Jensen Grundskola Uppsala 6 47 Grundskola Enskild Jensen Grundskola Uppsala 7 26 Grundskola Enskild Jensen Grundskola Uppsala 8 29 Grundskola Enskild Jensen Grundskola Uppsala 9 27 Grundsärskola Kommunal Johannesbäck grundsärskola 1 11 Grundsärskola Kommunal Johannesbäck grundsärskola 2 2 Grundsärskola Kommunal Johannesbäck grundsärskola 3 8 Grundsärskola Kommunal Johannesbäck grundsärskola 4 16 Grundsärskola Kommunal Johannesbäck grundsärskola 5 8 Grundsärskola Kommunal Johannesbäck grundsärskola 6 4

Grundskola Kommunal Johannesbäcksskolan 0 55

Grundskola Kommunal Johannesbäcksskolan 1 51

Grundskola Kommunal Johannesbäcksskolan 2 52

(10)

Grundskola Kommunal Johannesbäcksskolan 3 45

Grundskola Kommunal Johannesbäcksskolan 4 61

Grundskola Kommunal Johannesbäcksskolan 5 48

Grundskola Kommunal Johannesbäcksskolan 6 45

Grundskola Kommunal Jumkils skola 0 19

Grundskola Kommunal Jumkils skola 1 13

Grundskola Kommunal Jumkils skola 2 15

Grundskola Kommunal Jumkils skola 3 8

Grundskola Kommunal Jumkils skola 4 8

Grundskola Kommunal Jumkils skola 5 9

Grundskola Kommunal Järlåsa skola 0 14

Grundskola Kommunal Järlåsa skola 1 22

Grundskola Kommunal Järlåsa skola 2 25

Grundskola Kommunal Järlåsa skola 3 23

Grundskola Kommunal Järlåsa skola 4 15

Grundskola Kommunal Järlåsa skola 5 24

Grundsärskola Kommunal Järlåsa skola 5 1

Grundskola Kommunal Järlåsa skola 6 16

Grundskola Enskild Kajan Friskola 1 1

Grundsärskola Enskild Kajan Friskola 1 1

Grundskola Enskild Kajan Friskola 2 3

Grundsärskola Enskild Kajan Friskola 2 4

Grundskola Enskild Kajan Friskola 3 1

Grundsärskola Enskild Kajan Friskola 3 6

Grundskola Enskild Kajan Friskola 4 2

Grundsärskola Enskild Kajan Friskola 4 2

Grundskola Enskild Kajan Friskola 5 4

Grundsärskola Enskild Kajan Friskola 5 7

Grundskola Enskild Kajan Friskola 6 7

Grundsärskola Enskild Kajan Friskola 6 5

Grundskola Enskild Kajan Friskola 7 11

Grundsärskola Enskild Kajan Friskola 7 2

Grundskola Enskild Kajan Friskola 8 3

Grundsärskola Enskild Kajan Friskola 8 4

Grundsärskola Enskild Kajan Friskola 9 2

Grundskola Enskild Katarinaskolan 6 104

Grundskola Enskild Katarinaskolan 7 103

Grundskola Enskild Katarinaskolan 8 97

Grundskola Enskild Katarinaskolan 9 97

Grundskola Kommunal Knutby skola 0 25

Grundskola Kommunal Knutby skola 1 24

Grundskola Kommunal Knutby skola 2 19

Grundskola Kommunal Knutby skola 3 15

Grundskola Kommunal Knutby skola 4 21

Grundskola Kommunal Knutby skola 5 18

Grundskola Kommunal Knutby skola 6 11

Grundsärskola Kommunal Knutby skola 6 1

Grundskola Enskild Kunskapsskolan Uppsala 4 45

Grundskola Enskild Kunskapsskolan Uppsala 5 44

Grundskola Enskild Kunskapsskolan Uppsala 6 134

(11)

Grundskola Enskild Kunskapsskolan Uppsala 7 131

Grundskola Enskild Kunskapsskolan Uppsala 8 131

Grundskola Enskild Kunskapsskolan Uppsala 9 132

Grundskola Enskild Kunskapsskolan Uppsala Norra 7 94 Grundskola Enskild Kunskapsskolan Uppsala Norra 8 85 Grundskola Enskild Kunskapsskolan Uppsala Norra 9 95

Grundskola Kommunal Kvarngärdesskolan 0 85

Grundskola Kommunal Kvarngärdesskolan 1 79

Grundskola Kommunal Kvarngärdesskolan 2 84

Grundsärskola Kommunal Kvarngärdesskolan 2 1

Grundskola Kommunal Kvarngärdesskolan 3 79

Grundsärskola Kommunal Kvarngärdesskolan 3 1

Grundskola Kommunal Kvarngärdesskolan 4 90

Grundskola Kommunal Kvarngärdesskolan 5 74

Grundskola Kommunal Kvarngärdesskolan 6 29

Grundskola Kommunal Kvarngärdesskolan 7 26

Grundskola Kommunal Kvarngärdesskolan 8 29

Grundskola Kommunal Kvarngärdesskolan 9 26

Grundsärskola Enskild Labanskolan 1 1

Grundsärskola Enskild Labanskolan 3 1

Grundsärskola Enskild Labanskolan 4 1

Grundsärskola Enskild Labanskolan 5 1

Grundsärskola Enskild Labanskolan 6 2

Grundsärskola Enskild Labanskolan 8 1

Grundsärskola Enskild Labanskolan 9 1

Grundskola Kommunal Liljeforsskolan 0 54

Grundskola Kommunal Liljeforsskolan 1 49

Grundskola Kommunal Liljeforsskolan 2 57

Grundskola Kommunal Liljeforsskolan 3 53

Grundskola Kommunal Liljeforsskolan 4 59

Grundskola Kommunal Liljeforsskolan 5 36

Grundsärskola Kommunal Liljeforsskolan 5 1

Grundskola Kommunal Lindbackens skola 0 111

Grundskola Kommunal Lindbackens skola 1 92

Grundskola Kommunal Lindbackens skola 2 76

Grundskola Kommunal Lindbackens skola 3 55

Grundskola Kommunal Lindbackens skola 4 62

Grundskola Kommunal Lindbackens skola 5 26

Grundskola Kommunal Länna skola 0 20

Grundskola Kommunal Länna skola 1 8

Grundskola Kommunal Länna skola 2 13

Grundskola Kommunal Länna skola 3 9

Grundskola Enskild Magelungen Uppsala 7 3

Grundskola Enskild Magelungen Uppsala 8 8

Grundskola Enskild Magelungen Uppsala 9 12

Grundskola Kommunal Malmaskolan 0 56

Grundskola Kommunal Malmaskolan 1 84

Grundskola Kommunal Malmaskolan 2 56

Grundskola Kommunal Malmaskolan 3 56

Grundskola Kommunal Malmaskolan 4 59

(12)

Grundskola Kommunal Malmaskolan 5 60

Grundskola Kommunal Malmaskolan 6 40

Grundskola Enskild Manar Al-Houda kooperativ 0 10 Grundskola Enskild Manar Al-Houda kooperativ 1 12 Grundskola Enskild Manar Al-Houda kooperativ 2 19 Grundskola Enskild Manar Al-Houda kooperativ 3 15

Grundskola Enskild Manar Al-Houda kooperativ 4 9

Grundskola Enskild Manar Al-Houda kooperativ 5 10

Grundskola Enskild Manar Al-Houda kooperativ 6 8

Grundskola Kommunal Mottagning Nyanlända grundskola 1 1 Grundskola Kommunal Mottagning Nyanlända grundskola 2 2 Grundskola Kommunal Mottagning Nyanlända grundskola 5 4 Grundskola Kommunal Mottagning Nyanlända grundskola 6 1

Grundskola Enskild Musiklådans Friskola 0 28

Grundskola Enskild Musiklådans Friskola 1 22

Grundskola Enskild Musiklådans Friskola 2 22

Grundskola Enskild Musiklådans Friskola 3 18

Grundskola Enskild Musiklådans Friskola 4 22

Grundskola Enskild Musiklådans Friskola 5 12

Grundskola Enskild Musiklådans Friskola 6 10

Grundskola Kommunal Nannaskolan 6 91

Grundskola Kommunal Nannaskolan 7 119

Grundskola Kommunal Nannaskolan 8 120

Grundskola Kommunal Nannaskolan 9 121

Grundskola Kommunal Nåntunaskolan 0 28

Grundskola Kommunal Nåntunaskolan 1 28

Grundskola Kommunal Nåntunaskolan 2 28

Grundskola Kommunal Nåntunaskolan 3 30

Grundskola Kommunal Nåntunaskolan 4 27

Grundskola Kommunal Nåntunaskolan 5 29

Grundskola Kommunal Palmbladsskolan 6 117

Grundskola Kommunal Palmbladsskolan 7 149

Grundskola Kommunal Palmbladsskolan 8 153

Grundskola Kommunal Palmbladsskolan 9 150

Grundskola Kommunal Pluggparadiset 0 56

Grundskola Kommunal Pluggparadiset 1 54

Grundskola Kommunal Pluggparadiset 2 53

Grundskola Kommunal Pluggparadiset 3 55

Grundskola Kommunal Pluggparadiset 4 56

Grundskola Kommunal Pluggparadiset 5 55

Grundskola Kommunal Ramsta skola 0 58

Grundskola Kommunal Ramsta skola 1 58

Grundskola Kommunal Ramsta skola 2 51

Grundskola Kommunal Ramsta skola 3 56

Grundskola Kommunal Ramsta skola 4 39

Grundskola Kommunal Ramsta skola 5 42

Grundskola Kommunal Ramsta skola 6 29

Grundskola Enskild Raoul Wallenbergskolan Uppsala 6 64 Grundskola Enskild Raoul Wallenbergskolan Uppsala 7 63 Grundskola Enskild Raoul Wallenbergskolan Uppsala 8 66

(13)

Grundskola Enskild Raoul Wallenbergskolan Uppsala 9 62

Grundskola Kommunal Rosendals skola 0 24

Grundskola Kommunal Rosendals skola 1 21

Grundskola Kommunal Rosendals skola 2 18

Grundsärskola Kommunal Rosendals skola 2 1

Grundskola Kommunal Rosendals skola 3 28

Grundskola Kommunal Skuttunge skola 0 12

Grundskola Kommunal Skuttunge skola 1 20

Grundskola Kommunal Skuttunge skola 2 21

Grundskola Kommunal Skuttunge skola 3 20

Grundskola Kommunal Skuttunge skola 4 18

Grundskola Kommunal Skuttunge skola 5 24

Grundskola Kommunal Skyttorps skola 0 14

Grundskola Kommunal Skyttorps skola 1 8

Grundskola Kommunal Skyttorps skola 2 19

Grundskola Kommunal Skyttorps skola 3 12

Grundskola Kommunal Skyttorps skola 4 11

Grundskola Kommunal Skyttorps skola 5 13

Grundskola Kommunal Stavby skola 0 13

Grundskola Kommunal Stavby skola 1 12

Grundskola Kommunal Stavby skola 2 13

Grundskola Kommunal Stavby skola 3 15

Grundskola Kommunal Stavby skola 4 8

Grundskola Kommunal Stavby skola 5 11

Grundskola Kommunal Stavby skola 6 15

Grundskola Kommunal Stavby skola 7 10

Grundskola Kommunal Stavby skola 8 16

Grundskola Kommunal Stavby skola 9 18

Grundskola Enskild Stiftelsen Uppsala Musikklasser 3 52 Grundskola Enskild Stiftelsen Uppsala Musikklasser 4 59 Grundskola Enskild Stiftelsen Uppsala Musikklasser 5 60 Grundskola Enskild Stiftelsen Uppsala Musikklasser 6 85 Grundskola Enskild Stiftelsen Uppsala Musikklasser 7 90 Grundskola Enskild Stiftelsen Uppsala Musikklasser 8 86 Grundskola Enskild Stiftelsen Uppsala Musikklasser 9 87

Grundskola Kommunal Stordammens skola 0 39

Grundskola Kommunal Stordammens skola 1 52

Grundskola Kommunal Stordammens skola 2 50

Grundskola Kommunal Stordammens skola 3 56

Grundskola Kommunal Stordammens skola 4 87

Grundskola Kommunal Stordammens skola 5 32

Grundskola Kommunal Stordammens skola 6 93

Grundskola Kommunal Stordammens skola 7 99

Grundskola Kommunal Stordammens skola 8 101

Grundskola Kommunal Stordammens skola 9 75

Grundskola Kommunal Storvretaskolan 0 60

Grundskola Kommunal Storvretaskolan 1 59

Grundskola Kommunal Storvretaskolan 2 73

Grundskola Kommunal Storvretaskolan 3 97

Grundskola Kommunal Storvretaskolan 4 69

(14)

Grundskola Kommunal Storvretaskolan 5 85

Grundskola Kommunal Sunnerstaskolan 0 106

Grundskola Kommunal Sunnerstaskolan 1 98

Grundskola Kommunal Sunnerstaskolan 2 111

Grundskola Kommunal Sunnerstaskolan 3 98

Grundskola Kommunal Sunnerstaskolan 4 81

Grundskola Kommunal Sunnerstaskolan 5 85

Grundsärskola Kommunal Sunnerstaskolan 5 1

Grundskola Kommunal Sverkerskolan 0 83

Grundskola Kommunal Sverkerskolan 1 82

Grundskola Kommunal Sverkerskolan 2 83

Grundskola Kommunal Sverkerskolan 3 96

Grundskola Kommunal Sverkerskolan 4 82

Grundskola Kommunal Sverkerskolan 5 85

Grundskola Kommunal Sverkerskolan 6 86

Grundskola Kommunal Sverkerskolan 7 86

Grundskola Kommunal Sverkerskolan 8 88

Grundskola Kommunal Sverkerskolan 9 54

Grundskola Kommunal Tiundaskolan 0 20

Grundskola Kommunal Tiundaskolan 1 22

Grundskola Kommunal Tiundaskolan 2 25

Grundskola Kommunal Tiundaskolan 3 26

Grundskola Kommunal Tiundaskolan 4 88

Grundskola Kommunal Tiundaskolan 5 111

Grundskola Kommunal Tiundaskolan 6 116

Grundskola Kommunal Tiundaskolan 7 145

Grundskola Kommunal Tiundaskolan 8 115

Grundskola Kommunal Tiundaskolan 9 120

Grundskola Kommunal Treklangens skola 0 53

Grundskola Kommunal Treklangens skola 1 46

Grundskola Kommunal Treklangens skola 2 52

Grundskola Kommunal Treklangens skola 3 41

Grundskola Kommunal Treklangens skola 4 50

Grundskola Kommunal Treklangens skola 5 61

Grundskola Kommunal Tuna skola 0 14

Grundskola Kommunal Tuna skola 1 7

Grundsärskola Kommunal Tuna skola 1 1

Grundskola Kommunal Tuna skola 2 16

Grundskola Kommunal Tuna skola 3 11

Grundskola Kommunal Tuna skola 4 11

Grundskola Kommunal Tuna skola 5 19

Grundskola Kommunal Tuna skola 6 16

Grundskola Kommunal Tuna skola 7 9

Grundskola Kommunal Tuna skola 8 8

Grundskola Kommunal Tuna skola 9 17

Grundskola Kommunal Tunabergsskolan 6 145

Grundskola Kommunal Tunabergsskolan 7 142

Grundskola Kommunal Tunabergsskolan 8 150

Grundskola Kommunal Tunabergsskolan 9 119

Grundskola Enskild Uppsala Enskilda Skola 0 49

(15)

Grundskola Enskild Uppsala Enskilda Skola 1 50

Grundskola Enskild Uppsala Enskilda Skola 2 50

Grundskola Enskild Uppsala Enskilda Skola 3 45

Grundskola Enskild Uppsala Enskilda Skola 4 24

Grundskola Enskild Uppsala Enskilda Skola 5 27

Grundskola Enskild Uppsala Montessoriskola 0 17

Grundskola Enskild Uppsala Montessoriskola 1 18

Grundskola Enskild Uppsala Montessoriskola 2 8

Grundskola Enskild Uppsala Montessoriskola 3 3

Grundskola Enskild Uppsala Waldorfskola 0 13

Grundskola Enskild Uppsala Waldorfskola 1 17

Grundsärskola Enskild Uppsala Waldorfskola 1 1

Grundskola Enskild Uppsala Waldorfskola 2 15

Grundskola Enskild Uppsala Waldorfskola 3 13

Grundskola Enskild Uppsala Waldorfskola 4 13

Grundskola Enskild Uppsala Waldorfskola 5 13

Grundskola Enskild Uppsala Waldorfskola 6 13

Grundskola Enskild Uppsala Waldorfskola 7 24

Grundskola Enskild Uppsala Waldorfskola 8 24

Grundskola Enskild Uppsala Waldorfskola 9 16

Grundskola Kommunal Uppsävjaskolan 0 71

Grundskola Kommunal Uppsävjaskolan 1 63

Grundskola Kommunal Uppsävjaskolan 2 56

Grundskola Kommunal Uppsävjaskolan 3 56

Grundskola Kommunal Uppsävjaskolan 4 54

Grundskola Kommunal Uppsävjaskolan 5 57

Grundskola Kommunal Vaksalaskolan 0 53

Grundskola Kommunal Vaksalaskolan 1 56

Grundskola Kommunal Vaksalaskolan 2 55

Grundskola Kommunal Vaksalaskolan 3 56

Grundskola Kommunal Vaksalaskolan 4 59

Grundskola Kommunal Vaksalaskolan 5 59

Grundskola Kommunal Vaksalaskolan 6 61

Grundskola Kommunal Vaksalaskolan 7 59

Grundskola Kommunal Vaksalaskolan 8 60

Grundskola Kommunal Vaksalaskolan 9 59

Grundskola Kommunal Valsätraskolan 0 75

Grundskola Kommunal Valsätraskolan 1 83

Grundskola Kommunal Valsätraskolan 2 79

Grundskola Kommunal Valsätraskolan 3 80

Grundskola Kommunal Valsätraskolan 4 85

Grundskola Kommunal Valsätraskolan 5 95

Grundskola Kommunal Valsätraskolan 6 124

Grundskola Kommunal Valsätraskolan 7 120

Grundskola Kommunal Valsätraskolan 8 121

Grundskola Kommunal Valsätraskolan 9 119

Grundskola Kommunal Vattholmaskolan 0 28

Grundskola Kommunal Vattholmaskolan 1 23

Grundskola Kommunal Vattholmaskolan 2 30

Grundskola Kommunal Vattholmaskolan 3 34

(16)

Grundskola Kommunal Vattholmaskolan 4 30

Grundskola Kommunal Vattholmaskolan 5 36

Grundskola Kommunal von Bahrs skola 0 49

Grundskola Kommunal von Bahrs skola 1 53

Grundskola Kommunal von Bahrs skola 2 65

Grundskola Kommunal von Bahrs skola 3 61

Grundskola Kommunal von Bahrs skola 4 70

Grundskola Kommunal von Bahrs skola 5 56

Grundskola Kommunal von Bahrs skola 6 85

Grundskola Kommunal von Bahrs skola 7 60

Grundskola Kommunal von Bahrs skola 8 59

Grundskola Kommunal von Bahrs skola 9 60

Grundskola Kommunal Vänge skola 0 44

Grundskola Kommunal Vänge skola 1 42

Grundskola Kommunal Vänge skola 2 51

Grundskola Kommunal Vänge skola 3 50

Grundskola Kommunal Vänge skola 4 44

Grundskola Kommunal Vänge skola 5 37

Grundskola Kommunal Vänge skola 6 37

Grundskola Kommunal Västra Stenhagenskolan 0 26

Grundskola Kommunal Västra Stenhagenskolan 1 16

Grundskola Kommunal Västra Stenhagenskolan 2 25

Grundskola Kommunal Västra Stenhagenskolan 3 26

Grundskola Kommunal Västra Stenhagenskolan 4 27

Grundskola Kommunal Västra Stenhagenskolan 5 30

Grundskola Kommunal Västra Stenhagenskolan 6 25

Grundskola Kommunal Västra Stenhagenskolan 7 86

Grundskola Kommunal Västra Stenhagenskolan 8 68

Grundskola Kommunal Västra Stenhagenskolan 9 85

Grundsärskola Kommunal Västra Stenhagenskolan 9 1

Grundskola Kommunal Växthusets skola 0 26

Grundskola Kommunal Växthusets skola 1 22

Grundskola Kommunal Växthusets skola 2 33

Grundskola Kommunal Växthusets skola 3 35

Grundskola Kommunal Växthusets skola 4 38

Grundskola Kommunal Växthusets skola 5 33

Grundskola Kommunal Ångelstaskolan 0 55

Grundskola Kommunal Ångelstaskolan 1 54

Grundskola Kommunal Ångelstaskolan 2 56

Grundskola Kommunal Ångelstaskolan 3 57

Grundskola Kommunal Ångelstaskolan 4 60

Grundskola Kommunal Ångelstaskolan 5 53

Grundsärskola Kommunal Årsta grundsärskola 1 7

Grundsärskola Kommunal Årsta grundsärskola 2 11

Grundsärskola Kommunal Årsta grundsärskola 3 14

Grundsärskola Kommunal Årsta grundsärskola 4 3

Grundsärskola Kommunal Årsta grundsärskola 5 4

Grundsärskola Kommunal Årsta grundsärskola 6 5

Grundsärskola Kommunal Årsta grundsärskola 7 4

Grundsärskola Kommunal Årsta grundsärskola 8 7

(17)

Grundsärskola Kommunal Årsta grundsärskola 9 2

Grundskola Kommunal Årstaskolan 0 75

Grundskola Kommunal Årstaskolan 1 68

Grundskola Kommunal Årstaskolan 2 60

Grundskola Kommunal Årstaskolan 3 62

Grundskola Kommunal Årstaskolan 4 69

Grundskola Kommunal Årstaskolan 5 66

Grundskola Kommunal Ärentunaskolan 6 191

Grundskola Kommunal Ärentunaskolan 7 164

Grundskola Kommunal Ärentunaskolan 8 165

Grundskola Kommunal Ärentunaskolan 9 128

Grundsärskola Kommunal Östra Stenhagen grundsärskola 1 4 Grundsärskola Kommunal Östra Stenhagen grundsärskola 2 5 Grundsärskola Kommunal Östra Stenhagen grundsärskola 3 8 Grundsärskola Kommunal Östra Stenhagen grundsärskola 4 4 Grundsärskola Kommunal Östra Stenhagen grundsärskola 5 3 Grundsärskola Kommunal Östra Stenhagen grundsärskola 6 6

Grundskola Kommunal Östra Stenhagenskolan 0 48

Grundskola Kommunal Östra Stenhagenskolan 1 50

Grundskola Kommunal Östra Stenhagenskolan 2 48

Grundskola Kommunal Östra Stenhagenskolan 3 57

Grundskola Kommunal Östra Stenhagenskolan 4 54

Grundskola Kommunal Östra Stenhagenskolan 5 55

Grundskola Kommunal Östra Stenhagenskolan 6 60

(18)

Regi Enhet Elever

Kommunal Almtunaskolans fritidshem 411

Kommunal Almunge fritidsklubb 92

Kommunal Almunge skolas fritidshem 82

Enskild Ansgarskolorna Emanuelskolans fritidshem 7 Enskild Ansgarskolorna Fridhemsskolans fritidshem 48 Enskild Ansgarskolorna Källskolans fritidshem 117 Enskild Ansgarskolorna Trädgårdsskolans fritidshem 24 Kommunal Bergaskolan grundsärskolas fritidshem 18

Kommunal Bergaskolans fritidshem 116

Kommunal Björklinge fritidsklubb 166

Kommunal Björklinge skolas fritidshem 311

Kommunal Bälinge fritidsklubb 86

Enskild Bälinge Kyrkans fritids 4life 70

Kommunal Bälinge skolas fritidshem 166

Enskild Börje fritidshem 74

Kommunal Danmarks skolas fritidshem 92

Kommunal Disponentvillan fritidsklubb 136

Kommunal Domarringen fritidsklubb 225

Kommunal Domarringens skolas fritidshem 548

Enskild Ekoxens Dagbarnvårdare Funbo fritidshem 3 Enskild Ekoxens Dagbarnvårdare Storvreta fritidshem 21 Enskild Ekoxens Dagbarnvårdare Vaksala fritidshem 10

Kommunal Ekuddenskolans fritidshem 120

Kommunal Eriksbergs fritidsklubb 87

Kommunal Eriksskolans fritidshem 311

Kommunal Flogstaskolans fritidshem 175

Kommunal Fredrika Bremerskolans fritidshem 282

Kommunal Funbo skolas fritidshem 149

Kommunal Fyrislunds fritidsklubb 93

Kommunal Gamla Uppsala skolas fritidshem 168

Enskild Gluntens Montessoriskolas fritidshem 187

Enskild Gottsunda KFUM fritidsklubb 49

Kommunal Gränby fritidsklubb 48

Kommunal Gåvsta fritidsklubb 44

Kommunal Gåvsta skolas fritidshem 145

Enskild Hagmarkens Skolas fritidshem 68

Kommunal Hågadalsskolans fritidshem 181

Enskild Imanskolans fritidshem 58

Enskild Jensen Grundskola Uppsala fritidshem 90 Kommunal Johannesbäcksskolan grundsärskolas fritidshem 35

Kommunal Johannesbäcksskolans fritidshem 190

Kommunal Jumkils skolas fritidshem 46

Kommunal Järlåsa fritidsklubb 42

Kommunal Järlåsa skolas fritidshem 68

Enskild Kajan Friskolas fritidshem 32

Kommunal Knutby skolas fritidshem 64

Kommunal Kvarngärdesskolans fritidshem 311

Kommunal Kvarngärdet fritidsklubb 145

Enskild Labanskolans fritidshem 12

(19)

Kommunal Liljeforsskolans fritidshem 139

Enskild Lilla elefanten CF fritidshem 4

Kommunal Lindbackens fritidsklubb 67

Kommunal Lindbackens skolas fritidshem 415

Kommunal Länna skolas fritidshem 47

Kommunal Lötens FK (fritidsklubb) 65

Kommunal Malmaskolans fritidshem 242

Enskild Manar Al-Houda kooperativ fritidshem 19

Enskild Musiklådans Friskolas fritidshem 82

Kommunal Norby fritidsklubb 84

Kommunal Nåntunaskolans fritidshem 135

Kommunal Pilskolans fritidshem 12

Kommunal Pluggparadisets fritidshem 242

Kommunal Ramsta fritidsklubb 51

Kommunal Ramsta skolas fritidshem 159

Kommunal Rosendalsskolan Polacks fritidshem 86

Kommunal Skuttunge skolas fritidshem 52

Kommunal Skyttorp fritidsklubb 15

Kommunal Skyttorps skolas fritidshem 52

Kommunal Stackens fritidshem 3

Kommunal Stavby skolas fritidshem 66

Kommunal Stenhagen fritidsklubb 83

Kommunal Stenhagen grundsärskolas fritidshem 23 Enskild Stiftelsen Uppsala Musikklasser fritidshem 95

Kommunal Stordammens skolas fritidshem 260

Kommunal Storvreta fritidsklubb 184

Kommunal Storvretaskolans fritidshem 234

Kommunal Sunnerstaskolans fritidshem 395

Kommunal Sverkerskolans fritidshem 500

Kommunal Sävja fritidsklubb 66

Kommunal Tiunda fritidsklubb 116

Kommunal Tiundaskolans fritidshem 76

Kommunal Treklangens fritidsklubb 45

Kommunal Treklangens skola 1

Kommunal Treklangens skolas fritidshem 121

Kommunal Träffis fritidsklubb 45

Kommunal Tuna skolas fritidshem 38

Enskild Uppsala Enskilda Skolas fritidshem 214 Enskild Uppsala Montessoriskolas fritidshem 44

Enskild Uppsala Waldorfskolas fritidshem 94

Kommunal Uppsävjaskolans fritidshem 220

Kommunal Vaksalaskolans fritidshem 361

Kommunal Valsätraskolans fritidshem 283

Kommunal Vattholma fritidsklubb 77

Kommunal Vattholmaskolans fritidshem 145

Kommunal Videskolans fritidshem 9

Kommunal von Bahrs skolas fritidshem 169

Kommunal Vänge fritidsklubb 67

Kommunal Vänge skolas fritidshem 177

Kommunal Västra Stenhagenskolans fritidshem 71

(20)

Kommunal Växthusets skolas fritidshem 97

Kommunal Ångelstaskolans fritidshem 275

Kommunal Årstaskolan grundsärskola fritidshem 27

Kommunal Årstaskolans fritidshem 334

Enskild Österledskyrkans fritidshem 91

Kommunal Östra Stenhagenskolans fritidshem 181

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :