Per Håkansson (S) Farishta Sulaiman (M) Ortwin Lobbes (SD) Jane Sophie Charlo Olin (SD)

Full text

(1)

Sekreterare ...

Jesper Salö

Ordförande ...

Carina Nilsson Underskrifter

Justerande ...

Noria Manouchi

Protokoll

Sammanträdestid 2016-03-23 kl. 09:00 Sluttid: 12:00

Plats Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera

Carina Nilsson (S), Ordförande

Noria Manouchi (M), Andre vice ordförande Adrian Kaba (S)

Lars Åke Alvar Nilsson (S) Nancy Lina Castillo Jaramillo (S) Susanne Björkenheim (V) Elisabeth Elgh (M)

Fredrik Christian Sjögren (L) Magnus Olsson (SD) Peter Jangbro (SD)

Roland Hejde (S) ersätter Asma Naim Ahmad Saleh (MP), Vice ordförande

Hanna Asp (S) ersätter Margareta Axelsson (S)

Gharib Sayed Aly (M) ersätter Pär Magnus Olsson (M) Per Håkansson (S)

Farishta Sulaiman (M) Ortwin Lobbes (SD)

Jane Sophie Charlo Olin (SD)

Erika Timar, Personalföreträdare (Kommunal) Annelie Larsson, Förvaltningschef

Jesper Salö, Sekreterare

Moana Rosén, Utvecklingssekreterare, §§35-36 Malin Blomquist, Utvecklingssekreterare, §§35-36 Emma Sandberg, Ekonomichef

Eva Tofft, Personalföreträdare (Vision) Noria Manouchi

2016-04-04

Protokollet omfattar § 34-48

Justering

(2)

ÄRENDELISTA

§34 Godkännde av föredragningslistan

§35 Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorgen för år 2015

§36 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorg år 2015

§37 Yttrande angående riktlinjer för Malmö stads arbete för att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism

§38 Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad - Operativa mål

§39 Utfallsprognos 1 2016

§40 Avrop ensamkommande barn

§41 Utökad investeringsram 2016

§42 Fördelning tilläggsbudget 2016

§43 Kvalitets- och avtalsuppföljning Solliden 2015-11-12

§44 Reseberättelse från studieresa i Rumänien oktober 2015

§45 Boendeplanering inom verksamheten ensamkommande barn

§46 Inkomna skrivelser

§47 Delegationsbeslut m.m.

§48 Förvaltningschefens information

(3)

§ 34 Godkännde av föredragningslistan

Sammanfattning

Sent utskickat tilläggsärende, Boendeplanering inom verksamheten ensamkommande barn, föreslås läggas till föredragningslistan som nytt ärende tolv (§45 i protokollet).

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att med föreslagna förändringar godkänna föredragningslistan.

(4)

§ 35 Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorgen för år 2015 SRN-2016-68

Sammanfattning

Enligt SOSFS 2011:9 ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. Den som bedriver socialtjänst bör med

dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en kvalitetsberättelse som beskriver hur kvalitetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som uppnåtts.

Sociala resursförvaltningen har tagit fram kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorgen för år 2015.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorgen 2015, samt

att överlämna kvalitetsberättelsen till Stadskontoret för vidare hantering i kommunstyrelsen.

Särskilda yttranden

Sverigedemokraterna (SD) anmäler särskild yttrande.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160323

• Kvalitetsberättelse Individ- och familjeomsorgen 2015

(5)

§ 36 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorg år 2015 SRN-2016-69

Sammanfattning

I Malmö stad ska en sammanhållen kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen.

Det ska i den framgå hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under det föregå- ende året. Berättelsen ska beskriva planering för och vilka åtgärder som genomförts för att säkra verksamhetens kvalitet, öka patientsäkerheten samt utvärdering och vilka resultat som har uppnåtts. Sociala resursförvaltningen har upprättat kvalitets- och

patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorg för år 2015.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorg, samt

att överlämna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen till Stadskontoret för vidare hantering i kommunstyrelsen.

Särskilda yttranden

Liberalerna (L) och Moderaterna (M) anmäler gemensamnt särskilt yttrande.

Sverigedemokraterna (SD) anmäler särskilt yttrande.

Beslutsunderlag

• Förvaltningsremiss - Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2015

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160323

• Kvalitets-och Patientsäkerhetsberättelse 2015

• Styr-+och+ledningssystem+för+systematiskt+kvalitetsarbete+15-07-01

(6)

§ 37 Yttrande angående riktlinjer för Malmö stads arbete för att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism

SRN-2016-297 Sammanfattning

Yttrande över förslag till riktlinjer för Malmö stads arbete för att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism. – en del av arbetet med normbrottsprevention bland unga.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna yttrandet och överlämna det till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förslaget till beslut.

Adrian Kaba (S) yrkar bifall till föreslaget till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena emot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget till beslut och därmed godkänna yttrandet och överlämna det till kommunstyrelsen.

Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Peter Jangbro (SD) reserverar sig mot beslutet.

Liberalerna (L) och Moderaterna (M) anmäler särskilt yttrande.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160323 - Yttrande värna demokratin mot våldsbejakande extremism

• Yttrande angående riktlinjer för Malmö stads arbete för att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism

• G-Tjänsteskrivelse KS-AU 160404

• Riktlinje för Malmös arbete med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

• Följebrev remiss kring Riktlinjer för Malmö stads arbete för att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism

• Beredningsbrev ToSber 160113

(7)

• Särskilt yttrande (SD) Trygghets- och säkerhetsberedningen 22 jan Riktlinje för Malmös arbete med att värna demokratin mot

(8)

§ 38 Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad - Operativa mål SRN-2016-638

Sammanfattning

Den 27 maj 2010 antog kommunfullmäktige Plan för LSS verksamheten i Malmö stad samt inriktnings- och effektmål. 2011 gjordes en basmätning och uppföljningar av målen har därefter genomförts 2012, 2014 och 2015. 2015 tog Stadskontoret fram en slutrapport och fastslog nya effektmål. Slutrapporten har efter Kommunstyrelsens godkännande överlämnats till sociala resursnämnden i syfte att nå bättre måluppfyllelse utifrån fastställda

rekommendationer, samt att utarbeta operativa mål utifrån de nya effektmålen. En

arbetsgrupp med representanter från Sociala resursförvaltningens avdelningar inom LSS har utarbetat förslag till operativa mål för 2016. Under arbetets gång har även områden för att på längre sikt nå effektmålen identifierats. Dessa kommer förvaltningen att arbeta vidare med.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att återremittera ärendet till förvaltningen för samverkan med de fackliga organisationerna.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160323

• Förslag till operativa mål LSS-plan

• Plan för LSS verksamhet

(9)

§ 39 Utfallsprognos 1 2016 SRN-2016-795

Sammanfattning

Sociala resursförvaltningen har sammanställt årets första utfallsprognos. Förvaltningen prognostiserar för 2016 ett nollresultat (exkl. ansvar statsbidrag flyktingar och personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken).

Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken prognostiserar ett underskott om 2 000 tkr och Statsbidrag för flyktingar prognostiserar ett överskott om 32 404 tkr.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna i ärendet redovisat förslag till utfallsprognos 1 2016, samt att överlämna utfallsprognosen till kommunstyrelsen.

Särskilda yttranden

Sverigedemokraterna (SD) anmäler särskilt yttrande.

Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160323 - Utfallsprognos 1 2016

• Utfallsprognos 1 2016 (Sociala resursnamnden)

(10)

§ 40 Avrop ensamkommande barn SRN-2016-796

Sammanfattning

Med anledning av det underskott relaterat till verksamheten ensamkommande barn som nämnden prognostiserar i utfallsprognos 1 2016 föreslås avropa de medel som finns hos kommunstyrelsens anslag till förfogande. Verksamheten ensamkommande barn

prognostiserar ett underskott om 35 000 tkr. Då medel till förfogande för avrop om 10 100 tkr finns avsatt hos kommunstyrelsen för denna verksamhet, räknas detta belopp in i den samlade prognosen. Efter avrop blir prognosen för helåret ett underskott om 24 900 tkr. En del av underskottet utgörs av beredskapsplatser och myndighetskostnader då förvaltningen endast får återsöka kostnader som avser vård av barn.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsens anslag till förfogande avropa 10 100 tkr gällande verksamheten ensamkommande barn.

Yrkanden

Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förslaget till beslut.

Ordförande yrkar bifall till förslaget till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena emot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget till beslut och därmed ansöka hos kommunstyrelsen om anslag motsvarande 10 100 tkr till förfogande gällande verksamheten ensamkommande barn.

Reservationer

Magnus Olsson (SD) och Peter Jangbro (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160323 Avrop KS ensamkommande barn

(11)

§ 41 Utökad investeringsram 2016 SRN-2016-791

Sammanfattning

Sociala resursförvaltningen har 2016 en ordinarie budgetram om 6000 tkr. Av denna beräknas den sedvanliga investeringsvolymen till ca 3 500 tkr. Beräkningen baseras på utfallet de senaste åren. Behovet är att utöka investeringsramen från 6 000 tkr till 16 000 tkr på grund av de investeringar som planeras för den nya kontorslokalen på Fänriksgatan. Inflyttning är planerad till september 2016.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att ansöka om att utöka investeringsram 2016 från 6 000 tkr till 16 000 tkr hos kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160323 Utökad investeringsram 2016

(12)

§ 42 Fördelning tilläggsbudget 2016 SRN-2016-714

Sammanfattning

Den 18 januari fattade kommunstyrelsen beslut om hur det statliga anslaget på 350 miljoner kronor ska fördelas, i en tilläggsbudget, mellan nämnderna. Till följd av det stora antal asylsökanden under hösten 2015 tog Malmö stad i december fram en kompletterande

befolkningsprognos för de närmsta åren. Den visar både de folkbokförda som ingår i officiell befolkningsstatistik och de asylsökande som, även om de inte är skrivna i kommunen, har rätt till kommunal service. Kommunstyrelsen beslutade att 76 miljoner kronor ska användas som en reserv för oförutsedda utgifter och fördelas ut under året efter behov. Resterande 274 miljoner kronor fördelas mellan nämnderna.

Kommunstyrelsen beslutade att 76 miljoner kronor ska användas som en reserv för

oförutsedda utgifter och fördelas ut under året efter behov. Resterande 274 miljoner kronor fördelas mellan nämnderna.

Sociala resursnämnden fick 20 miljoner kronor tilldelade av totalt äskade 60,772 miljoner kronor enligt ärende SRN-2015-2217.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att fördela utökat kommunbidrag enligt förslag i Bilaga Fördelning tilläggsbudget SRF 2016.

Yrkanden

Sverigedemokraterna (SD) yrkar avslag till förslaget till beslut.

Ordförende yrkar bifall till förslaget till beslutet.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifall förslaget till beslut och därmed fördela utökat kommunbidrag enligt förslaget i Bilaga Fördelning tilläggsbudget SRF 2016.

Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Peter Jangbro (SD) reserverar sig mot beslutet.

Liberalerna (L) anmäler särskilt yttrande.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 20160323 Tilläggsbudget 2016

(13)

• Bilaga Fördelning tilläggsbudget SRN 2016

(14)

§ 43 Kvalitets- och avtalsuppföljning Solliden 2015-11-12 SRN-2015-1785

Sammanfattning

Kontinuerligt återkommande annonserad kvalitets- och avtalsuppföljning av Solliden genomfördes 12 november 2015. Två annonserade uppföljningar genomfördes tidigare samma år. Resultaten för dessa presenteras i aktuell rapport. Begärda handlingar, åtgärder och åtgärdsplaner har redovisats och bedöms uppfylla avtalskrav. Uppföljande granskning

kommer att ske av verksamhetens nya ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna, samt

att skicka ärendet till samtliga stadsområdesnämnder för kännedom.

Särskilda yttranden

Sverigedemokraterna (SD) anmäler särskilt yttrande.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnde 160323 Kvalitets- och avtalsuppföljning Solliden

• Rapport Kvalitets- och avtalsuppföljning Solliden 2015-11-12 samt uppföljningsmallar

• Redovisade handlingar, åtgärder och åtgärdsplaner Kvalitets- och avtalsuppföljning Solliden 2015-11-12

• Tjänsteanteckning Solliden 2016-02-10

(15)

§ 44 Reseberättelse från studieresa i Rumänien oktober 2015 SRN-2016-267

Sammanfattning

Sociala resursförvaltningens samordnare för socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare, var i oktober 2015, tillsammans med personal från Romskt informations och kunskapscenter (RIKC) och Skånes Stadsmission (Crossroads), på en studieresa i Rumänien. Syftet med resan var främst att få en ökad kunskap om målgruppens situation i Rumänien, men även att påbörja arbetet med att undersöka förutsättningar för framtida samarbeten/vänort.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar att godkänna reseberättelsen.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160323

• Reseberättelse

(16)

§ 45 Boendeplanering inom verksamheten ensamkommande barn SRN-2016-752

Sammanfattning

Boendeplanering avseende verksamheten ensamkommande barn.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna Sociala resursförvaltningens planering avseende beredskapsplatser för ensamkommande barn med särskilda behov samt nyanlända ensamkommande barn som väntar på anvisning, samt

att godkänna den i övrigt framlagda planeringen.

Särskilda yttranden, reservationer

Sverigedemokraterna (SD) anmäler särskilt yttrande.

Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelse sociala resursnämndens arbetsutskott 160309

(17)

§ 46 Inkomna skrivelser

Sammanfattning

Anmälan om inkomna och utgående skrivelser och meddelanden till sociala resursnämndens sammanträde 2016-03-23.

Inkomna skrivelser:

Kommunstyrelsen

• Protokollsutdrag – stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 Dnr 2016/732

• Protokollsutdrag- organisation för tillsynen av kommunens andrahandslägenheter Dnr 2016/510

• Protokollsutdrag – rapport om användande av prestationsbaserade statliga medel 2015 samt fördelning av nya medel inom arbetet med socialpsykiatri i Malmö stad Dnr 2016/616

Beslut om förbehåll enligt 10 kap. 14 § offentlighets- och sekretesslagen Dnr:

2015/2236

• Al-Jazeera - Malin Lindgren

• Human Rights watch - Lydia Galc JO Riksdagens ombudsmän

• Begäran om lån av journalhandlingar i ärendet Dnr 2015/186 Skrivelse från medborgare

• Skrivelse avseende boende för ensamkommande barn Dnr 2016/386 (på AU som eget ärende).

Migrationsverket/Arbetsförmedlingen/Länsstyrelserna

• Planering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2016 Inspektionen för vård och omsorg

• Oanmäld tillsyn enligt 3 kap 19 § socialtjänstförordningen (2001:937) av HVB Duvan, Tempo och Humania Dnr 2016/708

• Föranmäld tillsyn enligt 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen (2001:937) av Kriscentrum Malmö Boende Hedersvåld Dnr 2016/745

• Inspektion vid HVB Kompassen den 13 april 2016 Dnr 2016/778 Stadskontoret

• Program för Malmö stads krisberedskap samt ny Central krisledningsplan Dnr 2016/733 Avgivna skrivelser

• Avsiktsförklaring SRF/Fontänhuset Malmö avseende projekt "Samverkan mot långtidsarbetslöshet och utanförskap" Dnr 2016/537

• Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd Dnr 2016/550

• Frågor till Malmöpanelen 2016

• Förtroendenämndens årsberättelse 2015

• Inbjudan – Levande Malmö lever vidare

(18)

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser samt lägga dessa till handlingarna.

Särskilda yttranden

Sverigedemokraterna (SD) anmäler särskilt yttrande.

(19)

§ 47 Delegationsbeslut m.m.

Sammanfattning

Sociala resursnämnden delegerar (överlåter) i vissa ärenden sin beslutsrätt till utskott, ledamot eller tjänsteman. Beslut som fattas på detta sätt ska anmälas till nämnden.

Anmälda delegationsbeslut till sociala resursnämndens sammanträde 2016-03-23:

Delegationsbeslut förvaltningsdirektören

•Nr 2 till 7 2016: Beslut att godkänna deltagande i utbildning Tjänstetillsättningar

• Tjänstetillsättningar 2015

Arbetsutskott sociala resursnämnden

• Sociala resursnämndens arbetsutskott - protokoll 1, 2016-03-09

• Sociala resursnämndens arbetsutskott - protokoll 2, 2016-03-09

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegerade beslut.

(20)

§ 48 Förvaltningschefens information

Sammanfattning

Förvaltningschef Annelie Larsson informerade om följande:

En ny lag om bosättning för nyanlända gäller från och med 1 mars i år och innebär att kommuner är skyldiga att ta emot anvisade nyanlända som har fått uppehållstillstånd samt ordna boende för dessa. Syftet med den nya lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. För Malmö stad betyder detta 488 anvisade nyanlända under 2016. Förvaltningen letar därför, tillsammans med en rad andra parter, efter olika lösningar för dessa boenden genom bland annat omfördelningar mellan olika boenden och boendeformer samt undersöker möjligheterna till modulbyggnader.

Sociala resursförvaltningen har genomgått en organisationsförändring och återgår till en mer målgruppsorienterad organisationsstruktur. Avdelningschefstjänsten för

myndighetsavdelningen dras in.

Torsdagen den 17 mars träffades Malmö stad och andra ankomstkommuner i Stockholm, inom ramen för Sveriges kommuner och landsting (SKL), och diskuterade beredskapsplatser och hur den statliga ersättningen för detta bör fungera. SKLs kommer att ta upp frågan med berörda departement. Malmö stad har också dialog med ersättningsenheten på

Migrationsverket. Ankomstkommunerna är överens om att ersättning för beredskapsplatser måste garanteras.

Det pågår en uppföljning av höstens arbete med ensamkommande barn bland annat ska det vara en uppföljning med de fackliga representanterna den 11 april. Utifrån uppföljningar pågår ett arbete med att ta fram en beredningsplan för det fortsatta arbetet.

Sociala resursförvaltningen flyttar till nya lokaler på Fänriksgatan, och flyttdatum är planerade till den 10-11 september.

(21)

Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorgen för år 2015 SRN-2016-68 (2016-03-29)

Särskilt yttrande

Vi i Sverigedemokraterna är starkt kritiska till ett par avsnitt i kvalitetsberättelsen.

-

Att man låter jämnställdhetsanalyser skjutas på framtiden på grund av dels organisatoriska skäl, och dels på grund av arbetet med ensamkommande. Detta ser vi som extra allvarligt då analyser visat på stora brister inom jämnställdhetsområdet.

-

En brukarundersökning som visar på att resultatet inom ett så individdemokratiskt område som "delaktighet" inte når upp till målvärdet.

-

Där är en ökning av avvikelser på 25% utan någon nöjaktig förklaring.

-

Vi ser också mycket allvarligt på att man anställer 1900 medarbetare via telefonintervjuer inom ett så viktigt och utsatt område som ensamkommande.

Magnus Olsson (SD) Peter Jangbro (SD) med instämmande av

Ortwin Lobbes (SD) Jane Olin (SD)

(22)

Malmö Sociala resursnämnd 2016-03-23

Ärende: Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Vård och omsorg år 2015

SRN-2016-69

Liberalerna och Moderaterna vill poängtera vikten av att Sociala resursförvaltningen erbjuder sina anställda adekvat och tillräcklig kompetensutveckling för att de på bästa sätt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi vill även se ett ökat fokus på att anställa personal som avlastar exempelvis sjuksköterskor från icke-kvalificerat och administrativt arbete för att frigöra dessa att arbeta mer riktat mot brukarna.

Slutligen vill Liberalerna och Moderaterna att Sociala resursförvaltningen arbetar målinriktat mot att öka valfriheten för brukarna såväl när det gäller när och hur stöd ska ges som av vem det utförs. Det avgörande för oss är att den vård som erbjuds är av högsta kvalitet och att den är tillgänglig för alla, inte att den utförs i egen regi.

Malmö 2016-03-23

Fredrik Sjögren (L) Noria Manouchi (M) Elisabeth Elgh (M) Vice ordförande

Gharib Aly (M)

Med instämmande av:

Farishta Sulaiman (M)

Särskilt yttrande

(23)

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorg år 2015 SRN-2016-69 (2016-03-29)

Särskilt yttrande

Vi inom Sverigedemokraterna är relativt nöjda med rapporten. Dock hade vi önskat en skrivning och statistik rörande hot och våld, både mot medboende som personal inom verksamheterna, även om antalet i första fallet nämns. Framförallt inom LSS, men även inom de särskilda boenden med demensinriktning.

Även om det i första hand är en arbetsmiljöfråga, så anser vi att det är en bra måttstock på hur brukarna mår.

Magnus Olsson (SD) Peter Jangbro (SD) med instämmande av

Ortwin Lobbes (SD) Jane Olin (SD)

(24)

Yttrande angående riktlinjer för Malmö stads arbete för att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism

SRN-2016-297 (2016-03-29)

Reservation

Vi yrkande avslag på förslag till yttrande gällande ” riktlinjer för Malmö stads arbete för att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism. – en del av arbetet med normbrottsprevention bland unga.” Vi är starkt kritiska till de förslag och riktlinjer som Malmö stad föreslår för att komma tillrätta med den våldsbejakande extremismen.

Det är många vackra ord och upprepningar samt en redogörelse för vad som görs idag för att motverka radikalisering. Detta är självklart inte tillräckligt och vi Sverigedemokrater har sedan tidigare lagt en motion i kommunfullmäktige där vi sätter fokus på våra förslag och lösningar. Grunden i våra förslag är ett samarbete med Köpenhamn och forskaren Magnus Ranstorps slutsatser i Rosengårdsrapporten från 2009.

Vi Sverigedemokrater står upp för det sekulära samhället och anser att religionen är något man utövar privat. Därför är det vår uppfattning att till exempel projekt som ”Våra Liv”

(Islamakademin, Spiritus Mundi och Flamman Ungdomens Hus) tenderar till att vara en del av problematiken istället för att vara en del av lösningen.

Magnus Olsson (SD) Peter Jangbro (SD) med instämmande av

Ortwin Lobbes (SD) Jane Olin (SD)

(25)

Malmö Sociala resursnämnd 2016-03-23

Ärende: Yttrande angående riktlinjer för Malmö stads arbete för att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism

SRN-2016-297

Malmö stad har kritiserats hårt av såväl den nationella samordnaren mot extremism som av Alliansen för att inte ta den viktiga frågan om våldbejakande extremism på tillräckligt stort allvar. En motion har därför lagts om att staden behöver tillsätta en kommunal samordnare för att leda såväl det förebyggande som uppföljande arbetet samt att detta arbete ska utgå ifrån en tydlig, allmänt känd handlingsplan. Detta för att såväl personal som allmänhet ska veta vart de ska vända sig när behov uppstår. Liberalerna och Moderaterna ser det därför som glädjande att den styrande minoriteten i Malmö åtminstone samlat sig tillräckligt för att ha satt samman riktlinjer för det arbete som görs mot så kallad normbrottsprevention bland unga. Detta arbete räcker dock inte.

Den splittrade organisation som idag finns och som riktlinjerna inte föreslår någon som helst förändring av hänvisar såväl till stadsområdenas SSP-samordnare, skolornas enskilda elevhälsoteam som Plattform Malmö etc. vid upplevd oro. Att ha många ingångar är naturligtvis positivt, men i Malmös röriga system finns ingen tydlig ledningsstruktur där någon har en överblick eller insyn i de olika verksamheterna. Detta ser vi som högst oroande och vill att Malmö istället utarbetar ett system baserat på den motion vi föreslår att kommunen ska anta.

Malmö 2016-03-23

Fredrik Sjögren (L) Noria Manouchi (M) Elisabeth Elgh (M) Vice ordförande

Gharib Aly (M)

Med instämmande av:

Farishta Sulaiman (M)

Särskilt yttrande

(26)

Utfallsprognos 1 2016 SRN-2016-795 (2016-03-29)

Särskilt Yttrande

Verksamheten ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 35 000 tkr. Då medel till förfogande för avrop om 10 100 tkr finns avsatt hos kommunstyrelsen för denna verksamhet, räknas detta belopp in i den samlade prognosen. Efter avrop blir prognosen för helåret ett underskott om 24 900 tkr. En del av underskottet utgörs av

beredskapsplatser och myndighetskostnader då förvaltningen endast får återsökta kostnader som avser vård av barn.

Vård och omsorg prognostiserar för 2015 ett underskott om 2 700 tkr, främst på grund av externa platser BoLSS. Anslaget för externa placeringar LSS har redovisat ett underskott flera år i följd. Förvaltningen har ringa möjligheter att påverka kostnadsökningen eftersom sociala resurs-nämnden inte fattar myndighetsbeslutet där den enskilde beviljas boende eller äger beslutsrätt i hela boendeutbyggnadsprocessen. LSS gruppbostäder personkrets 1, 2 & 3 prognostiserar ett nollresultat. BoLSS-utbyggnad prognostiserar ett överskott om 6 100 tkr. Överskottet beror på förseningar avseende starten av en ny LSS-gruppbostad.

Malmö alla problem och brister står oss nu upp i halsen. Vi kan via olika rapporter, granskningar och media konstatera att Malmös uppförsbacke tenderar att bli 100%. Med tanke på Malmös situation är det ofattbart att S och Mp fortfarande inte inser att Malmö behöver en längre paus från alla typer av mottagande av migranter och invandrare.

Magnus Olsson (SD) Peter Jangbro (SD) med instämmande av

Ortwin Lobbes (SD) Jane Olin (SD)

(27)

Avrop ensamkommande barn SRN-2016-796 (2016-03-29)

Reservation

Med anledning av det underskott relaterat till verksamheten ensamkommande barn som nämnden prognostiserar i utfallsprognos 1 2016 föreslås avropa de medel som finns hos kommunstyrelsens anslag till förfogande. Verksamheten ensamkommande barn

prognostiserar ett under-skott om 35 000 tkr. Då medel till förfogande för avrop om 10 100 tkr finns avsatt hos kom-munstyrelsen för denna verksamhet, räknas detta belopp in i den samlade prognosen. Efter avrop blir prognosen för helåret ett underskott om 24 900 tkr. En del av underskottet utgörs av beredskapsplatser och myndighetskostnader då

förvaltningen endast får återsökta kostnader som avser vård av barn.

Vi Sverigedemokrater har under flera års tid varnat för massinvandringens följder. Ingen lyssnade, och S och Mp i Malmö kommer troligen aldrig att förstå utan bara köra vidare som om det växer pengar i träden. Vi tänker inte ta ansvar för en politik som innebär att vi tar resurser från andra verksamheter för att täcka upp för S och Mp-s politik.

Magnus Olsson (SD) Peter Jangbro (SD) med instämmande av

Ortwin Lobbes (SD) Jane Olin (SD)

(28)

(2016-03-29)

Fördelning tilläggsbudget 2016 SRN-2016-714

Reservation

Vi Sverigedemokrater yrkande i enlighet med vårt tidigare bugetförslag och till våra yrkanden och reservation från Malmö kommunfullmäktige den 3 mars 2016.

Magnus Olsson (SD) Peter Jangbro (SD) med instämmande av

Ortwin Lobbes (SD) Jane Olin (SD)

(29)

Malmö Sociala resursnämnd 2016-03-23

Ärende: Fördelning tilläggsbudget 2016 SRN-2016-714

Liberalerna yrkade i vårt förslag till fördelning av tilläggsbudgetens medel mellan Malmös nämnder att Sociala resursförvaltningen skulle tilldelas ytterligare 5 miljoner kronor och Överförmyndarnämnden ytterligare 0,5 miljoner kronor eftersom dessa enligt oss ges alldeles för lite resurser i förhållande till de uppgifter och de ökade utmaningar som väntar under år 2016. Vi fick tyvärr inte gehör för en sådan prioritering hos den styrande minoriteten men kommer att fortsätta arbeta för att freda de viktiga verksamheter som Sociala resurs- förvaltningen och Överförmyndarnämnden leder.

Malmö 2016-03-23

Fredrik Sjögren (L)

Särskilt yttrande

(30)

Kvalitets- och avtalsuppföljning Solliden 2015-11-12 SRN-2015-1785 2016-03-29

Särskilt yttrande

Vi inom Sverigedemokraterna är djupt missnöjda med att man bara "godkänner och lägger en rapport till handlingarna" som presenterar en brukarundersökning som bara 20% har deltagit i, utan att kräva en förklaring, eller ett åtgärdsprogram för att problemet inte ska återkomma nästa år.

Magnus Olsson (SD) Peter Jangbro (SD) med instämmande av

Ortwin Lobbes (SD) Jane Olin (SD)

(31)

Boendeplanering inom om verksamheten ensamkommande barn SRN-2016-752 (2016-03-29)

Särskilt Yttrande

Under 2015 registrerades cirka 35 000 asylsökande ensamkommande barn i Sverige.

Sedan krav på ID-handling på resor från utlandet infördes den 4 januari i år har antalet barn gått ner betydligt, till Malmö kom det i snitt två barn per dygn den 5 till 31 januari.

Under februari anlände totalt 24 barn (under februari 2015 kom 137 barn).

Migrationsverket och Polisen vidhåller att vi kommer se en ökning av asylsökande under våren och Migrationsverket beräknar i sin prognos från februari 2016 att det kommer mellan 12 000 och 27 000 ensamkommande barn under 2016. Malmö är för närvarande inte den främsta ankomstkommunen utan det märks en ökning av asylsökande i bland annat i Trelleborg. Under två veckor i juli infaller ett uppehåll i ID-kontrollerna på resor från utlandet och Migrationsverket rustar för att under de veckorna kunna ta emot en stor mängd asylsökande. ID-kontrollerna på färjorna berörs inte av uppehållet utan Öresundsbron kommer troligtvis bli den främsta resvägen under de två veckornas uppehåll.

Vi Sverigedemokrater anser att SRN och Malmö stad måste uppvakta regeringen för att snabbt få till en lagändring som innebär att det inte blir något uppehåll i ID-kontrollerna.

.

Magnus Olsson (SD) Peter Jangbro (SD) med instämmande av

Ortwin Lobbes (SD) Jane Olin (SD)

(32)

Anmälan om inkomna och avgivna skrivelser och meddelanden till sociala resursnämndens sammanträde 2016-03-23: (2016-03-29)

Särskilt Yttrande

Anmälan om inkomna och avgivna skrivelser och meddelanden till sociala resursnämnden är ingen beslutspunkt på dagordningen utan är ett informationsärende. Detta till trots vill vi Sverigedemokrater yttra oss gällande:

Skrivelse från medborgare

• Skrivelse avseende boende för ensamkommande barn Dnr 2016/386 (på AU som eget ärende). (SD i Malmö sitter inte med i AU.)

Vi får uppfattningen att förvaltningen inte tar medborgarens information på allvar. När man tar del av konversationen nämns bland annat bildbevis. Dessa bilder borde självklart efterfrågats. Vi har också fått information från personer som bor i området, att det stundtals är väldigt stökigt på boendet. Det blir såklart ord mot ord i den här frågan men vår uppfattning är att den här typen av uppgifter måste få en mer seriös uppföljning.

.

Magnus Olsson (SD) Peter Jangbro (SD) med instämmande av

Ortwin Lobbes (SD) Jane Olin (SD)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :