• No results found

19.1. Redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "19.1. Redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2015-05-06

Marie Jesson Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2014/0374 KS-3 Diariekod: 707

Kommunstyrelsen

Redovisning av insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av uppdraget att redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak.

• Socialnämnden ges i uppdrag att våren 2017 återkomma med den redovisning som enligt kommunens ANDT-policy ska göras minst en gång per mandatperiod.

Sammanfattning

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak.

Av socialnämndens yttrande framgår att socialkontoret arbetar utifrån den lagstiftning och de riktlinjer som utgår från regeringen och Socialstyrelsen.

Insatser bedrivs både på förebyggande nivå och genom insatser till enskilda ungdomar och deras familjer. Utifrån riksdagens långsiktiga ANDT-

politiska mål har socialkontoret format en handlingsplan tillsammans med andra mjuka nämnder i kommunen. Handlingsplanen har till uppgift att på olika nivåer arbeta för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak. Genom Stockholmsenkäten som riktar sig till ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet kan socialkontoret följa hur ANDT-situationen ser ut i kommunen. Resultatet ligger till grund för planering av det

förebyggande arbetet. Vad gäller effekter av insatser konstaterar socialnämnden att resultaten av HVB-vård inte är goda.

En uppföljning av kommunens ANDT-policy ska redovisas för fullmäktige minst en gång per mandatperiod. Kommunledningskontoret föreslår att denna redovisning görs våren 2017 med ett kommunövergripande perspektiv och med utgångspunkt i de tre huvudområden som anges i policyn: förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling.

Godkänt dokument, 2015-05-12, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2015-05-06

Dnr 2014/0374 KS-3 Sidan 2 av 4

Bakgrund

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak.

Uppdraget tillkom efter en diskussion i kommunfullmäktige i juni 2014 (§86/2014) i samband med beslut om budget med verksamhetsplan 2015.

Socialnämndens yttrande/redovisning

Av socialnämndens yttrande framgår att socialkontoret arbetar utifrån den lagstiftning och de riktlinjer som utgår från regeringen och Socialstyrelsen.

Insatser bedrivs både på förebyggande nivå och genom insatser till enskilda ungdomar och deras familjer.

Utifrån riksdagens långsiktiga ANDT-politiska mål har socialkontoret format en handlingsplan tillsammans med andra mjuka nämnder i

kommunen. Handlingsplanen har till uppgift att på olika nivåer arbeta för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak.

Genom Stockholmsenkäten som riktar sig till ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet kan socialkontoret följa hur ANDT-situationen ser ut i kommunen. Resultatet ligger till grund för planering av det förebyggande arbetet.

Uppföljning av enskilda ungdomar som får insatser sker genom att ungdomens genomförandeplaner följs upp. Enheten för föräldrastöd

genomför en förebyggande föräldraenkät. Andra uppföljningsinstrument är UBU-F, uppföljning barn och unga i familjehemsvård, och UBU-HVB, uppföljning barn och unga i HVB (hem för vård eller boende).

Socialnämnden konstaterar att resultaten av HVB-vård inte är goda och att tidiga insatser ger bättre resultat.

Godkänt dokument, 2015-05-12, Katarina Kämpe

(3)

Tjänsteutlåtande

2015-05-06

Dnr 2014/0374 KS-3 Sidan 3 av 4

Kommunledningskontorets beredning/synpunkter

Socialnämndens yttrande

I socialnämndens yttrande redovisas främst socialkontorets arbete med vård och behandling samt ett urval av de riktlinjer och metoder som är grunden för förebyggande arbete och för insatser på olika nivåer. Av socialkontorets handlingsplan för ANDT-arbetet som bifogas socialnämndens yttrande framgår det dock att ett omfattande förebyggande arbete med olika typer av insatser och aktiviteter pågår eller planeras, liksom att flera olika nämnder och andra aktörer samverkar.

Handlingsplanen som bifogas socialnämndens yttrande omfattar både genomförda och planerade insatser/aktiviteter, vilket medför en viss otydlighet kring vad som verkligen genomförs och i vilken omfattning.

Kommunledningskontoret rekommenderar att redovisningen utvecklas till nästa uppföljningstillfälle för att tydliggöra skillnaderna mellan

handlingsplaner, genomförda insatser, samt effekter av genomförda insatser.

Till socialnämndens yttrande bifogas även resultatet av Stockholmsenkäten 2014. Kommunledningskontoret anser att det i socialnämndens yttrande hade varit önskvärt med en sammanfattning och analys av situationen i kommunen samt en redogörelse av hur undersökningens resultat påverkat de insatser som planeras 2015.

Socialkontoret skriver i sin redovisning att resultaten av HVB-vård inte är goda. Kommunledningskontoret förutsätter därmed att socialnämnden kontinuerligt genomför uppföljning av insatser och resultat inom HVB- vården.

Uppföljning av Sollentuna kommuns ANDT-policy

I Sollentuna kommuns policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT), antagen av fullmäktige 2013-05-29 § 63, anges att socialnämnden minst en gång per mandatperiod ska lämna en redovisning till fullmäktige utifrån denna policy.

I policyn anges att kommunens ANDT-arbete innebär:

- Samverkan mellan hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande verksamheter samt med idéburna organisationer, föreningsliv och näringsliv.

- Upptäckt av missbruk i ett tidigt skede.

- Vård av god kvalitet.

Godkänt dokument, 2015-05-12, Katarina Kämpe

(4)

Tjänsteutlåtande

2015-05-06

Dnr 2014/0374 KS-3 Sidan 4 av 4

Arbetet ska riktas in på tre huvudområden: förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling.

Socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt

brottsförebyggande rådet har ett särskilt ansvar för kommunens ANDT- arbete. Socialnämnden har ett särskilt uppdrag att samordna det

förebyggande arbetet och har också ansvaret i frågor om vård och behandling vid missbruk.

En uppföljning av kommunens ANDT-policy ska redovisas för fullmäktige minst en gång per mandatperiod. Kommunledningskontoret föreslår att socialnämnden, i samarbete med berörda nämnder, gör denna redovisning våren 2017 med utgångspunkt i de tre huvudområden som anges i policyn:

förebyggande arbete, tidiga insatser, samt vård och behandling.

Kommunledningskontorets förslag

Kommunledningskontoret föreslår att:

• Fullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av uppdraget att redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak.

• Socialnämnden ges i uppdrag att våren 2017 återkomma med den redovisning som enligt kommunens ANDT-policy ska göras minst en gång per mandatperiod.

Katarina Kämpe Kristina Brismark Marie Jesson

Kommundirektör Chef utvecklingsenheten Utredare

Bilagor

Bilaga 1: Socialnämndens yttrande

Bilaga 2: Socialkontorets handlingsplan för ANDT 2015 Bilaga 3: Presentation av Stockholmsenkäten 2014 Bilaga 4: Protokollsutdrag socialnämnden

Godkänt dokument, 2015-05-12, Katarina Kämpe

References

Related documents

• Gävle kommun skall ha ett strategiskt och tydligt samarbete med polisen och andra organisationer som arbetar med bekämpning av narkotika, illegal alkohol och tobak samt

Mål 4: Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. Tidig upptäck är det mest effektiva för att

Elever får inte inneha, använda, missbruka eller bedriva handel med droger eller vapen, och inte vistas på skolans område eller i verksamhet i skolans regi vid tobaksrökning eller

att använda alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak för att glömma bort sina problem.. I denna broschyr får

Bland pojkarna i årskurs 9 var andelen som spelat för 100 kronor eller mer de senaste 30 dagarna, i det närmaste oförändrad, omkring 6–8 procent.. Under det senaste året har

Målet för ett föräldramöte om droger kan vara att stärka föräldrarna att prata med sina barn om alkohol, narkotika, dopning och tobak eller att skola och

• Vid misstanke om att en elev använder alkohol, droger eller dopningsmedel anmäls detta till skolledning eller elevhälsoteamet. • Utsedd person pratar

- Fullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av uppdraget att redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak. -