• No results found

05. Yttrande över förslag till klimatpolicy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "05. Yttrande över förslag till klimatpolicy"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-04-14

Lars Keski-Seppälä Sidan 1 av 1

Chef för strategiska enheten +46 857921539

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0212 KS-2 Diariekod: 400

Stadsbyggnadsnämnden

Yttrande över förslag till klimatpolicy

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta följande:

• Stadsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot

kommunstyrelsens miljöutskotts förslag till klimatpolicy, bifogad till tjänsteutlåtande daterat 2016-04-14.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått bifogade förslag till klimatpolicy på remiss från kommunstyrelsens miljöutskott. Avsikten är att klimatpolicyn ska ersätta kommunens gällande klimatstrategi.

Bakgrunden till förlaget till klimatpolicy är att ett nytt internationellt klimatavtal träffades i Paris i december 2015, COP21. Avtalet skärper ambitionen att begränsa den globala temperaturökning, som förorsakas av växthusgasutsläpp, från 2 till 1,5 grader Celsius.

Härutöver ändras benämningen av klimatstrategin till klimatpolicy, i linje med gällande regler för styrdokument i Sollentuna författningssamling, och anpassas till miljöpolicyns form för genomförande och uppföljning. Det innebär att konkreta åtaganden för att uppfylla policyn hanteras inom ramen för ett miljö- och klimatprogram, som tas fram och beslutas i egen ordning.

Först när konkreta åtaganden, som berör stadsbyggnadsnämnden

formuleras, kan de ekonomiska effekterna bedömas. Men det är osannolikt att de ekonomiska effekter skiljer sig nämnvärt från de som den gällande klimatstrategi innebär eller skulle kunna innebära.

Kommunledningskontorets synpunkter

Med hänsyn till att klimatpolicyn innebär en anpassning till internationella ambitioner och den av kommunfullmäktige beslutade miljöpolicyn föreslår kommunledningskontoret stadsbyggnadsnämnden att inte ha några

invändningar mot policyn.

Katarina Kämpe Christina Leifman Lars Keski-Seppälä

Kommundirektör Stadsbyggnadschef Chef för strategiska enheten

Bilaga: Förslag till klimatpolicy.

(De i marginalen markerade avsnitten skiljer sig från gällande klimatstrategi.)

Godkänt dokument, 2016-04-19, Katarina Kämpe

References

Related documents

Kommunledningskontoret föreslår miljöutskottet besluta att remittera förslag till klimatpolicy, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-03-02, till nämnderna och

Idrott Sollentuna genomför redan idag ett miljöarbete i enlighet med kultur- och fritidsnämndens åtagande på området för att se över möjligheterna att miljöcertifiera de delar

Förutom att personen ansvarar för miljö- och klimatfrågor när det gäller förbundets egen verksamhet, svarar personen också för att ge vägledning och stöd till förbundets SDF

Barn- och utbildningskontoret fick frågan via remissyttrandet från kommunledningskontoret om Sollentuna kommuns klimatpolicy enligt yttrandet är kostnadsdrivande för

Rubricerade ärende remitteras till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, trafik-

Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag se till att det finns ett långsiktigt miljöprogram med mål och åtgärder kopplade till

Förslaget till revidering av klimatstrategin innefattar även en justering av namnet till klimatpolicy för att överensstämma med benämningen av kommunens övriga

I linje med uppdraget föreslås dessutom att klimatstrategin byter namn till klimatpolicy för att överensstämma med gällande regler för benämning av styrdokument i