• No results found

Remittering av betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remittering av betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Remiss

2020-07-03 A2020/01490/ARM

Arbetsmarknadsdepartementet

Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Olof Widgren

08-405 53 86

Remittering av betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) Remissinstanser Alingsås kommun Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Bankföreningen

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) Borås kommun

Brottsförebyggande rådet Civil Rights Defenders Danderyds kommun Datainspektionen

Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket

Ekobrottsmyndigheten

Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Fastighetsmäklarinspektionen

Finansinspektionen

(2)

Folkhälsomyndigheten Formas

Forum – idéburna organisationer med social inriktning Friskolornas riksförbund

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) Föreningen Grävande Journalister

Företagarna

Försvarets materielverk (FMV) Försvarets radioanstalt (FRA) Försvarsmakten Försäkringskassan Förvaltningsrätten i Jönköping Förvaltningsrätten i Luleå Förvaltningsrätten i Malmö Greenpeace Sverige Göteborgs kommun Göteborgs tingsrätt

Göteborgs universitet (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation)

Göteborgs universitet (Juridiska institutionen) Havs- och vattenmyndigheten

Hudiksvalls kommun Härjedalens kommun Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Höörs kommun

Idéburna skolors riksförbund

Inspektionen för strategiska produkter Inspektionen för vård och omsorg Institutet mot mutor

(3)

Justitiekanslern Kalix kommun Kammarkollegiet Kammarrätten i Göteborg Kemikalieinspektionen Kiruna kommun Kommerskollegium Konkurrensverket Konsumentverket Kriminalvården Krokoms kommun Kronofogdemyndigheten Kungsbacka kommun Laholms kommun

Landsorganisationen i Sverige (LO) Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Leksands kommun Livsmedelsföretagen Livsmedelsverket Lycksele kommun Läkemedelsverket Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Skåne Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västmanlands län Markaryds kommun

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturskyddsföreningen

(4)

Nyköpings tingsrätt Nässjö kommun Orusts kommun Pensionsmyndigheten Piteå kommun Polismyndigheten Regelrådet Region Skåne Region Stockholm Region Västerbotten Region Värmland Revisorsinspektionen Riksdagens ombudsmän - JO Riksidrottsförbundet Sandvikens kommun Sida Skatteverket Skellefteå kommun Skogsstyrelsen

Sobona - Kommunala företagens samorganisation Socialstyrelsen Solna tingsrätt Sparbankernas riksförbund Statens haverikommission Statens jordbruksverk Statens skolinspektion Statens skolverk

Statens veterinärmedicinska anstalt Statskontoret

(5)

Stockholms kommun

Stockholms universitet (Juridiska institutionen) Strålsäkerhetsmyndigheten Strömstads kommun Sundsvalls kommun Sunne kommun Svea hovrätt Svensk Försäkring

Svenska föreningen för immaterialrätt (SFIR) Svenska ILO-kommittén

Svenska PEN Svenskt Näringsliv Sveriges advokatsamfund

Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) Sveriges ambassad i Bangkok

Sveriges ambassad i Dar es Salaam Sveriges ambassad i Nairobi Sveriges Kommuner och Regioner Swedac

Swedfund

Swedish FinTech Association

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) Säkerhetspolisen

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) Trafikverket

Transparency International Sverige Transportstyrelsen

Trosa kommun Tullverket

(6)

Ulricehamns kommun Umeå kommun

Uppsala universitet (Juridiska fakulteten) Utgivarna

Varbergs kommun Vellinge kommun Värnamo kommun Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast

den 16 oktober 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till a.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till olof.widgren@regeringskansliet.se. Ange diarienummer

A2020/01490/ARM och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna

synpunkter.

Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

(7)

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa två exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Susanne Södersten

Expeditionschef/tf. rättschef

Kopia till

References

Related documents

[r]

• Ambitionshöjning inom hälso- och sjukvården för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa 6-18 år.. • Lokalisering nära medborgarna med start av minst

– Vi har på kort tid utökat antalet intensivvårdsplatser i länet, till exempel har vi färdigställt 13 nya platser för covid-patienter i Umeå som tar i bruk redan denna vecka,

konsulentverksamheten inom biblioteks- och littera- turområdet. Kultur i vården och sjukhusbiblioteken: Regionbiblio- tek Västerbotten driver kultur i vården- verksamhet,

Region Skånes mottagning för spelberoende har beretts möjlighet att lämna remissvar avseende regeringens förslag till förlängning av nuvarande tillfälliga spelansvarsåtgärder

Arbetsförmedlingen önskar att denna grupp tas i beaktande och att en analys genomförs för att se hur även denna grupp skulle kunna täckas av den nya lagen.. Beslut i ärendet

Vad gäller förslaget att utse Datainspektionen som enda behörig myndighet inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och

bedömning förväntas bidra till att tystnadskulturer bryts upp och därigenom öka benägenheten för enskilda att lämna uppgifter om lagöverträdelser och missförhållanden

Enligt Domstolsverkets mening är det inte uteslutet att det kommer att vara möjligt för arbetsmarknadens parter att på central nivå avtala om delade interna rapporteringskanaler

I den slutliga handläggningen har även föredragande verksjuristen Malin Fors deltagit.. Gunilla Paulsson

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har granskat utredningens förslag utifrån sin roll som statlig myndighet och arbetsgivare.

Revisorn kan dock inte anses stå under kontroll och ledning av kunden, men faller utanför de personkategorier där skyddet i stället gäller gentemot det företag där den

Yttrande över betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38). Ert

Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Raymond Grankvist och kammarrättsrådet Roger Petersson, efter föredragning av den sist- nämnde. Raymond Grankvist

Som relativt liten myndighet ser dock Konsumentverket begränsningar i förutsättningarna att genom omfördelning av befintliga resurser och inom nuvarande beviljade anslag kunna

Det kommer att vara mycket svårt för en arbetstagare eller enskild företagare att bedöma om de faller under lagens skydd i en konkret situation.. Det kommer också att vara svårt

Yttrande 1 (1) Datum 2020-10-07 Beteckning 101-36178-2020 Enheten för överklaganden Pia Eriksson Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskansliet.se.. Postadress

Ansvarsfriheten gäller inte vid uppsåtligt åsidosättande av sådan tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inskränker rätten att meddela och

I handläggningen av ärendet har deltagit chefsrådmannen Axel Peterson och tingsfiskalen Moa Pettersson, föredragande. Axel Peterson

Frågan om ansvar som behörig myndighet för extern rapporteringsfunktion rörande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan

TCO:s värnar möjligheten att skyddat kunna offentliggöra uppgifter och att lämna uppgifterna för offentliggörande. TCO gör gällande att utredningens förslag

Nationella Nätverket för Samordningsförbund Norrtälje kommun Nässjö kommun Origo Piteå kommun Polismyndigheten Region Skåne Region Stockholm Region Uppsala Region Värmland

Vårt kliniska intryck från mottagningen är att risken för övergång till olicensierade bolag troligen är betydligt större för personer som befinner sig i ett spelberoende,