• No results found

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

10 PM 1 (1) Datum Diarienummer Rättsenheten 2020-11-09 2020-14994-3 Mottagare Er referens Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post/Internet

Box 12312 Bolstomtavägen 2 010-568 70 00 010-568 70 10 sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se 102 28 Stockholm 171 69 Solna +46-10-568 70 00 +46-10-568 70 10 www.sakerhetspolisen.se

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig

brottslighet

(dnr Ju2020/02657/L5))

Säkerhetspolisen lämnar följande synpunkter på förslagen i utkast till lagrådsremiss.

Att slopa straffrabatt för allvarliga brott med ett minimistraff på fängelse i ett år eller mer bedöms enligt utkastet till lagrådsremiss säkerställa att enbart allvarlig brottslighet, t.ex. inom ramen för kriminella nätverk och allvarliga sexualbrott, undantas från särbehandlingen samtidigt som mindre allvarlig brottslighet inte omfattas av reformen.

Bland de brott som Säkerhetspolisen bekämpar finns t.ex. olovlig underrättelseverksamhet i olika former och olaga hot mot centrala statsledningen samt brott kopplade till terroristbrott, såsom finansiering, samröre, offentlig uppmaning, rekrytering, utbildning och resa. Inte ens om sådana brott bedöms som grova kommer straffrabatten att slopas, eftersom minimistraffet då är fängelse i sex månader.

De våldsbejakande miljöer som Säkerhetspolisen följer är aktiva och framgångsrika när det gäller att attrahera och rekrytera unga personer. Säkerhetspolisen har bl.a. uppgiften att förebygga, förhindra och upptäcka den typ av brott som grupperingarna sysslar med. Det är många gånger fråga om brott kopplade till Sveriges säkerhet och terrorism. Detta är brott av sådan art att straffrabatten bör slopas även om straffminimum är lägre än fängelse i ett år. Säkerhetspolisen ser också att en slopad straffrabatt för den typen av brott kan verka preventivt i brottsbekämpningen.

Remissvaret har beslutats av säkerhetspolischefen Klas Friberg. I den slutliga handläggningen av beslutet har biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen och chefsjuristen Per Lagerud deltagit. Verksjuristen Charlotte Pehrsson har varit föredragande.

References

Related documents

kommer att medföra att exempelvis bötesstraff som enligt praxis idag inte reduceras för denna kategori ungdomar kommer att reduceras med hänsyn till ungdom i framtiden.. Om

Regeringen har vidare valt att inte gå vidare med förslaget i SOU 2018:85 om att avskaffa bestämmelsen i 28 § andra meningen LUL om att rätten inte, om det inte finns särskilda

handläggningen har tf avdelningschefen Anna Sundberg, avdelningschefen Peder Carlsson samt chefsjuristen Linda Almqvist deltagit.. Juristen Katarina Lagerstedt

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), och Avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet, har genom remiss den 7 oktober 2020 beretts tillfälle att avge ett

Länsstyrelsen i Kronobergs län vill inledningsvis lyfta vikten av att arbeta med och prioritera förebyggande insatser och tidiga åtgärder för att säkerställa och möjliggöra

MUCF ser positivt på lagrådsremissens utkast som anger att ungdomsreduktionen vid straffmätningen endast ska slopas för dem som har fyllt 18 år och som har förberett, stämplat

I utkastet klargörs att det förhållandet att ungdomsreduktionen för unga myndiga lagöverträdare föreslås slopad för vissa allvarliga brott inte ska påverka.. tillämpningen av

 Socialnämnden i Ronneby anser att förslaget att ta bort särbehandlingen av åldersgruppen 18-20 år gör det tydligt att kriminalvården har ansvaret för påföljder vid brott