• No results found

Remiss från Socialdepartementet - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss från Socialdepartementet - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning "

Copied!
7
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden 1 (3)

Datum

Yttrande

Adress 205 80 Malmö

Diarienummer Till

FSN-2019-2242

Socialdepartementet

Remiss från Socialdepartementet - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

S2019/04168/FST

Malmö stad, genom dess funktionsstödsnämnd, lämnar följande yttrande:

Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden välkomnar förslaget. Det är positivt att berörda insatser kan återgå till den kvalitativa nivå som fanns tidigare. Det behövs större tydlighet gällande bedömning i samband med egenvård, särskilt avseende bedömning om egenvård från behandlande behö- rig hälso- och sjukvårdspersonal. Frågan om egenvård och gränsdragning mot hälso- och sjukvård måste klarläggas. Förslaget till lagändring bedöms inte leda till en positiv påverkan på kommunens ekonomi, snarare i bästa fall en neutral ekonomisk effekt. De ärenden i Malmö stad som berörs av lagändringen uppskattas som få i förhållande till det totala antalet ärenden som under åren har förts över till kommunen. Större del av ekonomiska konsekven- ser till följd av tidigare åtstramningar och förändrad praxis i bedömningen av rätten till assi- stansersättning kvarstår.

Yttrande

Det är funktionsstödsnämnden (FSN) som svarar på aktuell remiss på Malmö stads vägnar.

Funktionsstödsnämnden välkomnar förslaget. Det är positivt att berörda insatser kan återgå till den kvalitativa nivå som fanns tidigare, dock ska det understrykas att förslaget borde vara mer långtgående när det gäller rätten till personlig assistans.

Förslaget till lagändring bedöms i sin helhet inte leda till en positiv påverkan på kommunens ekonomi, utan snarare i bästa fall medföra en neutral ekonomisk effekt.

I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment ska vara assistansgrundande när det gäller hjälp med andning och sondmatning och att hjälpbehov som ryms inom det normala föräld- raansvaret ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller andning och sondmatning.

Förslaget innebär att personer som beviljats personlig assistans LSS eller en annan insats från

kommunen till följd av Försäkringskassans förändrade praxis de senaste åren, enligt lagför-

ändringen kan bli berättigade statlig assistansersättning, vilket i sin tur leder till en positiv

(2)

2 (3) ekonomisk effekt för kommunen. De ärenden i Malmö stad som berörs av lagförändringen uppskattas dock som få och den positiva effekten på kommunens ekonomi beräknas bli låg.

Samtidigt kan delar av föreslagna lagförändringarna leda till en negativ ekonomisk påverkan på kommunens ekonomi. I promemorian föreslås även en komplettering av paragraf, 9 a § med förtydligandet att hjälpbehov som står till grund för rätten till personlig assistans ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär”. Att förtydligandet införs i lagtexten kan på sikt innebära ytterligare åtstramning i beviljandet av rätten till statlig assistansersätt- ning för personer som har andra grundläggande hjälpbehov än andning och sondmatning.

Hur begreppet ”mycket privat och integritetskänslig karaktär” kommer att tolkas av Försäk- ringskassan och andra instanser har en central betydelse, då risken finns att en stor grupp människor exkluderas från den statliga assistansen och i stället blir en kommunal angelägen- het. Den ekonomiska konsekvensen för kommunen blir ökade kostnader, då andra insatser för att tillgodose behovet i sin helhet beviljas och bekostas av kommunen.

För de personer vars behov av personlig assistans för grundläggande behov överstiger 20 timmar i veckan finns, enligt förslaget till lagändring, möjlighet till att erhålla assistansersätt- ning även för egenvård. Det är positivt att egenvårdinsats i samband med sondmatning och andning föreslås räknas in i de 20 grundläggande timmarna per vecka och att förslaget gäl- lande egenvården, enligt vår tolkning, gäller för både barn och vuxna. Det behövs dock större tydlighet och fördjupad utredning gällande bedömning i samband med egenvård, i synnerhet när det gäller frågan om egenvårdsintyg/bedömning om egenvård från behand- lande hälso- och sjukvårdspersonal.

Utifrån förslaget kan man se en generösare tolkning av vad som kan/ska anses falla inom det normala föräldraansvaret. Detta genom att till exempel samtliga moment vid sondmatning ska räknas som grundläggande behov, det vill säga även iordningsställande inför sondmat- ningen och efterarbete.

I HD dom HDF 2018 ref. 21 framkommer det att sondmatning ska liknas vid en måltid.

Samtidigt innebär förslaget till lagändring att det för första gången skrivs in i lagen att nor- malt föräldraansvar ska beaktas, och därmed räknas bort, från de hjälpbehov barn kan ha för andra grundläggande behov än andning och sondmatning. I samband med måltid som inte är sondmatning räknas det som normalt föräldraansvar att iordningsställa måltiden samt till ex- empel diska efteråt. Förslaget tydliggör skillnaden mellan en mer generös och annorlunda tolkning av det normala föräldraansvaret gällande personer i behov av sondmatning jämfört med personer som inte sondmatas men som ändå behöver hjälp med att matas.

Efter bedömning av hjälpbehov och omfattning kommer anmälningar till Försäkringskassan

att göras för de ärenden där personlig assistans enligt LSS har beviljats och behov av hjälp

med andning eller sondmatning finns. Uppskattningsvis finns det nio ärenden i Malmö stad

som kan beröras av förslaget till lagändring. Det är av vikt att beakta att Försäkringskassan

gör en egen bedömning av rätten till assistansersättning i varje enskilt fall, beslutet tas inte

över automatiskt för samtliga av kommunen anmälda ärenden.

(3)

3 (3) De personer som behöver hjälp med andning eller sondmatning, men inte bedöms komma upp i 20 timmar grundläggande behov per vecka, kommer inte att bli berättigade till assistan- sersättning trots lagändringen. Detta innebär att kommunen även fortsättningsvis kommer att stå för kostnaderna avseende personlig assistans LSS gällande dessa personer.

Även om de föreslagna lagändringarna medför en del positiva effekter, kvarstår större del av ekonomiska konsekvenser till följd av senare tids åtstramningar och förändrad praxis i be- dömningen av rätten till assistansersättning. De ärenden som berörs av lagändringen gällande hjälp med andning och sondmatning uppskattas som få i förhållande till det totala antalet ärenden som under åren har förts över till kommunen.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 2015 ref. 46, som klargjort att innebörden av ut- trycket annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade uteslu- tande tar sikte på personer med psykiska funktionshinder, kommer även fortsättningsvis att påverka kommunens ekonomi negativt. De personer i Malmö stad som fått sin assistanser- sättning indragen till följd av Försäkringskassans nya tolkning gällande det femte grundläg- gande behovet efter rättsfallet HFD 2015 ref. 46 har fått sitt hjälpbehov tillgodosett genom andra kommunala insatser enligt LSS och socialtjänstlagen.

Dessutom ska äldre bestämmelser enligt förslaget fortfarande gälla för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet av lagändringen. Då ingen möjlighet till retroaktiv ersätt- ning ges, förblir ackumulerade kostnader förknippade med insatser berörda av lagändringen och som uppstått fram till 1 juli 2020 i sin helhet, en del av den övervältring från staten till kommunen som skett på senare år.

Avslutningsvis anser Malmö stad att den praxis som utvecklats av domstolarna bör ändras genom ett mer genomarbetat lagförslag som utökar rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar så att den praxis som utvecklats efter domarna HFD 2015 ref.

46 och RÅ 2009:57 kan återställas till den nivå som rådde tidigare.

Ordförande

Roko Kursar (L)

Nämndsekreterare

Jesper Salö

(4)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Sekreterare ...

Jesper Salö

Ordförande ... ………

Roko Kursar (L) §§ 159-165 Mediha Ahmadi (S) §§

147-158 Underskrifter

Justerande ...

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-27 kl. 09:00-11:15

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande) (samt Mötesordförande §§ 147-158)

Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) Bengt Persson (S)

Elin Kramer (S) Munir Niazi (S) Carin Gustafsson (V) Albin Schyllert (M) Gharib Sayed Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C) Lisbeth Persson Ekström (SD) Bo Stefan Claesson (SD)

Madeleine Fraser (MP) ersätter Nils Karlsson (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S) Maher Dabbour (S)

Karl Mårtensson (S) Karin Elisabeth Granér (L) Anna Larsson (V)

Margareta Håkansson (M) Ursula Anita Larsson (M) Peter Eliasson (M) Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör) Jesper Salö (nämndsekreterare) Maria Mohlin (förvaltningsjurist)

Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare) Moana Zillén (kvalitetsutvecklare strategiska avd.) Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal) Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)

Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

1

(5)

Justeringen

2019-12-04

Protokollet omfattar

§161

2

(6)

§ 161 Remiss från Socialdepartementet - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

FSN-2019-2242 Sammanfattning

Malmö stad har mottagit en remiss gällande en promemoria från Socialdepartementet som handlar om personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning. I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment ska vara

assistansgrundande när det gäller hjälp med andning och sondmatning. Det föreslås även att hjälpbehov som ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller andning och sondmatning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Stadskontoret har överlämnat ärendet till funktionsstödsnämnden för direktbesvarande.

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner remissvaret efter föreslagna tillägg och förtydliganden.

Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska göra ett tillägg i yttrandets första stycke för att understryka att förslaget borde vara mer långtgående när det gäller rätten till personlig assistans. Efter föreslaget tillägg lyder första stycket i yttrandet:

Det är funktionsstödsnämnden (FSN) som svarar på aktuell remiss på Malmö stads vägnar.

Funktionsstödsnämnden välkomnar förslaget. Det är positivt att berörda insatser kan återgå till den kvalitativa nivå som fanns tidigare, dock ska det understrykas att förslaget borde vara mer långtgående när det gäller rätten till personlig assistans.

Roko Kursar (L) yrkar även på att nämnden ska göra följande tillägg sist i yttrandet:

Avslutningsvis anser Malmö stad att den praxis som utvecklats av domstolarna bör ändras genom ett mer genomarbetat lagförslag som utökar rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar så att den praxis som utvecklats efter domarna HFD 2015 ref. 46 och RÅ 2009:57 kan återställas till den nivå som rådde tidigare.

Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden i sitt yttrande byter ordet "Läkare" mot

"Behandlande behörig hälso- och sjukvårdspersonal".

Beslutsgång

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut att en enig nämnd beslutar att godkänna remissvaret efter föreslagna tillägg och förtydliganden.

Beslutet skickas till

Socialdepartementet

3

(7)

 G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Remiss kring personlig assistans för hjälpmoment

 NYTT FÖRSLAG TILL Yttrande avseende Remiss från Socialdepartementet - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

 Förslag till Yttrande gällande Remiss från Socialdepartementet - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

 Promemoria - Personlig assistans for samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

 Sändlista - Remissinstanser - Personlig assistans for samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

4

Beslutsunderlag

References

Related documents

Fallstudien är genomförd inom ramen för ett idé- och metodutvecklings- projekt, SAMS - Samhällsplanering med miljömål i Sverige, som drivits av Boverket och Naturvårdsverket

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Samtliga hjälpmoment ska vara assistansgrundande när det gäller andning och sondmatning Autism- och aspergerförbundet tillstyrker förslaget om att hjälpbehovet vid andning

Att en reglering inte införs kan medföra att de som inte anses uppfylla särskilda skäl för att beviljas assistansersättning för exempelvis hjälp med andning eller sondmatning

Vi oroas också för promemorians förslag att lagfästa att normalt föräldraansvar ska beaktas vid bedömningen av grundläggande behov som inte rör andning och måltider

förutsägbarhet i vad som kan ge rätt till personlig assistans anser Försäkringskassan att det behöver förtydligas om det finns åtgärder som anses utföras före eller efter

Göteborgs Stads yttrande över Remiss från Socialdepartementet – promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av

Halmstad kommun har inbjudits att yttra sig över promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning. Remissvaret ska

att till regeringskansliet lämna remissvaret: att Hudiksvalls kommun inte har några synpunkter på promemorian Personlig assistans för samtliga hjälp- moment som avser andning

ISF tillstyrker förslaget att även hjälpbehov som ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller andning och sondmatning..

Chefsjuristen Linda Almqvist har deltagit i den slutliga handläggningen.. Juristen Anna Hellgren Westerlund

Att kläderna sitter bra och tas på, på rätt sätt, allt från att trosor och kalsonger sitter rätt och inte skaver, till tjocktröjan som inte får ha vridit sig runt armarna

Karlstads kommun har fått möjlighet att yttra sig över promemorian Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

För att säkerställa att kunderna i Stockholms län ska få behoven tillgodosatta bör en överenskommelse mellan region Stockholm och kommunerna i Stockholms län tas fram. Mats Gerdau

Detta kopplat till huruvida för- och efterarbete ingår i de grundläggande behoven eller de övriga och om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka eller inte..

Ett av de riktigt stora problemen med lagförslaget är att integritetskänslighetskravet härigenom utvidgas till att omfatta alla grundläggande behov, alltså även

Hela hjälpbehovet ska vara assistansgrundande vid andning och sondmatning Socialstyrelsen är positiv till ambitionen att tydliggöra att samtliga hjälpmoment ska

hjälpmoment. Regeringsrätten säger således inte att det för varje hjälpmoment ska avgöras om det är mycket privat och integritetskänsligt samt att det enbart är dessa

Socialförvaltningen ställer sig positiv till de framlagda förslagen att samtliga hjälpmoment ska vara assistansgrundande när det gäller hjälp med andning och sond- matning samt

SKR i samband med remiss av promemo- rian Behov av hjälp med andning och sondmatning (S2019/00767/FST), om att inte bara moment som är mycket privata och känsliga för den

Förslaget gör det möjligt för fler med behov av stöd för andning och sondmatning, att få rätt till personlig assistans eller assistansersättning. Tydliggörandet är

Att föräldraansvaret inte ska beaktas i varken förberedelser, efterarbete eller när sondmatning och andningsåtgärder utförs är ett steg i rätt riktning och kommer möjliggöra