• No results found

Remiss om översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss om översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (2) Datum 2020-06-09 Beteckning 101-14998-2020 Regeringskansliet c/o Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se johanna.janson@regeringskansliet.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Regeringsgatan 66 010-223 10 00 Fax 010-223 11 10 stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm

Remiss om översyn av åtgärdsprogram för

luftkvalitet

M2020/00276/Kl

Länsstyrelsen Stockholm tycker att många förslag som lyfts fram i rapporterna har potential att effektivisera åtgärdsprogram för luftkvalitet. Det är positivt att

förslagen adresserar åtgärder på nationell, regional och lokal skala vilket

kompletterar varandra på ett bra sätt. Till exempel så kan nationella åtgärdsplaner och lokala luftkvalitetsstrategier komplettera åtgärdsprogrammen som handlar om att klara miljökvalitetsnormer på specifika punkter. Att vidta åtgärder för att följa miljökvalitetsnormer på en specifik plats är ofta kostsamt och det behövs därför mer långsiktiga strategier för att minska vägtrafiken och användandet av

dubbdäck. Det utökade stödet för kommuner genom nationell kartläggning av luftkvalitet skulle underlätta för många kommuner.

Både Statskontoret och Naturvårdsverket anser att Naturvårdsverket ska få möjlighet att kvalitetsgranska fastställda åtgärdsprogram. Naturvårdsverket vill även kunna lyfta ofullständiga program till regeringen. Länsstyrelsen anser att det utifrån det geografiska områdesansvaret är länsstyrelsens ansvar.

Naturvårdsverkets förslag behöver även förtydligas då det är oklart hur processen skulle se ut efter det att Naturvårdsverket har lämnat över frågan till regeringen, som i sin tur ska besluta om ytterligare åtgärder. Länsstyrelsen föredrar en ordning som innebär att Naturvårdsverket kvalitetsgranskar åtgärdsprogram och återkopplar till kommun eller länsstyrelse. Detta är Statskontorets förslag och Länsstyrelsen instämmer i Statskontorets bedömning om att bättre återkoppling ger ökade förutsättningar för att besluta om konkreta, tidsatta och effektiva åtgärder.

Länsstyrelsen ser inga hinder med att Naturvårdsverket kan vända sig direkt till kommun om de ser ett behov av att upprätta ett åtgärdsprogram men

länsstyrelserna behöver underrättas när det sker.

Länsstyrelsen är positiv till de utredningar som Naturvårdsverket föreslår för att förbättra kommuners verktyg och mandat. Ökad regelefterlevnad av miljözoner och dubbdäcksförbud genom parkeringsvakter samt miljödifferentierad

trängselskatt har diskuterats mycket i Stockholm och om sådana möjligheter fanns skulle det kunna effektivisera åtgärdsprogrammen. Att möjliggöra plats för

(2)

2 (2) Datum 2020-06-09 Beteckning 101-14998-2020

bilpoolsparkering i detaljplaner är också ett bra verktyg för att minska behovet av att äga en egen bil. Länsstyrelsen anser att en samhällsekonomisk analys är viktiga i samtliga utredningar.

Länsstyrelsen anser att utökad vägledning i planprocessen är viktig. Länsstyrelsen ser ett behov av vägledning i de fall då en detaljplan tangerar

miljökvalitetsnormerna för luft men luftföroreningshalterna ändå är så pass höga att frågan även är aktuell utifrån länsstyrelsens ingripandegrund Hälsa och säkerhet enligt 11 kap. 10 § punkt 5 PBL. Denna prövningsgrund omfattar flera aspekter kopplat till människors hälsa och säkerhet och det finns en otydlighet hur en sammanvägd bedömning ska göras när luftkvaliteten är dålig.

Avslutningsvis vill Länsstyrelsen framföra att kommuner behöver ökad rådighet över verktyg för efterlevnad av de regler som redan finns idag innan det bör bli aktuellt med mer långtgående insatser som skulle orsaka stora inskränkningar på det kommunala självstyret.

Detta yttrande har fattats av länsöverdirektör Johan von Sydow med handläggare Sophie Lindstrand som föredragande. I den slutliga handläggningen har

tillförordnad miljödirektör Lena Pettersson och förvaltningsdirektör Mathias Wahlsten medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på

References

Related documents

Konjunkturinstitutet har getts möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet. Konjunkturinstitutet

Luftvårdförbundet stödjer generellt de förslag som Naturvårdsverket och Statskontoret föreslår för att skapa bättre förutsättningar för att bedriva ett proaktivt och effektivt

I de förslag till förbättrat stöd till kommunerna från Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar (avsnitt 2.4) skulle därför med fördel de parametrar som härrör

Länsstyrelsen vill även framhålla, angående förslaget om att Naturvårdsverket tar över beslutet om vem som ska ta fram åtgärdsprogrammet, kommun eller länsstyrelse, att det

För att ta till vara det regionala perspektivet bör dock Länsstyrelsen fortsatt ha en roll i kvalitetsgranskningen av åtgärdsprogrammen..

Länsstyrelsen ser dess- utom mycket positivt på Naturvårdsverkets förslag om en nationell modellering av luftkvalitet i Sveriges kommuner, om en vägledning (Naturvårdsverket och

Detta yttrande har fattats av Landshövding Carl Fredric Graf med energi- och klimatstrateg Oskar Klingvall som föredragande.. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette