• No results found

§ 101 ATVKS Dnr 2019-00123 018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "§ 101 ATVKS Dnr 2019-00123 018"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (2)

Sammanträdesdatum

2019-05-02

Ordförandes sign. Justerandes sign. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 101 ATVKS Dnr 2019-00123 018

Remiss - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande avseende SOU 2018:74.

Ärendebeskrivning

Det nuvarande systemet har inneburit att kostnadsutjämningen omfördelar från kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Förslagen i denna utredning förstärker denna omfördelning. Utredaren menar att de förändringar av avgifter och bidrag som föreslås förklaras till betydande del av uppdateringar av siffermaterialet. Högre grad av indexering används än i nuvarande system i syfte att bibehålla systemets aktualitet under en längre tid.

Övriga förändringar är en följd av ökad tonvikt i utjämningen för socioekonomiska förhållanden och gles bebyggelse.

Förslaget innehåller en ny verksamhetsorienterad modellstruktur med nio delmodeller utifrån olika verksamhetsgrenar i kommunerna. De utjämnande variablerna för socioekonomi och löner inkluderas i respektive

verksamhetsdel.

Vissa faktorer påverkar kostnadsbilden i flera eller alla verksamheter, där har utredaren tagit ett helhetsgrepp.

Socioekonomi

Vad begreppet socioekonomiska förhållanden omfattar är beroende av sammanhanget. Utredaren menar i utredningen sådana skillnader i

människors levnadsförhållanden som kan påverka verksamhetskostnaderna. Beroende på delmodell beaktas olika variabler.

Utredaren förslår att utjämning på socioekonomisk grund införs inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg där sådan variabel har saknats tidigare. För området förskoleklass och grundskola finns ett riktat statsbidrag baserat på ett socioekonomiskt index. För att undvika dubbelkompensation föreslås ingen socioekonomisk utjämning för grundskolan.

I delmodellen för individ- och familjeomsorg föreslås variabeländringar som gör att den bättre kommer spegla individers levnadsvillkor än tidigare. Denna modul har i nuvarande modell kritiserats ge kommunerna negativa incitament i ansträngningarna med att stötta människor med försörjningsstöd att komma över i egen försörjning.

(2)

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (2)

Sammanträdesdatum

2019-05-02

Ordförandes sign. Justerandes sign. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Gles bebyggelse

Utredaren förslår flera uppdateringar av beräkningar av merkostnader vid gles bebyggelse liksom merkostnader för administration, uppvärmning, räddningstjänst, byggkostnader samt gator och vägar i mindre

glesbygdskommuner. Utredaren föreslår också att en helt ny glesbygdsfaktor förs in i utjämningen för förskolan samt en ökning av kompensationen för hemtjänst i glesbygd.

Växande och minskande befolkning

Förslaget innebär att merkostnadsersättningen för minskande befolkning i kommunerna fördubblas och vidare att en ny ersättning för minskande antal barn 1–5 år i förskolan införs. I dag kompenseras enbart för växande antal barn. En uppräkning av kompensationsnivån för förändring i antal barn och unga föreslås också vilket stärker resurserna både i kommuner med ökande och i kommuner med minskande antal barn.

Löner

Utredaren menar att löner fortsatt ska ingå som en utjämningsgrund trots att detta har kritiserats. Lönekostnader påverkar produktionskostnaderna och är starkt kopplade till strukturella skillnader.

Kompensationen kommer dock att redovisas i respektive delmodul. Merkostnader för skillnader i lönenivå ska beräknas i kommunernas

delmodeller Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, Förskoleklass och

grundskola, Gymnasieskola, Individ- och familjeomsorg och Äldreomsorg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-18 Yttrande daterad 2019-04-18

SOU 2018:74

Beslutet skickas till

Akt

References

Related documents

[r]

Ledaren säger ett påstående, till exempel ”Alla som tycker att barn ska få bestämma byter plats” När alla tagit ställning och antingen bytt plats eller valt att sitta kvar,

Ofta har också bedömningen om dessa hushåll har rätt till bistånd till boende enligt SoL eller inte, varit föremål för en omfattande diskussion och föranlett ett

Nivå 2, anläggningstyp, delar in anläggningarna i de tre större kategorierna idrottshall (inomhusanläggning) och idrottsplats (utomhusanläggning), fritidsgård, samt fyra

Utveckling av konsulenttjänster från 2009 och framåt.. Uppdelningen kalenderår/brutet började

[r]

M a n kan gå ett steg längre och fråga vad som kan göras för att förstärka medborgarnas villighet att spontant och aktivt ingripa på polisens sida , när

Enligt prognosen kommer resultatmålet inte att uppnås för 2012 med anledning av att årets resultat prognostiseras till 1,3 mkr.. För att uppnå delmålet krävs ett resultat om

Återkommande frågor i intervjuerna handlade om: hur kommunen ser ut befolkningsmässigt och ekonomiskt i förhållande till andra kommuner och kommundels- eller

kommunalförbund, GR: Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Kungsbacka

[r]

Figur 4 Antal anställda per division juli månad jämfört med juni månad, antal anställda per division september 2019 samt förändring mot nuvarande månad..

Bland Genovas hyresgäster inom offentlig sektor finns till exempel stiftelsen Uppsala Musikklas- ser – en av Sveriges främsta grundskolor – samt. olika verksamheter i

Mot denna bakgrund och med fördelarna med utökade ersättningsmodeller till berörda fastighetsägare vid byggnation av elförbin- delser bör riksdagen ställa sig bakom vad som anförs

Där- för är det orimligt att det inte finns någon begränsning alls för hur många barn som får finnas i ett och samma familjehem, där barn placeras. Regeringen bör utreda hur

Totalt granskades i undersökningen 330 ärenden av olika slag och noter- bart var till exempel att i 89 procent av ärendena var kommunen delaktig i beställning av åtgärderna

Kommunen bör även reflektera över vilka resurser det finns till att avsätta personal, eller anställa konsulter med rätt kompetens för att utföra inventering- en samt hur tid

Kommunstyrelsen bedömer dock att det är nödvändigt för regeringen att besluta om andra för området relevanta utredningar, så som inrättande av en myndighet för romska

Företagarna uppskattar att ha fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men får denna gång avstå.

I diskussionen om resultatet av intervjuerna kommer frågan om kommunaliseringens inverkan på skolan och dess styrning att först problematiseras och analyseras. Därefter

Avseende växande och minskande befolkning så föreslås exempelvis fördubblad merkostnadsersättning för minskande befolkning samt en uppräkning av kompensationsnivån

Det som var något oväntat var att det ena bergmaterialet lakade ut relativt höga halter av arsenik och att båda bergmaterialen efter en halvtimmes skaktid visade fluoridhalter

systematiskt tillvägagångssätt med tre steg och tio regler. John Gerring menar att tidigare forskning om begrepp inte är tillräcklig med Sartoris regelverk. Gerring argumenterar