• No results found

Folkloristikens aktuella utmaningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Folkloristikens aktuella utmaningar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Folkloristikens aktuella utmaningar

Folkloristik är ett litet, men betydelsefullt ämne i de nordiska akademierna. Förändring är dess livsluft. Med förändringar följer utmaningar – som så många gånger förr står folkloristik idag inför många och stora utmaningar.

Folkloristikens aktuella utmaningar är en vänbok till Ulf Palmenfelt. I

hans karriär som utbildare och forskare speglas en god del av den nordiska folkloristikens förändring från en kulturhistoriskt texttolkande till en etnogra­ fiskt samtidsorienterad vetenskap.

Boken innehåller tio artiklar av ledande nordiska folklorister. Artiklarna spän­ ner över vida fält och frågor, som sig bör, eftersom folkloristik ju är ett vidsträckt ämne. Författarna hanterar och diskuterar centrala folkloristiska begrepp, syn­ sätt, tankegångar och överenskommelser. Medan några håller fram berättelse­ analys som det essentiella folkloristiska, så betonar andra ritualer, ceremonier och olika typer av framträdanden. Tagna tillsammans visar bokens artiklar hur dessa tre teman, narrativitet, ritual och performance, bildar en samman­ hängande kärna i dagens nordiska folkloristik. Dessutom visar de på sina olika vis upp ett antal av folkloristikens aktuella utmaningar.

Folkloristikens

aktuella

utmaningar

Vänbok till

Ulf Palmenfelt

Gotland University Press 19

Högskolan på Gotland Cramérgatan 3 Tfn: 0498­29 99 00 E­post: info@hgo.se

Org.nr: 202100­4987 621 67 Visby Fax: 0498­29 99 62 Webb: www.hgo.se

Gotland University Pr

ess 19

Gotland University Press 19

Folkloristikens aktuella utmaningar

References

Related documents

b) Använd en snickarhammare och dra ut skruven. Lägg märke till hur bra skruven satt. Tänk efter vilka material du bör använda skruv och plugg till. Skriv dina svar

Schneider för tryckknappar, ABB rörelsevakter & värmeaktorer, Zennio brytaktorer (mest för att komma åt den kraftfulla logiken), Siemens HVAC (regulatorer, spjällställdon etc)

Till dessa kopplingar går det att köpa billigare mikrofoner med mini phono kontakt eller att köpa en XLR till mini phono kontakt och således kan man kopplan in en

I Champagne tillverkas världens främsta mousserande vin, men det finns även många högklassiga viner från andra områden och länder.. Klimat, jordmån och

Till dessa stora berättelser relaterar kvinnorna i mitt material genom att positionera sig på olika sätt, ge- nom anpassning till eller motstånd mot dem.. Här ger kontexten, det

Be- hovet av att upprätthålla trygga relationer betonades i områdena med småskalig bebyggelse medan behov av stöd för att hantera otrygga och ibland även provoce-

Att bry sig om sitt lag och att vara intresserad av fotboll är en viktig egenskap om jag skall lyssna till Calles uttalande, även om han själv uppskattar att 20 procent av

Givetvis finns det också en mängd forskning som på olika sätt har studerat nätverkens betydelse för människors tillgång till socialt stöd samt hur det påverkar hälsa

The following main topics were discussed during the workshop: Design thinking in large-scale agile, meetings in large-scale agile, enterprise architecture and implementing

Materials and methods: A questionnaire regarding oral and general health, xerostomia and quality of life was mailed to 134 caries active (CA) and 40 caries inactive (CI) patients,

Istället för att alla elever med en föräl- der av annat ursprung, som enbart använder sitt andra språk, får undervisning erbjuds endast de elever där föräldrarna aktivt

När det gäller valet att belysa hur dessa föreställningar ser ut i relation till faktorerna kön, klass och etnicitet, gör vi detta med fokus på hur hemtjänstpersonalen ser

Resultatet här är att det mindre (15 m2) systemet med 1-glas, selektiva solfångare är mest lönsamt, men inte alltför långt ifrån kommer ett system med oglasade solfångare, som

Tillväxten för lamm från tackor som utfodrats med rödklöver och lusern var då 323 g/dag respektive 320 g/dag, medan lamm från tackor som utfodrats med rajgräs hade en tillväxt

Utredningar och förslag till beslut Registreras D Bevaras SOCF AlkT 5 år Rör varningar och

Vi ville undersöka vad det fanns för likheter respektive skillnader mellan uppdragsförvaltande bolag, fastighetsförvaltning i egen regi samt företag som står för hela processen

This has been shown to be true for example in snakes, where traits such as foraging mode (constricting vs. non- constricting), habitat choice (burrowing vs. non-burrowing) and

(2009) presenterar av vår gruppintervju (se bilaga 2) där ett övergripande och gemensamt resultat från samtliga intervjuobjekt var att det ska gå enkelt och smidigt när du som

Vatten som läcker ner under golvbeläggningen i betongplattan kommer här inte att torka ur, för att senare ge upphov till mögel eller rötskador.. Det är också viktigt att

Under experimentets gång måste du alltså ta dig en funderare och planera in ytterligare ett prov eftersom resultatet ovan inte är entydigt. Prov nummer fem ger värdefull

Pingvinen skyddar sig även mot avkylning genom att hålla sina vingar tätt emot kroppen, vilket minskar storleken på den kroppsyta som är i kontakt med den omgivande

Det förutsätts (enligt definitionen för högtempe- raturlager som valts i denna utredning) att värme-.. pumpen behövs i systemet även utan lager, så att dess kostnad ej