• No results found

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

10133713 2010-11-30

DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Alingsås Kommun

Översiktlig geoteknisk utredning

Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Uppdragsnr: 10133713 2010-11-30

(2)

10133713

2010-11-30 2 (3)

L:\5250\Aling_kn\10133713\3_Dokument\36_PM\Rapport. RGeo_Psterydsvägen.doc Mall: Rapport - 2004.dot ver 1.0

DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Alingsås Kommun

Översiktlig geoteknisk utredning

Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Uppdragsnr: 10133713 2010-11-30

Kund

Alingsås Kommun Mattias Westblom Plan-och byggkontoret 441 81 Alingsås

Konsult

WSP Samhällsbyggnad Rullagergatan 6 415 26 Göteborg Tel: 031-727 25 00 Fax: 031-727 25 03 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se

Kontaktperson

Magnus Lundgren

Innehåll

Uppdrag 2

Utförda undersökningar 3

Tidigare utförda undersökningar 3

Redovisning 3

Bilagor

Utförda labförsök Bilaga 1

Okulärbesiktning av fyllnadsslänt Bilaga 2

(3)

10133713

2010-11-30 3 (3)

L:\5250\Aling_kn\10133713\3_Dokument\36_PM\Rapport. RGeo_Psterydsvägen.doc Mall: Rapport - 2004.dot ver 1.0

Uppdrag

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Alingsås kommun utfört en översiktlig geoteknisk ut- redning avsedd att utgöra det geotekniska underlaget för ny detaljplan för området vid Präste- rydsvägen i Alingsås kommun.

Området är beläget i Alingsås mellan änden av Prästerydsvägen och änden av Köpmansgatan.

Den nya detaljplanen föranleds av planer på att uppföra villabebyggelse och förskola inom områ- det.

Utförda undersökningar

En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes av WSP Samhällsbyggnad i februari 2010.

Undersökningen omfattar – förutom geotekniska besiktningar – trycksondering och provtagning med skruvprovtagare samt vingförsök inom områdets lerfyllda delar. Totalt 10 punkter undersök- tes. Laboratorieundersökningen utfördes på WSP:s geotekniska laboratorium i Göteborg.

Översiktlig kartering av berggrunden utfördes också för att bedöma om rasrisk föreligger i områ- dets naturliga bergslänter.

Som underlag för klassificering av området m a p markradon gjordes mätningar av gammastrål- ning inom partier med kalt berg. Resultaten redovisas i PM Planeringsunderlag daterat 2010-11- 30.

Inmätning av undersökta punkter samt nivåbestämning utfördes med totalstation.

Inmätning har också utförts av begränsande sektion för bäcken samt ytterligare några bäcksekt- ioner som underlag gör vattenståndsberäkningar.

Tidigare utförda undersökningar

Området mellan de två större delområdena i denna plan har tidigare undersökts av KM 1984. Re- sultatet av denna undersökning biläggs i form av två ritningar, 4614075-G1 samt –G2.

Redovisning

Resultatet av utförda undersökningar redovisas enligt följande:

Plan Ritning nr G:1001 001

Enstaka borrhål Ritning nr G:1001 002

Undersökning från 1984 plan Ritning nr 4614075-G1 Undersökning från 1984 sektioner Ritning nr 4614075-G2 Sammanställning av laboratorieresultat Bilaga 1:2 och 1:3

PM Fyllning Bilaga 2

Beskrivning av geotekniska förhållanden samt allmänna geotekniska rekommendationer ges i PM Planeringsunderlag, daterad 2010-11-30.

(4)

Bilaga:

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad

Projekt Prästerydsvägen

Rullagergatan 4 402 51 Göteborg

Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84 Uppdragsnummer 10133713

Tfn: 031-727 28 41/-28 91 Borrhål 4

Fax: 031-727 25 03 Fältundersökning 2010-02-25

Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2010-03-01

X Granskning 2010-03-02 / AZ

Grundvattenobservationer Datum Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.-

Sekt./BH sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass

Djup w wL St tfukPa tfu kPa

m Benämning t/m3 % % Kon Kon

VV TK Geo 2008

(5)

Bilaga:

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad

Projekt Prästerydsvägen

Rullagergatan 4 402 51 Göteborg

Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84 Uppdragsnummer 10133713

Tfn: 031-727 28 41/-28 91 Borrhål 7

Fax: 031-727 25 03 Fältundersökning 2010-02-25

Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2010-03-01

X Granskning 2010-03-02 / AZ

Grundvattenobservationer Datum Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.-

Sekt./BH ej mätbar sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass

Djup w wL St tfukPa tfu kPa

m Benämning t/m3 % % Kon Kon

VV TK Geo 2008

References

Related documents

Det finns inget skydd mot nederbörd, vilket fanns för de

Det finns ingen bäck eller torvmark inom eller i direkt anslutning till området.. Grundvatten ovan berggrund ligger ytligt och fuktighet i mark indikeras av

Eftersom aktuellt område ligger långt från fjällsluttningen och Mortsbäcken där skred kan påbörjas och rinna fram, bedöms ingen risk finnas för att ett slamskred skall kunna

Eftersom aktuellt område ligger långt från fjällsluttningen där slamskred kan påbörjas och att Mortsbäcken ligger lägre än planerad bebyggelse (minst 5m) samt att bäcken i

WSP Kalmar har på uppdrag av Ljungby kommun utfört en översiktlig geoteknisk undersökning och utredning inom fastigheterna Långraden 5–7 och 12 i Ljungby kommun.. En ny detaljplan

Marken inom undersökningsområdet sluttar från öst till väst och består av gräsbevuxen åkermark. Marknivån varierar mellan +45,95 och +43,00 vid undersökningspunkterna. 2.3

På uppdrag av Plan- och byggkontoret i Alingsås har WSP Samhällsbyggnad i Gö- teborg utfört en geoteknisk undersökning inom Kavlås i Alingsås kommun. Utredningen syftar till

Därunder följer till större delarna morän, främst sandig siltig morän alternativt siltig sandig morän.. I områdets nord- västra del överlagras moränen av sand och silt med

För en uppfyllnad till projekterade nivåer kan sättningar inom områden med störst lermäktighet uppgå till c:a 0,5 à 1 m. Sättningarna kommer variera mycket i detta

Geotekniska undersökningar: Översiktliga geotekniska undersökningar rekommenderas i området för kontroll av lerans mäktighet, lerans egenskaper, grundvattennivåer samt

För flerbostadshus och radhus/kedjehus skall man preliminärt räkna med att grundläggning sker till fasta bottenlager med spetsburna pålar av stål eller betong..

Moränen skall också anses innehålla silt då leran under nivån ca 5 meter under befintlig markyta innehåller skikt av finsand och silt.. Morän eller hårt berg har konstaterats

Underliggande jord utgörs ner till 2 meters djup av siltig sand följt av ngt sandig silt ner till för trycksondering fast botten – troligen fast lagrad friktionsjord, block

Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt beskriva grundläggningsförutsättningarna för planerad byggnation och tillhörande hårdgjorda ytor och

Baserat på tidigare utförda undersökningar och utredningar med hänsyn till områdets flacka karaktär är stabiliteten inom och i anslutning till planområdet tillfredsställande

Uppdrag: 276022, Äskya 1:27 2017-08-15 Beställare: Älmhults kommun, Tekniska

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

FB Engineering AB har utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för pågående planarbete för området Fridhem i de södra delarna av Ängelholm.. Området omfattar ca 65 ha

Jordlagren hos den uppodlade mar- ken är mycket skiktad och varierar i jordlagerföljd men består mestadels av lera och/eller silt på sand och därunder av morän på berg..

Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden

Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden

Förutom de olika symbolerna, redovisning av sonderingar och andra undersökningar, raster för grundläggningsmetoder och förstärkningsåtgärder etc, redovisar beteck-

Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden