• No results found

NY DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE JORDFÖRHÅLLANDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NY DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE JORDFÖRHÅLLANDEN"

Copied!
22
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RAPPORT

KARLSTADS KOMMUN

Karlstad. Östra Jakobsberg

UPPDRAGSNUMMER 2335947000

NY DETALJPLAN

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE JORDFÖRHÅLLANDEN

2016-10-04

KARLSTAD GEOTEKNIK

TOMAS NORDLANDER / JOAKIM PERSSON

(2)

Sweco

Sandbäcksgatan 1 Box 385

SE 651 09 Karlstad, Sverige Telefon +46 (0)54 141700 Fax +46 (0)54 141701 www.sweco.se

Sweco Civil AB Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockhol m

Tomas Nordlander Gruppchef Sweco, Karlstad

Telefon direkt +46 (0)5 414 17 17 Mobil +46 (0)703 28 34 10 tomas.nordlander@sweco.se

repo001.docx 2015-10-05

(3)

Innehållsförteckning

1 Uppdrag 1

2 Befintliga förhållanden 1

3 Planerad byggnation 2

4 Tidigare utförda geotekniska undersökningar 2

5 Nu utförd geoteknisk undersökning 2

6 Utsättning och inmätning 3

7 Geologi – generellt 3

8 Jordförhållanden - generellt 4

9 Grundvattenförhållanden - generellt 4

10 Geotekniska synpunkter – generellt 4

10.1 Allmänt 4

10.2 Sättningar 5

11 Stabilitet - Generellt 5

12 Markarbeten - generellt 5

13 Grundläggning - Generellt 5

14 Grundförstärkning – Generellt 6

Bilagor

Områdeskarta jorddjup och lermäktighet Bilaga 1 - 4

Borrplan undersökningspunkter G01

Borrpunkter G02-G08

(4)

RAPPORT 2016-10-04

KARLSTAD. ÖSTRA JAKOBSBERG

repo001.docx 2015-10-05

NT p:\2363\2335947_karlstad._jakobsbergsområdet\000_karlstad._jakobsbergsområdet\19_original\doc\geo pm_2335947000.docx

(5)

1 Uppdrag

På uppdrag av Karlstad kommun har Sweco utfört översiktlig geoteknisk undersökning för rubricerat objekt. Undersökningen har syftat till att i stort bestämma de geologiska och geotekniska förhållandena inom nytt planområde. Detta för att ge ett underlag till planering för framtida markdisposition.

2 Befintliga förhållanden

Aktuellt område, Östra Jakobsbergområdet, utgörs av både gräsytor och skogsmark. I området återfinns lägre liggande markområden med fritt vatten, torv och kärr samt högre liggande terräng med fast mark och berg i dagen, Jakobsbergsskogen.

Väg 552, Rosenborgsgatan, går i nord-sydlig riktning i områdets östra del. Infarten till gamla flygplatsen, Flygfältsvägen, ligger i områdets södra del. Området gränser även här till Sommaro golfbana.

Centralt i området och i nordöst återfinns befintliga byggnader, kör- och parkeringsytor, fastighet Treklövern 1 och Fyrklövern 1.

Nedan en flygbild från Karlstads kommuns hemsida från 1960 och 2014.

Figur 1, Flygbild 1960 och 2014.

(6)

2(6)

RAPPORT 2016-10-04

KARLSTAD. ÖSTRA JAKOBSBERG

repo001.docx 2015-10-05

NT p:\2363\2335947_karlstad._jakobsbergsområdet\000_karlstad._jakobsbergsområdet\19_original\doc\geo pm_2335947000.docx

3 Planerad byggnation

I området planeras för ny bostadsbebyggelse med i huvudsak flerbostadshus.

I figur nedan visas ett förslag på områdets utbyggnad.

Figur 2, Skiss situationsplan för området

4 Tidigare utförda geotekniska undersökningar

I området har flertalet äldre geotekniska undersökningar tidigare utförts. Följande tidigare utredningar har studerats:

Marieberg – Jakobsberg, Översiktlig geoteknisk undersökning, VIAK AB, 1980-12-15, reviderat 1982-01-26, Uppdragasnummer: 5316.7482

Karlstad, Jakobsberg. G:a flygplatsområdet i Karlstad, Översiktlig geoteknisk undersökning, SWECO, 2012-05-25, uppdragsnummer: 233.5462-000

5 Nu utförd geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning har nu utförts i september 2016 med Geotech borrbandvagn 604. Undersökningar har omfattat följande:

Trycksondering med stänger Ø25 mm och vriden spets (viktsondspets) har utförts i 56 st punkter för bestämning av jorddjup och jordens relativa fasthet.

(7)

Störd jordprovtagning med skruvborr Ø60 mm har utförts ned till ca 4-6 m djup under markytan i 11 punkter. Upptagna jordprov har klassificerats direkt i fält med avseende på jordart (benämning).

Fri vattenyta har noterats i provtagningshålen som en indikation på grundvattenytans läge vid undersökningstillfället.

Resultat från nu utförd undersökning redovisas på till denna handling hörande ritningar.

6 Utsättning och inmätning

Utsättning och inmätning av nu utförda borrhål har skett utifrån SWEREF 99 13 30 och RH2000 av SWECO.

Äldre utförda borrpunkter har digitaliserats och redovisas på ritning.

7 Geologi – generellt

Området präglas av Klarälvdalens deltabildning som till stor del uppbyggts under de senaste 2000 åren och vars påbyggnad alltjämnt fortskrider. Deltasedimenten och svämbildningarna överlagrar tidigare bildade glaciala och postglaciala avlagringar.

Jordlagerföljden kan schematiskt beskrivas på följande sätt, se även bilaga 7.

På berggrunden avsattes genom inlandsisen morän som utgörs av osorterad jord bestående av alla kornfraktioner från block till lera. Inlandsisen drog sig tillbaka från området, Karlstadtrakten, för c:a 7 000 år sedan. I det hav och sedermera sjö som täckte området avsattes skiktade finkorniga sediment av i huvudsak lera med inslag av silt s.k.

glaciallera (ishavslera) och Vänerlera. Genom landhöjning försköts strandlinjen allt länge söderut och därmed Klarälvens mynning. Vid mynningen utvecklas deltat och i nu aktuellt området påbörjades detta omkring år 0.

Ett deltaområdes tillväxt är en komplicerad process. Något förenklat sker den genom att material i huvudsak avsätts vid mynningsområdet och processen styrs till stor del av vattenföringshastigheten och rådande vattennivåer. Förgreningar sker genom bildande av s.k mittbankar och vid högvatten bildas längsgående vallar s.k. leveér som vid lågvatten bildar utlöpande uddar och revlar. På så sätt kan så småningom indämda områden kvarstå i form av t.ex. s.k. restsjöar och avsnörda älvfåror. Inom gamla flygfältsområdet har ett antal sådana restsjöar funnits.

Deltaområdets utbredning i plan inom hela Karlstadområdet har i hög grad påverkats av de flertalet höjdpartier som finns såsom Kvarnberget, Lamberget, Jakobsbergskogen m.fl.

Deltabildningsprocessen fortskrider alltjämt men är numera påverkat i hög grad av befintliga strandskoningar, erosionsskyddande åtgärder, muddringar, regleringsåtgärder m.m.

(8)

4(6)

RAPPORT 2016-10-04

KARLSTAD. ÖSTRA JAKOBSBERG

repo001.docx 2015-10-05

NT p:\2363\2335947_karlstad._jakobsbergsområdet\000_karlstad._jakobsbergsområdet\19_original\doc\geo pm_2335947000.docx

8 Jordförhållanden - generellt

Jorden i aktuellt område utgörs av finkorniga sediment på morän och berg. Uppmätta sedimentmäktigheter varierar i området från noll dvs berg i dagen till c:a 20 m.

Inom del av området förekommer ytligt fyllning. Enligt nu utförd undersökning utgörs fyllningen av i huvudsak sand och grus. Enligt äldre undersökningar kan byggavfall och större sten, block förekomma i fyllningen.

Sedimenten utgörs överst av mycket löst till halvfast lagrade skiktade älvsediment av silt- och sand med upp till c:a 4 à 5 m mäktighet. Silt- och sandavlagringarna har varierande mäktighet inom området.

Under dessa sediment återfinns lös till halvfast lera med uppmätta mäktigheter mellan noll och c:a 19 m. Störst lermäktighet förekommer i områdets södra del. Leran är övervägande varvig. Inom lerans övre del kan förekomma inslag av silt, gyttja, organisk jord och växtdelar. I randområdet mot fastmark utgörs leran av torrskorpelera.

Utförda tidigare kompressionsförsök (sättningsförsök) visar att leran för nuvarande förhållanden är i stort normalkonsoliderad.

Leran underlagras av fast friktionsjord, morän och berg.

I bilaga 1 – 4 redovisas totala jorddjupen och lermäktigheterna som isolinjer. Utförda undersökningspunkterna har interpolerats tillsammans med tidigare utförda punkter och bedömd gräns för fastmark. Kartan redovisar ungefärliga djup och mäktigheter och kan användas som ett planeringsverktyg vid disposition av nya byggnader och gator.

9 Grundvattenförhållanden - generellt

Grundvattennivån i området kan i princip förväntas vara styrd av samtidig vattennivå i Vänern och Klarälven och variera med årstid samt nederbördsförhållanden.

Vid nu utfört undersökningstillfälle uppmättes i provhål en vattenyta på mellan 1,1 m och 1,7 m djup under markytan (september 2016).

Vid tidigare undersökningstillfällen har uppmätts vattennivåer i marknivå och ner till c:a 1 m djup.

Inom flygplatsområdet finns idag ett dräneringssystem som enligt uppgift skall hålla grundvattnets trycknivå, genom pumpning, inom delar av området, under nivån +44,0 (RH 00), +44,52 (RH2000). Utbredningen inom nu aktuellt område är idag okänt. Skicket på detta dräneringssystem är idag också okänt.

10 Geotekniska synpunkter – generellt

10.1 Allmänt

Befintliga marknivåer inom delar av planområdet är låga i förhållanden till beräknade framtida Väner- och Klarälvsnivåer. Planområdet kommer därför att fyllas upp inom i första hand tomt- och gatumark.

(9)

Uppfyllnader och byggnation ger lastökningar på jorden med sättningar som följd.

Uppfyllnader intill vattenområden skall även beakta stabilitetsförhållandena.

10.2 Sättningar

En konsekvens av uppfyllnad är en lastökning på jorden med eventuellt sättningar som följd. Sättningarnas storlek är beroende på aktuella jordförhållanden och lermäktigheter, lerans sättningsegenskaper, portryck i leran, uppfyllnadsnivåer samt lastens utbredning i plan och varaktighet över tid. Inom områden med torv och gyttja i jorden kan utvecklas stora sättningar.

En noggrann sättningsberäkning kan i detta område inte utföras förrän kompletterande provtagning på lera och noggrannare bestämning av torv- och gyttjeförekomst utförts.

Baserat på tidigare undersökningar och erfarenheter kan en rimlig värdering av sättningsnivåer utföras. För en uppfyllnad till projekterade nivåer kan sättningar inom områden med störst lermäktighet uppgå till c:a 0,5 à 1 m. Sättningarna kommer variera mycket i detta område, framförallt till följd av så varierande lermäktighet. I randområden mot fastmark med liten eller ingen lera kommer inga eller mycket små sättningar uppkomma.

11 Stabilitet - Generellt

Totalstabiliteten för området är tillfredställande.

I beaktan av lokal stabilitet, djupa schakter eller höga punktlaster, stora lokala fyllnader ska stabilitetsberäkningar utföras.

12 Markarbeten - generellt

Naturligt lagrade sediment med siltinnehåll är mycket flytbenägna vid vattenmättad och mekanisk bearbetning. Vidare är de mycket tjälfarliga.

Alla schaktarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart och rådande

grundvattenyta. Schakt ska utföras så att uppluckring/uppmjukning av färdig schaktbotten ej sker. Avslutande schakt ska utföras med otandad skopa.

Vid schakt under grundvattenytan erfordras lokal grundvattensänkning för säker schakt och schakt i torrhet. Val av metod för grundvattensänkning ska dimensioneras separat.

13 Grundläggning - Generellt

Grundläggningsförhållandena inom området varierar stort. Där lerdjupen är ringa, eller där vi har mindre uppfyllnadsnivåer, bedöms att ytlig grundläggning kan ske. Vid större lerdjup bedöms att djupgrundläggning med spetsburna pålar krävs. I det senare fallet måste utförandet av ledningar, vägar och omgivande mark särskilt beaktas.

I områden med mycket stora lerdjup, förekomst av organiskt material och större uppfyllnadsnivåer förordas att om möjligt avsätta dessa ytor för tex. grönområden eller liknande. Grundförstärkningskostnaderna bedöms här bli höga.

(10)
(11)

0

0 0 0

0

0

1

1 1

1

2

2 2 2

3

3

3 3

3

3

4

4

4

4

5

5

5 5

6 7

8 910111213 14 15 1617

1

1

1:3

VIKEN SOMMARRO

TREKLÖVERN

FYRKLÖVERN

Lr

Lr

Lr Lr

Lr

Lr

45

46 46

46

45

46 47 51

45 46,6

44,4 47,1

44,0

43,8

43,9

43,8

43,6

44,0 48,5

49,2

45,1 46,7

50,1 47,9

48,1 48,9

48,9 50,1

48,5

48,0 48,2

48,5

46,8

47,1

46,5 46,8

45,6 46,2

48,8

47,8

45.1

45.1

45.6

46.3 46.2

46.5 45.3

44.3

46.5 46.3 46.4

45.6 45.2

46.1

46.4 46.1 45.1

45.3

46.1

46.4

44.9

46.4 46.4

46.3

46.4 45.4

46.2 44.7

46.2 46.4

46.3

46.4

45.5 45.2

44.9

46.9

45.7

46.4 45.1

51.4

47.8

46.5 46.3

45.2

44.8

45.9 46.6

46.2

46.2 45.4

46.6

45.2

50.5

46.4

45.6

44.4

45.9

46.4 46.4

46.5 45.3

44.5 Flygfältsgen

Flygltsgen 45

53

58

50

45

48

45

44

45

45 55

56

52

46

46

45

45

45

45 54

44 55

50 60

45

53

47

56

47

45

45

47

44 57

56

46 57

51

51 55

45

45

45 53

58

45

45 52

45

45

45

45

45 56

55

47

55

53

56

46

45 53

48

55

45

45

56

58

56 56

53 53

54

58

57

45 56

56 56

45

44

55

51

51

53

45 54

44 45

45

51

44

54

52

44

45 54

57

54 55

54

45 45 44

55

48

44

59

45 46

54

45 45

46 56

45 58

45 44

46 47 49

45 46

54

55

45

46

55

55

48

45

45

46 55

56

46

46

45

55

49

57 55

57

45

56

57

6582600 6582700 6582800 6582900 6583000 6583100 6583200 6583300 6583400 6583500 6583600 6583700

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jorddjup

Bilaga 1

Jorddjup

(12)

0

0 0

0

0

1

1 1 1

2

2

2 2

2

3

3

4

4

5 6 7 8910111213141516

1

1

1:3

VIKEN SOMMARRO

TREKLÖVERN

FYRKLÖVERN

Lr

Lr

Lr Lr

Lr

Lr

45

46 46

46

45

46 47 51

45 46,6

44,4 47,1

44,0

43,8

43,9

43,8

43,6

44,0 48,5

49,2

45,1 46,7

50,1 47,9

48,1 48,9

48,9 50,1

48,5

48,0 48,2

48,5

46,8

47,1

46,5 46,8

45,6 46,2

48,8

47,8

45.1

45.1

45.6

46.3 46.2

46.5 45.3

44.3

46.5 46.3 46.4

45.6 45.2

46.1

46.4 46.1 45.1

45.3

46.1

46.4

44.9

46.4 46.4

46.3

46.4 45.4

46.2 44.7

46.2 46.4

46.3

46.4

45.5 45.2

44.9

46.9

45.7

46.4 45.1

51.4

47.8

46.5 46.3

45.2

44.8

45.9 46.6

46.2

46.2 45.4

46.6

45.2

50.5

46.4

45.6

44.4

45.9

46.4 46.4

46.5 45.3

44.5 Flygfältsvägen

Flygfältsgen 45

53

58

50

45

48

45

44

45

45 55

56

52

46

46

45

45

46

45

45 54

44 55

50 60

45

53

47

56

47

45

45

47

44 57

56

46 57

51

51 55

45

45

45 53

58

45

45 52

45

45

45

45

45 56

55

47

55

53

56

46

45 53

48

55

45

45

56

58

56 56

53 53

54

58

57

45 56

56 56

45

44

55

51

51

53

45 54

44 45

45

51

44

54

52

44

45 54

57

54 55

54

45 45 44

55

48

44

59

45 46

54

45 45

46 56

45 58

45 44

46 47 49

45 46

54

55

45

46

55

55

48

45

45

46 55

56

45 46

46

45

55

49

57 55

57

45

56

57

148100 148200 148300 148400 148500 148600 148700 148800 148900 149000 6582600

6582700 6582800 6582900 6583000 6583100 6583200 6583300 6583400 6583500 6583600 6583700

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lermäktighet

Bilaga 2

Lermäktighet

(13)

0 0 10 0

10

1 0

10 1 0

10 1 0

20 20

20

6 5 4 3

9 8 2

7 1

6

1 5

2 4 3

7 6 5 4 3 2 1

1 2

1 4

5 3 1 2

1 10

11

12 13 14

11

1:3 1:32

1:29 1:30

1:33 NÄVAN

VALLMON

SOMMARRO

SOMMARRO

SOMMARRO BELLISEN

KATTFOTEN

TREKLÖVERN

FYRKLÖVERN PINGSTLILJAN

Lr

Lr Lr

Lr

Lr

45

46

46

45 46 46

46

46

45 46

46

46

47

45

46

45 46

46 46

45 47

46,6

44,4 47,1

44,0

43,8

43,9

43,8 43,6

44,0 48,5 49,2

45,1 46,7 50,1

47,9 48,1

48,2

47,1

46,5 46,8

45,6 46,2

48,8 47,8

45.3 46.3

46.7

45.1

45.1

46.2

46.4

45.6

46.3 46.2

46.1

45.2

46.1

46.6 46.4

46.6 46.5

46.5

45.9

45.9

44.7 45.3

46.4

46.1

44.3 47.2

45.7

46.2

46.5 46.3 46.4

45.6 45.9

46.3 45.8

46.1

45.2

45.7

46.7 46.1

46.4 45.8

45.2 46.2

46.5

45.1

46.7 46.1 45.1

45.3

45.7 46.7

46.1

46.4

45.8

44.9

44.4

46.4

45.9 46.8

45.3

46.1

44.8 46.4

46.6 46.3

46.4

46.1

45.3

46.9

45.2

45.7

45.2

45.4

46.2

46.7 46.1

45.9

46.5 46.1

44.7 45.9

46.2

46.1

44.7

46.3

45.8

46.2 46.4

45.1

46.3 46.2 46.1

46.7 46.3

46.4

46.4 46.8

46.1

45.8

44.7 45.5 45.2

44.9

46.9

46.2 46.5

45.6

45.5

46.3 45.3

45.7 46.7

46.4

44.1

45.4

45.1

46.5 47.2

47.8

46.5

46.6 46.3

46.3

46.7

46.7

46.3 45.2

45.2

44.8

45.9 46.6 46.1

46.4 46.5

45.2

46.2

46.2 45.4

46.6 46.6 46.8

45.1 45.2

44.9 50.5

46.4

45.6 46.9

45.8

44.4

44.9

44.9 45.9

46.4 46.4

46.3 45.1

46.4

46.5

46.6 45.3

44.5 So

mmarro vägen

Flygfä ltsvä gen

Flygfä ltsvägen Nattv

iolgatan Timot

ejgatan

Sv ingelgatan

46

4 5

4 5

53

4 5

58

5 0

45

48

45

46 46 45

44

45

45 45

45 55

4 5

44

56

46

45

56

46

45 4 5

46

46

45 46

46

45 4 5

45

45 45

4 5

45

45

4 5

4 5

5 4

44 5 5

46

50 55

46 4 7

46

45

45

45

5 3

45

4 5

47

46

4 7

4 6

48

4 6

45

4 5 4 5

45 4 5

47

4 5

44

45 5 7

45

4 5 45 56

4 5

45

45

45

45

47 51

45 51

45

55

45

45 4 5

45

45

45

45

45

45

53

58

45

47

45

52

45

45

45

45 45

45 49

45

56

55

46

4 7

45

5 5

45 47

46

45

53

4 6

48

46

55

46

45

45

46

4 5

46

46 58

46

4 5 46

53

46

47

53 54

57

46

56

45 56

56

45

4 5 56

44

45

45 4 5

46 55

45

46

44

51

45

45

46 44

46

51

53

46

45

54

4 4

4 6

4 5 45

45 4 5

45

46

45 51

44

46 46

45

44 45

45

46 57

4 5

5 4

55

48

47

45

54 45

46 45

45

44

55 47

48

44

45

45

45 46

54 45

4 5

56

45

46

46 45

45

45

44

45

46

4 5

46

46

47 46

49 45

45 46

46

4 6 5 4

45 46

47

4 5 5 5

4 8

45 5 5

56

4 5

45

44

46 45

4 6

45

45

4 4 45

4 5

44

45

4 5 47

45 5 7

55 5 7 45

56

6581800 6582000 6582200 6582400 6582600 6582800 6583000 6583200 6583400 6583600

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Bilaga 3

Jorddjup

(14)

Mäktighet Lera [m]

0 0

0 5

5

5

5 5

5 10

10

10

1 0 15 10 15

6 5 4 3

9 8 2

7 1

6

1 5

2 4 3

7 6 5 4 3 2 1

1 2

1 4

5 3 1 2

1 10

11

12 13 14

11

1:3 1:32

1:29 1:30

1:33 NÄVAN

VALLMON

SOMMARRO

SOMMARRO

SOMMARRO BELLISEN

KATTFOTEN

TREKLÖVERN

FYRKLÖVERN PINGSTLILJAN

Lr

Lr Lr

Lr

Lr

45

46

46

45 46 46

46

46

45 46

46

46

47

45

46

45 46

46 46

45 47

46,6

44,4 47,1

44,0

43,8

43,9

43,8 43,6

44,0 48,5 49,2

45,1 46,7 50,1

47,9 48,1

48,2

47,1

46,5 46,8

45,6 46,2

48,8 47,8

45.3 46.3

46.7

45.1

45.1

46.2

46.4

45.6

46.3 46.2

46.1

45.2

46.1

46.6 46.4

46.6 46.5

46.5

45.9

45.9

44.7 45.3

46.4

46.1

44.3 47.2

45.7

46.2

46.5 46.3 46.4

45.6 45.9

46.3 45.8

46.1

45.2

45.7

46.7 46.1

46.4 45.8

45.2 46.2

46.5

45.1

46.7 46.1 45.1

45.3

45.7 46.7

46.1

46.4

45.8

44.9

44.4

46.4

45.9 46.8

45.3

46.1

44.8 46.4

46.6 46.3

46.4

46.1

45.3

46.9

45.2

45.7

45.2

45.4

46.2

46.7 46.1

45.9

46.5 46.1

44.7 45.9

46.2

46.1

44.7

46.3

45.8

46.2 46.4

45.1

46.3 46.2 46.1

46.7 46.3

46.4

46.4 46.8

46.1

45.8

44.7 45.5 45.2

44.9

46.9

46.2 46.5

45.6

45.5

46.3 45.3

45.7 46.7

46.4

44.1

45.4

45.1

46.5 47.2

47.8

46.5

46.6 46.3

46.3

46.7

46.7

46.3 45.2

45.2

44.8

45.9 46.6 46.1

46.4 46.5

45.2

46.2

46.2 45.4

46.6 46.6 46.8

45.1 45.2

44.9 50.5

46.4

45.6 46.9

45.8

44.4

44.9

44.9 45.9

46.4 46.4

46.3 45.1

46.4

46.5

46.6 45.3

44.5 So

mmarro vägen

Flygfä ltsvä gen

Flygfä ltsvägen Nattv

iolgatan Timot

ejgatan

Sv ingelgatan

46

4 5

4 5

53

4 5

58

5 0

45

48

45

4 6

46 46 45

44

45

45 45

45 55

4 5

44

56

46

4 6

45

56

46

45 4 5

46

46

45 46

46

45 4 5

45

45 45

4 5

45

45

4 5

4 5

5 4

44 5 5

46

50 55

46 4 7

46

45

45

45

5 3

45

4 5

47

46

4 7

4 6

4 6

48

4 6

45

4 5 4 5

45 4 5

47

4 5

44

45 5 7

45

4 5 45 56

4 5

45

45

45

45

47 51

45 51

45

55

45

45 4 5

45

45

45

45

45

45

53

58

45

47

45

52

45

45

45

45 45

45 49

45

56

55

46

4 7

45

5 5

45 47

46

45

53

4 6

48

46

55

46

45

45

46

4 5

46

46 58

46

4 5 46

53

46

47

53 54

57

46

56

45 56

56

45

4 5 56

44

45

45 4 5

46 55

45

46

44

51

45

45

46 44

46

51

53

46

45

54

4 4

4 6

4 5 45

45 4 5

45

46

45 51

44

46 46

45

44 45

45

46 57

4 5

5 4

55

48

47

45

54 45

46 45

45

44

55 47

48

44

45

45

45 46

54 45

4 5

56

45

46

46 45

45

45

44

45

46

4 5

46

46

47 46

49 45

45 46

46

4 6 5 4

45 46

47

4 5 5 5

4 8

45 5 5

56

4 5

45

44

46 45

4 6

45

45

4 4 45

4 5

44

45

4 5 47

45 5 7

55 5 7 45

56

147800 148000 148200 148400 148600 148800 149000 149200 149400 6581800

6582000 6582200 6582400 6582600 6582800 6583000 6583200 6583400 6583600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Bilaga 4

Lermäktighet

(15)

6 5 4 3

9 8 2

7 1

6

1 5

7 6 5

2

3

1

2

1

7

1 6

4 5

3

2 4

1 5

4 6

5 3 1

2

1

1 3

2

1 10

11

12 13 14

10

11

1:3 1:32

VIKEN VAN

VALLMON SOMMARRO

SOMMARRO BELLISEN

SNÖDROPPEN

TREKLÖVERN

FYRKLÖVERN PINGSTLILJAN

Lr

Lr

Lr Lr

Lr

Lr

45

46 46

46

45

46 47 51

45 46,6

44,4

47,1

44,0

43,8

43,9

43,8

43,6

44,0 48,5

49,2

45,1 46,7

50,1 47,9

48,1 48,9

48,9 50,1

48,5

48,0

48,2

48,5

46,8

47,1

46,5 46,8

45,6 46,2

48,8

47,8

45.1

45.1

45.6

46.3 46.2

46.4

45.3

44.3

46.3 46.4

45.6 45.2

46.4

46.1

46.4 45.8

46.4

46.1 45.1

46.1

46.4

44.9

46.4

48.7

46.4 47.3

46.2

45.4

46.2 45.9

49.7

46.2

44.7

46.5

46.2 46.4

46.3

46.4

53.7

45.5 45.2

44.9

46.9

45.7

45.1

51.4

47.8

46.3

45.2

44.8

45.9 46.6

48.8

46.2

46.2 45.4

46.6 50.5

46.4

45.6

47.8

44.4

45.9 46.4

45.3 46.8

44.5 Präsngsvägen

Klövervägen

Sommarrogen

Skogsstigen

gelsångsvägen

Flygfältsgen

Flygfältsgen Timotejgatan

Svingelgatan

45

53

58

50

48

45

44

55

56

52 56

46

45

45 46

45

45 54

55

50 55

60

45

45 53

47 56

47

45

45

48

48

47

44 57

46

56

46 57

51

51 55

45 46

45

45 45

53

58

45

45 52

45

45

45

45

45 56

55

47

55

53

56

45 46

45 53

48

55

45

56

45

48

58

46

56 46

56

53

45

47

45

53

54

58

57

45

45

56

56

48

56 56

44

47

55

51

51

53

56

45 54

44

45

45

45

45

47

51

44

54

52

45 54

57

45

45

54

45

55 47

54

44

55

48

44

59

45

46

54

45 45

46 47

56

45 58

45

44

46 47

49

45 46 45

46

54

47

55

45

47

46

55

55

48

45 57

45

46 55

56

46 45

46 46

45

55

46

49

45

45

57

55

57

45

56

SWECO Civil AB

Sandbäcksgatan 1, Box 385, SE-651 09 Karlstad Telefon +46 (0) 54-14 17 00, Telefax +46 (0) 54-14 17 01 Org.nr. 556507-0868, säte Stockholm

Ingår i SWECO-koncernen www.sweco.se

(16)

SWECO Civil AB

Sandbäcksgatan 1, Box 385, SE-651 09 Karlstad Telefon +46 (0) 54-14 17 00, Telefax +46 (0) 54-14 17 01 Org.nr. 556507-0868, säte Stockholm

Ingår i SWECO-koncernen www.sweco.se

(17)

SWECO Civil AB

Sandbäcksgatan 1, Box 385, SE-651 09 Karlstad Telefon +46 (0) 54-14 17 00, Telefax +46 (0) 54-14 17 01 Org.nr. 556507-0868, säte Stockholm

Ingår i SWECO-koncernen www.sweco.se

(18)

SWECO Civil AB

Sandbäcksgatan 1, Box 385, SE-651 09 Karlstad Telefon +46 (0) 54-14 17 00, Telefax +46 (0) 54-14 17 01 Org.nr. 556507-0868, säte Stockholm

Ingår i SWECO-koncernen www.sweco.se

(19)

SWECO Civil AB

Sandbäcksgatan 1, Box 385, SE-651 09 Karlstad Telefon +46 (0) 54-14 17 00, Telefax +46 (0) 54-14 17 01 Org.nr. 556507-0868, säte Stockholm

Ingår i SWECO-koncernen www.sweco.se

(20)

SWECO Civil AB

Sandbäcksgatan 1, Box 385, SE-651 09 Karlstad Telefon +46 (0) 54-14 17 00, Telefax +46 (0) 54-14 17 01 Org.nr. 556507-0868, säte Stockholm

Ingår i SWECO-koncernen www.sweco.se

(21)

SWECO Civil AB

Sandbäcksgatan 1, Box 385, SE-651 09 Karlstad Telefon +46 (0) 54-14 17 00, Telefax +46 (0) 54-14 17 01 Org.nr. 556507-0868, säte Stockholm

Ingår i SWECO-koncernen www.sweco.se

(22)

SWECO Civil AB

Sandbäcksgatan 1, Box 385, SE-651 09 Karlstad Telefon +46 (0) 54-14 17 00, Telefax +46 (0) 54-14 17 01 Org.nr. 556507-0868, säte Stockholm

Ingår i SWECO-koncernen www.sweco.se

References

Related documents

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). J För mätningen

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Alingsås kommun utfört en översiktlig geoteknisk ut- redning avsedd att utgöra det geotekniska underlaget för ny detaljplan för området

På uppdrag Östersunds kommun har Tyréns AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Betongen 1 m.fl.. handelsområde

Resultatet visar att stabiliteten för glidytor från detaljplaneområdet mot Kungsbackaån är tillfredställande i sektion

Uppdrag: 276022, Äskya 1:27 2017-08-15 Beställare: Älmhults kommun, Tekniska

Från 6,3 meters djup visar CPT- sonderingen ett spetstryck på 10 á 15 MPa ner till 6,6 meter där sonderingen inte gick att driva djupare med normalt förfarande, jordens

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

Totalstabiliteten för nuvarande förhållanden är tillfredsställande med hänsyn till små nivåskillnader inom planområdet och att markytan ligger lågt i relation till omgivande