Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter vid vissa slag av delning

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-01

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren.

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter vid vissa slag av delning

Enligt en lagrådsremiss den 17 juni 2009 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivnings- myndigheter.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Erik Sjöstedt.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :