Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-10-23

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan Johansson

Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för

marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Mattias Laine.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :