• No results found

Division med rest

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Division med rest"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 52

MATEMATIK Alfa α

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD

Division med rest

1

11

2

= ____ rest ____

2

17

3

= ____ rest ____

3

23

5

= ____ rest ____

4

23

7

= ____ rest ____

5

39

5

= ____ rest ____

6

35

8

= ____ rest ____

7

44

6

= ____ rest ____

8

50

7

= ____ rest ____

9

38

5

= ____ rest ____

10

39

7

= ____ rest ____

11

75

9

= ____ rest ____

12

86

9

= ____ rest ____

13

53

8

= ____ rest ____

14

59

6

= ____ rest ____

15

65

8

= ____ rest ____

16

29

4

= ____ rest ____

17

39

6

= ____ rest ____

18

63

8

= ____ rest ____

19

43

7

= ____ rest ____

20

29

3

= ____ rest ____

31

(2)

HEJ © LIBER AB 53

MATEMATIK Alfa α

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD 31

Division med rest

FACIT 1 5 rest 1

2 5 rest 2

3 4 rest 3

4 3 rest 2

5 7 rest 4

6 4 rest 3

7 7 rest 2

8 7 rest 1

9 7 rest 3

10 5 rest 4

11 8 rest 3

12 9 rest 5

13 6 rest 5

14 9 rest 5

15 8 rest 1

16 7 rest 1

17 6 rest 3

18 7 rest 7

19 6 rest 1

20 9 rest 2

References

Related documents

You can use the results of a vulnerability scan to verify that vulnerabilities match the actual devices, software, and configu- rations in your network.. The value of this step is

Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera dina ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker

Faktorer som delaktighet, sociala relationer, socialt kapital, utanförskap, kunskap, motivation och lärande har i denna studie visat sig vara centrala i relation till det

Sedan räknar du hur många gånger nämnare går i första siffran i täljaren, sedan i andra, tredje, osv.. Du skriver rester

Studien utgörs av två delar där den ena avser studera utmärkande drag hos högkänsliga individer när det gäller olika psykiska fenomen, och där den andra avser studera huruvida

In simpler terms, the back-end system receives data from the front-end system, in our case the mobile application, and handles the data in different ways, for example a REST API,

Den off entliga miljön tilltalar mig då det är en arena för alla människor och bör därför göras mycket tillgänglig men inte alltför påträngande och självklar, det ska fi

Socialsekreterare skickar ofta klienterna till behandlingshemmet för att de ska komma bort från närheten till droger och sitt gamla umgänge.. Leif har varit på Östagårdens

2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD

If we use the results from the category of 1024 users for the create and delete method for Spring which in theory should be slower because when the load is being raised

[r]

Man kan säga att en division är en

10420 Valideringsappl Indata V1 Regelverket för flikarna Förvalidering, Validering och Inladdning ska fungera på samma sätt för nuvarande version av TMALL’en, som

Den här studien skiljer sig också i resultatet från [5] där de skriver att 22% av webbsidorna tillät inte lösenord att vara mer än 16 tecken långt där det i denna studie kom fram

Det är slående och positivt att samtliga lärare i denna studie anser att de, med Kiwimetoden, når alla sina elever oavsett deras modersmål och språkutvecklingsnivå.. En anledning

In such a configuration, work is no longer based in the separation between body and intellect/soul that defined industrial labour, but through a permanent production of

Vidare hjälper den mentala aritmetiken även eleverna att utveckla ett gynnsamt beteende för lärande inom division, samtidigt som det kan öka motivationen och det aktiva deltagandet

Hvar och en får 6 stycken enkronor, alltså siff- ran 6 (enheter) i kvoten, och det åtgår vid utdelningen 102 stycken, hvarefter 6 enkronor återstå.. (Nu är utdelningen af helt

En läromedelsanalys kan gå till på många olika sätt och det är omöjligt att redogöra för alla genomförda läromedelsanalyser i denna uppsats, men nedan följer

However, as China has started to reconsider their stand on capital punishment, the Philippine regime has implemented an even stricter approach on the death

D Gör uppgiften fl era gånger med olika antal stickor.. E Kan resten bli hur stor

D Gör uppgiften flera gånger med olika antal stickor. 2.5 Kort division

Concerning if the respondents wished to change something in the software requirement process, all the respondents stated different solutions: having a division document, project