• No results found

Uppföljning av förvaltningens arbete 2017 Förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uppföljning av förvaltningens arbete 2017 Förslag till beslut"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Dnr

2017-10-30 TN 2017/013

Demokrati & Ledningsstöd

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Tekniska Nämnden

Uppföljning av förvaltningens arbete 2017

Förslag till beslut

Informationen godkänns.

Beskrivning av ärendet

Administrativt ansvarig informerar om förvaltningens arbete för Demokrati & Ledningsstöd och Kommunservice måltider, räddningschef för Räddning & Samhällsskydd, gata/parkchef för Kommunservice gata/park, tf fastighetschef för Kommunservice fastighet, lokalvårdschef för Kommunservice lokalvård.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Informationen godkänns.

Åsa Ratcovich Ann-Margret Andersson

Samhällsbyggnadschef Administrativt ansvarig

References

Related documents

Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.. Axel

Genom att kulturförvaltningens verksamheter riktar sig till alla och att alla aktiviteter för barn och unga är kostnadsfria bidrar kulturförvaltningen till att lindra

Kulturförvaltningen ser positivt på införandet av en kommunövergripande informationshanteringsplan och ställer sig bakom det upprättade förslaget till Arkivreglemente för

Inledning ...4 Syfte...4 Organisation och ansvar ...4 Geografiskt områdesansvar ...4 Trygghet- och säkerhetsforum för samverkan...5 Analyser och lägesbilder

Fyra personer inom enheten barn och unga påbörjade under år 2019 att läsa upp sin behörighet för att kunna arbeta med myndighetsutövning barn. På enheten barn och familj

En obligatorisk förskola från 5 års ålder innebär även att dessa barn får rätt till skolskjuts samt fria skolluncher.. Det innebär även att organiseringen och tillgången till

Inkomna klagomål Avslutade klagomål Pågående klagomål  (början av mars).. Planering &

• Arbete med besvarande av enkäter från centrala myndigheter, för uppföljning av.. Användning av växtskyddsmedel på