• No results found

Uppföljning av förvaltningens arbete 2018 Förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uppföljning av förvaltningens arbete 2018 Förslag till beslut"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Version Dnr

2018-01-12 TN 2018/034

Samhällsbyggnadsförvaltningen Demokrati & Ledningsstöd

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Tekniska nämnden

Uppföljning av förvaltningens arbete 2018

Förslag till beslut

Klicka här för att ange text.

Sammanfattning av ärendet

Administrativt ansvarig informerar om förvaltningens arbete för demokrati & ledningsstöd, räddningschef för räddning &

samhällsskydd, gata/parkchef för kommunservice gata/park, tf fastighetschef för kommunservice fastighet, lokalvårdschef för kommunservice lokalvård och måltidschef för kommunservice måltider.

Förvaltningens förslag till beslut Informationen godkänns.

Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till

Klicka här för att ange text.

Åsa Ratcovich

Samhällsbyggnadsch ef

Ann-Margret A Administrtivt ansvarig

References

Related documents

Kommunservice gata/park har konstaterat att en belysningsstolpe tagits bort vid byggnationen av Persborg och avvaktar projektering av belysningen på Storgatan i samband

samhällsskydd, gata/parkchef för kommunservice gata/park, fastighetschef för kommunservice fastighet, lokalvårdschef för kommunservice lokalvård och måltidschef för kommunservice

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se.

Projektledare Anita Broddesson har tagit fram en rapport för ny organisation på kommunservice måltider och denna kommer att redovisas på nämndens möte. Förvaltningens förslag

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning Många kommuner har lagt ut vissa delar av verksamheten på entreprenad till företag för att nå en högre effektivitet

ställningstagande/beslut gällande hävning av markskötselavtal mellan Tekniska nämnden, Kommunservice gata/park och Hörbybostäder AB daterat 2018-07-01.. Sammanfattning

 Uppdrag till samhällsbyggnadschef och måltidschef att genomföra organisationsförändringen under förutsättning av beviljande av medel för omställningspaket och

Samhällsskydd, gata/parkchef för Kommunservice gata/park, tf fastighetschef för Kommunservice fastighet, lokalvårdschef för Kommunservice lokalvård och projektledare för