• No results found

Uppföljning av förvaltningens arbete 2018 Förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uppföljning av förvaltningens arbete 2018 Förslag till beslut"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Version Dnr

2018-04-11 TN 2018/034

Samhällsbyggnadsförvaltningen Demokrati & Ledningsstöd

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Tekniska nämnden

Uppföljning av förvaltningens arbete 2018

Förslag till beslut

Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet

Administrativt ansvarig informerar om förvaltningens arbete för demokrati & ledningsstöd, tf räddningschef för räddning &

samhällsskydd, gata/parkchef för kommunservice gata/park, fastighetschef för kommunservice fastighet, lokalvårdschef för kommunservice lokalvård och måltidschef för kommunservice måltider.

Förvaltningens förslag till beslut Informationen är godkänd.

Åsa Ratcovich

Samhällsbyggnadsch ef

Ann-Margret A Administrativt ansvarig

References

Related documents

Föreslå tekniska nämnden godkänna slutredovisningen och redovisas i tekniska nämndens årsbokslut

Kommunservice gata/park har konstaterat att en belysningsstolpe tagits bort vid byggnationen av Persborg och avvaktar projektering av belysningen på Storgatan i samband

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se.

Projektledare Anita Broddesson har tagit fram en rapport för ny organisation på kommunservice måltider och denna kommer att redovisas på nämndens möte. Förvaltningens förslag

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning Många kommuner har lagt ut vissa delar av verksamheten på entreprenad till företag för att nå en högre effektivitet

ställningstagande/beslut gällande hävning av markskötselavtal mellan Tekniska nämnden, Kommunservice gata/park och Hörbybostäder AB daterat 2018-07-01.. Sammanfattning

 Uppdrag till samhällsbyggnadschef och måltidschef att genomföra organisationsförändringen under förutsättning av beviljande av medel för omställningspaket och

Samhällsskydd, gata/parkchef för Kommunservice gata/park, tf fastighetschef för Kommunservice fastighet, lokalvårdschef för Kommunservice lokalvård och projektledare för