• No results found

Arkeobotanisk analys av prover från RAÄ 446:2-3 och 63:1-2, Tossene sn, Bohuslän

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Arkeobotanisk analys av prover från RAÄ 446:2-3 och 63:1-2, Tossene sn, Bohuslän"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET

RAPPORT nr. 2011-009

INSTITUTIONEN FÖR IDÉ- OCH SAMHÄLLSSTUDIER

Arkeobotanisk analys av prover från RAÄ 446:2-3 och 63:1-2, Tossene sn,

Bohuslän

Radoslaw Grabowski

(2)

Arkeobotanisk analys av prover från RAÄ 446:2-3 och 63:1- 2, Tossene sn, Bohuslän

Radoslaw Grabowski

Bakgrund

Tre prover, uttagna ur stenpackningar i direkt anslutning till hällristningslokalerna RAÄ 446:2-3 och 63:1-2, sändes under hösten 2010 till Miljöarkeologiska Laboratoriet i Umeå.

Tidigare prover från platsen har resulterat i identifikationen av sädesslag såsom korn (Hordeum vulgare coll), vete (både brödvete, Triticum aestivum och möjlig emmer Triticum cf dicoccum) samt havre (Avena sp).

Dateringar från anläggningarna på platsen, samt fyndmaterialet, indikerar en aktivitet som sträcker sig från äldre bronsålder till mellersta järnåldern (Johan Ling, personlig korrespondens, 2010-10-13).

Två av proverna (prov 38 och prov 20100006) bestod av bulkprover om ca 2,5 l. Prov 38 var uttaget ur en stenpackning (a.17662) i anslutning till RAÄ 446:2-3. Prov 20100006 härstammade också från en stenpackning (a.20400) som återfanns i närheten av RAÄ 63:2. Målsättningen var att dessa prover skulle analyseras efter förekomst av förhistoriska makrofossil och daterbart träkol.

Prov 20100013 bestod av träkol från en härd (a.21419) som framkom i botten av ett kulturlager nedanför hällristningslokalen RAÄ 446:2-3. Målsättningen var att artbestämma träkolet samt välja ut lämpligt material för datering.

Metod

Bulkproverna för makrofossil flotterades med kranvatten och det flytande organiska materialet samlades upp i ett såll med 0,5 mm maskstorlek. Det icke-flytande restmaterialet vattensållades därefter i ett såll som också hade 0,5 mm maskor.

Allt materialet inspekterades därefter visuellt med hjälp av stereomikroskop med 8 till 40 gångers förstoring. Makrofossilanalysen genomfördes av Radoslaw Grabowski.

Träkolsprovet från härden analyserades med hjälp av stereomikroskop av prof. emeritus Roger Engelmark.

Resultat

Resultaten av analyserna från undersökningarna i Tossene har tyvärr resulterat i ett mycket magert material.

Prov 38 innehöll endast ett millimeterstort fragment träkol som är alldeles för litet för en 14C-datering, samt recenta delar av rötter och bark.

Prov 2010006 innehöll inget träkol eller andra förkolnade rester utan endast recenta växtdelar.

Prov 20100013 innehöll de brända resterna av en tjärstubbe från tall (Pinus sp). Tjärstubbar är mycket olämpliga för datering då de tar lång tid att bryta ner och har därför en potentiellt mycket hög egenålder. Användning av detta material för datering avråds.

(3)

MAL

Miljöarkeologiska laboratoriet Umeå Universitet

901 87 UMEÅ Telefon: 090-786 50 00 Telefax: 090- 786 76 63 Hemsida: www.idesam.umu.se/mal/

Radoslaw Grabowski radoslaw.grabowski@arke.umu.se

References

Related documents

Mezi tyto metody patří metoda select, znázorněná na obrázku 7, která vytvoří treemapu času měření a naměřených hodnot podle vstupních parametrů, kterými jsou objekt

Vývoz a dovoz zboží a služeb (obchodní operace), dále jsou formy nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising atd.) a třetí skupinou jsou

I dessa fall förkolnas även växter i delar av huset som normalt inte utsätts för eld, till exempel lagerutrymmen, stall och olika typer av arbetsytor.. Sädesförråd framkommer

Fyzikální vlastnosti vod hrají klíčovou roli při stavbě filtračního zařízení. Pro navrhování filtru má význam zejména nepatrná stlačitelnost vody, kdy při náhlém

Výběr tématu této bakalářské práce, navržení reprezentační oděvní kolekce pro české sportovce na Olympijské hry v Tokiu 2020, byl pro mě velkou výzvou. Nejtěžší

zpracování bakalářské práce. Za vyplnění Vám tímto předem děkuji. Prosím vyznačte z následujících možností typ školy, na které momentálně působíte. S jakými projevy

maminky hračkami jako jsou panenky, kočárky na miminka, kuchyňky, kbelíky a košťata, přijímají přirozeně v pozdějším věku svoji roli maminek a hospodyněk.

Keprové vazby mají nejčastější využití jako podšívkoviny, šatové nebo oblekové tkaniny, pracovní tkaniny, denimy, sportovní košiloviny, flanel