• No results found

Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem ska ha följande lydelse.

10 §2 En uppgift, som behandlas i registret, får inte överföras eller göras tillgänglig för ett tredjeland eller en internationell organisation.

En uppgift i registret får inte heller i övrigt användas i något annat syfte än det som den registrerande staten har angett vid registreringen, om inte staten har lämnat sitt samtycke.

Sådana uppgifter om en person, som har registrerats med stöd av 3 a §, får endast användas i syfte att skilja personen från en person som har registrerats med stöd av 3 § eller för att den person vars identitet har missbrukats ska kunna styrka sin identitet.

Fotografier och fingeravtryck får användas för att fastställa någons identitet vid en träff i registret efter en sökning med hjälp av bokstäver, siffror, särskilda tecken eller skiljetecken.

En sökning med hjälp av fingeravtryck för att identifiera en person får göras i samtliga fall.

Denna lag träder i kraft den 28 december 2020.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:6, bet. 2020/21:JuU7, rskr. 2020/21:55.

2 Senaste lydelse 2010:380 (jfr 2013:162).

SFS 2020:1006

Publicerad

den 1 december 2020

References

Related documents

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informa- tionssystem (SIS) på

Johanna Mihaic (Finansdepartementet). 1

Det- samma gäller en arbetsgivare som i anmälan inte anger återbetalnings- skyldighet enligt 25 eller 26 § eller anger återbetalningsskyldighet med för lågt

Om arbetsgivaren anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden och vill ha ersättning för kostnader för insatserna enligt 17 a § ska även de närmare förutsättningarna

25 § 1 Polismyndigheten får efter samråd med Integritetsskydds- myndigheten meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verk- ställighet av lagen (2000:344)

När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 § ska anmälan ha kommit in till Skatteverket inom två kalendermånader från avstämningstidpunkten.. När preliminärt

Om behovet avser hjälp med måltider i form av sondmatning, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för för- beredelse och efterarbete

36 a § Handläggande myndighet får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd är berättigad till