• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 39 a § förordningen (2000:634) om arbets- marknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

39 a §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över- klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 10 § första stycket, 36 e och 37 §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:947.

SFS 2018:991

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

skollagen (2010:800) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 30 § andra stycket 4, och utbildning på heltid vid universitet eller hög- skola, inom yrkeshögskolan eller

skollagen (2010:800) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 30 § andra stycket 4, och utbildning på heltid vid universitet eller hög- skola, inom yrkeshögskolan eller

förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studie- motiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst 3 månader eller, för personer

Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter att Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har hörts. På regeringens vägnar

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss

Andra beslut än beslut om ompröv- ning av beslut enligt 17 § andra stycket, 18 § tredje stycket, 19 § första stycket och 29 § får dock inte överklagas. Om ett beslut

Andra beslut än beslut enligt 8 § första stycket och 10–15 §§ får dock inte överklagas. På regeringens vägnar

Andra beslut än den personuppgifts- ansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt 13 § andra stycket får dock inte överklagas. Andra beslut än