• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

9 §1 Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller inte för

1. unga med funktionsnedsättning,

2. personer som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen,

3. personer som deltar i programmet stöd till start av näringsverksamhet enligt 18–19 a §§,

4. personer som deltar i förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3, och

5. personer som har fyllt 18 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända, dock längst till och med den 20 september 2020.

På regeringens vägnar EVA NORDMARK

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1163.

SFS 2019:1156

Publicerad

den 3 december 2019

References

Related documents

ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport, inklusive bistånds- finansierad sådan, som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och som ligger inom ramen

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmark- nadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett

2 § 1 Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studie- motiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst 3 månader eller, för personer

5 § Finansinspektionen och Konsumentverket ska på begäran lämna varandra de uppgifter som behövs för tillsynen enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med

ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport, inklusive bistånds- finansierad sådan, som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och som ligger inom ramen

verka för att tiden för utfärdande av intyg om permanent uppehållsrätt, uppehållskort och permanenta uppehållskort blir så kort som möjligt utifrån ärendets beskaffenhet,..

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss