• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar EVA NORDMARK

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2020:1190

Publicerad

den 11 december 2020

References

Related documents

förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studie- motiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst 3 månader eller, för personer

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss

ett kreditinstitut, försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller mot- svarande utländskt företag, som i inskrivningsdelen har antecknats som innehavare av ett

Med delägt företag avses ett företag som staten äger minst 20 procent av aktierna eller andelarna i. På

Ett beslut om begränsning av marknaden enligt 9 § lagen om marktjänster på flygplatser att för en tid av högst två år reservera en eller flera typer av tjänster som anges i 8

22 § 2 En person som har ansökt om rättelse eller annan åtgärd avseende personuppgiftsbehandling som en registrerad har rätt att begära ska senast tre månader efter det

Om det är lämpligare får redovisning enligt första stycket 12 av berörda fastigheter och samfälligheter i stället innehålla uppgifter om det register- område eller den trakt

rättighet som redovisas enligt 22 § och som berör enheten med uppgifter om rättighetstyp, ändamål, härskande eller tjänande enhet och aktbeteckning, och.. övriga förhållanden