• No results found

Making teaching public: The scholarship of teaching and learning in history in perspective

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Making teaching public: The scholarship of teaching and learning in history in perspective"

Copied!
30
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

NV

j~âáåÖ qÉ~ÅÜáåÖ mìÄäáÅ

qÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖ áå eáëíçêó áå mÉêëéÉÅíáîÉN

^i^k _llqe

fåíêçÇìÅíáçå

páåÅÉ íÜÉ NVVMë Üáëíçêá~åë áåíÉêÉëíÉÇ áå í~âáåÖ íÉ~ÅÜáåÖ ëÉêáçìëäó Ü~îÉ ÄÉÅçãÉ áåÅêÉ~ëáåÖäó ÅçåîÉêë~åí ïáíÜ íÜÉ ä~åÖì~ÖÉ çÑ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ EpçqiFK ^äíÜçìÖÜ ~ë ~ íÉêã áí Ü~ë ÄÉÉå ãçëí éêçãáåÉåí áå ÉÇìÅ~íáçå~ä ÇáëÅçìêëÉ áå íÜÉ båÖäáëÜJëéÉ~âáåÖ ïçêäÇI íÜÉ êáëÉ çÑ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ ãçîÉãÉåí áå ~ ê~åÖÉ çÑ ÇáëÅáéäáåÉ ÅçåíÉñíë Ü~ë ëÉÉå íÜÉ åçíáçå Ö~áå ëíêÉåÖíÜ áå ~ ÖêçïáåÖ åìãÄÉê çÑ ÅçìåíêáÉëK få Üáëíçêó íÜáë ÇáãÉåëáçå çÑ ~Å~ÇÉãáÅ ëÅÜçä~êëÜáé Ü~ë ÄÉÅçãÉ ~ ÅçêÉ ÅçåëíáíìÉåí çÑ êÉÅÉåí ÉÑÑçêíë íç ÉåÜ~åÅÉ éÉÇ~ÖçÖáÅ íÜáåâáåÖ ~åÇ éê~ÅíáÅÉ áå íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉ áå ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçåI ~åÇ Ü~ë éä~óÉÇ ~ éêçãáåÉåí êçäÉ áå å~íáçå~ä ~åÇ áåíÉêå~íáçå~ä áåáíá~íáîÉë íç ê~áëÉ íÜÉ éêçÑáäÉ ~åÇ ëí~íìë çÑ íÉ~ÅÜáåÖ áå íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉÛë éêçÑÉëëáçå~ä äáÑÉK

qÜáë Éëë~ó éêçîáÇÉë ~å ~ÅÅçìåí çÑ íÜÉ éêçÖêÉëë çÑ íÜÉ ÅçåÅÉéí çÑ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ áå Üáëíçêó ~åÇ áíë ~Ççéíáçå Äó Üáëíçêá~åëI ~åÇ çìíäáåÉë ëçãÉ êÉÅÉåí áåáíá~íáîÉë ~åÇ ã~àçê ~êÉ~ë çÑ ~ÅíáîáíóK fí Çê~ïë ìéçå ~ ÄìêÖÉçåáåÖ ÄçÇó çÑ pçqi äáíÉê~íìêÉ áå íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉ ~åÇ ÇáëÅìëëáçåë ~åÇ êÉÑäÉÅíáçåë Äó Üáëíçêá~åë ïçêâáåÖ áå íÜÉ ÑáÉäÇI íç çÑÑÉê áääìëíê~íáîÉ Éñ~ãéäÉë çÑ ëçãÉ çÑ íÜÉ ~ÅÜáÉîÉãÉåíë ëç Ñ~ê ~åÇ ëìÖÖÉëí ëçãÉ çÑ íÜÉ ÅÜ~ääÉåÖÉë ~åÇ çééçêíìåáíáÉë íÜ~í êÉã~áå Ñçê íÜáë ãìäíáÑ~ÅÉíÉÇ ~êÉ~ çÑ ÜáëíçêáÅ~ä ëÅÜçä~êëÜáéK qÜÉ ÑçÅìë áë íÜÉêÉÑçêÉ ìéçå é~ëíI éêÉëÉåí ~åÇ éçëëáÄäÉ ÑìíìêÉ ~ÖÉåÇ~ë Ñçê ~ ÇáãÉåëáçå çÑ ëÅÜçä~êëÜáé íÜ~í áë éêçîáÇáåÖ ~ éä~íÑçêã Ñçê Üáëíçêá~åë íç ~Çî~åÅÉ âåçïäÉÇÖÉ ~åÇ ìåÇÉêëí~åÇáåÖ çÑ ëíìÇÉåí äÉ~êåáåÖ áå íÜÉáê ëìÄàÉÅí ~åÇ Üçï áí ãáÖÜí ÄÉëí ÄÉ ÑçëíÉêÉÇK

N f ïçìäÇ äáâÉ íç íÜ~åâ pÉ~å _ê~ïäÉó ~åÇ qK jáääë hÉääó Ñçê íÜÉáê ÜÉäéÑìä ÅçããÉåíë çå ~å É~êäáÉê Çê~Ñí çÑ íÜáë Éëë~óK

(3)

OM

tÜ~í áë íÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖ áå eáëíçêó\ kçêíÜ ^ãÉêáÅ~å ä~åÇã~êâë

få íÜÉ ãáÇÇäÉ ÇÉÅ~ÇÉë çÑ íÜÉ íïÉåíáÉíÜ ÅÉåíìêóI íÜÉ Éñé~åëáçå çÑ ÇçÅíçê~ä éêçÖê~ããÉë áå Üáëíçêó áå kçêíÜ ^ãÉêáÅ~å ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçå ï~ë êÉÑäÉÅíÉÇ áå íÜÉ ê~åÖÉ çÑ íçéáÅë ÅçîÉêÉÇ áå íÜÉ Üáëíçêó ÅìêêáÅìäìãK ^ Äêç~ÇÉê ÖÉçÖê~éÜáÅ~ä ÑçÅìë ÉñíÉåÇáåÖ ÄÉóçåÇ íÜÉ íê~Çáíáçå~ä ~êÉ~ë çÑ bìêçéÉ ~åÇ kçêíÜ ^ãÉêáÅ~ ï~ë ÅçãéäÉãÉåíÉÇ Äó ãçêÉ íÜÉã~íáÅ ~ééêç~ÅÜÉë íç íÜÉ ëìÄàÉÅí ~åÇ íÜÉ áåÅäìëáçå çÑ ÜáëíçêáÉë çÑ ëìÄJÖêçìéë Ä~ëÉÇ çåI Ñçê Éñ~ãéäÉI ÖÉåÇÉêI ÉíÜåáÅáíó ~åÇ Åä~ëëKO ^ ãçêÉ ëéÉÅá~äáëÉÇ åçíáçå çÑ ~Å~ÇÉãáÅ éêçÑÉëëáçå~äáëãI ÜçïÉîÉêI ~äëç Ü~Ç äÉëë éçëáíáîÉ ÅçåëÉèìÉåÅÉë Ñçê íÜÉ ëí~íìë çÑ íÉ~ÅÜáåÖK fí ï~ë ~ éÉêáçÇ áå ïÜáÅÜ êÉëÉ~êÅÜ ÇÉÑáåáíáîÉäó íêáìãéÜÉÇ çîÉê íÉ~ÅÜáåÖ áå åçíáçåë çÑ éêçÑÉëëáçå~ä ÉëíÉÉã áå ~Å~ÇÉãá~I ~åÇ íÜáë ï~ë íêìÉ áå Üáëíçêó ~ë áå ã~åó çíÜÉê ÇáëÅáéäáåÉëKP

få íÉêãë çÑ Åä~ëëêççã éê~ÅíáÅÉI íÜÉëÉ óÉ~êë ~äëç ïáíåÉëëÉÇ ÉñéÉêáãÉåí~íáçåI ÉëéÉÅá~ääó áå íÜÉ åçåJÉäáíÉ ÅçääÉÖÉë ~åÇ ìåáîÉêëáíáÉë ïÜÉêÉ íÉ~ÅÜáåÖ ï~ë çÑíÉå ~ÅÅçêÇÉÇ ÖêÉ~íÉê éêçãáåÉåÅÉK jçêÉ ~ÅÅçìåíë çÑ áååçî~íáçå áå íÜÉ Üáëíçêó Åä~ëëêççã ÄÉÖ~å íç ~ééÉ~êI ïáíÜ Üáëíçêó ÉÇìÅ~íçêë äáâÉ mÉíÉê cêÉÇÉêáÅâ ~ííÉãéíáåÖ íç ÇÉîÉäçé ÜçäáëíáÅ éÉÇ~ÖçÖáÅ ~ééêç~ÅÜÉë íç Üáëíçêó íÉ~ÅÜáåÖ íÜ~í ïÉêÉ íç ÄÉ ïáÇÉäó ~ÇçéíÉÇ áå ëìÄëÉèìÉåí ÇÉÅ~ÇÉëKQ qÜÉëÉ Éñ~ãéäÉë çÑ áååçî~íáçå ïÉêÉ çÑíÉå éêÉëÉåíÉÇI ÜçïÉîÉêI áå ï~óë íÜ~í ÉãéÜ~ëáëÉÇ éê~ÅíáÅ~ä ~ÇîáÅÉ ê~íÜÉê íÜ~å íÜÉ ÇÉãçåëíê~íáçå çÑ ëóëíÉã~íáÅ

O lå ÖÉåÉê~ä íêÉåÇë ëÉÉ mÉíÉê kçîáÅâI qÜ~í kçÄäÉ aêÉ~ãW qÜÉ ÚlÄàÉÅíáîáíó nìÉëíáçåÛ

~åÇ íÜÉ ^ãÉêáÅ~å eáëíçêáÅ~ä mêçÑÉëëáçåI `~ãÄêáÇÖÉ NVUUK lå íÜÉ Üáëíçêó ÅìêêáÅìäìãI a~îáÇ gK cê~åâI bî~å pÅÜçÑÉê C gçÜå `Ü~êäÉë qçêêÉëI “oÉíÜáåâáåÖ eáëíçêóW `Ü~åÖÉ áå íÜÉ råáîÉêëáíó `ìêêáÅìäìãI NVNMÓVMÒI pçÅáçäçÖó çÑ bÇìÅ~íáçåI NVVQI sçäK STK cçê éÉêëçå~ä êÉÅçääÉÅíáçåë Ñêçã íÜÉ ãáÇJÅÉåíìêó ÇÉÅ~ÇÉëI ëÉÉ g~ãÉë jK _~ååÉê C gçÜå oK dáääáëI _ÉÅçãáåÖ eáëíçêá~åëI `ÜáÅ~Öç OMMVK

P qÜçã~ë _ÉåÇÉêI mÜáäáé jK h~íò C `çäáå m~äãÉêI qÜÉ bÇìÅ~íáçå çÑ eáëíçêá~åë Ñçê íÜÉ qïÉåíóJÑáêëí `ÉåíìêóI `ÜáÅ~Öç OMMQX i~êêó `ìÄ~åI eçï pÅÜçä~êë qêìãéÉÇ qÉ~ÅÜÉêëK `Ü~åÖÉ ïáíÜçìí oÉÑçêã áå råáîÉêëáíó qÉ~ÅÜáåÖI `ìêêáÅìäìã ~åÇ oÉëÉ~êÅÜ NVUMÓNVVMI kÉï vçêâ NVVVK

Q bñ~ãéäÉë çÑ íÜáë íóéÉ çÑ ïçêâI ã~áåäó Ñêçã íÜÉ NVUMë ~åÇ Ñêçã íÜÉ ^ãÉêáÅ~å eáëíçêáÅ~ä ^ëëçÅá~íáçåÛë mÉêëéÉÅíáîÉë ã~Ö~òáåÉI ~êÉ Å~éíìêÉÇ áå oçÄÉêí _ä~ÅâÉó EÉÇKFI eáëíçêó ^åÉïW fååçî~íáçåë áå íÜÉ qÉ~ÅÜáåÖ çÑ eáëíçêó qçÇ~óI içåÖ _É~ÅÜI `^

NVVPK cçê ~ Ñä~îçìê çÑ cêÉÇÉêáÅâÛë ÉÑÑçêíë íç ÅçååÉÅí ëÉäÑ ~åÇ ëìÄàÉÅí áå íÜÉ Üáëíçêó Åä~ëëêççãI ëÉÉ pìë~å dáääÉëéáÉ EÉÇKFI mÉêëéÉÅíáîÉë çå qÉ~ÅÜáåÖ fååçî~íáçåëW qÉ~ÅÜáåÖ íç qÜáåâ eáëíçêáÅ~ääóI t~ëÜáåÖíçåI a` NVVVX “t~äâáåÖ çå bÖÖëW j~ëíÉêáåÖ íÜÉ aêÉ~ÇÉÇ aáîÉêëáíó aáëÅìëëáçåÒI `çääÉÖÉ qÉ~ÅÜáåÖI NVVRI sçäK QPK

(4)

ON

ÅçääÉÅíáçå ~åÇ Éî~äì~íáçå çÑ ÉîáÇÉåÅÉ çê íÜÉçêÉíáÅ~ä áåëáÖÜíëK ^åÇ áå ~ ÇáëÅáéäáåÉ Åçããìåáíó ÅçããáííÉÇ íç ~ ÅçåÅÉéíáçå çÑ ëÅÜçä~êëÜáé ÖêçìåÇÉÇ áå ~êÅÜáî~ä êÉëÉ~êÅÜ ~åÇ ìëÉ çÑ íÜÉ ÑççíåçíÉ ~ë íÜÉ Ü~ääã~êâ çÑ ~ìíÜçêáíóI íÜÉó ïÉêÉ çéÉå íç ÅÜ~êÖÉë çÑ ä~Åâ çÑ áåíÉääÉÅíì~ä êáÖçìê ~åÇ ëìÄëí~åÅÉK ^ ÑÉï éáçåÉÉêáåÖ ìåáîÉêëáíó Ñ~Åìäíó ÇÉîÉäçéãÉåí éêçÖê~ããÉë ã~ÇÉ ÉÑÑçêíë íç êÉãÉÇó íÜáëI ÉåÅçìê~ÖáåÖ Ñ~Åìäíó íç ÄÉÅçãÉ ãçêÉ ëÅÜçä~êäó íÉ~ÅÜÉêë íÜêçìÖÜ íÜÉ ÅêÉ~íáçå çÑ ~Å~ÇÉãáÅ äÉ~êåáåÖ ÅçããìåáíáÉë ~åÇ éêçàÉÅíëK ^å É~êäó Éñ~ãéäÉ çÑ ïÜ~í ï~ë íç ÄÉÅçãÉ ~ ëíêçåÖ ~åÇ áåíÉêå~íáçå~ä ÉÇìÅ~íáçå~ä ÇÉîÉäçéãÉåí ãçîÉãÉåí ï~ë íÜÉ áåáíá~íáîÉ ÄÉÖìå ~í já~ãá råáîÉêëáíóI lÜáçI áå NVTU ïÜáÅÜ ÅçåíáåìÉë íç éêçîáÇÉ äÉ~ÇÉêëÜáé áå íÜáë ÑáÉäÇ çÑ ÉåÇÉ~îçìêKR

få íÜÉ NVUMëI äÉ~ÇáåÖ ^ãÉêáÅ~å ÉÇìÅ~íáçå~äáëíë ëìÅÜ ~ë bêåÉëí _çóÉêI iÉÉ pÜìäã~å ~åÇ bìÖÉåÉ oáÅÉ ÄÉÖ~å íç ÉãéÜ~ëáëÉ íÜÉ áãéçêí~åÅÉ çÑ ëÉÉáåÖ äÉ~êåáåÖ áå ÅçåíÉñí ~åÇ çÑ êÉÑê~ãáåÖ íÉ~ÅÜáåÖ ~ë ëÅÜçä~êäó ~ÅíáîáíóKS qÜáë ïçêâ ÄÉÅ~ãÉ ~ ÅÉåíê~ä éä~åâ áå íÜÉ ~ÅíáîáíáÉë çÑ íÜÉ `~êåÉÖáÉ cçìåÇ~íáçå Ñçê íÜÉ ^Çî~åÅÉãÉåí çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ìåÇÉê _çóÉêÛë äÉ~ÇÉêëÜáé Ñêçã NVTVK ^ ä~åÇã~êâ éìÄäáÅ~íáçå ï~ë pÅÜçä~êëÜáé oÉÅçåëáÇÉêÉÇW mêáçêáíáÉë çÑ íÜÉ mêçÑÉëëçêá~íÉ ïÜáÅÜ ~ééÉ~êÉÇ áå NVVMK få íÜáë _çóÉê ~êÖìÉÇ íÜ~í ëáåÅÉ tçêäÇ t~ê qïç íÜÉ ãáëëáçå çÑ kçêíÜ ^ãÉêáÅ~å ìåáîÉêëáíáÉë Ü~Ç íáäíÉÇ íç ~å ìåÜÉäéÑìä ÉñíÉåí íçï~êÇë ~å ÉãéÜ~ëáë ìéçå êÉëÉ~êÅÜ ~í íÜÉ ÉñéÉåëÉ çÑ íÉ~ÅÜáåÖK qÉ~ÅÜáåÖI ÜÉ ~êÖìÉÇI Ü~Ç ÄÉÅçãÉ äÉëë ïÉääJêÉÖ~êÇÉÇ ~åÇ äÉëë ïÉääJ êÉï~êÇÉÇ áå íÜÉ ~Å~ÇÉãóI ~ë Ü~Ç åçíáçåë çÑ éêçÑÉëëáçå~ä ëÉêîáÅÉ ãçêÉ ÖÉåÉê~ääóK eáë Öç~äI ÜÉ ~îÉêêÉÇI ï~ë íç ãçîÉ ÄÉóçåÇ íÜÉ Ñ~äëÉ ÇáÅÜçíçãó ÄÉíïÉÉå êÉëÉ~êÅÜ ~åÇ íÉ~ÅÜáåÖ áå íÜÉ ãçÇÉêå ìåáîÉêëáíó ~åÇ íç ÖáîÉ ëÅÜçä~êëÜáé ~ êáÅÜÉê ~åÇ ãçêÉ áåÅäìëáîÉ ãÉ~åáåÖ ëç íÜ~í ìåÇÉêÖê~Çì~íÉ ÉÇìÅ~íáçå ãáÖÜí ÄÉ ãçêÉ î~äìÉÇ ~åÇ íÉ~ÅÜáåÖ êÉÖ~êÇÉÇ ~ë áåíÉääÉÅíì~ä ïçêâ J ~ë ëÅÜçä~êäó ÉåÇÉ~îçìê ïçêíÜó çÑ åçíÉK

få Üáë Äççâ _çóÉê ÇÉäáåÉ~íÉÇ Ñçìê âÉó ÇáãÉåëáçåë çÑ ëÅÜçä~êëÜáéW íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ ÇáëÅçîÉêó EÑáåÇáåÖ çìí åÉï íÜáåÖëFX íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ áåíÉÖê~íáçå EÄêáåÖáåÖ íçÖÉíÜÉê âåçïäÉÇÖÉ Ñêçã ÇáÑÑÉêÉåí ÑáÉäÇëLÇáëÅáéäáåÉë çê

R pÉÉ gçÜå `Éåíê~I “qóéÉë çÑ c~Åìäíó aÉîÉäçéãÉåí mêçÖê~ãëÒI qÜÉ gçìêå~ä çÑ eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçåI NVTUI sçäK QVK lå êÉÅÉåí ÇÉîÉäçéãÉåíëI jáäíçå aK `çñ C i~ìêáÉ oáÅÜäáå EÉÇëKFI _ìáäÇáåÖ c~Åìäíó iÉ~êåáåÖ `çããìåáíáÉëI p~å cê~åÅáëÅç OMMQK

S pÉÉ ÑççíåçíÉë U ~åÇ V ÄÉäçï Ñçê êÉÑÉêÉåÅÉë íç _çóÉê ~åÇ pÜìäã~åK cçê oáÅÉI ëÉÉ bìÖÉåÉ oáÅÉI “qçï~êÇë ~ _êç~ÇÉê `çåÅÉéíáçå çÑ pÅÜçä~êëÜáéW qÜÉ ^ãÉêáÅ~å

`çåíÉñíÒI áå qÜçã~ë dK tÜáëíçå C oçÖÉê iK dÉáÖÉê EÉÇëKFI oÉëÉ~êÅÜ ~åÇ eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçåW qÜÉ råáíÉÇ háåÖÇçã ~åÇ íÜÉ råáíÉÇ pí~íÉëI _ìÅâáåÖÜ~ã NVVOK

(5)

OO

ã~âáåÖ ÅçååÉÅíáçåë íç ÅêÉ~íÉ åÉï áåëáÖÜíëX ÑáííáåÖ êÉëÉ~êÅÜ áåíç ä~êÖÉê áåíÉääÉÅíì~ä é~ííÉêåëFX íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ ~ééäáÅ~íáçå EÄêáåÖáåÖ âåçïäÉÇÖÉ íç ÄÉ~ê çå ëáÖåáÑáÅ~åí ëçÅáÉí~ä áëëìÉëX éê~ÅíáÅ~ä ìë~ÖÉëFX ~åÇ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ EÅ~êÉÑìä éä~ååáåÖ çÑ éÉÇ~ÖçÖáÅ~ä éêçÅÉÇìêÉëX åçí çåäó ÉñíÉåÇáåÖ Äìí íê~åëÑçêãáåÖ âåçïäÉÇÖÉ íÜêçìÖÜ íÉ~ÅÜáåÖFK lÑ íÜÉëÉ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ãáÖÜí ÄÉ êÉÖ~êÇÉÇ ~ë íÜÉ äÉ~ëí Éä~Äçê~íÉÇI Äìí Å~å áåîçäîÉ ~ää íÜÉ çíÜÉê ÇáãÉåëáçåë çÑ ÇáëÅçîÉêóI áåíÉÖê~íáçå ~åÇ ~ééäáÅ~íáçåK fåÇÉÉÇI _çóÉê

~êÖìÉÇ áå ~ ãÉãçê~ÄäÉ éÜê~ëÉI Úáå íÜÉ ÉåÇI áåëéáêÉÇ íÉ~ÅÜáåÖ âÉÉéë íÜÉ Ñä~ãÉ çÑ ëÅÜçä~êëÜáé ~äáîÉÛKT

aìêáåÖ íÜÉ NVVMë _çóÉêÛë åçíáçå çÑ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ï~ë Öê~Çì~ääó êÉÑáåÉÇI ÄÉÅçãáåÖ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖK qÜáë êÉÑäÉÅíÉÇ ~ êÉÅçÖåáíáçå íÜ~í áí ï~ë áãéçêí~åí íç ~ééêÉÅá~íÉ ëíìÇÉåíëÛ åÉÉÇë

~åÇ ÉñéÉÅí~íáçåë ~åÇ Üçï íÜÉó Å~ãÉ íç ìåÇÉêëí~åÇáåÖ áå íÜÉáê ëìÄàÉÅíë çÑ ëíìÇóI ~åÇ çÑ íÜÉ åÉÉÇ Ñçê ~ÅíáîÉ áåîçäîÉãÉåí Äó íÜÉ ëíìÇÉåí áå äÉ~êåáåÖI ~ åçíáçå éêçãáåÉåíäó ~Çî~åÅÉÇ áå ÅçåíÉãéçê~êó ÇÉîÉäçéãÉåíë áå ÅçÖåáíáîÉ éëóÅÜçäçÖóK ^å áãéçêí~åí ÑçääçïJìé îçäìãÉI ~äëç éìÄäáëÜÉÇ ìåÇÉê íÜÉ

~ìëéáÅÉë çÑ íÜÉ `~êåÉÖáÉ cçìåÇ~íáçå EëáåÅÉ NVVR ìåÇÉê íÜÉ ÇáêÉÅíáçå çÑ iÉÉ pÜìäã~åFI ï~ë pÅÜçä~êëÜáé ^ëëÉëëÉÇW bî~äì~íáçå çÑ íÜÉ mêçÑÉëëçêá~íÉ ENVVTFKU eÉêÉ dä~ëëáÅâI eìÄÉê ~åÇ j~ÉêçÑÑ ÉñéäçêÉÇ íÜÉ èì~äáíáÉë ìåÇÉêéáååáåÖ ~ää Ñçìê íóéÉë çÑ ëÅÜçä~êëÜáé ~åÇ ~ííÉãéíÉÇ íç ~êíáÅìä~íÉ ëí~åÇ~êÇë çÑ ãÉ~ëìêÉJ ãÉåíK ^å~äóëáåÖ åçíáçåë çÑ ëÅÜçä~êëÜáé íÜÉó áÇÉåíáÑáÉÇ ëáñ ÖÉåÉêáÅ éêçéÉêíáÉë íÜ~í ïÉêÉI íÜÉó ëìÖÖÉëíÉÇI Åçããçå íç ~ää íóéÉë çÑ ëÅÜçä~êëÜáéK qÜÉëÉ ïÉêÉ ÅäÉ~ê Öç~äëX ~ÇÉèì~íÉ éêÉé~ê~íáçåX ~ééêçéêá~íÉ ãÉíÜçÇëX ëáÖåáÑáÅ~åí êÉëìäíëX ÉÑÑÉÅíáîÉ éêÉëÉåí~íáçåX ~åÇ êÉÑäÉÅíáîÉ ÅêáíáèìÉI ~åÇ íÜÉó ~êÖìÉÇ íÜ~í íÜÉëÉ ÅçìäÇ Ñçêã íÜÉ Ä~ëáÅ ó~êÇëíáÅâë Ñçê Éî~äì~íáåÖ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖK få íÜÉ ä~ííÉê Ü~äÑ çÑ íÜÉ NVVMë íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ ÚãçîÉãÉåíÛ ÄÉÖ~å íç Öêçï èìáÅâäóI ïáíÜ pÜìäã~å ~åÇ Üáë ÅçääÉ~ÖìÉë j~êó eìÄÉê ~åÇ m~í eìíÅÜáåÖë éêçîáÇáåÖ áåëéáêáåÖ äÉ~ÇÉêëÜáéK ^ë áí ÇáÇ ëç pçqi ï~ë áåÅêÉ~ëáåÖäó ÇÉÑáåÉÇ Äó íÜÉ ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë ïÜáÅÜ êÉã~áå ~í áíë ÅçêÉ íçÇ~óW ~ ÑçÅìë ìéçå áåèìáêó áåíç áëëìÉë êÉä~íÉÇ íç áãéêçîáåÖ ëíìÇÉåí äÉ~êåáåÖX ~å ~ÅâåçïäÉÇÖÉãÉåí çÑ íÜÉ áãéçêí~åÅÉ çÑ ÇáëÅáéäáå~êó ï~óë çÑ âåçïáåÖX íÜÉ áãéçêí~åÅÉ çÑ ÄìáäÇáåÖ çå éêÉîáçìë áåîÉëíáÖ~íáçå ~åÇ ÅìêêÉåí

T bêåÉëí iK _çóÉêI pÅÜçä~êëÜáé oÉÅçåëáÇÉêÉÇW mêáçêáíáÉë çÑ íÜÉ mêçÑÉëëçêá~íÉI mêáåÅÉíçåI kg NVVMI éK OQK

U `Ü~êäÉë bK dä~ëëáÅâI j~êó qK eìÄÉê C dÉåÉ fK j~ÉêçÑÑI pÅÜçä~êëÜáé ^ëëÉëëÉÇW bî~äì~íáçå çÑ íÜÉ mêçÑÉëëçêá~íÉI p~å cê~åÅáëÅç NVVTK

(6)

OP

áÇÉ~ë ~Äçìí íÉ~ÅÜáåÖ áå íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉLÑáÉäÇX êáÖçìê áå íÜÉ ÅçääÉÅíáçåI ìëÉ ~åÇ Éî~äì~íáçå çÑ ÉîáÇÉåÅÉX ~åÇ ã~âáåÖ íÉ~ÅÜáåÖ éìÄäáÅ ~åÇ çéÉå íç ÅêáíáÅ~ä éÉÉê êÉîáÉïK qÜáë Ñáå~ä ÉäÉãÉåí ï~ë êÉÖ~êÇÉÇ ~ë é~êíáÅìä~êäó áãéçêí~åí áå ÇáëíáåÖìáëÜáåÖ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ Ñêçã ëÅÜçä~êäó íÉ~ÅÜáåÖ ïÜáÅÜ ÅçìäÇ ÄÉ ~ éêáî~íÉ ~ÑÑ~áê ÅçåÇìÅíÉÇ ïáíÜáå íÜÉ ÅçåÑáåÉë çÑ íÜÉ áåÇáîáÇì~ä Åä~ëëêççãKV

få íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉ çÑ ÜáëíçêóI íÜÉ ^ãÉêáÅ~å eáëíçêáÅ~ä ^ëëçÅá~íáçå E^e^F éìÄäáëÜÉÇ ~å áãéçêí~åí êÉéçêíI oÉÇÉÑáåáåÖ eáëíçêáÅ~ä pÅÜçä~êëÜáéI áå NVVP ïÜáÅÜ ëíêçåÖäó êÉÑäÉÅíÉÇ íÜÉ _çóÉê ~ÖÉåÇ~KNMqÜáë çêáÖáå~íÉÇ áå ~å ^ãÉêáÅ~å

^ëëçÅá~íáçå Ñçê eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçå E^^ebF áåáíá~íáîÉ áåîçäîáåÖ ÉáÖÜíÉÉå ÇáëÅáéäáåÉ ~ëëçÅá~íáçåë ïÜçëÉ ~áã ï~ë íç ã~âÉ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ ëÉêîáÅÉ ~ÅíáîáíáÉë ãçêÉ éìÄäáÅ ~åÇ ãçêÉ Ñìääó êÉÅçÖåáëÉ ~åÇ êÉï~êÇ íÜÉ î~êáÉíó çÑ êçäÉë éä~óÉÇ Äó Ñ~Åìäíó áå íÜÉ ÅçåíÉãéçê~êó ìåáîÉêëáíóK få íÜáë êÉéçêí íÜÉ ^e^

~ííÉãéíÉÇ íç êÉÇÉÑáåÉ ÜáëíçêáÅ~ä ëÅÜçä~êëÜáéI ÖáîáåÖ áí ~ Äêç~ÇÉê ÇÉÑáåáíáçå íÜ~å íê~Çáíáçå~ä ÇáëÅçîÉêó êÉëÉ~êÅÜ ïÜáäëí ÉãéÜ~ëáëáåÖ íÜ~í íÜáë ï~ë åçí áåíÉåÇÉÇ íç ÇÉëí~ÄáäáëÉ íê~Çáíáçå~ä ÜáëíçêáÅ~ä êÉëÉ~êÅÜ Äìí ê~íÜÉê êÉáåÑçêÅÉ

~åÇ áåîáÖçê~íÉ áíK fí ~äëç éêçîáÇÉÇ ~ äáëí çÑ ëìÄàÉÅíJêÉä~íÉÇ ~ÅíáîáíáÉë íÜ~í

~äáÖåÉÇ ïáíÜ _çóÉêÛë Ñçìê ÇáãÉåëáçåë çÑ ëÅÜçä~êëÜáéK qÜìëI Ñçê Éñ~ãéäÉI íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ ÇáëÅçîÉêó ÅäÉ~êäó Éèì~íÉÇ íç ÅçåîÉåíáçå~ä çêáÖáå~ä éêáã~êó ëçìêÅÉJÄ~ëÉÇ ÜáëíçêáÅ~ä êÉëÉ~êÅÜ ìëì~ääó éìÄäáëÜÉÇ íÜêçìÖÜ ãçåçÖê~éÜë çê êÉÑÉêÉÉÇ àçìêå~ä ~êíáÅäÉëK qÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ áåíÉÖê~íáçå ãáÖÜí áåÅäìÇÉ ëóåíÜÉëáë çÑ âåçïäÉÇÖÉ áå Üáëíçêó íÉñíëI ÉÇáíÉÇ ~åíÜçäçÖáÉë ~åÇ êÉîáÉï Éëë~óëX íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ ~ééäáÅ~íáçå ÅçìäÇ áåÅäìÇÉ éìÄäáÅ ÜáëíçêóI ãìëÉìã çê çíÜÉê ÉñÜáÄáíáçåëI ÉÇáíáåÖ àçìêå~äëI ~åÇ Åçããìåáíó ëÉêîáÅÉX ~åÇ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ãáÖÜí áåîçäîÉ ëíìÇÉåí ãÉåíçêáåÖI êÉëÉ~êÅÜI ïêáíáåÖ

~åÇ ÅçåëìäíáåÖ áå Üáëíçêó ÉÇìÅ~íáçåI ÇÉîÉäçéãÉåí ~åÇ ÇáëëÉãáå~íáçå çÑ

V qÜÉêÉ áë åçï ~å ÉñíÉåëáîÉ äáíÉê~íìêÉ çå íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖK rëÉÑìä ÄêáÉÑ áåíêçÇìÅíáçåë ~êÉ iÉÉ pK pÜìäã~åI “q~âáåÖ qÉ~ÅÜáåÖ pÉêáçìëäóÒI

`Ü~åÖÉI NVVV gìäóL^ìÖìëíX áÇK “cêçã jáåëâ íç máåëâW tÜó ~ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖ\ÒI qÜÉ gçìêå~ä çÑ íÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖI OMMNI sçäK NK oÉÅÉåí ÄáÄäáçÖê~éÜáÉë Å~å ÄÉ ~ÅÅÉëëÉÇ ~í íÜÉ ÑçääçïáåÖ ëáíÉëW ÜííéWLLïïïKäíÅKìîáÅKÅ~LÇçÅìãÉåíëL`çãéêÉÜÉåëáîÉpçqi_áÄäáçÖê~éÜó|j~ó|SKéÇÑ EOT aÉÅK OMNMF ÜííéWLLïïïKëçíäKáäëíìKÉÇìLêÉëiáåâëLëÉä_áÄäKëÜíãä ENM g~å OMNMFK

NM^ãÉêáÅ~å eáëíçêáÅ~ä ^ëëçÅá~íáçåI “oÉÇÉÑáåáåÖ eáëíçêáÅ~ä pÅÜçä~êëÜáéÒI áå oçÄÉêí jK aá~ãçåÇ C _êçåïóå bK ^Ç~ã EÉÇëKFI qÜÉ aáëÅáéäáåÉë péÉ~âI t~ëÜáåÖíçåI a` NVVRK

(7)

OQ

ÅçìêëÉë ~åÇ íÉ~ÅÜáåÖ ã~íÉêá~äëI ~åÇ éìÄäáÅ éêçÖê~ããÉë ~ë Ñçêãë çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ÇáëëÉãáå~íÉÇI Ñçê Éñ~ãéäÉI íÜêçìÖÜ Ñáäã ~åÇ ê~ÇáçK

få íÜÉ ë~ãÉ óÉ~ê íÜÉ ^ëëçÅá~íáçå çÑ ^ãÉêáÅ~å `çääÉÖÉë ~åÇ råáîÉêëáíáÉë áå ~ëëçÅá~íáçå ïáíÜ íÜÉ `çìåÅáä çÑ dê~Çì~íÉ pÅÜççäë Éëí~ÄäáëÜÉÇ ~ Ñçêï~êÇJ íÜáåâáåÖ ÚmêÉé~êáåÖ cìíìêÉ c~ÅìäíóÛ áåáíá~íáîÉKNN fíë ~áã ï~ë íç áåíêçÇìÅÉ ~ Öê~Çì~ääó ÉñíÉåÇáåÖ å~íáçå~ä éêçÖê~ããÉ ÑçÅìëÉÇ ìéçå íê~áåáåÖ ~ åÉï ÖÉåÉê~íáçå çÑ Éåíê~åíë íç íÜÉ ~Å~ÇÉãáÅ éêçÑÉëëáçåK qÜáë ïçìäÇ ÉëÅÜÉï íÜÉ å~êêçï êÉëÉ~êÅÜ ÉãéÜ~ëáë çÑ íê~Çáíáçå~ä Öê~Çì~íÉ ÉÇìÅ~íáçå ~åÇ éêÉé~êÉ ÇçÅíçê~ä ëíìÇÉåíë Ñçê íÜÉ Ñìää ëÅçéÉ çÑ íÜÉáê ÑìíìêÉ êçäÉë ~ë ~Å~ÇÉãáÅëI áåÅäìÇáåÖ íÉ~ÅÜáåÖK páåÅÉ áíë áåÅÉéíáçå íÜáë Ü~ë ÄÉÉå ~ éçïÉêÑìä ~ääó Ñçê Üáëíçêá~åë ïÜç Ü~îÉ ÄÉÅçãÉ áåíÉêÉëíÉÇ áå pçqiX ÜçïÉîÉê áí Ü~ë éêçîÉÇ åç ëáäîÉê ÄìääÉíK få OMMQI ~å çîÉêîáÉï çÑ Öê~Çì~íÉ ÉÇìÅ~íáçå áå íÜÉ ëìÄàÉÅí ÅçããáëëáçåÉÇ Äó íÜÉ ^ãÉêáÅ~å eáëíçêáÅ~ä ^ëëçÅá~íáçå çìíäáåÉÇ ~ î~êáÉíó çÑ ãÉ~ëìêÉë íÜ~í Üáëíçêó ÇÉé~êíãÉåíë ïÉêÉ ìåÇÉêí~âáåÖ íç ÜÉäé Öê~Çì~íÉ ëíìÇÉåíë éêÉé~êÉ Ñçê íÉ~ÅÜáåÖI ~åÇ ÉåÅçìê~ÖÉÇ íÜÉ ãçêÉ ~ãÄáíáçìë íç í~âÉ ìé íÜÉ ÅÜ~ääÉåÖÉ çÑ íÜÉ mêÉé~êáåÖ cìíìêÉ c~Åìäíó áåáíá~íáîÉ ~ë ~ ãÉ~åë çÑ ÉåÖ~ÖáåÖ éçëíÖê~Çì~íÉ ëíìÇÉåíë áå ãçêÉ ëóëíÉã~íáÅ íÜáåâáåÖ ~Äçìí íÜÉ íóéÉë çÑ äÉ~êåáåÖ ÉåîáêçåãÉåí íÜ~í ãáÖÜí ÄÉëí ÑçëíÉê ÜáëíçêáÅ~ä íÜáåâáåÖK fí êÉÅçÖåáëÉÇI ÜçïÉîÉêI íÜ~í ã~åó ÇçÅíçê~ä ëíìÇÉåíë ëíáää Úï~åí ~åÇ åÉÉÇ ~ ÑìääÉê çêáÉåí~íáçå íç íÜÉ î~êáçìë ~ÅíáîáíáÉë Åçããçå íç éêçÑÉëëáçå~ä äáÑÉ ~ë ~ Üáëíçêá~åÛKNO

fí ï~ë ~äëç ÄÉÅçãáåÖ ÅäÉ~ê Äó íÜÉ ä~íÉê NVVMë íÜ~í áí ï~ë áãéçêí~åí íç ÅêÉ~íÉ ÅÜ~ãéáçåë çÑ íÉ~ÅÜáåÖ áå íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉë Å~é~ÄäÉ çÑ í~âáåÖ Ñçêï~êÇ íÜÉ pçqi ~ÖÉåÇ~ ïáíÜáå íÜÉáê ëìÄàÉÅí ÅçããìåáíáÉëK ^ âÉó áåáíá~íáîÉ áå íÜáë êÉÖ~êÇ ï~ë íÜÉ `^pqi E`~êåÉÖáÉ ^Å~ÇÉãó Ñçê íÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖF éêçÖê~ããÉ çêÖ~åáëÉÇ Äó íÜÉ `~êåÉÖáÉ cçìåÇ~íáçå Ñçê íÜÉ ^Çî~åÅÉãÉåí çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ÄÉíïÉÉå NVVU ~åÇ OMMRK qÜáë ~áãÉÇ íç ÄìáäÇ çå _çóÉêÛë ÅçåÅÉéíáçå çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~ë ëÅÜçä~êäó ïçêâ ~åÇI ~ë áí éìí áíI Úíç êÉåÇÉê íÉ~ÅÜáåÖ éìÄäáÅI ëìÄàÉÅí íç ÅêáíáÅ~ä Éî~äì~íáçåI ~åÇ ìë~ÄäÉ Äó çíÜÉêë áå ÄçíÜ íÜÉ ëÅÜçä~êäó ~åÇ íÜÉ ÖÉåÉê~ä ÅçããìåáíóKÛNP qÜáë áåáíá~íáîÉ Ü~ë éä~óÉÇ ~å

NN aÉí~áäë çÑ íÜÉ ÇÉîÉäçéãÉåí çÑ íÜáë ëÅÜÉãÉ ~åÇ êÉëçìêÅÉë Ñçê éêÉé~êáåÖ Ñ~Åìäíó áå Üìã~åáíáÉë Å~å ÄÉ ÑçìåÇ ~í ÜííéWLLïïïKéêÉé~êáåÖJÑ~ÅìäíóKçêÖL ENM g~åK OMNNFK

NO _ÉåÇÉê Éí ~äKI OMMQI ééK ONI NMNK

NP ÜííéWLLïïïKÅ~êåÉÖáÉÑçìåÇ~íáçåKçêÖLëÅÜçä~êëÜáéJíÉ~ÅÜáåÖJäÉ~êåáåÖ EOU aÉÅK OMNMFK pÉÉ ~äëç m~í eìíÅÜáåÖë C iÉÉ pK pÜìäã~åI “qÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖW kÉï bä~Äçê~íáçåëI kÉï aÉîÉäçéãÉåíëÒI `Ü~åÖÉI NVVVI pÉéíÉãÄÉêLlÅíçÄÉêK

(8)

OR

áãéçêí~åí é~êí áå ÑçëíÉêáåÖ ÇÉîÉäçéãÉåíë áå Üáëíçêó íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖK eáëíçêá~åë áåîçäîÉÇ ~ë å~íáçå~ä Ú`~êåÉÖáÉ pÅÜçä~êëÛ ïçêâáåÖ çå ÇáëÅáéäáåÉJ Ä~ëÉÇ éêçàÉÅíë çå íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ áåÅäìÇÉ iÉåÇçä `~äÇÉêI táääá~ã

`ìíäÉêI jáääë hÉääóI aÉÄçê~Ü sÉëë ~åÇ a~îáÇ m~ÅÉI ~ää çÑ ïÜçã Ü~îÉ ã~ÇÉ ëáÖåáÑáÅ~åí ÅçåíêáÄìíáçåë íç íÜáë ~êÉ~ áå íÜÉ ä~ëí ÇÉÅ~ÇÉ ~åÇ ÄÉÅçãÉ éêçãáåÉåí áå íÜÉ éêçãçíáçå çÑ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ áå íÜÉ råáíÉÇ pí~íÉë ~åÇ ÄÉóçåÇKNQqÜáë ïçêâ Ü~ë áå íìêå ÄÉåÉÑáíÉÇ ÑêçãI ~åÇ ÅçåíêáÄìíÉÇ íçI ~ Äêç~ÇÉê ÉãéÜ~ëáë áå pçqi ìéçå íÜÉ áãéçêí~åÅÉ çÑ íÜÉ åçíáçå çÑ ÚÇáëÅáéäáå~êó ëíóäÉëÛ áå íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ çêI ä~ííÉêäóI ÚëáÖå~íìêÉ éÉÇ~ÖçÖóÛ ~ë íÜÉ ÇáëíáåÅíáîÉ ï~óë íÜ~í ëìÄàÉÅí éê~ÅíáíáçåÉêë íÜáåâ ~Äçìí ~åÇ

~êÉ áåÇìÅíÉÇ áåíç íÜÉáê ÇáëÅáéäáå~êó éÉÇ~ÖçÖáÅ éê~ÅíáÅÉëK _ìáäÇáåÖ ìéçå pÜìäã~åÛë éáçåÉÉêáåÖ ëíìÇó çÑ íÜÉ ÉÇìÅ~íáçå çÑ éêçÑÉëëáçå~äë íÜáë Ü~ë ÄÉÅçãÉ ~å áãéçêí~åí àìëíáÑáÅ~íáçå Ñçê íÜÉ î~äìÉ çÑ ~ ÇáëÅáéäáå~êó ~ééêç~ÅÜ íç íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ ÇÉîÉäçéãÉåí ~åÇ ÇáëÅáéäáåÉJÄ~ëÉÇ pçqi ~ÅíáîáíóKNR

^ë íÜÉ pçqi ãçîÉãÉåí Ö~áåÉÇ ãçãÉåíìãI áí ÄÉÅ~ãÉ ÉîáÇÉåí íÜ~í ~ ãçêÉ ÅçJçêÇáå~íÉÇ ëíê~íÉÖó ï~ë êÉèìáêÉÇI åçí äÉ~ëí íÜ~í íÜÉ ÖêçïáåÖ ÄçÇó çÑ éê~ÅíáíáçåÉêë êÉèìáêÉÇ ãçêÉ çééçêíìåáíáÉë íç ÅçååÉÅíK få OMMQ íÜÉ fåíÉêJ å~íáçå~ä pçÅáÉíó Ñçê íÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖ EfpplqiF ï~ë Éëí~ÄäáëÜÉÇ íç éêçîáÇÉ ~å ìãÄêÉää~ çêÖ~åáë~íáçåKNS fíë Öç~äë ïÉêÉ íç êÉÅçÖåáòÉ ~åÇ ÉåÅçìê~ÖÉ ëÅÜçä~êäó ïçêâ çå íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ áå É~ÅÜ ÇáëÅáéäáåÉ ~åÇ ~Åêçëë ÉÇìÅ~íáçå~ä äÉîÉäëX íç éêçãçíÉ ÅêçëëJÇáëÅáéäáå~êó ÅçåîÉêë~íáçå íç ÅêÉ~íÉ ëóåÉêÖó ~åÇ éêçãéí åÉï äáåÉë çÑ áåèìáêóX íç Ñ~Åáäáí~íÉ íÜÉ Åçää~Äçê~íáçå çÑ ëÅÜçä~êë áå ÇáÑÑÉêÉåí ÅçìåíêáÉë ~åÇ íÜÉ Ñäçï çÑ åÉï ÑáåÇáåÖë ~åÇ ~ééäáÅ~íáçåë ~Åêçëë å~íáçå~ä ÄçìåÇ~êáÉëX íç ÉåÅçìê~ÖÉ íÜÉ

NQ cçê ~ Ñìää äáëí çÑ `~êåÉÖáÉ pÅÜçä~êë ëÉÉ

ÜííéWLLïïïKÅ~êåÉÖáÉÑçìåÇ~íáçåKçêÖLëÅÜçä~êëÜáéJíÉ~ÅÜáåÖJäÉ~êåáåÖLÅ~êåÉÖáÉJ ëÅÜçä~êë ENN g~åK OMNNFK

NR pÉÉ j~êó qK eìÄÉê C pÜÉêïóå mK jçêêÉ~äÉ EÉÇëKFI aáëÅáéäáå~êó píóäÉë áå íÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖI t~ëÜáåÖíçåI a` OMMOX qáã oáçêÇ~å C g~ãÉë oçíÜ EÉÇëKFI aáëÅáéäáåÉë ~ë cê~ãÉïçêâë Ñçê píìÇÉåí iÉ~êåáåÖI píÉêäáåÖI s^

OMMRX iÉÉ pK pÜìäã~åI “páÖå~íìêÉ mÉÇ~ÖçÖáÉë áå íÜÉ mêçÑÉëëáçåëÒI a~ÉÇ~äìëI OMMRI sçäK NPQX oÉÖ~å ^K oK dìêáåÖI k~åÅó iK `ÜáÅâ C ^Éêçå e~óåáÉ EÉÇëKFI bñéäçêáåÖ páÖå~íìêÉ mÉÇ~ÖçÖáÉëI píÉêäáåÖI s^ OMMVK

NS pÉÉ ÜííéWLLïïïKáëëçíäKçêÖL ENN g~åK OMNNF Ñçê ÇÉí~áäë çÑ íÜÉ Ñçêã~íáçå ~åÇ ~ÅíáîáíáÉë çÑ fpplqiK fpplqi ï~ë åçí íÜÉ Ñáêëí çêÖ~åáë~íáçå íç ~ííÉãéí íÜáëI ~åÇ ëçãÉ ÇáëÅáéäáåÉë ëìÅÜ ~ë ÖÉçÖê~éÜó ïÉêÉ ~äêÉ~Çó ÄêáåÖáåÖ íçÖÉíÜÉê åÉíïçêâë çÑ éê~ÅíáíáçåÉêëK eçïÉîÉê áí Ü~ë ÄÉÅçãÉ íÜÉ Ççãáå~åí ÚÄê~åÇÛ Ñçê áåíÉêå~íáçå~ä pçqi ïçêâK

(9)

OS

áåíÉÖê~íáçå çÑ ÇáëÅçîÉêóI äÉ~êåáåÖ ~åÇ éìÄäáÅ ÉåÖ~ÖÉãÉåíX ~åÇ íç ~ÇîçÅ~íÉ Ñçê íÜÉ ëìééçêíI êÉîáÉïI êÉÅçÖåáíáçå ~åÇ ~ééêçéêá~íÉ ìëÉë çÑ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖK páåÅÉ áíë áåÅÉéíáçå áí Ü~ë éêçîáÇÉÇ ~ ëé~ÅÉ Ñçê ÉñÅÜ~åÖáåÖ áÇÉ~ë ~åÇ ëÜ~êáåÖ êÉëÉ~êÅÜ ÑáåÇáåÖë J ~ ÚäÉ~êåáåÖ ÅçããçåëÛ Ñçê íÜÉ áåíÉêå~íáçå~ä pçqi ÅçããìåáíóK m~êíáÅìä~êäó áãéçêí~åí áå íÜáë êÉëéÉÅí Ü~ë ÄÉÉå íÜÉ fpplqi ÅçåÑÉêÉåÅÉI ÜÉäÇ ~ååì~ääó ëáåÅÉ OMMQK qÜÉ ëìÅÅÉëë çÑ íÜáë Ü~ë áå íìêå ÉåÅçìê~ÖÉÇ íÜÉ ~ÑÑáäá~íáçå çÑ ÇáëÅáéäáåÉ åÉíïçêâëI íÜÉ Ñáêëí çÑ ïÜáÅÜ ï~ë ÚeáëíçêóplqiÛ EíÜÉ fåíÉêå~íáçå~ä pçÅáÉíó Ñçê íÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖ áå eáëíçêóFK qÜáë Éëí~ÄäáëÜÉÇ Ñçê íÜÉ Ñáêëí íáãÉ ~å áåíÉêå~íáçå~ä éä~íÑçêã Ñçê Üáëíçêá~åë áåíÉêÉëíÉÇ áå ÇÉîÉäçéáåÖ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ ~åÇ áë ÅçåëáÇÉêÉÇ ÄÉäçïK

qÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖW qÜÉ rh ä~åÇëÅ~éÉ

^ë áå kçêíÜ ^ãÉêáÅ~ íÜÉ NVSMë ~åÇ É~êäó NVTMë áå íÜÉ rh ë~ï ~ ëé~íÉ çÑ ÅìêêáÅìä~ê áååçî~íáçå áå Üáëíçêó áå ~ ÇáîÉêëáÑóáåÖ ëóëíÉã çÑ ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçåK táíÜ íÜÉ Éëí~ÄäáëÜãÉåí çÑ íÜÉ åÉï Úéä~íÉÖä~ëëÛ ìåáîÉêëáíáÉë ~åÇ íÜÉ ÖêçïíÜ çÑ íÜÉ éçäóíÉÅÜåáÅ ëÉÅíçê íÜÉêÉ ï~ë ~ãéäÉ ëé~ÅÉ Ñçê ÉñéÉêáãÉåí~íáçå ïáíÜ íÜÉ ÅìêêáÅìäìãI ~åÇ Üáëíçêá~åë ÄÉÖ~å íç ÄêÉ~â ~ï~ó Ñêçã íÜÉ å~êêçï ÅçåÑáåÉë çÑ

~ Ççãáå~åí éçäáíáÅ~ä Üáëíçêó ÑçÅìëÉÇ ìéçå é~êíáÉë ~åÇ é~êäá~ãÉåíëKNTqÜÉ êáëÉ çÑ ëçÅá~ä Üáëíçêó çÑ ~ää âáåÇë ï~ë ~ ÑÉ~íìêÉ çÑ íÜÉëÉ ÇÉÅ~ÇÉëI åçí äÉ~ëí ÚÜáëíçêó Ñêçã ÄÉäçïÛ ïÜáÅÜ ~ííÉãéíÉÇ íç ÖáîÉ ÖêÉ~íÉê éêçãáåÉåÅÉ íç íÜÉ ÜáëíçêáÉë çÑ ãáåçêáíáÉë ~åÇ ìåÇÉêJêÉéêÉëÉåíÉÇ Öêçìéë áå ëçÅáÉíó ~åÇ ï~ë ÜÉ~îáäó áåÑäìÉåÅÉÇ Äó íÜÉ ïçêâ çÑ bêáÅ eçÄëÄ~ïãI bKmKqÜçãéëçåI `ÜêáëíçéÜÉê eáää ~åÇ çíÜÉê äÉÑíJïáåÖ Üáëíçêá~åëKNU få íÉêãë çÑ ÅìêêáÅìäìã ÇÉäáîÉêóI íÜÉ léÉå råáîÉêëáíóI ÑçìåÇÉÇ áå NVTNI ÅêÉ~íÉÇ íÜÉ ÇáëíáåÅíáîÉ Çáëí~åÅÉ ~åÇ çéÉå äÉ~êåáåÖ é~Åâ~ÖÉë íÜ~í ÅçåíáåìÉ íç ÄÉ áíë Ü~ääã~êâI ïÜáäÉ íÜÉ ëçÅá~äáëíJ áåÑäìÉåÅÉÇ Úeáëíçêó tçêâëÜçéÛ éáçåÉÉêÉÇ Åçää~Äçê~íáîÉ ~åÇ ÅçJçéÉê~íáîÉ

NT lå íÜáë éÉêáçÇ çÑ Éñé~åëáçå ëÉÉ j~äÅçäã qáÖÜíI qÜÉ aÉîÉäçéãÉåí çÑ eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçå áå íÜÉ råáíÉÇ háåÖÇçã ëáåÅÉ NVQRI j~áÇÉåÜÉ~Ç OMMVX jáÅÜ~Éä _ÉäçÑÑI qÜÉ mä~íÉÖä~ëë råáîÉêëáíáÉëI içåÇçå NVSUK

NU pÉÉ mÉíÉê j~åÇäÉêI eáëíçêó ~åÇ k~íáçå~ä iáÑÉI içåÇçå OMMOX e~êîÉó gK h~óÉI qÜÉ _êáíáëÜ j~êñáëí eáëíçêá~åëI içåÇçå NVVRK lå íÜÉëÉ ÇÉîÉäçéãÉåíë ëÉÉ g~ãÉë lÄÉäâÉîáíÅÜI “kÉï aÉîÉäçéãÉåíë áå eáëíçêó áå íÜÉ NVRMë ~åÇ NVSMëÒI

`çåíÉãéçê~êó _êáíáëÜ eáëíçêóI OMMMI sçäK NQK

(10)

OT

ãçÇÉë çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ íÜ~í ~ííÉãéíÉÇ íç ÄêÉ~â ïáíÜ íÜÉ áåÇáîáÇì~äáëíáÅ ÉíÜçë çÑ É~êäáÉê ~ééêç~ÅÜÉë íç ëíìÇóáåÖ íÜÉ ëìÄàÉÅíKNV

få íÜÉëÉ óÉ~êë íÜÉêÉ ïÉêÉ ~äëç ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ ~Çî~åÅÉë áå êÉëÉ~êÅÜ áåíç ìåÇÉêëí~åÇáåÖ ÜáëíçêáÅ~ä íÜáåâáåÖI ~äíÜçìÖÜ ãìÅÜ çÑ íÜáë ï~ë ÑçÅìëÉÇ ~í ëÉÅçåÇ~êó ëÅÜççä äÉîÉä çå Üçï ëíìÇÉåíë ãáÖÜí ÄÉ áåíêçÇìÅÉÇ íç âÉó ÅçåÅÉéíë ëìÅÜ ~ë ÜáëíçêáÅ~ä ìåÇÉêëí~åÇáåÖI Å~ìë~íáçå ~åÇ ëáÖåáÑáÅ~åÅÉKOMfå ~å áåëáÖÜíÑìä íÉñíI qÜÉ oÉäÉî~åÅÉ çÑ eáëíçêó ENVTOFI `çååÉääJpãáíÜ ~åÇ iäçóÇ éìí Ñçêï~êÇ ~ éçïÉêÑìä ~êÖìãÉåí ~Ö~áåëí íÜÉ å~êêçïáåÖ îáëáçå çÑ ÜáëíçêáÅ~ä ëÅÜçä~êëÜáé áå ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçå íÜ~í ï~ëI ~ë áå kçêíÜ ^ãÉêáÅ~I ~ëÅÉåÇ~åí áå íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉK qÜÉëÉ ÅÜ~ãéáçåÉÇ ~ Äêç~ÇÉê ~åÇ ãçêÉ Éñé~åëáîÉ ÅçåÅÉéíáçå çÑ ÜáëíçêáÅ~ä ëÅÜçä~êëÜáé íÜ~í ãáÖÜí êÉ~ÅÜ çìí ÄÉóçåÇ íÜÉ ~Å~ÇÉãáÅ Åçããìåáíó ~åÇ ÉåÖ~ÖÉ ïáíÜ ïáÇÉê éìÄäáÅëK qÜÉó éçáåíÉÇ íç íÜÉ ÚïáäÑìä ëÉäÑJ ÇÉäìëáçåÛ çÑ ~Å~ÇÉãáÅ Üáëíçêá~åë ~åÇ êÉãáåÇÉÇ íÜÉ éêçÑÉëëáçå íÜ~í íÜÉ ëéÉÅá~äáëÉÇ éìêëìáí çÑ âåçïäÉÇÖÉ Ñçê áíë çïå ë~âÉ ï~ë ÇáîçêÅáåÖ íÜÉ é~ëí Ñêçã íÜÉ ÅçåíÉãéçê~êó ïçêäÇK qÜÉó ~äëç ÑçêÅÉÑìääó êÉãáåÇÉÇ Üáëíçêá~åë íÜ~í

~äíÜçìÖÜ ÚíÜÉó êÉÖ~êÇ íÜÉãëÉäîÉë åçí ~ë ÉÇìÅ~íçêë Äìí ~ë ëÅÜçä~êëI íÜÉó çïÉ íÜÉáê ÉñáëíÉåÅÉ áå íÜÉáê éêÉëÉåí åìãÄÉêë ã~áåäó íç íÜÉ Ñ~Åí íÜ~í Üáëíçêó áë ïáÇÉäó í~ìÖÜí íÜêçìÖÜçìí çìê ÉÇìÅ~íáçå~ä ëóëíÉãÛKON

få íÜÉ NVUMëI íÜÉ ÑçÅìë Äó ëìÅÅÉëëáîÉ `çåëÉêî~íáîÉ ÖçîÉêåãÉåíë ìéçå ÚÉåíÉêéêáëÉÛ ~åÇ ÚëâáääëÛ ~ë éêáã~êó ~ÖÉåÇ~ë Ñçê ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçå ÖÉåÉê~íÉÇ ëìëéáÅáçå áå íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉ çå ÄçíÜ äÉÑí ~åÇ êáÖÜí çÑ íÜÉ éçäáíáÅ~ä ëéÉÅíêìãKOO

NV cçê ~ ëìãã~êó çÑ íÜÉëÉ éÉÇ~ÖçÖáÅ ëÜáÑíëI ëÉÉ ^ä~å _ççíÜI “qÜÉ j~âáåÖ çÑ eáëíçêó qÉ~ÅÜáåÖ áå qïÉåíáÉíÜJ`Éåíìêó _êáíáëÜ eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçåÒI OMMVI ~î~áä~ÄäÉ ~í ÜííéWLLïïïKÜáëíçêóK~ÅKìâLã~âáåÖÜáëíçêóLêÉëçìêÅÉëL~êíáÅäÉëLíÉ~ÅÜáåÖ|çÑ|ÜáëíçêóKÜí ãä EOM g~åK OMNNFK

OMqÜÉêÉ áë ~ î~ëí äáíÉê~íìêÉ çå ëÅÜççäë Üáëíçêó íÉ~ÅÜáåÖK fåíÉêÉëíáåÖ Å~ëÉJëíìÇáÉë çå ÇÉîÉäçéáåÖ ÜáëíçêáÅ~ä íÜáåâáåÖ áå ëÅÜççäë áå ~ rh ÅçåíÉñí íÜÉ NVSMë ~åÇ NVTMë ~êÉ Åçåí~áåÉÇ áå j~êíáå _~ää~êÇ EÉÇKFI kÉï jçîÉãÉåíë áå íÜÉ píìÇó ~åÇ qÉ~ÅÜáåÖ çÑ eáëíçêóI içåÇçå NVTMX ^ä~êáÅ hK aáÅâáåëçå C mÉíÉê gK iÉÉ EÉÇëKFI eáëíçêó qÉ~ÅÜáåÖ

~åÇ eáëíçêáÅ~ä råÇÉêëí~åÇáåÖI içåÇçå NVTUX áÇÉãI iÉ~êåáåÖ eáëíçêóI içåÇçå NVUQK cçê ~ ëìÅÅáåÅí ÇáëÅìëëáçå çå íÜÉ råáíÉÇ pí~íÉëI ëÉÉ j~ííÜÉï qK açïåÉó C iáåÇ~

iÉîëíáâI “qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖ eáëíçêóW qÜÉ oÉëÉ~êÅÜ _~ëÉÒI pçÅá~ä bÇìÅ~íáçåI NVUUI sçäK ROK ^äëç áãéçêí~åí ï~ë íÜÉ ïçêâ çÑ lä~ e~ääǨå áå pïÉÇÉåK pÉÉ

“iÉ~êåáåÖ eáëíçêóÒI lñÑçêÇ oÉîáÉï çÑ bÇìÅ~íáçåI NVUSI sçäK NOK

ON dçêÇçå `çååÉääJpãáíÜ C eçïÉää ^K iäçóÇI qÜÉ oÉäÉî~åÅÉ çÑ eáëíçêóI içåÇçå NVTOI éK NOPK

OOcçê íÜÉ Ñä~îçìê çÑ íÜáë ëÉÉ _Éêå~êÇ mçêíÉêI “qÜçìÖÜ åçí ~ eáëíçêá~å jóëÉäÑKKKW j~êÖ~êÉí qÜ~íÅÜÉê ~åÇ íÜÉ eáëíçêá~åëÒI qïÉåíáÉíÜJ`Éåíìêó _êáíáëÜ eáëíçêóI NVVQI sçäK RX _êá~å e~êêáëçåI “jêë qÜ~íÅÜÉê ~åÇ íÜÉ fåíÉääÉÅíì~äëÒI áÇÉãK

(11)

OU

vÉí íÜáë âÉÉå ã~êâÉí çêáÉåí~íáçå ~äëç éêçîáÇÉÇ åÉï ÑìåÇáåÖ çééçêíìåáíáÉë Ñçê Åä~ëëêççã áååçî~íçêë áå íÜÉ ëìÄàÉÅí ïÜç ïáëÜÉÇ ÄÉííÉê íç ~ÇÇêÉëë íÜÉ åÉÉÇë çÑ ~ åÉï Úã~ëëÛ ëíìÇÉåí éçéìä~íáçå ~åÇ ÅÜ~ääÉåÖÉÇ íÜÉ Ççãáå~åÅÉ çÑ êÉëÉ~êÅÜ çîÉê íÉ~ÅÜáåÖ áå íÜÉ éêçÑÉëëáçå~ä äáÑÉ çÑ íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉKOP qÜÉ ä~íÉê NVUMë áå é~êíáÅìä~ê ë~ï ~ ÖêçïáåÖ ÇáîÉêëáíó çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ ~ëëÉëëãÉåí ãÉíÜçÇë ÉãéäçóÉÇ áå íÜÉ ëìÄàÉÅíK ^í íÜÉ ÑçêÉÑêçåí çÑ ÇÉîÉäçéãÉåíë ïÉêÉ ÚÅçãéìíÉêJ~ëëáëíÉÇÛ íÉ~ÅÜáåÖ áåáíá~íáîÉë áå íÜÉ ëìÄàÉÅíI áåáíá~ääó áå íÜÉ ìëÉ çÑ Ç~í~Ä~ëÉë ~åÇ ëéêÉ~ÇëÜÉÉíëI äÉÇ Ñêçã NVUV Äó íÜÉ `çãéìíÉêë áå qÉ~ÅÜáåÖ fåáíá~íáîÉ `ÉåíêÉ Ñçê eáëíçêó ~åÇ `çãéìíáåÖ E`qf`eF ~í dä~ëÖçï råáîÉêëáíóKOQ eçïÉîÉêI íÜÉêÉ ïÉêÉ ~äëç åçí~ÄäÉ ÉÑÑçêíë íç ÇÉîÉäçé ëíìÇÉåí Åçää~Äçê~íáîÉ ïçêâI éä~ÅÉãÉåíë áå íÜÉ Åçããìåáíó ~åÇ çíÜÉê íóéÉë çÑ Ú~ÅíáîÉÛ

~åÇ ÚëíìÇÉåíJÅÉåíêÉÇÛ äÉ~êåáåÖK qÜÉëÉ Ü~Ç íÜÉáê çêáÖáåë áå ÇÉîÉäçéãÉåíë áå ëÅÜççäë ~åÇ áå ÑìêíÜÉê ÉÇìÅ~íáçåI Äìí ïÉêÉ éêçãçíÉÇ Äó íÜÉ ÖêçïáåÖ åìãÄÉê çÑ ëí~ÑÑ ~åÇ ÉÇìÅ~íáçå~ä ÇÉîÉäçéãÉåí ìåáíë áå ìåáîÉêëáíáÉë ÅÜ~êÖÉÇ ïáíÜ áåíêçÇìÅáåÖ ~ ÖêÉ~íÉê ÚéêçÑÉëëáçå~äáë~íáçåÛ ~ë ïÉää ~ë Ú~ÅÅçìåí~ÄáäáíóÛ áåíç ~Å~ÇÉãáÅ íÉ~ÅÜáåÖKORtÜáäëí íÜÉëÉ ÇÉîÉäçéãÉåí ~åÇ íê~áåáåÖ ìåáíë ïÉêÉ åçí éçéìä~ê ~ãçåÖ ~Å~ÇÉãáÅ Üáëíçêá~åëI íÜÉó éêçîáÇÉÇ ~å Éåíêó áåíç ~å ÉÇìÅ~íáçå~ä êÉëÉ~êÅÜ äáíÉê~íìêÉ Ñçê íÜçëÉ áåíÉêÉëíÉÇ áå áãéêçîáåÖ ëíìÇÉåí äÉ~êåáåÖ áå íÜÉ ëìÄàÉÅí íÜ~í ï~ë íç ã~êâÉÇäó áåÑäìÉåÅÉ íÜÉ ÇáêÉÅíáçå çÑ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ áå ÜáëíçêóK få é~êíáÅìä~ê íÜÉó ÇáëëÉãáJ å~íÉÇ ~ îçÅ~Äìä~êó çÑ ÚêÉÑäÉÅíáîÉ éê~ÅíáÅÉÛ ~åÇ Ú~Åíáçå êÉëÉ~êÅÜÛ íÜ~í ï~ë íç ÄÉÅçãÉ áãéçêí~åí áå éìÄäáÅ~íáçåë çå ÇÉîÉäçéáåÖ íÜÉ íÉ~ÅÜáåÖ çÑ Üáëíçêó áå ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçå áå íÜÉ NVVMëI ~åÇ áåÇÉÉÇ ÄÉóçåÇK fí ï~ë íÜáë ÇáëÅçìêëÉ çÑ êÉÑäÉÅíáîÉ éê~ÅíáÅÉ ãçêÉ íÜ~å kçêíÜ ^ãÉêáÅ~å åçíáçåë çÑ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ íÜ~í áåÑäìÉåÅÉÇ íÜÉ ÉÑÑçêíë çÑ áåîÉëíáÖ~íçêë ~åÇ áååçî~íçêë áå íÜÉ ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçå Üáëíçêó Åä~ëëêççã Ñçê ãçëí çÑ íÜÉ NVVMëK vÉí ïÜáäëí ÄçíÜ ÇáëÅçìêëÉë ïÉêÉ ÉîáÇÉåÅÉ çÑ Úí~âáåÖ íÉ~ÅÜáåÖ ëÉêáçìëäóÛ ~åÇ éêçîáÇÉÇ Åçãé~ê~ÄäÉ ï~óë çÑ áåîÉëíáÖ~íáåÖ ëíìÇÉåí äÉ~êåáåÖ ÜáëíçêóI É~ÅÜ é~áÇ äáííäÉ ~éé~êÉåí ~ííÉåíáçå íç íÜÉ çíÜÉêK

OP ^ä~å _ççíÜI “mÉÇ~ÖçÖó ~åÇ íÜÉ mê~ÅíáÅÉ çÑ ^Å~ÇÉãáÅ eáëíçêó áå i~íÉJqïÉåíáÉíÜ

`Éåíìêó _êáí~áå ÛI oÉíÜáåâáåÖ eáëíçêóI OMMVI sçäK NPK

OQpÉÉ açå~äÇ pé~ÉíÜ C pçåà~ `~ãÉêçåI “`çãéìíÉêë ~åÇ oÉëçìêÅÉJ_~ëÉÇ eáëíçêó qÉ~ÅÜáåÖW ^ rh mÉêëéÉÅíáîÉÒI `çãéìíÉêë ~åÇ íÜÉ eìã~åáíáÉëI OMMMI sçäK PQK

OR pÉÉ açåå~ _ê~åÇÉáë C m~ìä dáååáëI ^ dìáÇÉ íç píìÇÉåíJ`ÉåíêÉÇ iÉ~êåáåÖI içåÇçå NVUSK cçê ~ ÅçåíÉãéçê~êó éÉêëéÉÅíáîÉ çå ÉÇìÅ~íáçå~ä ÇÉîÉäçéãÉåí áå íÉêíá~êó ÉÇìÅ~íáçå ~åÇ íÜÉ ëçêí çÑ ïçêâ ÉåÖ~ÖÉÇ áåI ëÉÉ gçÜå `ä~êâÉ EÉÇKF bÇìÅ~íáçå~ä aÉîÉäçéãÉåíW ^ pÉäÉÅí _áÄäáçÖê~éÜóI içåÇçå NVUNI ÉëéK áåíêçÇìÅíáçåK

(12)

OV

qÜÉ NVVMë ïáíåÉëëÉÇ ëçãÉ ä~êÖÉ ëíêáÇÉë Ñçêï~êÇK få NVVO dê~Ü~ã dáÄÄë

~åÇ ÅçääÉ~ÖìÉë ~í íÜÉ `ÉåíêÉ Ñçê pí~ÑÑ aÉîÉäçéãÉåí ~í lñÑçêÇ _êççâÉë råáîÉêëáíó Éëí~ÄäáëÜÉÇ ~å áåíÉêå~íáçå~ä ÚfãéêçîáåÖ píìÇÉåí iÉ~êåáåÖÛ

~ååì~ä ëóãéçëáìãK qÜáë Éå~ÄäÉÇ éê~ÅíáíáçåÉêëI áåÅäìÇáåÖ ëçãÉ Üáëíçêá~åëI íç ëÜ~êÉ íÜÉ ÑáåÇáåÖë çÑ íÜÉáê ïçêâ ~åÇ Ü~Ç ~ ÖêÉ~íÉê ÉãéÜ~ëáë ìéçå äÉ~êåáåÖ íÜ~å ï~ë Åçããçå ~í íÜÉ íáãÉ áå íÜÉ råáíÉÇ pí~íÉë ïÜÉêÉ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ ÚíÉ~ÅÜáåÖÛ ëíáää Ççãáå~íÉÇKOS ^ Äççëí íç ~Åíáîáíó áå Üáëíçêó ï~ë éêçîáÇÉÇ Äó íïç âÉó Äêç~ÇJÄ~ëÉÇ å~íáçå~ä ÖçîÉêåãÉåí áåáíá~íáîÉëKOT qÜÉ Ñáêëí ï~ë båíÉêéêáëÉ áå eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçå ENVUUÓVRF ïÜáÅÜ éêçîáÇÉÇ áåëíáíìíáçå~ä ÑìåÇáåÖ Ñçê ìåáîÉêëáíáÉë íç ÇÉîÉäçé ëâáääë î~äì~ÄäÉ Ñçê ÉãéäçóãÉåí ~åÇ ï~ë çÑíÉå ~ÅÅÉëëÉÇ Äó Üáëíçêá~åë ~ë ~ ãÉ~åë çÑ éÉÇ~ÖçÖáÅ áååçî~íáçå ãçêÉ ÖÉåÉê~ääóKOUcêçã íÜáë ÉãÉêÖÉÇ ïçêâ íÜ~í ÄÉÖ~å íç ÅêÉ~íÉ ~ äáíÉê~íìêÉ Ä~ëÉ Ñçê ÉîáÇÉåÅÉJÄ~ëÉÇ êÉëÉ~êÅÜ áåíç Üáëíçêó íÉ~ÅÜáåÖ áå ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçåKOV qÜÉ ëÉÅçåÇ áåáíá~íáîÉ ï~ë íÜÉ cìåÇ Ñçê íÜÉ aÉîÉäçéãÉåí çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖ EcaqiF Éëí~ÄäáëÜÉÇ Äó íÜÉ eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçå cìåÇáåÖ `çìåÅáä Ñçê båÖä~åÇ Eebc`bF áå íÜÉ ãáÇJNVVMë ïáíÜ ~ ãçêÉ ÇáëÅáéäáåÉ ÑçÅìëK eáëíçêó ï~ë áå íÜÉ Ñáêëí éÜ~ëÉ çÑ íÜáë êçääáåÖ áåáíá~íáîÉ ~åÇ íÜêÉÉ éêçàÉÅíë ïÉêÉ ÑìåÇÉÇI çåÉ çÑ ïÜáÅÜI Úeáëíçêó OMMMW aÉîÉäçéáåÖ oÉÑäÉÅíáîÉ mê~ÅíáÅÉ ~Åêçëë íÜÉ aáëÅáéäáåÉÛ ENVVSÓOMMMFI ~áãÉÇ ÉñéäáÅáíäó íç ÜÉäé Üáëíçêá~åë áåîÉëíáÖ~íÉ

~åÇ ëÜ~êÉ íÜÉáê éÉÇ~ÖçÖáÅ éê~ÅíáÅÉ áå ãçêÉ ëóëíÉã~íáÅ Ñ~ëÜáçå ~åÇ ã~âÉ éìÄäáÅ ÉÑÑÉÅíáîÉ ~åÇ áååçî~íáîÉ éê~ÅíáÅÉ ~Åêçëë íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉ ÅçããìåáíóK ^ë é~êí çÑ áíë éêçÖê~ããÉ çÑ ~ÅíáîáíáÉë áí çêÖ~åáëÉÇ äçÅ~ä ~åÇ å~íáçå~ä ïçêâëÜçéë

~åÇ ÑìåÇÉÇ éêçàÉÅíë ïáíÜ Üáëíçêá~åë áå íïÉåíóJíïç áåëíáíìíáçåëI ~åÇ ÄÉÖ~å íç

OSqç ÑáåÇ çìí ãçêÉ ~Äçìí íÜáë çåÖçáåÖ ÅçåÑÉêÉåÅÉ Öç íç

ÜííéWLLïïïKÄêççâÉëK~ÅKìâLëÉêîáÅÉëLçÅëäÇLáëäLáåÇÉñKÜíãä ENN g~åK OMNNFK

OTqÜÉêÉ ï~ë ~äëç ~ ä~êÖÉJëÅ~äÉ qiqm EqÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖ qÉÅÜåçäçÖóF éêçÖê~ããÉ ÄÉÖìå áå NVVOÓP ~åÇ êìååáåÖ íÜêçìÖÜçìí íÜ~í ÇÉÅ~ÇÉ áå ïÜáÅÜ Üáëíçêá~åë é~êíáÅáé~íÉÇK pÉÉ qáã eáíÅÜÅçÅâI “aáÖáíáëáåÖ _êáíáëÜ eáëíçêó ëáåÅÉ NVUMÒW ~î~áä~ÄäÉ ~í

ÜííéWLLïïïKÜáëíçêóK~ÅKìâLã~âáåÖÜáëíçêóLêÉëçìêÅÉëL~êíáÅäÉëLÇáÖáíáë~íáçå|çÑ|ÜáëíçêóK Üíãä EOP g~åK OMNNFK

OUlå íÜÉ áãé~Åí çÑ íÜáë áåáíá~íáîÉI ëÉÉ ^åÇêÉï e~åå~å C e~êçäÇ páäîÉêI fååçî~íáåÖ áå eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçåW qÉ~ÅÜáåÖI iÉ~êåáåÖ ~åÇ fåëíáíìíáçå~ä `ìäíìêÉëI _ìÅâáåÖÜ~ã OMMMK

OVlå áíë áãé~Åí çå Üáëíçêá~åëI ëÉÉ _ççíÜI OMMVI ééK PPNÓPPOK ^äëç ^ä~å _ççíÜ C m~ìä eóä~åÇ EÉÇëKFI eáëíçêó áå eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçåW kÉï aáêÉÅíáçåë áå qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖI içåÇçå NVVSK

(13)

PM

ÄìáäÇ ~ ÚÅçããìåáíó çÑ éê~ÅíáÅÉÛ ~ãçåÖ Üáëíçêá~åë áåíÉêÉëíÉÇ áå Üáëíçêó íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ ~ë é~êí çÑ ~ äçåÖÉêJíÉêã Å~é~ÅáíóJÄìáäÇáåÖ ëíê~íÉÖóKPM

få NVVU ~å ~ååì~ä å~íáçå~ä ÅçåÑÉêÉåÅÉ Ñçê íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ áå Üáëíçêó ï~ë áå~ìÖìê~íÉÇ ìåÇÉê íÜÉ ~ìëéáÅÉë çÑ eáëíçêó OMMMK qÜáë ÄÉÅ~ãÉ

~å áåíÉêå~íáçå~ä ëÜçïÅ~ëÉ Ñçê íÜçëÉ Üáëíçêá~åë ÉåÖ~ÖÉÇ áå áååçî~íáåÖ áå íÜÉáê Åä~ëëÉë ~åÇ ~ ÑçÅ~ä éçáåí Ñçê ÉÑÑçêíë íç í~âÉ Ñçêï~êÇ íÜÉ éÉÇ~ÖçÖáÅ ~ÖÉåÇ~ áå íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉK fí ï~ë íÜêçìÖÜ íÜáë ÅçåÑÉêÉåÅÉI ~åÇ é~êíáÅìä~êäó Åçåí~Åíë ã~ÇÉ ïáíÜ kçêíÜ ^ãÉêáÅ~å Üáëíçêá~åë áåÅäìÇáåÖ mÉíÉê cêÉÇÉêáÅâI mÉíÉê píÉ~êåëI oçÄÉêí _ä~ÅâÉóI a~îáÇ m~ÅÉ ~åÇ çíÜÉêë ~í íÜÉ ÑçêÉÑêçåí çÑ kçêíÜ

^ãÉêáÅ~å Üáëíçêó éÉÇ~ÖçÖóI íÜ~í íÜÉ åçíáçå çÑ pçqi ÄÉÖ~å íç ÄÉ ÅçJçéíÉÇ

~åÇ ëÉêîÉ ~ë ~å ìãÄêÉää~ íÉêã Å~é~ÄäÉ çÑ ÄêáåÖáåÖ ìåÇÉê áíë Å~åçéó ~ää Üáëíçêá~åë áåíÉêÉëíÉÇ áå éêçãçíáåÖ ãçêÉ ëÉêáçìë áåîÉëíáÖ~íáçå çÑ íÜÉ íÉ~ÅÜáåÖ çÑ íÜÉ ëìÄàÉÅí áå ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçåK qÜáë ÅçåÑÉêÉåÅÉI ÜÉäÇ ~ååì~ääó ~í lñÑçêÇ råáîÉêëáíóI ÅçåíáåìÉÇ ìåÇÉê íÜÉ ~ìëéáÅÉë çÑ íÜÉ eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçå ^Å~ÇÉãó pìÄàÉÅí `ÉåíêÉ Ñçê eáëíçêóI `ä~ëëáÅë ~åÇ ^êÅÜ~ÉçäçÖóI ÑçêãÉÇ ~ë çåÉ çÑ íïÉåíóJÑçìê pìÄàÉÅí `ÉåíêÉë Éëí~ÄäáëÜÉÇ ~Åêçëë íÜÉ rh áå OMMM íç åìêíìêÉ íÜÉ ÇÉîÉäçéãÉåí çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ áå íÜÉ ÇáëÅáéäáåÉë áå ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçå ~í å~íáçå~ä äÉîÉäKPNqÜÉ lñÑçêÇ ÅçåÑÉêÉåÅÉ ëÉêîÉÇ íç ÄêáåÖ íçÖÉíÜÉê Üáëíçêá~åë Ñêçã ÅçìåíêáÉë áå ã~åó êÉÖáçåëI áåÅäìÇáåÖ kçêíÜ ^ãÉêáÅ~I

^ìëíê~ä~ëá~ ~åÇ ã~áåä~åÇ bìêçéÉI íç ÇáëÅìëë áÇÉ~ë ~åÇ êÉëÉ~êÅÜ ~Äçìí Üçï ëíìÇÉåíë äÉ~êåI ~åÇ Å~å äÉ~êå ãçêÉ ÉÑÑÉÅíáîÉäóI áå íÜÉ ëìÄàÉÅíK fí ~äëç ëÉêîÉÇ

~ë ~ ëÜçïÅ~ëÉ Ñçê íÜÉ éêçàÉÅíë ~åÇ ÉåÇÉ~îçìêë çÑ Üáëíçêá~åë ïÜç ÄÉÅ~ãÉ rh k~íáçå~ä qÉ~ÅÜáåÖ cÉääçïë ìåÇÉê ~å çåÖçáåÖ ÖçîÉêåãÉåí ëÅÜÉãÉ ÄÉÖìå áå OMMM íç êÉï~êÇ å~íáçå~ä ÉñÅÉääÉåÅÉ áå ëìééçêíáåÖ ëíìÇÉåí äÉ~êåáåÖ áå ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçåKPO

PMlå Úeáëíçêó OMMMÛ ~åÇ ëçãÉ çÑ íÜÉ éêçàÉÅíë ÅçåÇìÅíÉÇ ìåÇÉê áíë ~ìëéáÅÉëI ëÉÉ

^ä~å _ççíÜ C m~ìä eóä~åÇ EÉÇëKFI qÜÉ mê~ÅíáÅÉ çÑ råáîÉêëáíó qÉ~ÅÜáåÖI j~åÅÜÉëíÉê OMMMK qÜáë îçäìãÉ ~äëç êÉÑäÉÅíë íÜÉ ÄÉÖáååáåÖë çÑ ~å ÉåÖ~ÖÉãÉåí ïáíÜ kçêíÜ

^ãÉêáÅ~å åçíáçåë çÑ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ íÜ~í ï~ë íç Öêçï áå ëìÄëÉèìÉåí óÉ~êëK

PN cêçã OMMMÓOMMQ íÜÉëÉ `ÉåíêÉë ïÉêÉ âåçïå ~ë iqpk EiÉ~êåáåÖ ~åÇ qÉ~ÅÜáåÖ pìééçêí kÉíïçêâF `ÉåíêÉëK få OMMQ íÜÉó ïÉêÉ áåÅçêéçê~íÉÇ áåíç ~ åÉï eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçå ^Å~ÇÉãó çêÖ~åáë~íáçåK

PO cçê ãçêÉ áåÑçêã~íáçå çå íÜáë ëÉÉ

ÜííéWLLïïïKÜÉ~Å~ÇÉãóK~ÅKìâLçìêïçêâLëìééçêíáåÖáåÇáîáÇì~äëLåíÑë EOU g~åK OMNNFK qÜáë ÅçåÑÉêÉåÅÉ ÅçåíáåìÉë ìåÇÉê íÜÉ ~ìëéáÅÉë çÑ íÜÉ eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçå ^Å~ÇÉãó ÇÉëéáíÉ íÜÉ ÇáëÄ~åÇáåÖ çÑ íÜÉ åÉíïçêâ çÑ pìÄàÉÅí `ÉåíêÉë ~ë é~êí çÑ ÖçîÉêåãÉåí Åìíë íç ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçå ÑìåÇáåÖ áå OMNMÓNNK

(14)

PN

fåíÉêå~íáçå~ä Åçåí~Åí ÖêÉ~íäó ëíêÉåÖíÜÉåÉÇ íÜÉ pçqi ãçîÉãÉåí áå ÜáëíçêóI ÑçëíÉêáåÖ ëÉäÑJÅçåÑáÇÉåÅÉ ~åÇ ~ ëÉåëÉ çÑ Åçããçå éìêéçëÉK qÜÉ áåíÉåí çÑ íÜáë ÖêçïáåÖ ïÉÄ çÑ ~Å~ÇÉãáÅ êÉä~íáçåëÜáéë ï~ë êÉÑäÉÅíÉÇ ~åÇ êÉáåÑçêÅÉÇ áå OMMS ïáíÜ íÜÉ ÑçìåÇáåÖ çÑ íÜÉ fåíÉêå~íáçå~ä pçÅáÉíó Ñçê íÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ eáëíçêó qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖ EeáëíçêópçqiFK aáëÅìëëÉÇ áå ÉãÄêóç ~í íÜÉ pìÄàÉÅí `ÉåíêÉ lñÑçêÇ ÅçåÑÉêÉåÅÉ áå ^éêáä OMMS ÑçääçïáåÖ Éñéäçê~íçêó ëíÉéë áå íÜÉ éêÉîáçìë óÉ~êI áí ï~ë Ñçêã~ääó Éëí~ÄäáëÜÉÇ ~í íÜÉ t~ëÜáåÖíçå fpplqi ÅçåÑÉêÉåÅÉ áå kçîÉãÄÉê OMMSK fíë ~áãëI ~ë ÉñéêÉëëÉÇ çå íÜÉ ÅìêêÉåí ëçÅáÉíó ïÉÄëáíÉ ÜçëíÉÇ Äó fåÇá~å~ råáîÉêëáíóI ~êÉ íç ÅêÉ~íÉ ~ Åçããìåáíó çÑ Üáëíçêá~åë áåíÉêÉëíÉÇ áå íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖX íç ÄìáäÇ Å~é~Åáíó ~ãçåÖ Üáëíçêá~åë Ñçê áåîÉëíáÖ~íáåÖ íÉ~ÅÜáåÖX ~åÇ íç éêçãçíÉ íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖ áå ÜáëíçêóKPP

eáëíçêó pçqi áå ~ÅíáçåW `ìêêáÅìä~ê íÜêÉ~Çë

jçêÉ íÜ~å íïç ÇÉÅ~ÇÉë çÑ pçqi ~Åíáîáíó Ü~îÉ êÉëìäíÉÇ áå ~ ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ ÄçÇó çÑ íÜÉçêÉíáÅ~ä ~åÇ éê~ÅíáÅ~ä ïçêâK tÜáäëí íÜáë äáíÉê~íìêÉ Å~ååçí ÄÉ êÉîáÉïÉÇ áå ÇÉí~áä ÜÉêÉI áí áë éçëëáÄäÉ íç áääìëíê~íÉ ëçãÉ çÑ íÜÉ éêáåÅáé~ä íÜÉãÉë ÅçîÉêÉÇK tÜ~í Ñçääçïë áë ~å áåíêçÇìÅíáçå íç íÜÉ ëçêíë çÑ áåáíá~íáîÉë íÜ~í Ü~îÉ ÄÉÉå ìåÇÉêí~âÉå Äó Üáëíçêó ÉÇìÅ~íçêëI Çê~ïå éêÉÇçãáå~åíäó Ñêçã kçêíÜ ^ãÉêáÅ~ ~åÇ íÜÉ rh ïÜÉêÉ íÜÉ áåÑäìÉåÅÉ çÑ pçqi áå Üáëíçêó Ü~ë ÄÉÉå ëíêçåÖÉëíK j~åó ãçêÉ êÉÑÉêÉåÅÉë Å~å ÄÉ ÑçìåÇ áå íÜÉ ïçêâë ÅáíÉÇ ~åÇ áå íÜÉ áåíÉêå~íáçå~ä Üáëíçêó pçqi ÄáÄäáçÖê~éÜó ïÜáÅÜ ÇÉãçåëíê~íÉë íÜÉ ê~åÖÉ ~åÇ êáÅÜåÉëë çÑ Üáëíçêá~åëÛ ~Åíáîáíó áå íÜáë ~êÉ~ çÑ ëÅÜçä~êëÜáéKPQ få ~åó Äêç~Ç ÇÉäáåÉ~íáçå çÑ ~ÅíáîáíáÉë áå ÜáëíçêóI ÜçïÉîÉêI íÜÉ ÑçääçïáåÖ ÇÉëÉêîÉ ãÉåíáçåK

aÉîÉäçéáåÖ ÜáëíçêáÅ~ä íÜáåâáåÖK qÜáë ÅçîÉêë ~ ïáÇÉ ê~åÖÉ çÑ íÉêêáíçêóI Äìí Üçï ëíìÇÉåíë êÉ~Ç íÉñíëI ÜáëíçêáÅ~ä ïêáíáåÖI ~åÇ íÜÉ ìëÉ çÑ éêáã~êó ~åÇ

PP cçê ãçêÉ ÇÉí~áä çå íÜÉ Ñçêã~íáçå çÑ íÜÉ ëçÅáÉíóI ëÉÉ pÉ~å _ê~ïäÉóI “qÜÉ fåíÉêå~íáçå~äáë~íáçå çÑ íÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖW qÜÉ cçêã~íáçå çÑ eáëíçêóplqiÒI eáëíçêó ^ìëíê~äá~I OMMTI sçäK QX a~îáÇ m~ÅÉI “qÜÉ fåíÉêå~íáçå~äáò~íáçå çÑ eáëíçêó qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖ qÜêçìÖÜ íÜÉ pÅÜçä~êëÜáé çÑ qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖÛI ^êíë C eìã~åáíáÉë áå eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçåI OMMTI sçäK SK cçê áíë êÉëçìêÅÉë ~åÇ ~ÅíáîáíáÉë ëÉÉ ÜííéWLLïïïKáåÇá~å~KÉÇìLúÜáëíëçíäLÄäçÖL EOR g~åK OMNNFK

PQpÉÉ

ÜííéWLLïïOKï~êïáÅâK~ÅKìâLÑ~ÅLÅêçëë|Ñ~ÅLÜÉ~ÜáëíçêóLÉäáÄê~êóLÄáÄäáçÖê~éÜóLÜáëíçêó EOS g~åK OMNNFK

(15)

PO

ëÉÅçåÇ~êó ëçìêÅÉë ~êÉ ~ää íçéáÅë íÜ~í Ü~îÉ êÉÅÉáîÉÇ ÅäçëÉ ~ííÉåíáçåKPR qÜÉ ïçêâ çÑ p~ã táåÉÄìêÖ Ü~ë Ü~Ç ~ é~êíáÅìä~ê áåÑäìÉåÅÉ ìéçå Éñéäçê~íáçåë çÑ íÜÉ å~íìêÉ çÑ ÜáëíçêáÅ~ä íÜáåâáåÖ áå êÉÅÉåí óÉ~êëI ~åÇ Ü~ë áåëéáêÉÇ pçqi éê~ÅíáíáçåÉêë íç ÅçåëáÇÉê ãçêÉ Å~êÉÑìääó íÜÉ éê~ÅíáÅ~ä ëíÉéë íÜ~í ëíìÇÉåíë åÉÉÇ íç ã~âÉ íç ÚíÜáåâ ÜáëíçêáÅ~ääóÛ ~åÇ íÜÉ Åä~ëëêççã ëíê~íÉÖáÉë íÜ~í Üáëíçêó íÉ~ÅÜÉêë ~í ìåáîÉêëáíó ãáÖÜí ~Ççéí íç ëÅ~ÑÑçäÇ íÜÉáê äÉ~êåáåÖKPStáåÉÄìêÖÛë ïêáíáåÖë Ü~îÉI Ñçê Éñ~ãéäÉI ÄÉÉå ~ ã~àçê áåÑäìÉåÅÉ áå íÜÉ ÚaÉÅçÇáåÖ íÜÉ aáëÅáéäáåÉë mêçàÉÅíÛ ~í fåÇá~å~ råáîÉêëáíó ïÜçëÉ ÉÑÑçêíë íç ÇÉîÉäçé ~ éê~ÅíáÅ~ä ãçÇÉä íç ÜÉäé Üáëíçêó íÉ~ÅÜÉêë ~åÇ ìåÇÉêÖê~Çì~íÉë íç ~ÇÇêÉëë ÚÄçííäÉåÉÅâëÛ áå Üáëíçêó äÉ~êåáåÖ Ü~îÉ êÉÅÉáîÉÇ ãìÅÜ ~ííÉåíáçå áå íÜÉ pçqi ÅçããìåáíóKPT eáë ïçêâ Ü~ë ~äëç áåÑäìÉåÅÉÇ êÉÅÉåí ÉÑÑçêíë áå ^ìëíê~äá~ íç Éñ~ãáåÉ ïÜ~í áí ãÉ~åë Ñçê ëíìÇÉåíë íç íÜáåâ ÜáëíçêáÅ~ääóKPU

qÜÉ íê~åëáíáçå íç ìåáîÉêëáíó ÜáëíçêóK få íÜÉ ä~ëí íïç ÇÉÅ~ÇÉë íÜÉêÉ Ü~ë ÄÉÉå ãçìåíáåÖ ÅçåÅÉêå íÜ~í ëíìÇÉåíë ~êÉ åçí ïÉääJéêÉé~êÉÇ Ñçê ìåáîÉêëáíó ëíìÇó áå íÜÉ ëìÄàÉÅíK qÜÉ Éñé~åëáçå çÑ ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçåI ~å áåÅêÉ~ëáåÖäó ÇáîÉêëÉ ëíìÇÉåí éçéìä~íáçå ~åÇ ëÜáÑíë áå íÉ~ÅÜáåÖ Üáëíçêó áå ëÅÜççäë Ü~îÉ ~ää Ü~Ç ÅçåëÉèìÉåÅÉë Ñçê íÉ~ÅÜáåÖ íÜÉ ëìÄàÉÅí ~í ìåÇÉêÖê~Çì~íÉ äÉîÉä áå ã~åó tÉëíÉêå ÅçìåíêáÉëK ^ííÉåíáçå Ü~ë ÑçÅìëÉÇ ìéçå ìåÇÉêëí~åÇáåÖ ëíìÇÉåí éÉêÅÉéíáçåë ~åÇ ÉñéÉÅí~íáçåë çÑ íê~åëáíáçå áå çêÇÉê íç ã~íÅÜ íÜÉëÉ ïáíÜ íÜÉI çÑíÉå ÇáÑÑÉêÉåíI ÉñéÉÅí~íáçåë íÜ~í ìåáîÉêëáíó ~Å~ÇÉãáÅë Ü~îÉK få ÅìêêáÅìä~ê íÉêãë íÜÉêÉ Ü~îÉ ~äëç ÄÉÉå ãçêÉ ëóëíÉã~íáÅ ÉÑÑçêíë íç ÅçåëíêìÅí íê~åëáíáçå éêçÖê~ããÉë íÜ~í ÄÉííÉê êÉÅçÖåáëÉ äÉîÉäë çÑ ëíìÇÉåí ÉñéÉêáÉåÅÉ áå íÉêãë çÑ ëâáääëI âåçïäÉÇÖÉ ~åÇ ìåÇÉêëí~åÇáåÖ ïÜÉå íÜÉó ~êêáîÉ áå ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçåI

~åÇ ïÜáÅÜ ~ííÉãéí íç ~ÇÇêÉëë íÜÉ ãìäíáJÇáãÉåëáçå~ä å~íìêÉ çÑ íÜÉáê Éåíêó

PR cçê ~ ÖççÇ êÉÅÉåí Éñ~ãéäÉ áå ~ rh ÅçåíÉñíI ëÉÉ `Ü~êäÉë ^åÇÉêëçå C h~íÉ a~óI

“båÖ~ÖáåÖ ïáíÜ eáëíçêáÅ~ä pçìêÅÉ tçêâÒI ^êíë C eìã~åáíáÉë áå eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçåI OMMSI sçäK RK

PScçê ~å áåíêçÇìÅíáçå íç Üáë ïçêâI ëÉÉ p~ã táåÉÄìêÖI eáëíçêáÅ~ä qÜáåâáåÖ ~åÇ líÜÉê råå~íìê~ä ^ÅíëI mÜáä~ÇÉäéÜá~I m^ OMMNK ^äëç mÉíÉê kK píÉ~êåëI mÉíÉê pÉáñ~ë C p~ã táåÉÄìêÖ EÉÇëKFI håçïáåÖI qÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ iÉ~êåáåÖ eáëíçêóW k~íáçå~ä ~åÇ fåíÉêå~íáçå~ä mÉêëéÉÅíáîÉëI kÉï vçêâ OMMMX mÉíÉê pÉáñ~ëI qÜÉçêáòáåÖ eáëíçêáÅ~ä

`çåëÅáçìëåÉëëI qçêçåíç OMMSK

PTa~îáÇ m~ÅÉ C gç~å jáÇÇÉåÇçêÑ EÉÇëKFI aÉÅçÇáåÖ íÜÉ aáëÅáéäáåÉëW eÉäéáåÖ píìÇÉåíë iÉ~êå aáëÅáéäáå~êó t~óë çÑ qÜáåâáåÖI p~å cê~åÅáëÅç OMMQX ^êäÉåÉ aá~òI gç~å jáÇÇÉåÇçêÑ C a~îáÇ m~ÅÉI “qÜÉ eáëíçêó iÉ~êåáåÖ mêçàÉÅíW ^ aÉé~êíãÉåí ÚaÉÅçÇÉëÛ áíë píìÇÉåíëÒI qÜÉ gçìêå~ä çÑ ^ãÉêáÅ~å eáëíçêóI OMMUI sçäK VQK

PU j~êåáÉ eìÖÜÉëJt~êêáåÖíçå Éí ~äKI eáëíçêáÅ~ä qÜáåâáåÖ áå eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçåI póÇåÉó OMMVK

(16)

PP

áåíç ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçåK qÜÉëÉ Ü~îÉ ÑçÅìëÉÇ åçí çåäó ìéçå ëâáää áå äÉ~êåáåÖ Üáëíçêó Äìí ~äëç ìéçå íÜÉ ïáÇÉê éÉêëçå~ä ~åÇ ëçÅá~ä íê~åëáíáçåë íÜ~í ëíìÇÉåíë Ñ~ÅÉK jçëí Ü~îÉ ÄÉÉå ÅçåÅÉêåÉÇ íç ~ÇÇêÉëë íÜÉëÉ áëëìÉë áå ï~óë íÜ~í ÉåÖ~ÖÉ íÜÉ ëíìÇÉåíë ãçêÉ ÇÉÉéäó ïáíÜ íÜÉáê ëìÄàÉÅí ê~íÜÉê íÜ~å áå ëí~åÇJ~äçåÉ ëíìÇó ëâáääë ãçÇìäÉëKPV

eáëíçêóI Éãéäçó~Äáäáíó ~åÇ ÅáíáòÉåëÜáéK qÜÉ ÑìíìêÉ ÉãéäçóãÉåí çÑ Üáëíçêó

~åÇ Üìã~åáíáÉë ëíìÇÉåíë Ü~ëI ëáåÅÉ íÜÉ NVUMëI ÄÉÉå ~ ã~àçê áëëìÉ çÑ áåîÉëíáÖ~íáçåI åçí äÉ~ëí ÄÉÅ~ìëÉ çÑ íÜÉ ÅçåÅÉêå çÑ ã~åó tÉëíÉêå ÖçîÉêåJ ãÉåíë íÜ~í Öê~Çì~íÉë Ñáí éêçÇìÅíáîÉäó ~åÇ É~ëáäó áåíç íÜÉ ÚâåçïäÉÇÖÉ ÉÅçåçãóÛK få íÜÉ NVUMë ~åÇ VMë íÜÉ ÇÉîÉäçéãÉåí çÑ Üáëíçêó ëíìÇÉåíëÛ Úíê~åëÑÉê~ÄäÉÛ ëâáääë ÄÉÅ~ãÉ ~ éêçãáåÉåíI áÑ ÅçåíÉëíÉÇI ÑçÅìë çÑ áååçî~íáîÉ ïçêâ áå íÜÉ ëÅÜçä~êëÜáé çÑ íÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ äÉ~êåáåÖK tÜáäëí íçÇ~ó íÜáë áëëìÉ

~ééÉ~êë äÉëë ÅçåíÉåíáçìëI Öê~Çì~íÉ Éãéäçó~Äáäáíó ÅçåíáåìÉë íç ÇêáîÉ íÜÉ ÉÑÑçêíë çÑ Üáëíçêó ÉÇìÅ~íçêë ïÜç ÑÉÉä ÅçåÅÉêåÉÇ íç ÉåëìêÉ íÜ~í Üáëíçêó ëíìÇÉåíë ~êÉ Ñìääó éêÉé~êÉÇ íç í~âÉ íÜÉáê éä~ÅÉ áå ~å áåÅêÉ~ëáåÖäó ÅçãéÉíáíáîÉ àçÄ ã~êâÉíKQM få kçêíÜ ^ãÉêáÅ~Ûë Äêç~ÇÉê åçíáçå çÑ ~ äáÄÉê~ä ÜáÖÜÉê ÉÇìÅ~íáçå íÜÉ åÉÉÇ íç éêçãçíÉ ~ÅíáîÉ ÅáíáòÉåëÜáé Ü~ë ~äëç ÄÉÉå ~ ã~àçê ÅçåÅÉêåI ÉåÅçìê~ÖáåÖ ïçêâ ~ãçåÖ Üáëíçêá~åë çå ëÉêîáÅÉ äÉ~êåáåÖ ïÜáÅÜ ÅçãÄáåÉë ÉãéäçóãÉåí ïáíÜ ~ ÑçÅìë ìéçå ëÉêîáÅÉ íç íÜÉ ÅçããìåáíóKQN

`ìêêáÅìäìã ÇÉëáÖå ~åÇ éêçÖêÉëëáçåK qÜáë ÅçîÉêë ~ Äêç~Ç íÉêêáíçêóK få kçêíÜ ^ãÉêáÅ~ íÜÉêÉ Ü~ë ÄÉÉå ~ âÉÉå ÑçÅìë ìéçå íÜÉ Üáëíçêó ëìêîÉó ~åÇ Üçï áí ãáÖÜí ÄÉ êÉJÅçåÅÉéíì~äáëÉÇ íç ÑçëíÉê ÜáëíçêáÅ~ä ìåÇÉêëí~åÇáåÖK eÉêÉ íÜÉ ïçêâ çÑ iÉåÇçä `~äÇÉê Ü~ë ÄÉÉå áåÑäìÉåíá~ä áå éêçãçíáåÖ íÜÉ åçíáçå çÑ ÚìåÅçîÉê~ÖÉÛ íç ÅçìåíÉê ~ íê~Çáíáçå~ä éêÉçÅÅìé~íáçå ïáíÜ âåçïäÉÇÖÉ

~Åèìáëáíáçå áå Üáëíçêó ëìêîÉó äÉ~êåáåÖKQO iáåâÉÇ íç íÜáë Ü~ë ÄÉÉå ÇáëÅìëëáçå

PVqêÉîçê eìëëÉó C m~íêáÅâ pãáíÜI “qê~åëáíáçåë áå eáÖÜÉê bÇìÅ~íáçåÒI fååçî~íáçåë áå bÇìÅ~íáçå ~åÇ qÉ~ÅÜáåÖ fåíÉêå~íáçå~äI OMNMI sçäK QTX ^ä~å _ççíÜI “tçêäÇë áå

`çääáëáçåW råáîÉêëáíó qìíçê ~åÇ píìÇÉåí mÉêëéÉÅíáîÉë çå íÜÉ qê~åëáíáçå íç aÉÖêÉÉ iÉîÉä eáëíçêóÒI qÉ~ÅÜáåÖ eáëíçêóI OMMRI sçäK NONX bêáÅ gK bî~åëI “råáîÉêëáíó eáëíçêó ~åÇ pÅÜççäë eáëíçêóÒI áå oáÅÜ~êÇ e~êêáë C jáÅÜ~Éä oáäÉó EÉÇëKFI m~ëí cçêï~êÇW ^ sáëáçå Ñçê pÅÜççäë eáëíçêó OMMOÓNOI içåÇçå OMMPK

QMpÉÉ a~îáÇ káÅÜçääëI qÜÉ bãéäçó~Äáäáíó çÑ eáëíçêó píìÇÉåíëI dä~ëÖçï OMMRK

QN f~å e~êâ~îó C _áää jK açåçî~å EÉÇëKFI `çååÉÅíáåÖ m~ëí ~åÇ mêÉëÉåíW `çåÅÉéíë ~åÇ jçÇÉäë Ñçê pÉêîáÅÉ iÉ~êåáåÖ áå eáëíçêóI píÉêäáåÖI s^ OMMMX _êìÅÉ tK péÉÅâ C pÜÉêêó iK eçééÉ EÉÇëKFI pÉêîáÅÉJiÉ~êåáåÖW eáëíçêóI qÜÉçêó ~åÇ fëëìÉëI tÉëíéçêíI `q OMMQK

QOiÉåÇçä `~äÇÉêI “råÅçîÉê~ÖÉW qçï~êÇ ~ páÖå~íìêÉ mÉÇ~ÖçÖó Ñçê íÜÉ eáëíçêó pìêîÉóÒI qÜÉ gçìêå~ä çÑ ^ãÉêáÅ~å eáëíçêóI OMMSI sçäK VOK

References

Related documents

éçïÉêI= ~åÇ= áåÑäìÉåÅÉ= éçäáíáÅë= çå= íÜÉ= Ä~ëáë= çÑ= íÜÉáê= ÉñéÉêáÉåÅÉë= ~åÇ= áåíÉêÉëíë= ~ë= ãÉãÄÉêë= çÑ=

fêáëÜ= Çê~ã~= íÜ~í= éêÉÅÉÇÉÇ= íÜÉãK= få= íÜÉ= éêçÅÉëëI= íÜÉ= ÇêÉ~ã= éä~ó= Ü~ë= ÄÉÅçãÉ= çåÉ= çÑ= íÜÉ=

äáÑÉëíóäÉ= ÇÉíÉêãáå~åíë= áå= íÜÉ= ÉäÇÉêäóI= íç= áåîÉëíáÖ~íÉ= íÜÉ= áåÑäìÉåÅÉ= çÑ= ÖÉåÉíáÅ= ~åÇ=

When we asked the teachers which methods they use in the classroom teaching of mathematics and their effectiveness, 60 percent of the teachers told us that they mostly

significant increase in wet season precipitation was encountered at increasing trend (not significant) during On the other hand, as shown in the slope of the regression

íÜÉ= ïçêäÇ= çÑ= dêÉÉâ= íê~ÖÉÇóI= ÄçíÜ= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= Üáë= áãéêÉëëáîÉ= âåçïäÉÇÖÉ= çÑ= áí= E~åÇ=. ÉëéÉÅá~ääó= çÑ= íÜÉ= ÑÉãáåáëí= êÉ~ÇáåÖë= çÑ= dêÉÉâ=

çÑ= Üçï= ~= åìãÄÉê= çÑ= Ñ~ÅíçêëI= ÉKÖK= ÇÉÖêÉÉ= çÑ= áÇáçã~íáÅáíó= ~åÇ= áåÑçêã~íáçå=

They discuss issues such as the supervision of undergraduate dissertations, the challenges of fostering critical reading, the value of making history students co-producers in