Yttrande över promemorian Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27) YTTRANDE

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid

1 (1)

Riksdagens ombudsmän Box 16327

103 26 Stockholm

Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 A www.jo.se

E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 08-786 51 00 Texttelefon: 020-600 600 Fax: 08-21 65 58 Justitieombudsmannen Thomas Norling

Yttrande över promemorian Efterlevandestöd för barn som får vård eller

boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27)

(S2020/09173)

Riksdagens ombudsmän har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. Från de utgångspunkter som JO har att beakta ger förslaget inte anledning till några synpunkter från min sida.

Thomas Norling Sofia Lönnberg

YTTRANDE

Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 143-2020 Datum 2021-01-13

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :