• No results found

S2020/05223/SOF Remittering av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15),

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "S2020/05223/SOF Remittering av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15),"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-09-15

DNR: MIUN 2020/1333

Kontakt Campus

Telefon +46 (0)10 142 80 00 Sundsvall Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall Web www.miun.se Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund

1/1

Socialdepartementet

s.registrator@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se

S2020/05223/SOF Remittering av promemorian Reglering av

undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

(Ds 2020:15),

Mittuniversitetet har anmodats att yttra sig över rubricerad utredning och avger följande yttrande.

Mittuniversitetet ställer sig positivt till de förslag som presenteras i promemorian Ds 2020:15.

Föredragande och beslut

Beslut i detta ärende har fattats av prorektor Håkan Wiklund efter föredragning av ämnesföreträdare David Haage. Närvarande vid den slutliga behandlingen av ärendet har förvaltningschef Lotten Glans, samordnare Anna Haeggström och

studentrepresentanter Hilda Månsson och Nicklas Stenlund varit.

Håkan Wiklund Prorektor

References

Related documents

Slutligen föreslås även att under en tvåårsperiod från ikraftträdandet ska den som varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som sammanlagt motsvarar heltid

Länsstyrelsen Östergötland ställer sig positiva till förslaget, och instämmer med bedömningen att en yrkeskår med en allt mer enhetlig kompetens sannolikt medför positiva effekter

Socialnämnden

Regionen stödjer förslaget om ändringar i vård- och omsorgsprogrammets utformning med krav på genomgången utbildning inriktning vård och omsorg och minst 1400

Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över förslag gällande kompetenskrav och övergångsbestämmelser för införandet av skyddad yrkestitel för

För den som senast den 31 december 2034 ansöker om bevis om rätt att använda yr- kestiteln undersköterska ska utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gym- nasieskolan

Utredningen föreslår att efter ansökan ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utfärdas till den som har en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg

Dessutom kan en mindre seriös aktör anställa personal med titeln undersköterska idag för att de ska kunna erhålla yrkestiteln enligt övergångsbestämmelserna, även om