• No results found

Att leva med diabetes mellitus typ 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Att leva med diabetes mellitus typ 1"

Copied!
40
0
0

Full text

(1)

Att leva med diabetes mellitus

typ 1

Erfarenheter från vuxna

Författare: Anna Landström, Rebecca

Litteraturstudie

(2)
(3)

Abstrakt

Bakgrund Diabetes mellitus typ 1 är en livslång autoimmun sjukdom med stort egenvårdsbehov. I yrket som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskaper om erfarenheter kring hur det är att leva med sjukdomen för att ge rätt stöd, råd och information. Vald teoretisk referensram är Dorothea Orems’ egenvårdsteori. Syfte Att belysa vuxna individers erfarenheter av att leva med diabetes mellitus typ 1.

Metod Metoden utgjordes av en litteraturstudie. Studien byggde på

databassökningar i PsycINFO, PubMed och Cinahl. Efter kvalitetsgranskning valdes tio artiklar ut för analys.

Resultat Resultatet presenterades genom tre kategorier med sju underkategorier. De tre kategorierna var: att inte visa sjukdomen där erfarenheter av att dölja eller

åsidosätta sjukdomen beskrevs, att låta sjukdomen vara en del av livet där prioritering och planering, begränsningar och att ha en positiv inställning

dominerade och att lära känna sjukdomen tillsammans med andra där vikten av stöd och självkännedom beskrevs.

Slutsats För sjuksköterskor som möter individer med diabetes mellitus typ 1 är det viktigt att känna till de olika aspekterna av att leva med sjukdomen för att kunna ta hänsyn till dessa i den individualiserade vården som borde bedrivas. Genom denna studie kan författarna dra slutsatsen att det fanns ett stort behov av stöd och acceptans från omgivningen kring individer med diabetes mellitus typ 1.

Nyckelord

Diabetes mellitus typ 1, egenvård, patienters erfarenhet

Tack

Författarna vill tacka handledaren Lise-Lotte Gunnarsson för handledning genom hela studien.

(4)

Innehållsförteckning

1 Inledning 1

2 Bakgrund 1

2.1 Patofysiologi 1

2.2 Behandling 2

2.3 Risker och komplikationer 2

2.4 Egenvård ur ett patientperspektiv 3

2.5 Sjuksköterskans roll vid egenvård 4

2.6 Problemformulering 5

2.7 Syfte 5

3 Metod 5

3.1 Design och ansats 5

3.2 Datainsamling 6 3.2.1 Databassökning 6 3.2.2 Urval 6 3.2.3 Kvalitetsgranskning 7 3.3 Analysprocessen 7 4 Forskningsetiska överväganden 8 5 Resultat 9

5.1 Att inte visa sjukdomen 9

5.1.1 Att dölja och åsidosätta sjukdomen 9

5.2 Att låta sjukdomen vara en del av livet 10

5.2.1 Att prioritera och planera 10

5.2.2 Att erfara begränsningar i vardagen 11

5.2.3 Att ha en positiv inställning 12

5.3 Att lära känna sjukdomen tillsammans med andra 12

5.3.1 Att ha självkännedom 12

5.3.2 Kontakten med sjukvården 14

5.3.3 Betydelsen av stöd och gemenskap 14

6 Diskussion 15

6.1 Metoddiskussion 15

6.1.1 Söknings- och urvalsförfarande 15

6.1.2 Kvalitetsgranskning 16

6.1.3 Analysprocessen 17

6.2 Resultatdiskussion 17

6.2.1 Att inte visa sjukdomen 18

6.2.2 Att låta sjukdomen vara en del av livet 19

6.2.3 Att lära känna sjukdomen tillsammans med andra 19

7 Slutsats 21

(5)

Bilagor

Bilaga 1, Sökning, Cinahl Bilaga 2, Sökning PubMed Bilaga 3, Sökning PsycINFO

Bilaga 4, Kvalitetsgranskningsmall, kvalitativ metod Bilaga 5, Kvalitetsgranskningsmall, kvantitativ metod Bilaga 6, Artikelmatris

(6)

1 Inledning

Enligt Nationella Diabetesregistrets årsrapport från 2016 finns det i Sverige drygt 410.000 personer diagnostiserade med diabetes, varav ca 50.000 har diabetes typ 1 (Diabetesförbundet, 2017). Att leva med diabetes mellitus typ 1 (DMT1) kan innebära bestående livsförändringar, oavsett ålder, både fysiskt, psykiskt och socialt. Diagnosen kräver ansvarstagande, i synnerhet när det gäller egenvården, och hjälp och stöd kan behövas. Även om sjukdomen sköts finns det risk för långsiktiga komplikationer (Hirjaba, Häggman-Latila, Pietilä och Kangasniemi, 2014). Därför kan denna kroniska sjukdom upplevas som omvälvande. Vardagen kräver mer planering och framförhållning för att individer med DMT1 ska uppnå välbefinnande (Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009). Det kan under sjukdomsförloppet dyka upp många frågor rörande sjukdomen som behöver besvaras för att minska oro och stress. Individer med DMT1 kan behöva stöd från sjuksköterskor både vid debuten av DMT1, men även senare i livet, på grund av komplikationer orsakade av sjukdomen (Donohue-Porter, 2013). Författarnas kunskap om hur det är att leva med DMT1 upplevs av författarna vara begränsad. Då författarna med stor

sannolikhet kommer att möta denna patientgrupp många gånger under yrkeslivet är det personliga behovet av mer kunskap det som motiverar till studiens syfte.

2 Bakgrund

2.1 Patofysiologi

DMT1 är en delvis ärftlig autoimmun sjukdom som ofta debuterar i barn- och ungdomsåren. Sjukdomen angriper och förstör de celler i bukspottskörteln som producerar hormonet insulin. Fastställandet av DMT1 görs genom att avläsa fasteglukosvärdet eller genom peroral glukosbelastning. Diagnosen kan fastställas genom förhöjda plasmaglukosvärden. DMT1 är kopplad till hyperglykemi som beror på insulinbrist i blodet eller insulinresistens i vävnader. På grund av någon av dessa mekanismer försämras upptaget av glukos i de insulinberoende vävnaderna (Ericson & Ericson, 2012).

(7)

2.2 Behandling

DMT1 kännetecknas av en nedsatt insulinproduktion. Bristen på kroppseget insulin kräver livslång egenvård med bland annat daglig tillförsel av insulin (WHO, 2017). Det är även viktigt att ta hänsyn till hur motion och kost påverkar behandlingen (Ericson & Ericson, 2012).

Individer med DMT1 kan tillföra kroppen insulin genom förfyllda injektionssprutor eller genom en insulinpump. Pumpen doserar insulinet dygnet runt. Det finns olika typer av insulin vilket gör att det går att anpassa behandlingen efter behov.

Insulinbehovet regleras av blodsockret som styrs av hur mycket man motionerar, hur mycket och vad man äter samt ålder. Att ha kontroll över blodsockervärdet är en viktig del i behandlingen. Blodsockret mäts flera gånger dagligen med hjälp av en blodsockermätare (Socialstyrelsen, 2017).

Kortsiktigt är målet med behandlingen att undvika akuta symtom som uppstår vid för höga eller för låga blodsockervärden. Det långsiktiga målet är att förebygga komplikationer, till exempel skador i små och stora blodkärl (Ericson & Ericson, 2012).

2.3 Risker och komplikationer

En akut komplikation vid DMT1 är hypoglykemi som kan orsakas av t.ex. för hög dos insulin, oplanerad måltid, fysisk aktivitet eller ändrat injektionsställe. Symtom kan vara svettningar, takykardi, oro och motorisk låsning. Om inte blodglukosvärdet höjs riskerar individen att hamna i insulinkoma med medvetslöshet som följd. Motsatsen till hypoglykemi är hyperglykemi som uppstår vid obehandlad eller otillräckligt behandlad diabetessjukdom där blodglukosnivåerna är höga. Symtom kan vara ökad diures, trötthet och kräkning. Om inte insulin tillförs kan individen hamna i diabeteskoma och bli medvetandepåverkad (Ericson & Ericson, 2012). Det är vanligt förekommande att en individ med DMT1 drabbas av någon form av komplikation relaterat till sjukdomen. I en studie av Zoffmann, Vistisen och Due-Christensen (2013) beskrivs att mer än en av fyra respondenter hade minst en komplikation, t.ex. påverkan på ögon eller njurar, på grund av sin diabetes. På sikt kan ett högt blodglukosvärde skada kroppens kärl. Skador på blodkärlen kan i sin tur leda till ett antal komplikationer som drabbar olika delar av kroppen. Dessa

(8)

komplikationer utvecklas långsamt och kan bli lindrigare vid en väl skött diabetes. Delar av kroppen som oftare drabbas är ögonens och njurarnas blodkärl och risken att drabbas av en stroke eller hjärtinfarkt ökar. Känseln och blodförsörjningen i fötterna försämras också på grund av blodkärlsskadorna vilket medför ökad risk för svårläkta sår. Graden av egenvård och hur man reglerar sitt blodsockervärde är avgörande för utvecklingen av långtidskomplikationer och hur allvarliga de blir (Ericson & Ericson, 2012).

För en god vård krävs av sjuksköterskan att ge utbildning till individerna med DMT1 för att de på ett bättre sätt ska kunna hantera sjukdomen inför framtiden för att undvika komplikationer i form av t.ex. kärlförändringar. Genom att utbilda individerna med DMT1 ökar motivationen att sköta sjukdomen för att minska riskerna för komplikationer (Donohue-Porter, 2013).

2.4 Egenvård ur ett patientperspektiv

Hirjaba et al., (2014) delar in individer med DMT1s egenvårdsplikter i kategorier. Genom att ta ansvar för sin egenvård strävar dessa individer mot att upprätthålla och bevara hälsa och välmående och förebygga ohälsa. Enligt studien handlar

egenvården mycket om att man har ansvar för sitt eget liv. Detta ansvar innefattar t.ex. en hälsosam livsstil genom bland annat bra kosthållning, fysisk aktivitet och sunt leverne. Enligt Socialstyrelsen (2017) finns en rad olika egenvårdsåtgärder för att minimera framtida diabeteskomplikationer. Det är viktigt att äta bra mat

regelbundet i kombination med fysisk aktivitet. I samband med fysisk aktivitet bör man vara observant på att blodglukosvärdet sjunker vilket kan leda till

insulinkänning om inte insulinintaget regleras. En individ med diabetes bör dricka måttligt med alkohol och undvika att röka då det ökar risken för

diabeteskomplikationer. Att ta väl hand om ögon, fötter och tänder är också viktigt. Diabetes påverkar blodcirkulationen vilket gör att dessa kroppsdelar är extra utsatta (Ericson & Ericson, 2012).

Individer med DMT1 har dessutom ett ansvar gentemot sjukvården att samarbeta och respektera sjukvårdsväsendet (Hirjaba et al., 2014). Artikeln beskriver också vikten av motivation för att uppnå egenvårdsmål och lyckas med hanteringen av sin

(9)

sjukdom. De negativa konsekvenserna av att inte sköta sin diabetes är en drivande faktor i egenvården.

Dorothea Orems egenvårdsteori fokuserar på individens förmåga att möta sina egenvårdsbehov för att upprätthålla hälsa. Teorin baseras på tre delar; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Egenvård innebär enligt Orem, Taylor, Renpenning och McLaughlin (2001)att individen utövar personlig omvårdnad till fördel för dennes hälsa, liv och välbefinnande. För individer med DMT1 är behovet av egenvård stort då de dagligen måste hålla blodglukosvärdet i normala nivåer genom att äta rätt, motionera och hantera medicinering på rätt sätt (Ericson & Ericson, 2012). Egenvårdsbrist i Orems egenvårdsteori handlar om att individers behov av egenvård inte blir fullständigt uppfyllt på grund av personliga

begränsningar (Orem et al., 2001).

2.5 Sjuksköterskans roll vid egenvård

Sjuksköterskans perspektiv på egenvården tas upp i Sigurdardóttir (1999). Där förklarar sjuksköterskor att deras roll som utbildare anses vara betydande då förståelse för tillämpning av egenvård är grundläggande för en bra och

individanpassad diabeteshantering. Eftersom individer med DMT1 löper stora risker för komplikationer om inte sjukdomen hanteras på rätt sätt är det viktigt för

sjuksköterskan att snabbt utbilda i hantering. Svårigheterna är dels att lära ut individanpassad information på kort tid och dels att veta att individerna med diabetes har förstått informationen. Ytterligare en svårighet är behovet av att utgöra ett psykologiskt stöd för individerna med diabetes och deras anhöriga.

Sjuksköterskorna strävar i sitt arbete efter att se personen och inte diagnosen för att praktisera en individanpassad vård. Ett sådant perspektiv kräver att sjuksköterskorna lär känna individen med diabetes. Det kräver tid och tillit men kan resultera i en korrekt uppfattning av individens förmåga till egenvård. Enligt sjuksköterskorna i studien är det dock viktigt att poängtera att diagnosen och egenvården är individens ansvar. Det är bara individen själv som kan göra de mest korrekta

egenvårdsbesluten utifrån kunskap, baserat på utbildningen sjuksköterskorna har givit (Sigurdardóttir, 1999).

(10)

Orems beskrivning av omvårdnadssystemet innefattar sjuksköterskans roll i

omvårdnadsarbetet för individer som i olika grader behöver hjälp med sin egenvård. Omvårdnadsbehovet delas in i tre nivåer; stödjande-rådgivande, när individen kan och borde utföra all egenvård på egen hand, partiellt kompenserande, där individen med diabetes sköter sin egenvård i så stor utsträckning som möjligt med stöd av sjuksköterskan, och totalt kompenserande, i vilken sjuksköterskan har det fulla ansvaret för individens egenvård. Vilken nivå de ligger på beror på medvetenhet och förståelse för sjukdomen. En individ kan behöva hjälp och stöd från olika nivåer under olika faser i livet och i sjukdomen (Nationalencyklopedin, 2017; Orem et al., 2001).

2.6 Problemformulering

DMT1 är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär en livslång behandling med ett stort egenvårdsbehov. Sjukdomen fordrar balans mellan motion, kost och insulin. Individer med DMT1 är en stor patientgrupp och trots att sjukdomen har stort fokus på egenvård, kan dessa individer också behöva söka vård för andra åkommor än diabetes. Genom denna studie kan sjuksköterskan få en större kunskap om hur det är att leva med DMT1 och blir mer förberedda på att ge det stöd som dessa individer kan behöva oavsett vårdmiljö. En av sjuksköterskans uppgifter är att utbilda och stödja dessa individer i deras reaktioner på sjukdom och behandling. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att ha kunskaper om hur det är att leva med sjukdomen för att kunna ge rätt stöd, råd och information.

2.7 Syfte

Syftet var att belysa vuxna individers erfarenheter av att leva med diabetes mellitus typ 1.

3 Metod

3.1 Design och ansats

En litteraturstudie med induktiv ansats användes som metod för att få en djupare förståelse för hur det är att leva med DMT1. Enligt Kristensson (2014) innebär en litteraturstudie att forskarna först ställer en avgränsad undersökningsfråga, söker efter relevant litteratur på ett stukturerat sätt för att sedan granska och sammanställa

(11)

litteraturen. För att genomföra litteraturstudien har författarna, i enlighet med Kristensson (2014), granskat och analyserat artiklar som svarar mot studiens syfte och sedan sammanställt ett nytt resultat.

3.2 Datainsamling

3.2.1 Databassökning

I denna studie användes databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO för att hitta artiklar med omvårdnadsinriktning. En tankekarta utformades med relevanta sökord baserade på Svensk MeSH och CINAHL Headings, för att skapa en översikt över relevanta sökord och hur det förhåller sig till varandra och syftet. Författarna använde sig av sökorden; (MH “Diabetes mellitus, type 1+”), (MH “Self Care+”), ”Adults”, ”experience”, ”perception”, (MH “Patient Attitudes”) och (MH “Attitude to illness+”). För att få en uppfattning om forskningsområdet gjordes inledningsvis en provsökning i databaserna med ovan nämnda sökord. Provsökningen resulterade i en ökad förståelse för tillgängligt material att utnyttja. Den slutgiltiga sökningen utgjordes av en enda söksträng per databas och redovisas i bilaga 1-3.

3.2.2 Urval

I denna studie identifierades ett antal inklusionskriterier. De inkluderade var vuxna individer över 18 år som var diagnostiserade med DMT1. De artiklar som

exkluderades var artiklar som berörde individer under 18 år samt föräldrar till barn med DMT1. Sökningen var avgränsad till artiklar publicerade de senaste tio åren, skrivna på engelska och vara peer reviewed-granskade. Sökningen avgränsades även geografiskt till världsfärdsländer, där välfärdsländer definieras enligt United Nations Development Programme (2017). Författarna inkluderade enbart artiklar i fulltext som inte var avgiftsbelagda.

Författarna valde att avgränsa denna studie till DMT1 eftersom sjukdomen kräver livslång behandling och egenvård och blir en del av individernas liv från ung ålder. Av denna anledning valdes ett brett åldersspann för att kunna belysa erfarenheter av sjukdomen hos individer med diabetes i olika faser i livet. Med hänsyn till

inklusions- och exklusionskriterierna i datainsamlingen valdes 13 artiklar ut för kvalitetsgranskning.

(12)

3.2.3 Kvalitetsgranskning

Datainsamlingen resulterade i 13 artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning. Enligt Kristensson (2014) syftar denna granskning till att bedöma artiklarnas kvalitet och trovärdighet. Författarna har i denna studie använt sig av

granskningsmallar enligt Carlsson och Einman (2003) (se bilaga 4 och 5). En av bedömningspunkterna i granskningsmallarna var inte relevant för studien och exkluderas. Vid granskningen användes två olika granskningsmallar beroende på metodval, det vill säga en mall för kvalitativ metod och en för kvantitativ metod (se bilaga 4 och 5). Granskningsmallarna bestod av 20 bedömningspunkter

klassificerade med poäng mellan noll till tre. Svaret på varje bedömningspunkt resulterade i en viss poäng. Max poängsumma för granskningen var 45 poäng. Efter genomgången granskning räknades poängen ihop och gjordes om till ett procenttal. Kvaliteten på artikeln bedömdes utifrån graderna ett till tre där varje grad

motsvarade en viss procentgräns. Grad ett motsvarade 80 %, grad två motsvarade 70 % och grad tre motsvarade 60 %. Tio artiklar valdes slutligen ut för analys.

Författarna valde att exkludera de två artiklar som inte nådde upp till kvalitetsgrad ett samt en artikel som endast inkluderade kvinnor i artikeln då syftet inte var att särskilja könen.

3.3 Analysprocessen

Den integrerade analysen baserades på Kristensson (2014) som beskriver den som ett enkelt och strukturerat arbetssätt för att sammanställa ett resultat. Kristensson (2014) beskriver att analysprocessen genomgår tre steg. Första steget var att läsa igenom samtliga utvalda artiklar för att skapa sig en övergripande förståelse för texten och identifiera likheter och skillnader i de olika texterna. I det andra steget identifierade författarna enskilt olika nyckelmeningar i artiklarnas resultatdel som svarade mot studiens syfte. Författarna träffades sedan och jämförde

nyckelmeningarna, lika nyckelmeningar bildade en underkategori.

Underkategorierna sorterades slutligen in under tre övergripande huvudkategorier. I det tredje steget användes dessa huvudkategorier och underkategorier för att bygga upp studiens resultat. Se exempel på analysprocessen i tabell 1.

(13)

Tabell 1 Exempel ur analysprocessen

Text Subkategori Kategori

The participants who tended to hide the disease avioded injecting insulin in social environments…

Att dölja och åsidosätta sjukdomen

Att inte visa sjukdomen

…the development of a therapeutic relationship with a clinician was an important factor in sustaining consultation with that clinician.

Kontakten med sjukvården

Att lära känna sjukdomen tillsammans med andra

Over time, participants developed inituitive diabetes management styles by learning to recognize body cues and act on them…

Att ha

självkännedom

Att lära känna sjukdomen tillsammans med andra

…the interference with their other life activities was too great.

Att prioritera och planera

Att låta sjukdomen vara en del av livet By being positive, participants realised,

they were not “paralysed by diabetes” and did not have a “terrible disease”.

Att ha en positiv inställning

Att låta sjukdomen vara en del av livet

4 Forskningsetiska överväganden

Författarna tog i denna litteraturstudie del av etiska överväganden enligt

Helsingforsdeklarationen från år 2013 från World Medical Association (2017) och Kristensson (2014). Enligt Kristensson (2014) ska forskaren i litteraturstudier ta ställning till om granskat material är etiskt försvarbart eller inte. I denna

litteraturstudie användes bland annat vetenskapliga artiklar som i enlighet med Helsingforsdeklarationen från 2013 har genomgått en etisk prövning och godkänts. Författarna strävade, enligt Kejllström (2012), i denna studie efter att inte plagiera, förvränga eller utesluta relevant resultat. Författarna har också tydligt refererat när andra forskares teorier och resultat beskrivits.

(14)

5 Resultat

Att inte visa sjukdomen

Att låta sjukdomen

vara en del av livet

Att lära känna

sjukdomen tillsammans

med andra

Att dölja och åsidosätta sjukdomen

Att prioritera och planera Att ha självkännedom

Att erfara begränsningar i vardagen

Kontakten med sjukvården

Att ha en positiv inställning

Betydelsen av stöd och gemenskap

Tabell 2 Översikt över resultatets kategorier och subkategorier

5.1 Att inte visa sjukdomen

5.1.1 Att dölja och åsidosätta sjukdomen

Att uppfatta sjukdomen som något negativt och omständigt bidrog till att individer med DMT1 åsidosatte eller dolde sin sjukdom, t.ex. genom att dra sig undan vid insulinbehandling eller hoppa över injektioner, framförallt i sociala sammanhang, på arbete, skola och bland vänner, för att inte visa sin sjukdom och uppfattas som annorlunda. (Celik, Kelleci & Satman, 2015; Pyatak, 2011; Rasmussen, Ward, Jenkins, King & Dunning, 2011). Liknande känslor visade sig förekomma i arbetslivet där rädslan att bli identifierad som sin sjukdom, snarare än sin person, var stark. Det förekom att individer med DMT1 valde att inte berätta om sin sjukdom för kollegor eller åsidosatte sjukdomen på arbetstid för att inte låta den ta tid ifrån arbetsrelaterade aktiviteter, t.ex. utebli från sjukhusbesök som låg under arbetstid för att inte uppfattas som ovilliga till arbete (Pyatak, 2011; Rankin et al., 2014; Rasmussen et al., 2011). Det var vanligt att individer med DMT1 erfor obehag vid genomförande av diabetesegenvård i sociala sammanhang på grund av omgivningens reaktioner och uppmärksamheten som gavs. Viljan att inte visa sjukdomen var stor vilket ledde till att egenvården ofta uteblev, trots hälsorisker (Celik et al., 2015; Pyatak, 2011).

Individer med DMT1 erfor att omgivningen ofta inte förstod och underskattade deras sjukdom. För att inte känna sig annorlunda doldes sjukdomen vid de tillfällen

(15)

då behovet av att ”känna sig som alla andra” tog överhand, inte minst vid speciella tillfällen som högtider eller aktiviteter med vänner. Det förekom att individer med DMT1 uttryckte att förändringar i livet, t.ex. att bilda familj eller flytta hemifrån, krävde en hög grad av uppmärksamhet vilket gjorde att sjukdomen åsidosattes. Förändrade rutiner, nya miljöer och brist på socialt sammanhang ökade riskerna för att åsidosätta diabeteshanteringen (Balfe et al., 2013; Rasmussen et al., 2011; Fredette, Mawn, Hood & Fain, 2016). Fokus flyttades från den egna hälsan till omgivningen. (Celik et al., 2015; Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2011). Det förekom att konsekvenserna av att dölja sin sjukdom, med risk för senare

komplikationer, inte spelade någon roll då vikten av att inte visa sjukdomen för att uppfattas som annorlunda stundtals var värre än att oroa sig för eventuella

konsekvenser (Rankin et al., 2014). Individer med DMT1 uttryckte att de minskade tiden för egenvård så mycket som möjligt utan att riskera akuta komplikationer, genom att exempelvis hoppa över eller skjuta på insulininjektioner (Pyatak, 2011; Celik et al., 2015; Rankin et al., 2014). DMT1 påverkade inte bara den fysiska hälsan. Individer med DMT1 uttryckte även en påverkan på den mentala hälsan vilket gjorde att de ofta åsidosatte sin sjukdom för att få vardagen att fungera, t.ex. genom att prioritera den mentala hälsan framför diabetesegenvården (Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2011).

5.2 Att låta sjukdomen vara en del av livet

5.2.1 Att prioritera och planera

För att upprätthålla en hälsosam hantering av sjukdomen krävdes god kunskap om vikten av att leva ett hälsosamt liv, prioritera sjukdomen och låta den vara en del av livet. Det upplevdes som utmanande, för individer med DMT1, att balansera diabetesvården med sin dagliga sysselsättning över tid. Det var nödvändigt att planera de mest grundläggande sakerna i vardagen som måltider, fritidsaktiviteter, arbete och skola. Fysisk aktivitet ansågs vara viktigt att prioritera men det förekom också en erfarenhet av att sjukdomen tog tid från sådana aktiviteter. Dessutom var det individer med DMT1 som innan sjukdomsdebuten inte hade en hälsosam livsstil och hade svårt att acceptera införandet av en balans mellan diet och träning i sin vardag. I alla de vardagliga aktiviteterna var det viktigt att alltid vara utrustad med

(16)

medicinska verktyg för bland annat blodglukoskontroll för att alltid vara förberedd på det oförberedda. (Fredette et al., 2016; Balfe et al., 2013; Pyatak, 2011; Celik et al., 2015).

För att upprätthålla kontinuitet i egenvården föredrog de individer med DMT1 som hade ett arbete en strukturerad arbetsdag med liknande arbetstider varje dag. De ville i så stor utsträckning som möjligt minska tiden för hantering av sjukdomen under arbetstid och istället prioritera arbetet. Att planera arbetet med hänsyn till diabeteshanteringen på ett effektivt sätt ökade acceptansen på arbetsplatsen och minskade rädslan för diskriminering från arbetskamrater och att förlora jobbet (Pyatak, 2011; Balfe et al, 2013; Rasmussen et al., 2011).

5.2.2 Att erfara begränsningar i vardagen

Något som var vanligt förekommande bland individer med DMT1 var känslan av att vara begränsad och påverkad av sjukdomen då den oundvikligen sammanflätades med vardagen. Tanken på att behöva lägga tid på och sköta sjukdomen på samma sätt, varje dag, livet ut, upplevdes som stressande, svårt att acceptera och påverkade välbefinnandet (Storni, 2013; Celik et al., 2015; Rasmussen et al., 2011, Pyatak, 2011). Insikten att sjukdomen är livslång och kräver daglig uppmärksamhet och egenvård gjorde att sjukdomen sågs som ett hinder vilket gav sig uttryck i ilska, utsatthet och en känsla av ensamhet i sin situation med daglig egenvård. Då diabeteshanteringen och dess rutiner ansågs tidskrävande upplevdes en begränsad livsstil med restriktioner och negativa förändringar vilket påverkade t.ex. arbete, skola och fysisk aktivitet. Kombinationen av ett stressigt arbete och DMT1 resulterade i svårigheter att förena kraven på egenvården med arbetet, till nackdel för egenvården. Ofta fanns det inte heller utrymme att förvara nödvändig

egenvårdsutrustning på arbetsplatsen. Vilket sammanhang och vilket typ av arbete individerna med DMT1 hade påverkade dock i hur stor utsträckning sjukdomen kunde förenas med arbetsdagen. Även bland studerande orsakade DMT1

begränsningar i form av t.ex. problem att slutföra uppgifter, frånvaro på grund av sjukhusbesök eller komplikationer relaterade till för höga eller låga

blodglukosnivåer (Celik et al., 2015; Balfe et al., 2013; Pyatak, 2011; Fredette et al., 2016; Rankin et al., 2014; Rasmussen et al., 2011; Gjerløw, Bjørgaas, Nielsen, Olsen & Åsvold, 2014 ).

(17)

5.2.3 Att ha en positiv inställning

Att drabbas av DMT1 kunde vara omvälvande och upprörande. För att få perspektiv på sjukdomen och låta den vara en del av livet var det viktigt att reflektera över sitt liv och sin sjukdom genom att sätta den i ett större perspektiv. Att inse att

sjukdomen inte var den viktigaste delen i en individs personlighet och att se den ur ett annat perspektiv bidrog till hur mycket sjukdomen påverkade livet. Erfarenhet av olika tekniker av egenvård under olika faser i livet underlättade den positiva

inställningen till sjukdomen (Rasmussen et al., 2011, Hendricks, Monaghan, Soutor, Chen & Holmes, 2013). Individer med DMT1 kunde identifiera att positiva sidor av att leva med DMT1 var ett ökat ansvarstagande och mognad. Genom en positiv inställning upplevde de sig inte fängslade av sin sjukdom och möjligheten till att framgångsrikt nå sina livsmål ökade med den positiva inställningen (Rasmussen et al., 2011; Fredette et al., 2016).

5.3 Att lära känna sjukdomen tillsammans med andra

5.3.1 Att ha självkännedom

Att vara i harmoni med sin kropp och att lära känna dess signaler var viktigt och hade ett positivt inflytande på känslan av kontroll över diabeteshanteringen. Individer med DMT1 vägde fördelar och nackdelar hos sjukdomen för att inte låta sjukdomen ta över individens liv. Att inte separera sjuk från frisk och hitta ett sätt att leva i balans mellan dessa gav en känsla av kontroll och stabilitet. Vägen till självkännedom, att bli expert på sig själv och sin sjukdom, upplevdes som smärtsam och svår. Att lära sig förstå ens egna begräsningar och tålighet för högt och lågt blodglukos tog tid, krävde kroppslig kunskap och byggde på många misslyckade och lyckade försök att hålla blodglukosvärdet stabilt. Det upplevdes av individer med DMT1 som att det alltid fanns något nytt att lära sig och något oväntat att hantera (Storni, 2013; Rasmussen et al., 2011; Rankin et al., 2014; Pyatak, 2011). Kunskap om sjukdomen och egenvården var av stor vikt för förmågan att hantera och kontrollera sjukdomen under olika faser i livet. Genom att veta när och hur kunskapsluckor kunde fyllas stärktes känslan av att ha kontroll över sitt liv och förmågan att hantera livets faser tillsammans med sjukdomen vilket gav en känsla av trygghet (Rasmussen et al., 2011).

(18)

Rädsla att tappa kontrollen kopplat till låga blodglukosnivåer var något som många individer med DMT1 tog upp. Beskrivningar av en oförmåga att upptäcka

varningstecken för lågt blodglukosvärde vilket ledde till rädsla för att gå ut på egen hand, vara ensamma, skada sig, eller svimma. I vissa fall undveks låga

blodglukosnivåer genom att avsiktligen underdosera insulinet för att inte bli förvirrad eller desorienterad, trots risken för långtidskomplikationer. Individer med DMT1 beskrev att de fick begränsa, ändra och kompromissa med sina liv för att minska risken för hypoglykemi. Ändring av rutiner, så som längre arbetsdagar, beskrevs kunna störa balansen mellan t.ex. måltid och insulinintag vilket ökade rädslan för nattlig hypo/hyperglykemi. Det kunde också visas genom att individer med DMT1 slutade utöva hobbys som involverade fysisk aktivitet då dessa ökade risken för hypoglykemi. Det effektivaste sättet att upptäcka hypoglykemi var att regelbundet mäta blodglukoshalten (Rankin et al., 2014; Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2011; Balfe et al., 2013; Gjerløw et al., 2014). Egenvården upptog mycket tid och tankekraft och hantering av medicinsk utrustning var en stor del av vardagen. Antalet tillfällen blodglukosvärdet mättes varierade beroende på måltider, stress, sjukdom och fysisk aktivitet. Trots liknande rutiner från dag till dag kunde

blodglukosvärdet variera vilket ibland ledde till att förlorad tillit till sig själv och sin förmåga att kontrollera, hantera och stabilisera värdet. (Storni, 2013; Fredette et al., 2016; Rankin et al., 2014). Individer med DMT1 uttryckte rädsla för att drabbas av långtidskomplikationer genom högt blodglukosvärde. Rädsla att bli permanent funktionsnedsatt, förlora organ eller avlida i ung ålder på grund av dessa

komplikationer. Denna rädsla motiverade individer med DMT1 att ta större ansvar för egenvården för att skapa sig en ökad självkännedom (Rankin et al., 2014; Celik et al., 2015; Rasmussen et al., 2011)

En viktig del var att lära sig känna av blodglukosförändringar och agera utifrån värdet. Att genom erfarenhet och ökad självkännedom känna igen symtom på dessa förändringar var en nyckel för att kunna kontrollera det och koppla en känsla till ett visst blodglukosvärde. Individer med DMT1 upplevde att de med erfarenhet kunde känna variationerna i blodglukosvärdet och behövde därför inte kontrollera värdet lika ofta (Storni, 2013; Pyatak, 2011; Celik et al., 2015).

(19)

5.3.2 Kontakten med sjukvården

För individer med DMT1 var det viktigt att ha en sjukvårdskontakt. Dock var det flera faktorer som bidrog till att denna kontakt uteblev eller inte fungerade vilket gjorde att följsamheten i den rekommenderade diabetesvården minskade (Wiley et al., 2013).

Att etablera en god relation med ansvarig sjukvårdspersonal var viktigt för att upprätthålla en långvarig kontakt. I många fall var det dock en stor rotation på ansvarig personal vilket försvårade byggandet av en bra relation. Denna rotation bidrog till att individer med DMT1 upplevde att informationen de fick från de olika personerna skiljde sig. Vissa individer med DMT1 tyckte att den oeniga

informationen bidrog till förmågan att lita på sin egen kunskap medan andra blev stressade och förvirrade av de olika budskapen. Att inte ha en kontinuerlig kontakt skapade därför i många fall missnöje och bidrog till minskad följsamhet i

vårdprogrammet. Individer med diabetes löpte därmed större risk för negativa hälsoeffekter och minskad kontroll på sjukdomen (Wiley et al., 2013; Pyatak, 2011). Det förekom upplevelser av att brist på långvarig sjukvårdsrelation skapade negativ attityd hos sjukvårdsteamet med brist på empati och förståelse vilket ledde till att återbesöksfrekvensen minskade. Återbesöksfrekvensen minskade också på grund av att sjukvården saknade lediga konsultationstider, att konsultationerna var för

tidskrävande eller att individer med DMT1 upplevde sig bli beskyllda för att vara omotiverade att komma till möten (Celik et al., 2015; Wiley et al., 2013).

Individer med DMT1 eftersträvade sjukvårdspersonal som tog hänsyn till hur deras livsförhållanden och arbetssituation påverkade deras diabeteshantering. Dock upplevdes det att sjukvården lade för mycket fokus på den medicinska delen istället för hur det var att leva med sjukdomen. Det förekom också upplevelser av att den egna kunskapen kring diabeteshanteringen blev ignorerad och att åsikter inte blev respekterade (Pyatak, 2011; Rankin et al., 2014; Wiley et al., 2013).

5.3.3 Betydelsen av stöd och gemenskap

Att ha en stabil källa av socialt stöd från familj, vänner, skola och arbete var viktigt för att balansera diabeteshanteringen och kontrollera den. Känslor av välbefinnande och lycka ökade livskvaliteten och att etablera relationer med personer i samma situation, genom t.ex. diabetesläger eller föreningar för diabetessjuka, gav positiva

(20)

följder. Samtidigt upplevdes det vara en svår avvägning att veta när och hur nya relationer involverades i diabeteshanteringen. Ett annat sätt att dela med sig, få svar på frågor och ta kontakt med andra gavs genom internet och forum där anonymitet och autonomi var tillgängligt (Pyatak, 2011; Fredette et al., 2016; Rasmussen et al., 2011).

Det förekom ett stort behov av att känna stöd och gemenskap för att erfara ökad självkännedom. Genom att vara så beroende av stöd från anhöriga uttryckte individer med DMT1 en oro att bli en börda då de ansåg sig vara i en

beroendeställning gentemot sina anhöriga. De kunde uppleva sig bevakade av anhörigas påtryckningar att sköta sjukdomen vilket i stunden kunde upplevas som påfrestande men som överlag uppskattades och uppfattades som ett stöd att lita på (Rankin et al., 2014; Balfe et al., 2013).

6 Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Metoddiskussionen syftar enligt Kristensson (2014) till att fokusera på metodens styrkor och svagheter i relation till studiens syfte. Ett sätt att göra det på att är att författarna ställer frågor till materialet för att kunna diskutera och värdera innehållet. Kristensson (2014) tar upp varför en litteraturstudie är att föredra framför empiriska studier där den vanligaste anledning är att det finns ett behov av att samla och sammanställa aktuell forskning inom ett område för att svara på eller belysa en specifik fråga.

6.1.1 Söknings- och urvalsförfarande

Författarna valde i denna studie att inkludera artiklar där både män och kvinnor har deltagit i forskningen. En artikel exkluderades på grund av att den endast fokuserade på erfarenheter av det ena könet. Detta för att studiens syfte inte var att belysa skillnader i upplevelser mellan könen. Författarna strävade även efter att resultatet skulle utgöras av ungefär lika många män som kvinnor då författarna strävade efter att studien skulle ha god överförbarhet.

(21)

Författarna valde att avgränsa åldern på de medverkande i studierna till ett brett intervall vilket anses vara en styrka. Det breda åldersspannet bidrog till att

författarna kunde belysa sjukdomens påverkan på vardagen ur olika perspektiv och i olika faser i livet. Då studien riktar sig till sjuksköterskan var det viktigt för

författarna att inte begränsa sig till en viss åldersgrupp då andra åldersgruppers erfarenheter skulle gått förlorade. Trots detta innehåller resultatet till stor del erfarenheter från unga vuxna vilket kan ses som en svaghet då bredden delvis går förlorad. Då DMT1 oftast debuterar i ung ålder är det denna åldersgrupp som mest forskning är riktad mot. Genom att bredda åldersintervallet fanns möjlighet att ändå hitta de artiklar som fokuserat sin forskning mot en äldre åldersgrupp.

Enligt Kristensson (2014) bör man som författare sträva efter att basera sitt resultat på så aktuella studier som möjligt. Författarna valde därför att avgränsa sökningen till artiklar publicerade mellan 2008-2018. Aktualiteten i artiklarna är en styrka i studien och bidrar till att svara på syftet på ett trovärdigt sätt. Medicinsk utrustning och teknik utvecklas ständigt och genom att använda aktuella artiklar ges förståelse för hur det är att leva med sjukdomen i dagens samhälle.

Studien hade en geografisk avgränsning till artiklar publicerade i välfärdsländer, där välfärdsländer definieras enligt United Nations Development Programme (2017). Författarnas tanke var inte att beskriva hur det är att leva med DMT1 i

utvecklingsländer där medicinsk teknik inte är lika utvecklat och tillgängligt utan att fokusera på hur det är att leva med DMT1 i länder som liknar det samhälle

författarna själva lever i. 6.1.2 Kvalitetsgranskning

Vid bestämmelse av artiklarnas kvalitet var det viktigt för författarna att, i enlighet med Forsberg & Wengstöm (2015), kunna utläsa att artikeln hade etiskt

godkännande. En svaghet som författarna identifierat är exkluderingen av artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext, krävde fjärrlån eller var avgiftsbelagda. Försök med manuell sökning gjordes för att få tillgång till de artiklar som krävde fjärrlån eller betalning. Om den manuella sökningen inte heller gav något resultat uteslöts artikeln. Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda, eller att det befintliga resultatet hade stärkts, om dessa artiklar hade inkluderats i studien.

(22)

Författarna valde mallar från Carlsson och Eiman (2003) vid kvalitetsgranskning, en för kvantitativa och en för kvalitativa studier. Då det är första gången författarna använder sig av dessa mallar kan det finnas en svaghet i att rutin och erfarenhet kring granskningsförfarandet saknas. Författarna har inte heller kvalitetsgranskat artiklarna på var sitt håll utan gjort det tillsammans vilket kan bidra till att förförståelsen påverkar i större utsträckning och att graden av triangulering blir mindre. En styrka med granskningsmallarna är antalet granskningspunkter som ger granskningen ett djup och trovärdigt resultat.

6.1.3 Analysprocessen

Författarna läste och plockade ut nyckelmeningar i artiklarna på varsitt håll och träffades sedan och jämförde dessa. Detta ses som en styrka då denna triangulering tar hänsyn till olika infallsvinklar, uppfattningar och tolkningar av artiklarnas resultat (Kristensson, 2014). Att författarna hade begränsad erfarenhet av individer med DMT1 innebär enligt Forsberg & Wengström, (2015) att risken för att

förförståelsen påverkar studiens resultat minskar. Författarna anser att författarnas förförståelse inte har påverkat studiens resultat.

Översättningen från engelska till svenska i samband med kodningen i

analysprocessen kunde innebära att uttryck och underliggande förståelser ibland blev otydliga då motsvarande uttryck på svenska inte existerar. Det kunde resultera i att en dimension av texten gick förlorad.

Studiens resultat baserades på studier gjorda i välfärdsländer. Överförbarheten av denna litteraturstudies resultat till grupper i andra välfärdsländer är god då

levnadsstandard och tillgång till medicinsk utrustning är likvärdig. Överförbarheten till utvecklingsländer tror författarna är liten, men syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur det är att leva med sjukdomen i välfärdssamhälle.

6.2 Resultatdiskussion

Syftet med litteraturstudien var att belysa vuxna individers erfarenheter av att leva med DMT1. De resultat som svarade mot syftet fördes samman under tre kategorier. Den första kategorin innefattar erfarenheter av att inte visa sjukdomen där

fenomenet att dölja sjukdomen och åsidosätta diagnosen beskrivs. Den andra kategorin handlar om att låta sjukdomen vara en del av livet. I denna kategori

(23)

beskrivs erfarenheter och sätt att hantera sjukdomen för att kunna sammanfläta den med vardagen. Den tredje kategorin handlar om att lära känna sjukdomen

tillsammans med andra och tar upp betydelsen av rädsla, stöd från anhöriga och sjukvård samt vikten av att ha självkännedom.

6.2.1 Att inte visa sjukdomen

Resultatet visar att bland individer med DMT1 uttrycks en rädsla att bli identifierad som sjukdomen snarare än sin person vilket också tas upp i Sigurdardóttir (1999) där värdet i att se personen framför sjukdomen är av stor betydelse för den individualiserade vården.

Resultatet visar att sjukdomen ofta uppfattas somnågot negativt av drabbade individer och därför döljs eller åsidosätts för att undvika att visa sjukdomen. Siminerio, Funnell, Peyrot och Rubin (2007) menar att sjuksköterskor behöver blir bättre på att förstå individer med DMT1s psykosociala svårigheter. De föreslår att det kan göras genom samtal, täta möten och att låta individen ta större ansvar för sin egenvård. Hirjaba et al. (2014) beskriver att negligering av sjukdomen kan orsaka hälsorisker för individen genom utebliven egenvård och påverkade relationer med vänner och familj. Orem et al. (2001) beskriver att egenvården alltid utförs till fördel för individens hälsa, liv och välbefinnande. Resultatet i denna studie visar dock att individer med DMT1 väljer att åsidosätta sjukdomen och egenvården t.ex. under arbetstid för att inte uppfattas som annorlunda och ovilliga till arbete. Hirjaba et al. (2014) skriver dock att det finns en skyldighet att informera sin omgivning om sjukdomen för att underlätta om det skulle uppstå en komplikation, t.ex.

hypoglykemi. Resultaten i denna studie visar dock att konsekvenserna av att delge sin omgivning ignoreras då känslan av att vara annorlunda, på grund av att

sjukdomens visats, är värre än att riskera eventuella komplikationer. Enligt Donohue-Porter (2013) kan diabeteskomplikationer förekomma även om en behandlingsplan följs. För att minska individer med DMT1s uppfattning av att vara annorlunda innebär det för sjuksköterskan att visa förståelse för dessa individers känslor inför rädslan för komplikationer genom stöd och hjälp med hantering av sjukdomen. Huber, Huber och Shaha (2011) beskriver att individer med DMT1 som utvecklat komplikationer har ett större behov av tät tillsyn och återbesök till

(24)

(2001) kan behovet av vilken typ och hur mycket stöd en individ behöver variera under olika faser i livet.

6.2.2 Att låta sjukdomen vara en del av livet

Resultatet visar att individer med DMT1 upplever svårigheter att acceptera och balansera egenvården med den dagliga sysselsättningen. Det finns en rädsla för diskriminering på arbetsplatsen och vikten av att planera tiden för egenvården under arbetstid är stor. Det finns dessutom svårigheter med att förvara egenvårdsutrustning på arbetsplatsen vilket försvårar för t.ex. insulininjektioner. Att inte få tid att sköta diabeteshanteringen under arbetstid beskrivs av Hirjaba et al. (2014) som en begräsning. Sigurdardóttir (1999) betonar vikten av att hantera medicinering med insulin på ett korrekt sätt för att minska risken för t.ex. hypoglykemi. Egenvården är individens eget ansvar men alla individer är enligt Huber et al., (2011) inte kapabla att hantera sjukdomen på egen hand. Dessa individer vill inte upplevas som en börda för sjuksköterskan, släppa kontrollen över egenvården och låta sjuksköterskan överta ansvaret, vilket försvårar skapandet av en tillitsfull vårdrelation. Orem et al. (2001) beskriver att egenvården i så stor utsträckning som möjligt ska skötas på egen hand men att det finns tre olika nivåer av stödjande insatser från vården. Det är graden av självständighet hos individer med DMT1 som styr vilken av dessa stödnivåer som blir aktuell. Hirjaba et al. (2014) beskriver flertalet faktorer som påverkar i hur stor utsträckning individer med DMT1 uppfyller egenvårdskraven, t.ex. bakgrund, livssituation och hur vården är strukturerad kring individen. Det beskrivs också att omfattningen av en individ med DMT1s involvering i sin egenvård ökar kunskapen kring hälsomedvetna val vilket kan bidra till ett ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande. Dessutom beskrivs personlig motivation vara en källa till självständighet precis som det i författarnas studie beskrivs att individer med DMT1 genom motivation och att sätta sjukdomen i perspektiv ger en ökad känsla av positivism gentemot sjukdomen.

6.2.3 Att lära känna sjukdomen tillsammans med andra

Resultatet visar att individer med DMT1 anser det viktigt att erhålla kunskap om sjukdomen för att känna kontroll över egenvården genom olika faser i livet. Donohue-Porter (2013) belyser ur sjuksköterskans perspektiv också vikten av att utbilda individer med DMT1. Utbildningen har en viktig del i uppmuntran att

(25)

hantera sjukdomen och att guida dessa individer genom processen till självständig egenvård. Donohue-Porter (2013) beskriver också att sjuksköterskor anser uppgiften att utbilda som en viktig del av arbetet. Då utbildningen kräver kreativitet och effektivitet under tidspress uppfattar sjuksköterskorna det som stressande. I en artikel av Siminerio et al., (2007) är sjuksköterskors uppfattning att deras roll som utbildare är av stor betydelse. De anser även att det, för sjuksköterskor, finns ett behov av utökad utbildning för att kunna ge rätt stöd och hjälp. Resultatet i denna studie visar dock att individer med DMT1 ofta upplever en stor rotation på ansvarig personal inom sjukvården vilket försvårar byggandet av en givande relation att utbildas genom. På grund av rotationen på personal upplever individer med DMT1 att informationen de fick skiljer sig från gång till gång. Sigurdardóttir (1999) tar upp att det kräver tid att lära känna individerna med DMT1 för att kunna ge

individualiserad vård. I Siminerio et al., (2007) beskriver sjuksköterskor att de ofta ser sig som goda lyssnare och känner individen väl och kan därför ge en mer individualiserad vård. Men på grund av den rotation på personal som individer med DMT1 upplever i författarnas studie försvåras uppbyggandet av tillitsfulla relationer med vården vilket bidrar till minskad kunskap kring egenvården. Individer med DMT1 har också en skyldighet att samarbeta och närvara vid inbokade möten med sjukvården (Hirjaba et al., 2014). Orem et al., (2001) fokuserar på individernas förmåga att möta sina egenvårdsbehov för att upprätthålla hälsa och välbefinnande. I denna studies resultat framgår att det genom att vara i harmoni med sin kropp och lära känna dess signaler ges ett positivt inflytande på egenvården. Att lära känna sjukdomen upplevs som smärtsam och svår men enligt Sigurdardóttir (1999) är sjukdomen individens eget ansvar och något som de själva måste lära sig att hantera.

Resultatet visar att individer med DMT1 uttrycker en rädsla för låga

blodglukosnivåer vilket leder till att de ofta får begränsa, kompromissa och ändra på sina liv. Enligt Sigurdardóttir (1999) har individer med DMT1 svårt att identifiera symtom på hypoglykemi, framförallt i början av sin sjukdom då kunskapen är låg. Även i författarnas studies resultat beskrivs svårigheter att upptäcka varningstecken på hypoglykemi vilket leder till rädsla att drabbas av hypoglykemi i situationer där individen är ensam. Denna rädsla bidrar till att behovet av stöd från familj, vänner och sjukvård är av stor vikt. Donohue-Porter (2013) beskriver att familj och vänners

(26)

stöd kan spegla individer med DMT1s styrkor genom att vara involverade i

individens liv. Genom att anhöriga delar individernas erfarenheter och tankar kring diabeteshanteringen kan de enligt Hirjaba et al. (2014) utgöra ett socialt nätverk som individen med DMT1 kan luta sig mot. Individer med DMT1 kan också hitta detta stöd hos andra individer med samma diagnos vilket också beskrivs i författarnas studies resultat. Att etablera relationer med personer i samma situation ökar känslan av välbefinnande.

7 Slutsats

Studiens syfte var att belysa vuxna individers erfarenheter av att leva med diabetes mellitus typ 1. Resultatet i denna studie visar hur sjukdomen påverkar vardagen hos vuxna individer med rädslor, begräsningar, omgivningens och sjukvårdens

involvering samt grad av motivation individerna känner inför egenvården. Behovet av stöd och acceptans från anhöriga, arbetsplatser, skolor och sjukvård är ett återkommande tema. För sjuksköterskor som möter dessa individer är det viktigt att känna till de olika aspekterna av att leva med sjukdomen för att kunna ta hänsyn till dessa i den individualiserade vården som bör bedrivas.

Genom denna studie kan författarna dra slutsatsen att det finns ett stort behov av stöd och acceptans från omgivningen kring individer med DMT1. Sjuksköterskan har en viktig del i stödjandet genom att skapa en relation med kontinuerlig kontakt där utrymme ges för utbildning kring hanteringen av egenvården. För att relationen och utbildningen ska bli värdefull för individen med DMT1 krävs mer tid att vårda relationen mellan patient och personal samt utökad utbildning för sjuksköterskor för att de i sin tur ska kunna ge rätt stöd och hjälp till individer med DMT1.

(27)

8 Referenslista

Artiklar markerade med * är inkluderade i resultatet.

*Balfe, M., Brugha, R., Smith, D., Sreenan, S., Doyle, F., & Conroy, R. (2013). Why do young adults with Type 1 diabetes find it difficult to manage diabetes in the workplace? Health & Place, 26, 180-187. doi: 10.1016/j.healthplace.2013.12.016

*Celik, S., Kelleci, M., & Satman, I. (2015). The Factors Associated With Disease Mismanagement in Young Patients with Type 1 Diabetes: A Qualitative Study. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, 3(2), 84-95.

Diabetesförbundet. (2017). Diabetes i siffror. Hämtad 2018-02-22 från https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-i-siffror/

Donohue-Porter, P. (2013). Nursing’s Role in Courage Development in Patients Facing Complications of Diabetes. Journal of Holistic Nursing, 31(1), 49-61. doi: 10.1177/0898010112461975

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar (4:4). Lund: Studentlitteratur AB.

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska littaeraturstudier. Stockholm: Natur & Kultur.

*Fredette, J., Mawn, B., Hood, K., & Fain, J. (2016). Quality of Life of College Students Living With Type 1 Diabetes: A Qualitative View. Western Journal of Nursing Research, 38(12), 1595-1610. doi:10.1177/0193945916651265

(28)

*Gjerløw, E., Bjørgaas, R. M., Nielsen, W. E., Olsen, E. S., & Åsvold, O. B. (2014). Fear of Hypoglycemia in Women and Men With Type 1 Diabetes. Wolters Kluwer Health,63(2), 143-149. doi:10.1097/NNR.0000000000000020

*Hendricks, M., Monaghan, M., Soutor, S., Chen, R., & Holmes, S. C. (2013). A Profile of Self-Care Adults With Type 1 Diabetes. The Diabetes Educator, 39(2), 195-203. doi: 10.1177/0145721713475840

Hirjaba, M., Häggman-Latila, A., Pietilä, A-M., & Kangasniemi, M. (2014).

Patients have unwritten duties: experiences of patients with type 1 diabetes in health care. Health Expectations, 18(6), 3274-3285. doi:10.1111/hex.12317

Huber, C., Huber, JW., & Shaha, M. (2011). Diabetes care of dependent older adults: an exploratory studie of nurses’ perspectives. Diabetes Nursing, 8(3), 88-92. doi: http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1002/edn.187

Kay, C., Davies, J., Gamsu, D., & Jarman M. (2009). An Exploration of the Experiences of Young Woman Living with Type 1 Diabetes. Journal of Health Psychology, 14(2), 242-250. doi: 10.1177/1359105308100208

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad (1:4 s. 69-92). Lund: Studentlitteratur.

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso och vårdvetenskap (uppl.1). Stockholm: Natur och Kultur.

(29)

Nationalencyklopedin. (2017). Dorothea Orem. Hämtad 2018-03-01 från

https://www-ne se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dorothea-e-orem

Orem, E. D., Taylor, G. S., & Renpenning McLaughlin, K. (2001). Nursing concepts of practice (6 uppl.). St. Louis: Mosby, Inc.

*Pyatak, E. (2011). Participation in Occupation and Diabetes Self-Management in Emerging Adulthood. American Journal of Occupational Therapy, 65, 462-469. doi: 10.5014/ajot.2011.001453

*Rankin, D., Elliot, J., Heller, S., Amiel, S., Rogers, H., DeZoysa, N., & Lawton, J. (2014). Experiences of hypoglycaemia unawareness amongst people with Type 1 diabetes: A qualitative investigation. Chronic Illness, 10(3), 180-191. doi: 10.1177/1742395313513911

*Rasmussen, B., Ward, G., Jenkins, A., King, J. S., & Dunning, T. (2011). Young adults’ management of Type 1 diabetes during life transitions. Journal of Clinical Nursing, 20, 1981-1992. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03657.x

Sigurdardóttir, K. Á. (1999). Nurse specialists’ perceptions of their role and function in relation to starting an adult diabetic on insulin. Journal of Clinical Nursing, 8(5), 512-518. doi:10.1046/j.1365-2702.1999.00279.x

(30)

Siminerio. M. L., Funnell. M. M., Peyrot. M., & Rubin. R. R. (2007). US Nurses’ Perceptions of Their Role in Diabetes Care. The Diabetes EDUCATO,R 33(1), 152-162. doi: 10.1177/0145721706298194

Socialstyrelsen. (2017). Behandling med läkemedel. Hämtas 2018-03-13 från

http://nr-patientinfo.socialstyrelsen.se/diabetes-typ1-vuxna/Sidor/behandlingmedlakemedel.aspx

*Storni, C. (2013). Patients’ lay expertise in chronic self-care: a case study in type 1 diabetes. Health Expectations, 18, 1439-1450. doi: 10.1111/hex.12124

United Nations Development Programme. (2017). Human Development Reports. Hämtad 2018-04-26 från http://hdr.undp.org/en/countries.

*Wiley, J., Westbrook, M., Long, J., Greenfield, R. J., Day, O. R., & Braithwaite, J. (2013). Multidisciplinary diabetes team care: the experiences of young adults with Type 1 diabetes. Health Expectations, 18, 1783-1796. doi: 10.1111/hex.12170

World Health Organization. (2017). Diabetes. Hämtad 2018-02-22 från http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/

World medical association. (2017). Wma Declatation of Helsinki – ethical

principles for medical research involving human subjects. Hämtad 2018-03-01 från https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

(31)

Zoffmann, V., Vistisen, D., & Due-Christensen, M. (2013). A cross-sectional study of glycaemic control, complications and psychosocial functioningamong 18- to 35-year-old adults with type 1 diabetes. Diabetic Medicine, 31(4), 493-499. doi:10.1111/dme.12363

(32)

Bilaga 1,

Sökning Cinahl; 2018-03-16

MH anger sökning med Major Headings * anger trunkering ” ” anger fritextsökning Sökn ing Sökord & kombinationer Avgräns-ningar (limit- ations) Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Valda artiklar S1 (MH “Diabetes mellitus, type 1+”) 12653 S2 (MH “Self Care+”) 31318 S3 (MH “Disease management+”) 10431 S4 (MH “Patient Attitudes”) 25248 S5 (MH “Attitude to illness+”) 16990 S6 (MH “Adaption, Physiological+” ) 4152 S7 “Adult* NOT parent*” 64178 3 S8 S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 84057 S9 S1 AND S7 AND S8 633 S10 2008-2018, Peer Reviewed , English, >6 pages 237 237 50 10 Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

(33)

Bilaga 2

, Sökning PubMed; 2018-03-21

” ” anger fritextsökning Sökning Sökord och

kombinationer Avgränsningar (limitations) Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Valda artiklar S1 “Diabetes mellitus, type 1” [MeSH Terms] 69662 S2 “Quality of life” [MeSH Terms] 158949 S3 “Self Care” [Mesh Terms] 49118 S4 “Self Management” [MeSH Terms] 321 S5 “Life change events” [MeSH Terms] 21472 S6 “Perception” 479291 S7 “Experience” 567136 S8 “Patient experience” 301367 S9 “Adult” [MeSH:NoExp] 4540251 S10 S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 1217512 S11 S1 AND S9 AND S10 3184 S12 Publication dates; 10 years. English. Nursing journals. 88 88 20 3 Nr: 5, 8

(34)

Bilaga 3

, Sökning PsycINFO; 2018-03-21

” ” anger fritextsökning Sökning Sökord och

kombinationer Avgränsningar (limitations) Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Valda artiklar S1 Diabetes mellitus, type 1 (Major subjects) 1761 S2 ”Quality of life” 101157 S3 ”Self Care” 84372 S4 ”Self management” 55071 S5 ”Perception” 521788 S6 ”Experience” 523684 S7 ”Patient experience” 84216 S8 ”Adult” 858846 S9 S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 1125153 S10 S1 AND S8 AND S9 453 S11 Peer reviewed. 2008-2018. Adulthood. 215 215 50 7 Nr: 1, 5, 6, 7, 8

(35)

Bilaga 4

,

kvalitetsgranskningsmall kvalitativ metod

Poängsättning 0 1 2 3

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)

Saknas 1/3 2/3 Samtliga

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig

Metod

Metodval adekvat till frågan

Ej angiven Ej relevant Relevant Metodbeskrivning

(repeterbarhet möjlig)

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig Triangulering Saknas Finns

Urval (antal, beskrivning, representativitet)

Ej acceptabel Låg Medel God

Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % <5 % Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/ Ja Nej Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög

Etiska aspekter Ej angivna Angivna

Resultat Frågeställning besvarad Nej Ja Resultatbeskrivning (redovisning, kodning etc)

Saknas Otydlig Medel Tydlig

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc)

Ej acceptabel Låg Medel God

Diskussion

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God Anknytning till tidigare forskning

Saknas Låg Medel God

Slutsater Överensstämmelse med resultat (resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God

Ogrundade slutsatser Finns Saknas Total poängsumma

(max 45 p)

p p p

(36)

Poängsättning 0 1 2 3 Abstrakt (syfte,

metod, resultat=3p)

Saknas 1/3 2/3 Samtliga

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig

Metod

Metodval adekvat till frågan

Ej angiven Ej relevant Relevant Metodbeskrivning

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % <5 % Bortfall med betydelse

för resultatet

Analys saknas/ Ja

Nej Etiska aspekter Ej angivna Angivna

Resultat Frågeställning besvarad Nej Ja Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc)

Saknas Otydlig Medel Tydlig

Statistisk analys (beräkningar, metoder, signifikans)

Saknas Mindre bra Bra

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God Diskussion

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God Anknytning till tidigare forskning

Saknas Låg Medel God

Slutsater Överensstämmelse med resultat (resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God

Ogrundade slutsatser Finns Saknas Total poängsumma

(max 45 p)

p p p

Grad I: 80 % p

Grad II: 70 % %

Grad III: 60 % Grad

(37)

Författare År

Land

Tidsskrift Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet

1 Balfe, M., Brugha, R., Smith, D., Sreenan, S., Doyle, F. & Conroy, R. 2013. Irland.

Health & Place.

Why do young adults with Type 1 diabetes find it difficult to manage diabetes in the workplace? Utforska hur och varför arbetsmiljön har effekt på hanteringen av diabetes typ 1 hos personer med denna sjukdom. Kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer med 32 respondenter med diabetes typ 1. Tematisk innehållsanalys.

Resultatet belyser olika svårigheter med att hantera diabetes på arbetsplatsen. Grad I 2 Celik, S., Kelleci, M. & Satman, I. 2015. Turkiet. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery. The Factors Associated With Disease

Mismanagement in Young Patients with Type 1 Diabetes: A Qualitative Study. Belysa vilka faktorer som associeras med dåligt hanterad diabetes. Kvalitativ metod. Djupgående intervjuer med 28 informanter med diabetes typ 1. Innehållsanalys.

Resultatet belyser vilka svårigheter som kan påverka informanternas hantering av sin diabetes. Grad I 3 Fredette, J., Mawn, B., Hood, K. & Fain, J. 2016. USA. Western Journal of Nursing Research. Quality of Life of College Students Living With Type 1 Diabetes: A Qualitative View. Undersöka livskvaliteten hos collegestudenter med diabetes typ 1. Kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer med 24 informanter med diabetes typ 1. Innehållsanalys.

Resultatet visar tre teman som är kopplade till hur informanterna upplever sitt liv med diabetes typ 1.

Grad I

(38)

Författare År

Land

Tidsskrift Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet

4 Gjerløw, E., Bjørgaas, R. M., Nielsen, W. E., Olsen, E. S. & Åsvold, O. B. 2014. Norge.

Wolters Kluwer Health. Fear of Hypoglycemia in Women and Men With Type 1 Diabetes.

Utforska rädslor relaterade till hypoglykemi hos vuxna med diabetes typ 1 och hur rädslan kan skilja mellan könen. Kvantitativ metod. Tvärsnitsstudie med en enkät besvarad 363 patienter. Resultatet visar på en könsskillnad i rädslor för hypolykemi och vad rädslorna kan utgöras av. Grad I 5 Hendricks, M., Monaghan, M., Soutor, S., Chen, R. & Holmes, S. C. 2013. USA.

The Diabetes Educator. A Profile of Self-Care Adults With Type 1 Diabetes.

Belysa kännetecken för

egenvårdsförhållanden och hur det kopplas till t.ex psykosociala och medicinska aspekter av egenvården. Explorativ beskrivande kvantitativ design. 49 svaranden på en enkät samt två intervjuer med samtliga svaranden. Kvantitativ analys. Resultatet belyser frekvensen av olika handlingssätt för individernas egenvård och hur de följer rekommendationer. Grad I 6 Pyatak, E. 2011. USA. American Journal of Occupational Therapy. Participation in

Occupation and Diabetes Self-Management in Emerging Adulthood.

Belysa hur personer med diabetes typ 1 hanterar sin diabetes och hur daglig sysselsättning påverkar hanteringen av sin diabetes. Kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter. Innehållsanalys. Resultatet belyser erfarenheter av balansera sin diabetesegenvård med nöjen, arbetsliv, rutiner och spontana Grad I

(39)

Författare År

Land

Tidsskrift Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet

7 Rankin, D., Elliot, J., Heller, S., Amiel, S., Rogers, H., DeZoysa, N. & Lawton, J. 2014. Storbritannien. Chronic Illness. Experiences of hypoglycaemia unawareness amongst people with Type 1 diabetes: A qualitative investigation.

Utforska erfarenheter av att inte känna av blodsockernivå och hur det påverkar det dagliga livet.

Kvalitativ induktiv metod. Djupgående intervjuer med 38 respondenter.

Innehållsanalys.

Resultatet belyser hur respondenternas liv har påverkats och förändrats av svårigheterna att inte känna av lågt blodsocker.

Grad I

8 Rasmussen, B., Ward, G., Jenkins, A., King, J. S. & Dunning, T. 2011. Australien. Journal of Clinical Nursing. Young adults’ management of Type 1 diabetes during life transitions. Identifiera livsomställningars påverkan på hanteringen av diabetes typ 1. Kvalitativ metod.

Semistrukturerade intervjuer med 20 informanter med diabetes typ 1. Innehållsanalys.

Resultatet belyser olika livsomställningar och hur de påverkar livet med diabetes typ 1. Grad I 9 Storni, C. 2013. Irland. Health Expectations. Patients’ lay expertise in chronic self-care: a case study in type 1 diabetes. Belysa den vardagliga egenvården för patienter med diabetes typ 1. Kvalitativ metod. Semistrukturerade djupgående intervjuer med 14 informanter med diabetes typ 1.

Innehållsanalys.

Resultatet visar hur informanterna hanterar sin egenvård på daglig basis.

Grad I 10 Wiley, J., Westbrook, M., Long, J., Greenfield, R. J., Day, O. R. & Braithwaite, J. Health Expectations. Multidisciplinary diabetes team care: the experiences of young adults with Type 1 diabetes.

Att undersöka hur unga vuxna med diabetes mellitus typ 1 engagerar sig i den multidiciplinära diabetesvården.

Både kvalitativ och kvanitativ metod.

En webb-baserad tvärsnittsenkät och semistrukturerade intervjuer. 150 svaranden på enkäten och 33 respondenter i intervjuerna.

Resultatet belyser vilka professioner de svaranden möter i diabetesteamen (kvantitativ del) samt hinder som uppstår för att respondenterna ska träffa

(40)

References

Related documents

Därför bör vårdpersonal stödja personer med diabetes mellitus typ 1 i deras hälsoprocesser genom att vägleda dem till att finna balans och harmoni i vardagen för att de lättare

Eftersom diabetes är kopplad till en starkt ökad risk för utvecklande av hjärt-kärlsjukdom är det också av vikt att fysisk träning i denna patient- grupp leder till

2.3 Frigörelse i tonåren Under den här rubriken definieras frigörelse som begrepp, för att sedan belysas ur några olika perspektiv utifrån tonåringens liv: mellan barndom

Får barnen möjlighet att utmana de normer som finns om kön får de även möjligheten att vidga sina tankar och funderingar kring dessa vilket gör att verksamheten blir

on n vertices, where α is the number of agents in the solution. We continue our study of ACP in Section 4, with an NP-hardness proof valid even for bipartite acyclic digraphs and

Differential cross-sections are extracted from an event sample enriched in signal events, which is obtained by cut- ting on O NN. 6 ), which achieves a good signal-to-background

Uppsatsen undersöker inte vilken ämnessyn lärarna anser sig ha, men vissa faktorer kommer ändå att slå an på ämnet, till exempel om man anser att den litterära kanon har

There were, however, disappointments ahead, disregarding whether the focus was on the psycho-social aspects as in The Union of Civil Servants' demands or on the physiological

Det övergripande syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur det nationella strategidokumentet ”Nationella mål och strategier för nutrition 1999–2004”, i

Johan Asplund hänvisar gärna till Erik Welanders Rik- tig svenska, som, vilket titeln antyder, tar ställning till rätt och fel i svenska språket.. Asplund tilltalas av

På grund av att arbetet hade som utgångspunkt att parkeringshuset var orsaken så är dessa undersökningar inte något som har kunnat studeras närmre men portrycksspets är utplacerad

Att få diagnosen diabetes mellitus typ 1 innebär mycket egenvård, vilket är ett problem eftersom barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 1 kände att de inte kunde utföra sin

I flera studier (Freeborn, Dyches, &amp; Roper 2017; Abdoli, Hardy &amp; Hall 2017; Watts, O’Hara, Trigg 2010) framkom det att personer med T1DM hade strävan att vilja leva livet

vårdpersonalens perspektiv om hur ungdomarna anpassar sig till sjukdomen, men att det finns en bristfällig mängd forskning kring just ungdomarnas upplevelser av hur det är att

Då familjerna ser olika ut kan det vara värt att ge kontinuerlig information som är individanpassad genom att erbjuda stöd både som grupp för att kunna utbyta erfarenheter samt

Authors: Mikaela Claesson, Anders Gustafsson and Mattias Wramsmyr Tutor: Min Hang, Ph.D.. Kandidatuppsats

GT försöker här övertyga genom ethos, men då de inte förklarar på vilket sätt de stöttar organisationerna mer än genom sitt medlemskap, blir kommunikationen inte

En väl fungerande social arbetsmiljö på företaget skulle minska risken för dessa negativa hälsotillstånd och öka hälsa på arbetsplatsen.. En väl fungerande social

Hösten 1908 inbjöds till bildandet aven allmän svensk förening för väckande och spridande av intresse för kunskap om och kärlek till vår natur samt för naturskydd..

Det uppskattade behovet bland respondenterna att tillämpa modellen evidensbaserat ledarskap i det dagliga arbetet var lika stort i gruppen med chefer inom enskilt ledarskap

För att kunna förstå exakt hur handläggarnas arbete har förändrats måste vi också diskutera på vilket sätt digitaliseringen har påverkat relationen mellan medborgare

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades enligt Friberg (2017, ss. Dock har det upplevts lättare att analysera kvalitativa studier än kvantitativa

Johnson, Cooper, Davis &amp; Jones (2013) konstaterar ett starkt samband mellan rädsla för hypoglykemi och upplevd livskvalitet. En hög grad av rädsla för hypoglykemi