• No results found

ANNIKA STRANDHÄLL PÅ VÄG ATT BLI NY ORDFÖRANDE FÖR S-KVINNOR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANNIKA STRANDHÄLL PÅ VÄG ATT BLI NY ORDFÖRANDE FÖR S-KVINNOR"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-Kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 68, Telefon: 08-700 26 00. www.s-kvinnor.se

ANNIKA STRANDHÄLL PÅ VÄG ATT BLI NY ORDFÖRANDE FÖR S-KVINNOR

Inbjudan till S-kvinnors kongress 2–3 oktober 2021 i Borlänge.

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som hålls vart annat år. Under årets kongress kommer ett 60-tal motioner att behandlas, ett nytt politiskt program att antas och en ny ledning att väljas.

Tidigare i våras meddelade S-kvinnors högsta ledning, förbundsordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson att de efter åtta respektive tio år lämnar sina poster vid årets kongress. Av flertalet nominerade efterträdare har valberedningen meddelat att de föreslår Annika Strandhäll till förbundsordförande och Nina Unesi till förbundssekreterare. Båda har ett långt och starkt engagemang i S-kvinnor och inom svensk jämställdhetspolitik.

Bland de motioner som kommer att behandlas finns flera av S-kvinnors stora stridsfrågor – att stoppa mäns våld mot kvinnor, kampen mot exploatering och handel med kvinnors och barns kroppar, jämställda villkor i arbetslivet och kvinnors hälsa.

Under kongressen kommer även flera nya ledamöter till förbundsstyrelsen att väljas. Valberedning- ens förslag i sin helhet samt alla handlingar till årets kongress finns på www.s-kvinnor.se

Val av förbundsordförande och förbundssekreterare sker lördag 2 oktober kl. 11.30.

Kontakt för frågor och pressackreditering:

Maria Granström, pressekreterare S-kvinnor maria.granstrom@s-kvinnor.se, tfn: 070-365 22 23

PRESSMEDDELANDE 2021-09-24

References

Related documents

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.. Underlag

För att kunna ge förslag på hur de nya bidragsnormerna för samlingslokaler i Hylte kommun kan se ut har vi undersökt hur ett antal andra kommuner, både i Halland och i övriga Sverige

Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: – Avtal om strategisk samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun godkänns – Arbetsordningen för

Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: -Anta detaljplan för Pugerup

Susanne Meijer (S) yrkar att ärendet återremitteras till Hörbybostäder AB för ett förtydligande då Hörbybostäder AB ska lämna in fler och nya ej specificerade uppgifter

Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bordlägga

Hörby kommun har ett reglemente för intern kontroll som syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern

Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Äspinge 7:27 i Hörby kommun innebär en utökning av.. verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne

Susanne Meijer (S) yrkar att informationen är delgiven och att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott i november

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut ska bifallas eller om Björn Åviks (SPI) yrkande ska

-Godkänna förslag till taxa för myndighetsutövning i Hörby kommun för tillståndsavgift med 950:- x objektsfaktor att gälla från och med 2018-07- 01. Tidigare antagen taxa

Härutöver får styrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen att närvara vid sammanträdet med styrelsen för att lämna upplysningar även

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om antagande av Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal, del av markpolicy för Hörby kommun

Freddy Friberg förklarar att Kultur- och fritidssektorn har varit och besökt ”Tegelhuset” i Malmö för att få nya uppslag till kommunens fritidsgårdar.. Ett nytt förslag kommer

I denna artikel sätts dessa relationer i fokus genom att undersöka vad som händer i mötet mellan skolans och kommunens lokala kvalitetsarbete samt det statligt

Detta årets sista nummer av Pedagogisk forskning i Sverige riktar strålkastarljuset mot vad som vad som egentligen är kärnan i lärares arbete?. Vilka olika föreställningar finns

Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerad rapport. Energigas Sverige har inga synpunkter

[r]

Vi bedömer därför att uppföljning av funktionshinderfrågor inom samhällsområdet kultur i relation till nationella mål med fördel kan inkluderas i ett stärkt stöd till

Utredningens förslag skiljer sig från det förslag som lämnades av Myndigheten för Delaktighet i rapporten En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

4210 Myndighet gemensamt Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Enhetschef IFO Barn och familj Vht-chef Individ och familjeomsorg 4211 Handläggning ÄOF Enhetschef IFO Vuxen och

Bygg- och miljönämnden beslutar att som ägare till fastigheten med adress inte beviljas dispens för total befrielse från hämtning av kommunalt avfall. Beslutet

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget med tillägg att utbildningschefen får i uppdrag att