Technická univerzita v Liberci

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Technická univerzita v Liberci

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

pro rok 2003

Obsah a aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2003 do značné míry souvisí s ukončením šestiletého volebního období současného vedení Technické univerzity v Liberci.

1. Do ledna 2003 předložit hodnocení a analýzu plnění Dlouhodobého záměru Technické univerzity v Liberci za období 1999 – 2002.

2. Provést zhodnocení studijního programu “Informatika a management” uskutečňovaný v rámci Univerzity Nisa. Zvážit rozšíření studijních programů Univerzity Nisa.

3. Zvážit možnosti zřízení detašovaného pracoviště Technické univerzity v Liberci v České Lípě.

4. Pokračovat v přípravě podkladů a analytických materiálů k záměru akreditovat

studijní program Ošetřovatelství spolu s Libereckou nemocnicí a Vyšší zdravotnickou školou v Liberci.

5. Ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR, Jihočeskou univerzitou a zahraničními vysokými školami připravovat podklady pro zavedení moderních biologických oborů na Technické univerzitě v Liberci.

6. Kapitola I, odst. 14. URBANISTICKÝ ROZVOJ Dlouhodobého záměru je aktualizována a rozpracována v dokumentu “Podprogram reprodukce majetku Technické univerzity v Liberci”.

V Liberci dne 17. června 2002

Prof. RNDr. David L u k á š , CSc., rektor

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :