• No results found

Äldreomsorgens Värdegrund – PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Äldreomsorgens Värdegrund – PDF"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Värdegrund

omsorgsförvaltningen

(2)

Omsorgsförvaltningens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta utifrån varje persons unika situation.

Omsorgsnämndens verksamhetsidé är

• ett ökat oberoende ger en större självkänsla och en bättre livskvalitet

Utifrån det har värdegrunden formats.

(3)

Definition

Värdegrunden är förvaltningens gemensamma utgångspunkt som symboliserar de värderingar som ska styra allt vårt handlande och bemötande i det dagliga arbetet.

Värdegrunden

Omsorgsnämndens värdegrund består av sex byggstenar som ska genomsyra samtliga verksamheter i förvaltningen:

• Självbestämmande

• Delaktighet och Individanpassning

• Integritet

• Gott bemötande

• Trygghet

• Meningsfull tillvaro

(4)

ett ökat oberoende ger en större

självkänsla och en bättre livskvalitet

Antagen av omsorgsnämnden 2016-12-07 § 109

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av gällande regelverk om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att motverka fusk och för

Målet med tidig intervention vid psykisk ohälsa hos barn och unga handlar om att skapa en miljö där förutsättningar finns för att få möjlighet till att upprätthålla, utveckla

Information on the health care situation during the first post-stroke year was obtained from primary health care and municipal elderly health care records and through interviews with

Hur medvetna är eleverna om sitt lärande i matematik? Vet de hur och när de lär sig bäst? Det skulle vara intressant att komplettera denna studie med djupintervjuer med valda

Som statligt anställd får du inte bedriva någon verksamhet vid sidan om anställningen som konkurrerar med myndighetens verksamhet eller som på något annat sätt kan rubba

informationsfolder m namn och bild på personalen, erbjuds promenad 1 ggn/vecka (säbo),. de boende ska känna sig trygga (säbo), regelbundna

Att ge näringsdropp och vätskedropp när personen inte längre kan äta själv kan medföra svår belastning på den sköra kroppen och leda till ökad risk för akut

Borttaget: Förbundet har till uppgift att stödja grundorganisationer, övriga medlemmar och samverkande organisationer på riksnivå samt att vara ett stöd för SVs avdelningar samt

Att välja studieobjekt till en fallstudie skiljer sig från att välja vilka delar av en population som ska ingå i ett stickprov. Syftet är inte att fastställa ett samband mellan

I studien framkommer att förskollärare arbetar med barns taluppfattning då de benämner matematiska begrepp, genom att de räknar antal högt med barnen samt ställer frågor

Genom att använda en laboratoriemodell där vita blodkroppar interagerar med celler från blodkärlsvägg under omständigheter som liknar inflammation, har Chamilly

When we made the attack trees we wanted to know what threats there are against home automation technologies using wireless communication. In response, we have concluded that there are

I analysen av vårt intervjumaterial kopplas corporate personality, identity och image till hur Vän i Umeås medarbetare resonerar kring kommunikationsarbetet i förhållande

ABF:s förre studierektor och förbundsord- förande Inge Johansson ger i boken Om bildning och klasskamp en omfattande exposé över arbetarbildningens utveckling under tvåhundra år

Att… att det visade sig att elevernas kunskaper… överträffade faktiskt våra förväntningar… att vi tycker att sättet vi har jobbat på fast det var jobbigt och

- Jag tror att de vinnande anbudsgivarna kommer lyckas bra med att utforma området i och kring Gläntan till ett attraktivt och levande bostadsområde på ett sätt som värnar om

Persson 2001 menar att om utgångspunkten och baskunskapen för alla pedagoger är att barn är olika när de kommer till skolan och att det inte är skolans uppgift att reducera

09h 30 - 10h 30 Keynote 1: Professor Veronica Bamber “Making the most of SoTL to support students in the transition from undergraduate to postgraduate study” (Room G05) 10h 30 -

Enligt 7 § lagen om offentlig anställning får en arbetstagare inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet

46 Läroplan för gymnasiet, Gy11, Skolverket.. Några riktlinjer om hur man bör tänka vid en sådan situation finns dock inte i värdegrundstexten. Min personliga tolkning av

Uppföljning sker under hösten i och med att handledarna tillsammans med två av stadsdelens pedagogiska utvecklingsledare ska delta i en arbetsgrupp med fokus på att

Anledningen till varför vi hade olika frågescheman till medarbetare respektive ledningen var för att vår förförståelse var att ledning har mer fokus på konflikthantering och

The relativistic multipole moments of vacuum static asymptotically flat space- times have been defined by Geroch [5], and this definition has been extended by Hansen [8] to