• No results found

Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

1

ska ha följande lydelse.

14 §2

Avgifter betalas med följande belopp.

Avgiften avser Avgift i kronor

Narkotika

– tillstånd att föra in 25 000

– tillstånd att föra ut 25 000

årsavgift 25 000

avgift införsel-/utförseltillfälle 1 000

– tillstånd att tillverka 25 000

– tillstånd att driva handel 25 000

årsavgift 25 000

Narkotikaprekursorer – tillstånd för:

införsel 20 000

utförsel 20 000

handel 20 000

tillverkning 20 000

förvaring 2 000

transport 2 000

– registrering av:

införsel 20 000

utförsel 20 000

handel 20 000

tillverkning 20 000

förvaring 2 000

transport 2 000

1 Förordningen omtryckt 1993:784.

2 Senaste lydelse 2011:134.

SFS 2020:590

Publicerad den 26 juni 2020

(2)

SFS 2020:590

2

Avgiften avser Avgift i kronor

avgift per införsel-/utförseltillfälle 1 000

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

References

Related documents

Flera instanser ansvarar för att etiska analyser kommer till stånd Det finns flera organ eller instanser i samhället som utifrån sina olika roller har ett ansvar när

Den högre beloppsnivån kan beviljas till den som haft en inkomst de tolv månaderna före studiernas början på 415 procent av prisbasbeloppet (163 095 kronor 2004).

Elektronisk stör- och motmedelsutrustning (dvs. utrustning som ut- formats för att sända störande eller vilseledande signaler till radar- eller radiokommunikationsmottagare

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte blivit

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

Tillstånd enligt 6 § första stycket lagen om krigsmateriel behövs inte heller när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av tekniskt

Förteckning över produkter/ämnen för vilka deklarations- skyldighet föreligger enligt 25 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. CAS-nummer 12. Klorsoman:

uppdragsutbildningen följer en eller flera av de kurs- eller ämnesplaner som gäller för den jämförbara reguljära utbildningen, och. lärarna har en kompetens som motsvarar vad

4 a § 2 Tillstånd enligt 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmate- riel behövs inte när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet eller läm- nande av

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

1 § 2 I lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns före- skrifter om att kommuner och regioner får bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte blivit

a) Luftkonditioneringsaggregat som särskilt utformats eller modifierats för nukleär, biologisk eller kemisk filtrering. Anm.: När det gäller gasmasker för civilt bruk,

För Försvarets materielverk, Försvarsmakten och Totalförsvarets forsk- ningsinstitut gäller den deklarationsskyldighet som avses i första stycket endast krigsmateriel

6 § 3 En ansökan om tillstånd till verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinningar som rör krigsmateriel, metoder för framställ- ning av sådan materiel

11 a § Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte blivit