• No results found

Lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedels- lista ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2021.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262.

SFS 2020:310

Publicerad den 16 maj 2020

References

Related documents

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

är identiskt med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av före- tagsnamnet utan skälig anledning

anknuten försäkringsförmedlare: en försäkringsförmedlare som har träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distribuera försäk- ringsprodukter, om dessa

kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för

1 a § I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att det i lagen (2018:1219) om försäk- ringsdistribution ska införas en ny paragraf, 1 kap. På regeringens vägnar

1 § Den som gör intrång i rätten till ett näringskännetecken (företags- namnsintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

Dessutom ska uppgifter i receptregistret som behandlas enligt 6 § första stycket 10 lagen (1996:1156) om receptregister föras över till den nationella läkemedelslistan i och med

registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke- medel eller annat

registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke- medel eller annat

Bidrag lämnas inte om behovet kan till- godoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).. På regeringens vägnar

6 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige finns bestämmelser om att denna lag gäller för tjänstepensionsföretag

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

leverera läkemedel endast till den som har tillstånd till partihandel eller detaljhandel med läkemedel eller har anmält detaljhandel med vissa receptfria

bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål och säkerställa att de delar av lokalerna där information och rådgivning om läke- medel, utbyte av

– utdelning från i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och från utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 42 kap..

10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för

prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare,

den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap3. den som

kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser

Johanna Mihaic (Finansdepartementet). 1