• No results found

Lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott ska ha följande lydelse.

12 § Regioner får ta ut en avgift av den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg, om detta har utfärdats i tjänsten av läkare inom den offentligt bedrivna vården.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Mikael Kullberg (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS 2019:918

Publicerad

den 3 december 2019

References

Related documents

I 10 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott föreskrivs att Rättsmedicinalverket ska ta ut en avgift av den myndighet som har beslutat att inhämta

3 § Vid utfärdande av rättsintyg tillämpas bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900) även i fråga om läkare som utövar yrket enskilt.. På

Här föreskrivs att den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg eller den läkare som avser att utfärda ett rättsintyg skall ge målsäganden information om vad

Rättsintyg skall som huvudregel utfärdas antingen av rättsläkare inom RMV eller av annan läkare som enligt avtal med verket åtagit sig att utfärda sådana intyg.. I och med den

– det medför att användbarheten av en balkong minskar avsevärt. Av tekniska skäl kan det vara olämpligt att tilläggsisolera vissa väggkonstruktioner. Vid

Därmed bör också alla delar av rättsutlåtandet värderas för sig för att inte rätten ska grunda sin bedömning på ett helhetsintryck av bevisen, med risk för att

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott VKV förespråkar i första hand en höjning av minimistraffet för fridskränkningsbrotten och

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Konsumenter Sveriges Lammköttsproducenter Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Mjölkbönder Sveriges Nötköttsproducenter

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Konsumenter Sveriges Lammköttsproducenter Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Mjölkbönder Sveriges Nötköttsproducenter

Sammantaget innebär det att Sveriges kunskap- och innovationssystem (AKIS) kännetecknas av att grundförutsättningarna är goda, samtidigt som utvecklingspotentialen är stor för att

Men i detta yttrande har vi inte kunnat göra en helhetsbedömning av de olika målens bidrag till samhällsekonomin utan fokuserar på kriterier för effektiva styrmedel och åtgärder

Byanätsforum vill först och främst förtydliga att vi inte tar ställning till huruvida bredbandsstödet bör finnas med i framtida GJP eller om det uteslutande ska hanteras inom

Det finns ett stort behov av att den planerade regelförenklingen blir verklighet för att kunna bibehålla intresse för att söka stöd inom landsbygdsprogrammet 2021–2027, samt

Ekoproduktionen bidrar till biologisk mångfald även i skogs- och mellanbygd genom att mindre gårdar och fält hålls brukade tack vare den för många bättre lönsamheten i

Om forskning inte kommer att hanteras inom CAP samtidigt som budgeten för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel är osäker så kommer innovations- och

Uppnås inte detta får vi aldrig den anslutning som krävs för vi skall kunna klara de målen som vi tillsammans behöver nå framöver i fråga om miljö, biologisk mångfald och

För att få arbetskraft till lantbruket måste arbetsgivare säkerställa att de anställda har en god arbetsmiljö samt bra arbetsvillkor och löner. Om vi inte arbetar aktivt med

Detta gäller dels åtgärder som syftar till att minska jordbrukets inverkan på klimatet, dels åtgärder för att underlätta för jordbruket att anpassa sig till ett ändrat

Av den anledningen kan det tyckas något motstridigt att behov som relaterar till kunskapsutveckling, information och samverkan dyker upp i dokumentet på flera olika ställen

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Länsstyrelserna ser positivt på att nya svenskars möjligheter på landsbygden lyfts, eftersom de ofta har fler utmaningar för att kunna etablera sig för att leva och verka