Remiss av Promemoria om behovsanalys i den Strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

Download (0)

Full text

(1)

Remiss 2020-06-24 N2020/01752/JL Näringsdepartementet

Landsbygdsavdelningen, Enheten för jordbruk och livsmedelsföretagande

Anna Wikström +46 405 57 04 +46 73 807 44 89

anna.wikstrom@regeringskansliet.se

Remiss av Promemoria om behovsanalys i den Strategiska planen för genomförandet av den gemensamma

jordbrukspolitiken i Sverige

Remissinstanser Agrifood

Air Pollution & Climate Secretariat

ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd) Artdatabanken Axfood Bankföreningen Biodlingsföretagarna Birdlife Sverige Bo på Lantgård Byanätsforum Bygdegårdarnas Riksförbund Centrum för biologisk mångfald Chalmers tekniska högskola

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

Coompanion Coop Djurens rätt Djurskyddet Sverige Ekologiska Lantbrukarna Ekonomistyrningsverket Eldrimner Energimyndigheten Familjejordbrukarna Formas Friluftsfrämjandet

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) Förbundet Sveriges småbrukare

Föreningen Svenskt Fjälljordbruk Företagarna

Gotländska Ängskommittén Greppa Näringen

Gröna arbetsgivare Havsmiljöinstitutet

Havs- och vattenmyndigheten Hela Sverige ska leva

(3)

Hushållningssällskapens förbund Hästnäringens Nationella Stiftelse ICA

It-och telekomföretagen Kemikalieinspektionen Kommunal

Krav

Krinova Science Park

Kungliga skogs-och lantbruksakademien (KSLA) Landsbygdsnätverket/ EIP Agri

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Lantmännen Livsmedelsföretagen Livsmedelsverket Lovangruppen LRF Häst LRF Mjölk LRF Skogsägarna LRF Trädgård LRF ungdomen Ludvig och co 3 (8)

(4)

Lunds universitet (Centrum för miljö-och klimatforskning) LUS (Lokal Utveckling Sverige)

Länsstyrelserna

Naturbeteskött i Sverige Ideell förening Naturbruksskolornas förening

Naturskyddsföreningen Naturturismföretagen Naturvårdsverket

Nätverket för landsbygdsutvecklare i kommun och regioner Nätverket svenska kulturlandskap

Post- och telestyrelsen

Regionalt utvecklingsansvariga Riksantikvarieämbetet

Riksidrottsförbundet RISE

Sametinget

Sáminuorra (samiska riksungdomsförbundet) SEI Stockholm Environment Institute Skogsindustrierna

Skogsstyrelsen Skogssällskapet

(5)

Skärgårdarnas Riksförbund Småkom

Statens geotekniska institut Statens jordbruksverk Statens kulturråd Statskontoret

Stiftelsen lantbruksforskning Stockholm Resilience Centre Sveaskog AB Svensk Dagligvaruhandel Svensk Fågel Svenska ekoturismföreningen Svenska ESF-rådet Svenska Fotbollförbundet Svenska Fåravelsförbundet Svenska kyrkan Svenska köttföretagen

Svenska samernas riksförbund Svenska stadsnätsföreningen Svenska ägg

Svenskt friluftsliv

(6)

Sveriges Biodlares riksförbund Sveriges Frö- och oljeväxtodlare Sveriges Grisföretagare

Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Jordbruksarrendatorers förbund Sveriges Jordägareförbund

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Konsumenter Sveriges Lammköttsproducenter Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Mjölkbönder Sveriges Nötköttsproducenter Sveriges Spannmålsodlareförening Sweden Food Arena

Tillväxtverket Trafikverket Vinnova Visita Vreta kluster Världsnaturfonden WWF Växa Sverige 6 (8)

(7)

Winnet Sverige

World Animal Protection Sverige

Östersjöcentrum, Stockholms universitet

EU-kommissionen lämnade den 1 juni 2018 ett förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) för perioden efter 2020. Varje medlemsstat ska redovisa det nationella genomförandet i en strategisk plan som ska godkännas av EU-kommissionen. Enligt nu gällande tidsplan ska ett förslag till strategisk plan överlämnas för godkännande senast december 2020.

En viktig och obligatorisk del av den strategiska planen är de behov som respektive medlemsstat ska identifiera i en behovsanalys. För att få en genomlysning av de framtida behoven genomfördes i oktober 2019 ett sakråd där många av er medverkade. I den strategiska planen kommer även interventioner (åtgärder) samt de finansiella förutsättningarna att redovisas. Vad gäller processen för arbetet med den strategiska planen i övrigt, se PM avsnitt 2.

I denna promemoria redovisas Sveriges behovsanalys med de behov som helt eller delvis föreslås mötas inom CAP. De behov som redovisas i denna promemoria är inte ställningstaganden om eventuella framtida

interventioner, utformningen av dessa och inte heller om de finansiella förutsättningarna.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 28 september 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till n.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till n.strategisk.plan@regeringskansliet.se. Ange diarienummer

N2020/01752/JL och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på promemoria.

(8)

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Tobias Olsson Departementsråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :