• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 45, 51 och 65 §§ förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid ska ha följande lydelse.

45 §1 Om det i fråga om en anläggning för lagring av koldioxid inträffar läckage av koldioxid eller betydande störningar, ska verksamhetsutövaren

1. så snart som möjligt underrätta tillsynsmyndigheten och den myndighet som är tillsynsmyndighet enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växt- husgaser om detta, och

2. vidta åtgärder i enlighet med planen för avhjälpande åtgärder samt de övriga åtgärder som kan krävas för att skydda människors hälsa eller miljön.

51 §2 När tillsynsmyndigheten har beslutat att en lagringsplats ska stängas, ska verksamhetsutövaren

1. försluta lagringsplatsen och avlägsna injekteringsanläggningarna, och 2. fram till dess att ansvarsöverföring har skett

a) övervaka enligt 42 §,

b) vid behov vidta avhjälpande åtgärder enligt 45 §,

c) vid behov överlämna utsläppsrätter enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser i händelse av läckage av koldioxid,

d) vid behov vidta förebyggande åtgärder enligt 2 kap. miljöbalken och avhjälpande åtgärder enligt 10 kap. miljöbalken, och

e) upprätta miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljöbalken och 47 § denna förordning.

För fullgörande av första stycket 2 ska planen för underhåll efter stäng- ning utformas så att planen är förenlig med de bästa metoderna för underhåll och stängning.

Övervakningen efter stängning ska grundas på den information som sam- lats in och modellerats under genomförandet av den övervakningsplan som avses i 27 § första stycket 2 och de uppdateringar som gjorts av denna plan.

Planen ska innehålla den information som behövs för beslut enligt 52 §.

65 § Om det är sannolikt att ett nytt tillstånd för verksamheten kommer att ges, får tillsynsmyndigheten i stället för att besluta att lagringsplatsen ska stängas förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder som i avvaktan på ett nytt tillstånd behövs för att

1. övervaka enligt 42 §,

1 Senaste lydelse 2018:1326.

2 Senaste lydelse 2018:1326.

SFS 2020:1184

Publicerad

den 11 december 2020

(2)

2 SFS 2020:1184 2. vidta avhjälpande åtgärder enligt 45 §,

3. uppfylla bestämmelserna om koldioxidströmmar i tillståndet och i 39 och 40 §§,

4. överlämna utsläppsrätter enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, och

5. vidta åtgärder enligt 2 kap. 3 § och 10 kap. miljöbalken.

Om tillsynsmyndighetens föreläggande inte följs, ska tillsynsmyndig- heten på verksamhetsutövarens bekostnad utföra de åtgärder som krävs.

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland (Miljödepartementet)

References

Related documents

Den som avser att ordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan ska enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ett år då val hålls i hela landet till riksdagen, regionfullmäktige, kommun- fullmäktige eller Europaparlamentet ska myndigheten vid fördelningen av bidrag prioritera

fysiska personer som är folkbokförda i Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län eller, om folkbokföringsadress saknas,

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin. dels att 15 § ska ha

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin ska införas en ny paragraf, 7 a §, och

Regeringen föreskriver 1 att 1 och 38 §§ förordningen (2014:21) om geolo- gisk lagring av koldioxid ska ha följande lydelse. 1 § 2 Denna förordning syftar till geologisk

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg 1. dels att

e) upprätta miljörapport enligt 26 kap. För fullgörande av första stycket 2 ska planen för underhåll efter stäng- ning utformas så att planen är förenlig med de bästa