• No results found

Behandling av känsliga uppgifter i testverksamhet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Behandling av känsliga uppgifter i testverksamhet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-04-17 DI-2020-2846

Ert diarienr

2020/00975/L7

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Behandling av känsliga uppgifter i

testverksamhet

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har inget att erinra mot förslaget.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Elena Mazzotti Pallard.

References

Related documents

Sveriges ambassad i Amman har beretts möjlighet att lämna remissvar på promemorian Behandling av känsliga personuppgifter i.

AnnaStina Okuhata 2020-04-15 Peking AnnaStina Okuhata Andre ambassadsekreterare Migrationssektionen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm E-post:

Remissvaret har beslutats av biträdande chefsjuristen Annica Runsten.. Verksjuristen Fredrik Sjöberg har

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av datarådet Agneta Runmarker. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-03-23 (Det här är

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lisa Zettervall. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-05-07 (Det här är en

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lisa Zettervall. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-05-07 (Det här är en

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Jonas Agnvall. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-02-19 (Det här är en

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Elena Mazzotti Pallard. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-01-28 (Det här är