• No results found

Promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-05-07 DI-2020-3208

Ert diarienr

UD2020/04338/HI

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet, Utrikesdepartementet

Promemorian om dröjsmålstalan vid

erkännande av yrkeskvalifikationer

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lisa Zettervall.

References

Related documents

Akademikerförbundet SSR tillstyrker även förslaget i den andra promemorian att en sökande ska kunna väcka dröjsmålstalan i domstol om ett beslut inte har fattats inom

Frågor under remisstiden besvaras av Febe Westberg, Utrikesdepartementet, Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad, tel +46-8- 405 86 06 eller e-post

Domstolsverket vill dock påtala den situation som har uppstått till följd av införandet av dröjsmålstalan i 12 § förvaltningslagen (2017:900) som har lett till

Mottagare Utrikesdepartementet ud.imremiss@gov.se Handläggare Enheten för miljöhälsa Daniel Sundvall Datum 2020-06-03 Vårt ärendenummer 01237-2020 Ert ärendenummer

Ett sätt att minska denna risk skulle kunna vara att Tillväxtverket tillsammans med annan information om dröjsmålstalan också tillhandahåller en lista över vilka

Göteborgs universitet har beretts möjlighet att inkomma med yttrande på promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (UD2020/04338/HI). Göteborgs

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Region Stockholm tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Utrikesdepartementets förslag om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (UD2020/04338/HI).