• No results found

2020-05-25

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2020-05-25 "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö stad

Kommunstyrelsen 1 (1)

Datum

Yttrande

2020-05-25

Adress

August Palms Plats 1

Diarienummer

Till

STK-2020-515 ud.imremiss@gov.se

kopia till:

ud.registrator@regeringska nsliet.se

Remiss från Utrikesdepartementet - Promemorian om proportionalitets- prövning av krav på yrkeskvalifikationer

Ert dnr: UD2020/04337/HI

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att avstå från att yttra sig om promemorian om proportionalitetsprövningen av krav på yrkeskvalifikationer.

Ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Sekreterare

Anna Larsson

[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

References

Related documents

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Region Stockholm tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Utrikesdepartementets förslag om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI).

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt avdelningsdirektören

I den remitterade promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer lämnas förslag på hur rätten till den dröjsmålstalan som följer av Europaparlamentets och

I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Annett Kjellberg, Katharina Gielen, Anna Wretling Clarin och Ann Bladh deltagit..

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Nina Cromnier Anna Haraldsson För kännedom

Svensk sjuksköterskeförening instämmer att det är av högsta vikt att förordningen innehåller samma uttryck och förklaringstext, samma innebörd på skyddad yrkestitel och reserverad

Akademikerförbundet SSR tillstyrker även förslaget i den andra promemorian att en sökande ska kunna väcka dröjsmålstalan i domstol om ett beslut inte har fattats inom