Mindre aktörer i energilandskapet – Förslag med effekt (SOU 2018:76)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (1)

Datum Diarienr

2019-11-14 2019-102296

Ert datum Er referens

2019-06-18 I2019/00922/E

Infrastrukturdepartementet

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Libergsgatan 6. Tel. 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr 202100-5695

Ei 20 50 v-1 .0 20 17 -07 -05

Mindre aktörer i energilandskapet – Förslag med effekt (SOU 2018:76)

Energimarknadsinspektionen (Ei) avslår utredningens förslag om att harmonisera definitionen av mikroproducent i ellagen (1997:857) och inkomstskattelagen (1999:1229) så att övre gränsen för de båda är en säkring om 100 ampere.

Ei delar utredningens ståndpunkt att det bör finnas en enhetlig definition för när man är mikroproducent och därmed lyder under ett enklare regelverk. Ei delar däremot inte bedömningen att det är ellagen som ska ändras från 63 ampere till 100 ampere. Ei ser att det kan finnas en risk att mikroproducenter då väljer ett högre säkringsabonnemang utan att ha ett faktiskt behov av den ökade effekten. En sådan lagändringen riskerar därför att motverka ett effektivt utnyttjande av elnätet. Ei saknar en ordentlig konsekvensanalys som utreder dessa möjliga negativa effekter av förslaget.

Utredningen diskuterar en ändring av ellagen för att inkludera en definition av energilager men lägger i den här delen inget skarpt och ändamålsenligt förslag. Ei vill understryka att det är viktigt att den framtida definitionen av energilagringsanläggning samordnas med definitionen av energilagring och energilagringsanläggning i det reviderade elmarknadsdirektivet.

I övrigt har Energimarknadsinspektionen inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Morén, chefsekonomen Therése Hindman Persson, avdelningschefen Tommy Johansson samt biträdande

avdelningschefen Karin Alvehag, föredragande.

Anne Vadasz Nilsson

Karin Alvehag

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :