• No results found

Remiss av Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteanteckning 2020-12-04 Vår referens KS 2020/462 Er referens I2020/01324 Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen Beatrice Arturson 0346-88 61 49 beatrice.arturson@falkenberg.se Till Infrastrukturdepartementet Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00

e-post: kommun@falkenberg.se Besöksadress: Rådhustorget 3C

kommun.falkenberg.se

Remiss av Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser

av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån

uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade

kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i

byggreglerna.

Vid beredningsmöte 2020-11-24 med kommunstyrelsens presidium beslutades att kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun inte avger svar på rubricerade remiss. Beatrice Arturson Kanslisekreterare KS 2020/462 2020.4585 2020-12-04

References

Related documents

Konjunkturinstitutet saknar en diskussion om att effekten även bör vara betingad på hur många laddningspunkter som redan finns – i ett läge när det finns ett mycket stort

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Kommunen har fått en remiss från Infrastrukturdepartementet gällande Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur. utifrån uppdraget

M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur.. Laddinfrastruktur

Det krav som avser upprättande av laddpunkter på 20 procent av de parkeringsplatser vid ny- och ombyggnation av bostadshus och andra byggnader som inkluderar parkeringsplatser

Power Circle ställer sig bakom de ändrade kravnivåerna för bostadshus och andra byggnader om förberedelse för framdragning av el till laddpunkter för alla

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

Remiss av Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på.