• No results found

<<Rörelseintäkterna ökade med 23 ( 4) procent till 454 (370) MSEK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "<<Rörelseintäkterna ökade med 23 ( 4) procent till 454 (370) MSEK"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Rörelseintäkterna ökade med 23 (–4) procent till 454 (370) MSEK

<

Resultatet efter skatt ökade med 24 (12) procent till 203 (164) MSEK

<

Resultat per aktie ökade med 23 (11) procent till 7,32 (5,96) SEK

<

Nettoinflödet uppgick till 8 430 (7 380) MSEK, motsvarande 14 (21) procent av

<

sparkapitalet vid årets början

Antal konton ökade med 20 (15) procent till 335 300 (279 000 per den 31 december

<

2009) st och totalt sparkapital ökade med 22 (60) procent till 74 600 (61 300 per den 31 december 2009) MSEK

Tredje kvartalet

Rörelseintäkterna ökade med 8 (9) procent till 138 (128) MSEK

<

Resultatet efter skatt ökade med 3 (26) procent till 61 (59) MSEK

<

Resultat per aktie ökade med 2 (26) procent till 2,19 (2,15) SEK

<

010

AvAnzA BAnk DelårsrApporT jAnuAri – sepTemBer 2010

(2)

Delårsrapport januari – september 2010

vD-kommentar

”vinsten per aktie har under senaste året ökat med 30 procent till 9,63 SEK. vi tar snabbt marknadsandelar och nettoinflö- det har under det senaste året uppgått till 11 000 MSEK, vilket är bättre än våra långsiktiga mål. Tillsammans med en stark börsutveckling har det inneburit att sparkapitalet ökat med 35 procent på ett år. Som tidigare kommunicerats bedöms kost- naderna öka med omkring 25 procent under 2010. Nästa år bedöms kostnadsökningarna återgå till 15–20 procent per år.

Sammantaget skapar det goda förutsättningar för fortsatt vinsttillväxt”, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza Bank.

”Såväl nettoinflödet som aktiviteten bland kunderna har varit låg under sommaren i bakvattnet av den oro som utbröt på de finansiella marknaderna under våren. Courtageintäkterna minskade med 9 procent jämfört med samma kvartal 2009 och med 20 procent jämfört med andra kvartalet. Nettoinflödet under tredje kvartalet minskade med 52 procent till 1 370 MSEK. I sep- tember återvände intresset och aktiviteten. Nettoinflödet uppgick under september till 640 MSEK och 460 MSEK under de tio första dagarna i oktober.”

”I september introducerade vi möjligheten för våra kunder att via Avanza Bank öppna sparkonton i andra banker och kredit- marknadsbolag. På så sätt kan kunden placera mer pengar med statlig insättningsgaranti än via någon annan bank och dess- utom till en bättre ränta än hos någon storbank. Intresset har varit stort och sedan lansering har 1 900 konton öppnats med totalt 240 MSEK. vi för diskussioner med flera institut och har som ambition att utöka utbudet av externa sparkonton. Under fjärde kvartalet fortsätter vi därtill med andra produktlanseringar som bedöms öka vår konkurrenskraft.”

För ytterligare information:

Nicklas Storåkers, vD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01 Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

verksamheten

marknad och försäljning

Under tredje kvartalet steg börsen med 10 (15) procent. Sedan årsskiftet har börsen stigit med 14 (37) procent. Andelen nettolikviditet på kundernas konton har ökat marginellt jämfört med föregående kvartal. Nettoinlåningen uppgår till 9 (11) procent av sparkapitalet per den 30 september. Utlåningen har minskat under tredje kvartalet.

Kunderna köper småbolags- och räntefonder men avvaktar med tillväxtmarknadsfonder. Detta beror till viss del på osäker- heten kring krisen i södra Europa men även av rädslan för en ny nedgång. Normalt köper kunderna en större andel tillväxt- marknadsfonder än t.ex. räntefonder i en börsuppgång. Nettoinflödet i fondsparande uppgick till över 740 (1 480) MSEK under tredje kvartalet.

Riksbanken har höjt styrräntan vid två tillfällen under tredje kvartalet. Per den 30 september uppgår reporäntan till 0,75 pro- cent. Höjda styrräntor bidrar till att stärka Avanza Banks räntenetto.

Av den totala sparmarknaden i Sverige hade Avanza Bank 1,9 procent per den 30 juni 2010. Under perioden juli 2009 – juni

(3)

2010 jul–sep

2009 jul–sep

förändr

%

2010 jan–sep

2009 jan–sep

förändr

%

2009–2010 okt–sep

2009 jan–dec Aktivitet

Nettoinflöde, aktie- och fondkonton, MSEK 240 1 210 –80 –430 1 660 –126 2 180 4 270

Nettoinflöde, sparkonton, MSEK 280 –70 500 –140 –430 –67 360 70

varav externa inlåningskonton, MSEK 240 240 240

Nettoinflöde, pensions- och försäkringskonton, MSEK 850 1 740 –51 9 000 6 150 46 8 460 5 610

varav kapitalförsäkring, MSEK 710 1 610 –56 8 400 5 830 44 7 630 5 060

varav tjänstepension, MSEK 120 80 50 550 230 139 660 340

Nettoinflöde, MSEK 1 370 2 880 –52 8 430 7 380 14 11 000 9 950

Nettoinflöde/Sparkapital, % 8 24 –16 18 28 –10 20 29

Affärer per konto och månad, st 1,6 1,9 –16 1,9 1,8 6 1,9 1,9

Avslut per affär, st 1,8 1,8 0 1,7 1,8 –6 1,7 1,8

Courtage per affär, SEK 80 86 –7 82 84 –2 83 84

Marknadsandelar

NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy

Antal avslut, % 8,6 12,5 –3,9 9,0 11,9 –2,9 9,5 11,7

Omsättning, % 5,6 6,2 –0,6 5,6 5,5 0,1 5,7 5,7

För definitioner se sid 8.

Handeln på de svenska börserna har varit relativt låg under juli och augusti för att i september återgå till en mer normal nivå.

Avanza Banks minskade andel av antal avslut beror på den ökade datoriserade handeln.

Nettoinflödet i sparformen kapitalförsäkring har varit starkt under hela året. Många nya kunder öppnar ett kapitalförsäkrings- konto som sitt första konto hos Avanza Bank samtidigt som många befintliga kunder fortsätter att upptäcka sparformen och flyttar kapital från spar-, aktie- och fondkonton till kapitalförsäkringskonton. Nettoinflödet i tjänstepension under tredje kvartalet motsvarar 9 (3) procent av Avanza Banks totala nettoinflöde under kvartalet.

förändr förändr förändr

2010-09-30 2010-06-30 % 2009-12-31 % 2009-09-30 % Sparkapital

Sparkapital, aktie- och fondkonton, MSEK 41 830 39 220 7 39 600 6 34 900 20

Sparkapital, sparkonton, MSEK 1 070 780 37 1 200 –11 700 53

varav externa inlåningskonton, MSEK 240

Sparkapital, pensions- och försäkringskonton, MSEK 31 700 29 000 9 20 500 55 19 600 62

varav kapitalförsäkring, MSEK 25 500 23 300 9 15 300 67 14 900 71

varav tjänstepension, MSEK 1 350 1 200 13 770 75 620 118

Sparkapital, MSEK 74 600 69 000 8 61 300 22 55 200 35

Aktier, obligationer, derivat m m, MSEK 51 280 47 180 9 42 300 21 37 740 36

Fonder, MSEK 16 700 15 700 6 13 100 27 11 400 46

Inlåning, MSEK 10 510 9 960 6 9 020 17 8 670 21

varav extern inlåning, MSEK 240

Utlåning, MSEK –3 890 –3 840 1 –3 120 25 –2 610 49

Sparkapital, MSEK 74 600 69 000 8 61 300 22 55 200 35

Inlåning/Utlåning, % 270 259 11 289 –19 332 –62

Nettoinlåning/Sparkapital, % 9 9 0 10 –1 11 –2

Avanza Bank, MSEK 44 830 42 520 5 36 830 22 33 220 35

Mini, MSEK 1 440 1 320 9 1 190 21 1 050 37

Private Banking, MSEK 26 200 23 400 12 21 700 21 19 600 34

Pro, MSEK 2 130 1 760 21 1 580 35 1 330 60

Sparkapital, MSEK 74 600 69 000 8 61 300 22 55 200 35

Avkastning, genomsnittligt konto sedan årsskiftet, % 7 1 6 43 35

OMX Stockholm Price Index sedan årsskifte, % 14 4 10 47 37

För definitioner se sid 8.

(4)

förändr förändr förändr 2010-09-30 2010-06-30 % 2009-12-31 % 2009-09-30 % Konton

Konton, st 335 300 322 700 4 279 000 20 261 000 28

Förvaltningstjänster, st 8 100 8 100 0 8 900 –9 8 800 –8

Konton & förvaltningstjänster, st 343 400 330 800 4 287 900 19 269 800 27

Aktie- och fondkonton, st 195 600 192 500 2 182 100 7 175 800 11

Sparkonton, st 22 900 19 700 16 17 700 29 15 700 46

varav externa inlåningskonton, st 1 900

Pensions- och försäkringskonton, st 116 800 110 500 6 79 200 47 69 500 68

varav kapitalförsäkringskonton, st 67 000 62 700 7 44 200 52 37 900 77

varav tjänstepensionskonton, st 21 300 20 100 6 9 790 118 8 670 146

Konton, st 335 300 322 700 4 279 000 20 261 000 28

Avanza Bank, konton, st 306 740 295 100 4 254 070 21 237 600 29

Mini, konton, st 16 000 15 600 3 14 100 13 13 300 20

Private Banking, konton, st 10 600 10 100 5 8 780 21 8 200 29

Pro, konton, st 1 960 1 900 3 2 050 –4 1 900 3

Konton, st 335 300 322 700 4 279 000 20 261 000 28

Konton per kund, st 1,45 1,43 1 1,38 5 1,34 8

För definitioner se sid 8.

Under tredje kvartalet 2010 öppnades 12 600 (11 200) nya konton. Antalet kunder ökade med 5 300 (7 000) under kvar- talet.

Kapitalförsäkring fortsätter att ha en stark tillväxt i antal konton. Under tredje kvartalet öppnades 4 300 (4 800) nya kapitalför- säkringskonton. Per den 30 september var 20 procent av Avanza Banks konton kapitalförsäkringskonton att jämföra med 15 procent för ett år sedan.

Antalet nya tjänstepensionskonton uppgick till 1 200 (1 070) under tredje kvartalet vilket motsvarar 10 (10) procent av totalt antal nya konton.

utveckling

I början av tredje kvartalet lanserades en iPhone-applikation vilken ökar möjligheten för Avanza Banks kunder att vara mobila och samtidigt ha en god översikt över sitt sparande.

Den nya sparprodukten Sparkonto+ lanserades under tredje kvartalet. Sparkonto+ innebär att sparare hos Avanza Bank med en enkel knapptryckning kan placera pengar hos andra banker och kreditmarknadsbolag. Syftet är att kunna erbjuda spararna ännu bättre ränta på sina inlåningsmedel. För närvarande erbjuder Avanza Bank sina kunder att placera pengar hos Klarna AB. Klarna är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Målsättningen är att utöka erbjudandet med sparkonton hos fler banker och kreditmarknadsbolag. För varje bank eller kreditmarknadsbolag som läggs till erbjudandet kan kunderna placera ytterligare 500 TSEK med statlig insättningsgaranti. Sedan lanseringen den 10 sep- tember har Sparkonto+ bidragit med 240 MSEK i nettoinflöde och 1 900 nya konton.

Flera nya produkter är under utveckling och kommer att lanseras under fjärde kvartalet. Arbetet med att utveckla en ny sajt fortsätter och de första stegen i utvecklingen kommer, som tidigare kommunicerats, att lanseras i slutet av året.

(5)

ekonomisk översikt

2010 jul–sep

2009 jul–sep

förändr

%

2010 jan–sep

2009 jan–sep

förändr

%

2009–2010 okt–sep

2009 jan–dec Resultaträkning, MSEK

Courtageintäkter 70 77 –9 244 217 12 327 300

Fondprovisioner 18 13 38 60 31 94 77 48

Räntenetto 39 26 50 107 88 22 137 118

Övriga intäkter 11 12 –8 43 34 26 58 49

Rörelsens intäkter 138 128 8 454 370 23 599 515

Personal –36 –26 38 –120 –92 30 –156 –128

Marknadsföring –3 –3 0 –14 –12 17 –24 –22

Avskrivningar –3 –2 50 –8 –6 33 –10 –8

Övriga kostnader –22 –21 5 –65 –58 12 –84 –77

Rörelsens kostnader –64 –52 23 –207 –168 23 –274 –235

Resultat före skatt 74 76 –3 247 202 22 325 280

Rörelsemarginal, % 54 59 –5 54 55 –1 54 54

vinstmarginal, % 44 46 –2 45 44 1 45 44

K/I-tal, % 46 41 5 46 45 1 46 46

Resultat per aktie, SEK 2,19 2,15 2 7,32 5,96 23 9,63 8,27

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,15 2,15 0 7,20 5,95 21 9,49 8,24

Avkastning på eget kapital, % 9 10 –1 29 26 3 38 36

Investeringar, MSEK 4 1 300 16 6 167 17 7

Courtageintäkter/Rörelseintäkter, % 51 60 –9 54 59 –5 55 58

Icke-courtageintäkter/Rörelseintäkter, % 49 40 9 46 41 5 45 42

varav Fondprovisioner/Rörelseintäkter, % 13 10 3 13 8 5 13 9

varav Räntenetto/Rörelseintäkter, % 28 20 8 24 24 0 23 23

varav Övriga intäkter/Rörelseintäkter, % 8 9 –1 9 9 0 9 10

Icke-courtageintäkter/Rörelsekostnader, % 106 98 8 101 91 10 99 91

varav Räntenetto/Rörelsekostnader, % 61 50 11 52 52 0 50 50

Rörelseintäkter/Sparkapital, % 0,19 0,25 –0,06 0,66 0,85 –0,19 0,90 1,09

varav Räntenetto/Sparkapital, % 0,05 0,05 0,00 0,16 0,20 –0,04 0,21 0,25

Medelantal anställda, st 236 186 27 220 183 20 213 185

Handelsdagar, st 66,0 66,0 0 187,0 186,0 1 249,5 248,5

Driftstillgänglighet på webbtjänsten, % 99,9 99,8 0,1 99,9 99,8 0,1 99,9 99,8

förändr förändr förändr

2010-09-30 2010-06-30 % 2009-12-31 % 2009-09-30 %

Eget kapital per aktie, SEK 26,17 23,33 12 25,14 4 22,83 15

Kapitalbas/Kapitalkrav 1,69 1,65 2 1,71 –1 1,76 –4

Antal anställda, st 243 228 7 194 25 184 32

Börskurs, SEK 231,00 217,00 6 168,50 37 144,00 60

Börsvärde, MSEK 6 440 6 020 7 4 650 38 3 970 62

För definitioner se sid 8.

Avanza Bank publicerar även ett Excel-dokument med finansiell historik. Informationen är på engelska och sökvägen är avanzabank.se/keydata.

De ökade fondprovisionerna förklaras av att sparkapitalet i fonder varit betydligt högre under perioden januari till september 2010 än under samma period förra året vilket i sin tur är en följd av uppgång på världens börser och att kundernas nettoinflöde till fondsparande varit betydande under året.

Kostnaderna ökade med 23 (–9) procent under tredje kvartalet eller 23 (–14) procent under perioden januari till september.

Bedömningen kvarstår att kostnaderna kommer att öka med omkring 25 procent för helåret 2010.

Under tredje kvartalet 2010 uppgick icke-courtageintäkter till 106 (98) procent av rörelsekostnaderna. Icke- courtageintäkter består i huvudsak av räntenetto, fondprovisioner, valutanetto och arvoden från corporate finance.

(6)

Som tidigare kommunicerats har Avanza Pension sökt förhandsbesked hos Skatterättsnämnden om hur fondprovisioner från externa fondförvaltare ska beskattas. Besked i frågan erhölls den 31 maj 2010 till Avanza Pensions nackdel. Avanza Pension har under tredje kvartalet överklagat beskedet till Regeringsrätten. Om Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens besked skulle skattekostnaderna för bolaget avseende inkomståren 2006–2010 (t.o.m. tredje kvartalet 2010) öka med 13 MSEK. Ett besked till bolagets nackdel skulle kunna medföra att bolagets totala skattekostnad ökar framöver.

Ett svenskt värdepappersbolag, CTA Lind & Co Scandinavia AB, gick i konkurs 2004 och medel betalades ut till investerare från det svenska investerarskyddet. Eftersom medel inte fanns fonderade inom investerarskyddet så har Riksgälden nu i efter- hand påbörjat ett arbete med att ta ut avgifter från samtliga institut som vid tiden för konkursen tillhörde investerarskyddet för täckande av kostnaden. Samtliga dessa institut har under tredje kvartalet 2010 lämnat uppgifter till Riksgälden om kundernas tillgångar hos respektive institut per den 31 december 2004. Hur hög avgiften blir för Avanza Bank är oklart men ett beslut väntas under fjärde kvartalet 2010. Preliminärt uppgår de totala avgifterna till 140 MSEK vilka ska fördelas mellan de 190 institut som vid tiden för konkursen tillhörde investerarskyddet.

Avanza Bank lämnade i september 2008 in en begäran om omprövning av avdragsrätten för ingående moms avseende 2007 till Skatteverket i avsikt att återvinna moms. Skatteverket meddelade i juli 2009 beslut att inte acceptera denna begäran.

Avanza Bank överklagade till Förvaltningsrätten som i september 2010 meddelade att inte ändra på Skatteverkets beslut.

Överklagan kommer att lämnas till Kammarrätten under fjärde kvartalet.

kapitalöverskott

2010-09-30 2009-12-31

Eget kapital i koncernen, MSEK 729 693

Immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar, MSEK –30 –33

Kapitalkrav med hänsyn till Avanza Banks interna kapitalbedömningsprocess, MSEK –345 –307

Kapitalöverskott före utdelning, MSEK 354 353

Kapitalöverskott per aktie, SEK 12,70 12,80

Immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar ingår inte i kapitalbasen enligt kapitaltäckningsreglerna och är därmed inte utdel- ningsbara utan skall räknas av från det egna kapitalet. Se även not 3, sid 11.

Kapitalöverskottet, d.v.s. det maximala utrymme som finns tillgängligt för utdelning och återköp av egna aktier, uppgick per den 30 september 2010 till 354 MSEK.

Finansiell ställning

Samtliga Avanza Banks tillgångar har hög likviditet. För merparten av tillgångarna kan omplaceringar därför göras med en dags dröjsmål. Tillgångarna bedöms vara trygga. Avanza Bank har inte haft några kreditförluster under perioden januari till september 2010 och kreditförlusterna har sedan 2001 i genomsnitt uppgått till mindre än 0,01 procent per år. Avanza Bank bedriver inte och har ej heller bedrivit handel med värdepapper för egen räkning, s.k. trading.

De lagstadgade skydden och garantierna (t.ex. den statliga Insättningsgarantin) gäller för kunder hos Avanza Bank som för alla svenska banker och försäkringsbolag. Mer information om Avanza Bank och trygghet finns på avanzabank.se.

moderbolaget Avanza Bank Holding AB

Avanza Bank Holding AB är moderbolag i Avanza Bank-koncernen. Rörelseresultatet för perioden januari till september 2010 var –5 (–5) MSEK. Moderbolaget redovisar ingen omsättning. Utdelning har lämnats till aktieägarna med 221 (165) MSEK.

(7)

Framtiden

Avanza Banks mål är att den årliga vinsttillväxten långsiktigt ska uppgå till 15–20 procent. Tillväxttakten under enskilda år kommer emellertid variera beroende på börsutvecklingen.

De goda långsiktiga tillväxtmöjligheterna har sin förklaring i att sparmarknaden normalt bedöms växa med 8–12 procent per år och att sparande på internet växer ännu snabbare. Detta beror på internets fördelar vad gäller enkelhet och låga avgifter, ett ökat behov av individuellt sparande och att internetanvändandet ökar i de mer mogna målgrupperna.

På lång sikt finns det ett tydligt samband mellan tillväxt i sparkapital och tillväxt i rörelseintäkter, varför en underliggande tillväxt i sparkapital skapar förutsättningar för intäktstillväxt. Samtidigt bedöms prispressen fortsätta, vilket påverkar tillväxt- takten negativt.

årlig tillväxt (cirka)

De långsiktiga tillväxtmålen kan sammanfattas enligt följande:

2001–2009 Mål

Nettoinflöde, % av sparkapital vid årets början 23 % * 13–17 %

värdetillväxt 7 % * 6–8 %

Sparkapital, tillväxt 28 % 20–25 %

Bedömd prispress (2 %) (3–7 %)

Intäktstillväxt 24 % 15–20 %

Kostnadsökning 14 % 15–20 %

Vinsttillväxt 54 % 15–20 %

* 2002–2009

Avanza Banks affärsmodell innebär att den största delen av kostnaderna är fasta. Marknadsförings- och försäljningskostna- der är dock huvudsakligen rörliga kostnader som beror på hur Avanza Bank bedömer marknadsläget. Avanza Bank kan därför välja att minska kostnadsökningstakten i ett sämre marknadsklimat, men Avanza Bank verkar i en snabbt föränderlig marknad och kan därför också välja att satsa ytterligare på tillväxt. Det kan medföra högre kostnader än prognostiserat.

Säsongsmässigt är rörelsekostnaderna under första och fjärde kvartalet normalt högre än under övriga kvartal.

Bedömningen att kostnaderna kommer att öka med omkring 25 procent under 2010 kvarstår, vilket är högre än de långsiktiga tillväxtmålen. Bakgrunden är, som tidigare kommunicerats, att Avanza Bank under 2010 satsar mer än normalt på sajt- och teknikutveckling eftersom möjligheterna att ta ytterligare marknadsandelar bedöms som goda. Efter 2010 bedöms kostnads- ökningstakten återgå till 15–20 procent per år.

Trots kostnadsökningen bedöms Avanza Bank ha goda förutsättningar att uppnå de långsiktiga målen avseende vinsttillväxt under 2010 givet en normal börsutveckling. Det föreligger en viss osäkerhet om avgiftens storlek för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB vilket beskrivits tidigare i denna rapport. Under tredje kvartalet har Riksbanken vid två tillfällen höjt styrräntan. Högre styrräntor medför ett förbättrat räntenetto avseende inlåningen. Prispressen bedöms fortsätta bland annat som en effekt av att courtaget inte bedöms öka i samma takt som sparkapitalet eftersom en stor del av aktieaffärerna genomförs till oförändrat minimicourtage. Ovanstående ska emellertid på grund av verksamhetens beroende av börsutveck- lingen inte ses som en intäkts- eller vinstprognos för 2010.

Avanza Bank kommer lansera nya produkter under fjärde kvartalet 2010 som förväntas stärka relationen med kunderna och bidra positivt till tillväxttakten.

Avanza Banks långsiktiga vision är att utgöra det självklara valet för svenskar som aktivt ser över sitt sparande. Ett mål är därför att under 2012 stadigvarande uppnå en marknadsandel om lägst 7 procent av det totala nettoinflödet till den svenska sparmarknaden.

(8)

Övriga bolagshändelser

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Avanza Banks verksamhet medför dagligen risker som mäts, kontrolleras och vid behov åtgärdas för att skydda företagets kapital och anseende. De sätt på vilket Avanza Bank identifierar, följer upp och hanterar dessa risker är viktiga för verksamhetens sundhet och bolagets långsiktiga lönsamhet. I Avanza Banks årsredovisning för 2009, not 31, ges en utförlig beskrivning av koncernens riskexponering och riskhantering. Det bedöms inte ha tillkommit några väsentliga risker utöver de risker som beskrivits i årsredovisningen och i denna delårsrapport.

närståendetransaktioner

Avanza Banks närståendetransaktioner framgår av årsredovisningen för 2009, i not 32. Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter.

incitamentsprogram

I enlighet med beslut på årsstämma den 15 april 2008 genomförde Avanza Bank under våren ett incitamentsprogram till koncernens medarbetare. Optionsprogrammet är det tredje av totalt tre optionsprogram som beslutades genomföras under åren 2008–2010. Årets program omfattar optionsrätter motsvarande nyteckning av 577 000 aktier och lösenpriset är 268,46 SEK. Löptiden är till och med den 24 maj 2013. Optionsprogrammet har genomförts på marknadsmässiga villkor.

Delprogram 3 i det tidigare optionsprogrammet 2005–2007 hade lösenperiod mellan 1 juni och den 30 september 2010.

Lösenpriset var 170,81 SEK per aktie. Per den 30 september hade 379 860 aktier av totalt 380 630 aktier tecknats avse- ende detta delprogram, 291 360 tecknade aktier har emitterats. De återstående 88 500 tecknade aktierna kommer att emitteras i oktober 2010. Antalet registrerade och utestående aktier uppgår till 27 868 970 per den 30 september 2010.

återköp av egna aktier

Årsstämman den 21 april 2010 beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier upp gående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Inga aktier har återköpts under perioden januari till september 2010 och bolaget innehar inte några återköpta aktier.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2010 20 januari 2011

Årsredovisning 2010 mars 2011

Delårsrapport januari – mars 2011 14 april 2011

Årsstämma 14 april 2011

Delårsrapport januari – juni 2011 12 juli 2011 Delårsrapport januari – september 2011 13 oktober 2011

(9)

Definitioner

Affär (Avräkningsnota): Daglig sammanställning av en kunds genomförda köp- eller säljavslut i ett spe-

cifikt värde papper. En affär kan bestå av ett eller flera avslut. En affär utgör debiteringsunderlag för courtage.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden.

Avkastning på eget kapital för delårsperioder omräknas ej till årstakt.

Avslut: Köp- och säljtransaktioner som genomförs på olika marknadsplatser och i olika värdepapper.

Börsen: Avser aktieindex OMXSPI som består av samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsen.

Courtageintäkter: Courtageintäkter med avdrag för direkta kostnader.

Courtage per affär: Courtageintäkter brutto för kontokunder i förhållande till antalet affärer exklusive fond- affärer.

Eget kapital per aktie: Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier före utspädning vid periodens utgång.

Extern inlåning: Sparkonton i externa banker och kreditmarknadsbolag som öppnats och hanteras av kunder via Avanza Banks sajt.

Icke-courtageintäkter: Intäkter exklusive courtageintäkter med avdrag för direkta kostnader.

Inlåning: Inlåning inklusive klientmedelskonton.

Kapitalbas: Det finansiella konglomeratets egna kapital justerat för avdrag enligt bestämmelserna för kreditinstitut, fondbolag respektive försäkringsbolag om hur kapitalbasen och kapitalkravet bestäms.

K/I-tal: Kostnader i relation till intäkter.

Konto: Öppnat konto med innehav.

Nettoinlåning/Sparkapital: Inlåning inklusive klientmedelskonton och extern inlåning minus utlåning i förhållande till sparkapitalet vid periodens slut.

Nettoinflöde: Insättningar, med avdrag för uttag, av likvida medel och värdepapper.

Nettoinflöde/Sparkapital: Periodens nettoinflöde på årsbasis i förhållande till sparkapitalet vid periodens ingång.

Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Räntenetto/Sparkapital: Räntenetto i förhållande till genomsnittligt sparkapital under perioden.

Rörelseintäkter/Sparkapital: Rörelseintäkter i förhållande till genomsnittligt sparkapital under perioden.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter.

Sparkapital: Det sammanlagda värdet på konton hos Avanza Bank.

Vinstmarginal: Resultat efter skatt i förhållande till rörelsens intäkter.

(10)

resultaträkningar för koncernen (msek) *

2010 2009 2010 2009 2009–2010 2009

jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep okt–sep jan–dec Rörelsens intäkter

Provisionsintäkter 114 118 397 331 530 464

Provisionskostnader –15 –16 –50 –50 –68 –68

Ränteintäkter 44 28 115 107 146 138

Räntekostnader –5 –2 –8 –19 –9 –20

Nettoresultat av finansiella transaktioner 0 0 0 1 0 1

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 0

Summa rörelsens intäkter 138 128 454 370 599 515

Rörelsens kostnader

Allmänna administrationskostnader –55 –43 –174 –140 –226 –192

Avskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar –3 –2 –8 –6 –10 –8

Övriga rörelsekostnader –6 –7 –25 –22 –38 –35

Kreditförluster, netto 0 0 0 0 0 0

Summa rörelsens kostnader –64 –52 –207 –168 –274 –235

Rörelseresultat 74 76 247 202 325 280

Skatt på periodens resultat –13 –17 –44 –38 –58 –52

Periodens resultat ** 61 59 203 164 267 228

Resultat per aktie, SEK 2,19 2,15 7,32 5,96 9,63 8,27

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,15 2,15 7,20 5,95 9,49 8,24

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 27 802 27 578 27 669 27 578 27 646 27 578 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 28 331 27 673 28 144 27 626 28 056 27 655 Utestående antal aktier före utspädning, tusental 27 869 27 578 27 869 27 578 27 869 27 578 Utestående antal aktier efter utspädning, tusental 28 385 27 707 28 385 27 707 28 385 27 773

Antal aktier vid full utspädning, tusental 29 681 29 105 29 681 29 105 29 681 29 105

* Överensstämmer med totalresultat eftersom inget övrigt totalresultat finns.

** Hela resultatet tillfaller moderbolagets aktieägare.

Balansräkningar för koncernen (msek)

2010-09-30 2009-12-31 Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 6 722 5 452

Utlåning till allmänheten Not 1 3 892 3 124

Aktier och andelar 20 12

Tillgångar i försäkringsrörelsen 29 588 18 640

Immateriella anläggningstillgångar 28 31

Materiella tillgångar 12 7

Övriga tillgångar 390 502

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 45 27

Summa tillgångar 40 697 27 795

Skulder och eget kapital

Inlåning från allmänheten Not 2 9 786 8 294

Skulder i försäkringsrörelsen 29 588 18 640

Övriga skulder 555 139

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39 29

Eget kapital 729 693

Summa skulder och eget kapital 40 697 27 795

(11)

Förändringar i koncernens egna kapital (msek)

2010 2009 2009

jan-sep jan–sep jan–dec

Eget kapital vid periodens ingång 693 628 628

Utdelning –221 –165 –165

Emission av teckningsoptioner 4 3 3

Nyemission (lösen av teckningsoptioner) 50

Periodens resultat (tillika totalresultat) 203 164 228

Eget kapital vid periodens utgång 729 630 693

Inga minoritetsintressen finns i eget kapital.

kassaflödesanalyser för koncernen (msek)

2010 2009 2010 2009

jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 49 246 122

Kassaflöde från den löpande verksamhetens tillgångar

och skulder 309 –166 1 208 –450

Kassaflöde från investeringsverksamheten –4 0 –17 –5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 0 –167 –162

Periodens kassaflöde 345 –117 1 270 –495

Likvida medel vid periodens början * 6 377 6 209 5 452 6 587

Likvida medel vid periodens slut * 6 722 6 092 6 722 6 092

* Likvida medel utgörs av utlåning till kreditinstitut.

resultaträkningar för moderbolaget (msek)

2010 2009

jan–sep jan–sep

Rörelsens intäkter 0 1

Rörelsens kostnader –5 –6

Rörelseresultat –5 –5

Resultat från finansiella investeringar

Skatt på periodens resultat 1 1

Periodens resultat –4 –4

Balansräkningar för moderbolaget (msek)

2010-09-30 2009-12-31 Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 232 225

Kortfristiga fordringar * 55 233

Likvida medel 0 0

Summa tillgångar 287 458

Eget kapital och skulder

Eget kapital 286 456

Kortfristiga skulder 1 2

Summa eget kapital och skulder 287 458

* varav fordringar på dotterbolag 54 (231).

(12)

redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, lag om årsredovisning i kredit- institut och värdepappersbolag och Finansinspek tionens före skrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Delårsrapporten för moderbolaget har utformats i enlighet med årsredovisningslagen.

Redovis ningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpats i årsredovisningen för 2009.

noter

not 1 – utlåning till allmänheten

Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Samtliga lån, så kallade konto krediter, har säkerhet i form av värdepapper.

not 2 – Förvaltade medel för tredje mans räkning

Utöver i balansräkningen redovisad inlåning har Avanza Bank per den 30 september 2010 inlåning på klientmedels konton från tredje man motsvarande 791 (747 per den 31 december 2009) MSEK.

not 3 – kapitalkrav för det finansiella konglomeratet (msek)

2010-09-30 2009-12-31 Kapitalbas

Eget kapital koncernen 729 693

Antagen/Föreslagen utdelning, 7,00 (8,00) SEK per aktie, MSEK –195 –221

Eget kapital finansiella konglomeratet 534 472

Avgår

Immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar –30 –33

Kapitalbas 504 439

Kapitalkrav

Kapitalkrav för reglerade enheter inom bank- och värdepapperssektorn 256 212

Kapitalkrav för reglerade enheter inom försäkringssektorn 37 33

Teoretiska kapitalkrav för icke reglerade enheter 5 11

Kapitalkrav 298 256

Överskott av kapital 206 183

Kapitalbas/Kapitalkrav 1,69 1,71

Ovanstående tabell avser det finansiella konglomeratet inkluderande Avanza Bank Holding AB och samtliga dess dotter- bolag. Det finansiella konglomeratets kapitalbas och kapitalkrav är beräknat enligt konsolideringsmetoden.

vid beräkning av kapitalbasen under löpande år inkluderas bara vinster som varit föremål för revision. Om periodens resultat har varit föremål för revision justeras för antagen utdelning. Antagen utdelning avser innevarande period och föreslagen utdelning är den av styrelsen till bolagsstämman föreslagna utdelningen för hela räkenskapsåret.

Stockholm den 14 oktober 2010

Nicklas Storåkers

verkställande direktör

(13)

revisorernas granskningsrapport

Inledning

vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Avanza Bank Holding AB för perioden 1 januari 2010 till 30 september 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34, lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers bolag och årsredovisnings- lagen. vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig gransk- ning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfråg- ningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk gransk- ning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och lag om årsredovisning i kredit institut och värdepappersbolag samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 14 oktober 2010 Ernst & Young AB

Lars Träff

Auktoriserad revisor

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 14 oktober 2010 kl 08.15 (CET).

Avanza Bank publicerar även ett Excel-dokument med finansiell historik. Informationen är på engelska och uppdateras kvartals vis. Sökvägen är avanzabank.se/keydata.

Avanza Bank Holding AB • Box 1399, 111 93 Stockholm • Besöksadress: Klarabergsgatan 60

Tel: 08-562 250 00 • Fax: 08-562 250 41 • Styrelsens säte: Stockholm • Org.nr: 556274-8458 • avanzabank.se

References

Related documents

Utgifter för Mörby Centrum uppgår till 1,0 miljon kronor inom ramen för kommunstyrelsen samt 0,2 miljoner kro- nor inom ramen för tekniska

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för CTT Systems AB (publ.) för perioden 1 januari till den 30 september 2012.. Det är styrelsen och verkställande

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för CTT Systems AB (publ.) för perioden 1 januari till den 30 september 2016. Det är styrelsen och verkställande

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Formpipe Software AB (publ) för perioden 1 januari – 30 september 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Gexco AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Avanza Bank Holding AB för perioden 1 januari till 30 september 2013. Det är styrelsen och verkställande direktören

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Avanza Bank Holding AB för perioden 1 januari 2008 till 30 september 2008. Det är styrelsen och

”Sparkapitalet hos Avanza Bank uppgick i slutet av mars till 71 000 MSEK, vilket är 89 procent högre än ett år tidigare.. Detta skapar förutsättningar för god intäkts-