• No results found

10. KS redovisning av fritidsgårdsverksamhet i kommunen då skolorna är stängda för lov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "10. KS redovisning av fritidsgårdsverksamhet i kommunen då skolorna är stängda för lov"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

10

(2)

I T ] SOLLENTUNA KOMMUN

W > J K o m m u

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2012-10-17

Sidan 38 av 44

§ 9 8 / 2 0 1 2 Dnr 2012/33 KS.504-3

Kommunstyrelsens redovisning av behovet av fritidsgårdsverksamhet i kommunen då skolorna är stängda för lov

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2012-09-12 från kommunlednings- kontoret.

Sammanfattning

Fullmäktige har vid sitl budgetsammanträde i november 2011 beslutat att kommunstyrelsen får i uppdrag alt se över behovet av

fritidsgårdsverksamhet i kommunen då skolorna är stängda f ö r lov.

I Sollentuna finns totalt åtta fritidsgårdar runt om i kommunen och ett ungdomens hus i centrala Tureberg. Lovöppna fritidsgårdar finns. Endast en mindre andel av ungdomarna besöker frekvent någon av fritidsgårdarna.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande.

• Fullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av uppdraget att se ö v e r behovet av fritidsgårdsverksamhet i kommunen då skolorna är stängda f ö r lov, i enlighet med kommunlcdningskontorels

tjänsteutlåtande 2012-09-12.

Kommunfullmäktiges beslut

• Ä r e n d e t bordläggs.

Beslutsexpediering:

Akt

Sign. Ordf. Sign.

References

Related documents

– Det finns många material som har provats ut för att vara oskadliga, och även andra tekniska lösningar.. Problemet är att de ofta

Medborgarförslag har inkommit med förslag att anordna temavecka i skolarna angående framtida

Components of this signaling network, which include ligands, such as CD95, tumor necrosis factor TNF and TNF-related apoptosis-inducing ligand, as well as downstream molecules, such

Vegetarisk soppa från Siena L,G *bröd *ost

An example of this was the Estonian performance given by three different groups in which female gymnasts performing a jazz-based gymnastics programme were subsequently

Fritidsgårdsenheten leds av enhetschef för fritidsgårdarna som ansvarar för verksamhetens utformning och styrning samt har personalansvar för samtlig personal

Kultur- och fritidskontoret vill dock uppmärksamma att det måste finnas erforderlig kostnadsersättning för drift av verksamheten när den förs över från barn- och

Material för låg- och högstadieskolor Årsklockan för trafikfostran är ett verktyg som erbjuds skolorna för att planera trafik- fostran.. Med den som grund kan en eller flera

Med anledning av detta fick förvaltningen i samband med nämndens sammanträde den 13 juni 2019 i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på driftsform, mål och

Nyutbildade lärare och lärare som inte sökt legitimation kan ha en väntetid på upp till sex månader innan legitimationen utfärdas. I Sollentuna arbetar ca 850 förskollärare

Barn- och utbildningskontoret redovisade i maj 2014 aktuell statistik över antal lärare som erhållit lärarlegitimation. Insamlingen av legitimationer fortsätter och idag har

Att flera av kommunens fritidsgårdar har öppet även under skollov innebär en möjlighet till vuxenkontakter och aktiviteter för de ungdomar som behöver och önskar det. Merparten

detaljplanerna för fastigheterna endast skoländamål bidrar även detta till att minska risken för att de övergår till en annan verksamhet.. En tomträtt värderas normalt lägre

att få ersättning för eventuella kostnader för hyra, el och vatten till lokalen. Hur länge måste kommunen klara finansieringen innan kostnaderna kan återsökas

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 445 Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2018 Ärende:.. Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

Arbetet som görs med barn och ungdomar ska främja ett tryggt sätt att röra sig i trafiken livet igenom.” Detta konstaterar Trafikskyddets verkställande di- rektör

Genom att minska antalet elever i varje klass kommer det att bidra till att eleverna får mer tid med klassläraren, för att inte nämna att stressen hos både elever och lärarna

Boverket lämnar i denna slutrapport ett förslag till statligt topplån med delvis kommunalt förlustansvar för uppförande och ombyggnad av egnahem.. Lånet förutsätter att

Därför kan en utredning om införande av prövningstillstånd i förvalt- ningsdomstolen vid överklagande av avverkningar leda till en mer rättssäker ordning och gynna både stat

Rättvis skatteprocess har även sett över anståndet och där framkom dessutom att i vart fjärde mål där anstånd inte beviljas vinner sedan den enskilde sakfrågan, men då kan

A3 Man tränar för mycket varje dag då måste man vila och återhämta sig och det är då man får resultaten, det får man ju avgöra själv hur det känns, det kanske är svårare

I Skolverkets publikation Förebygga diskriminering och kränkande behandling, främja likabehandling (2009, s. 22) presenteras ett hjälpmedel vid utformandet av

Sverige i åk 1-6 definierar begreppet friluftsliv och hur de tolkar målen för detta i ämnet idrott och hälsa ville jag undersöka närmare hur man ser på undervisningen i