• No results found

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD För verksamhetsområde Minervaskolan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD För verksamhetsområde Minervaskolan"

Copied!
35
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

   

             

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD

 

För verksamhetsområde

 

Minervaskolan

 

               

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

1. INLEDNING s. 4

1.1 Handlingsplanens syfte och giltighet s. 4

1.2 Handlingsplanens uppbyggnad s. 4

1.3 Kvalitetssäkring av handlingsplanen s. 5

1.4 Lokal ansvarsfördelning s. 5

1.5 Kontakter s. 5

2. HANDLINGSPLAN s. 6

2.1 Åtgärder vid hot och våld från elev mot elev s. 6 2.2 Åtgärder vid hot och våld från elev mot arbetstagare s. 8 2.2.1 Åtgärder vid hot och våld från elev med funktionshinder

mot arbetstagare s. 10

2.2.2 Särskilda rutiner för dokumentation av tillbud där elever med funktionshinder är involverade Handlingsplan utifrån specifika hotfulla

situationer – AKUT s. 12

2.3 Åtgärder vid hot och våld från arbetstagare mot elev s. 15 2.4a Åtgärder vid hot och våld från utomstående mot elev s. 17 2.4b Åtgärder vid hot och våld av närstående mot elev s.18 2.5 Åtgärder vid hot och våld från utomstående mot arbetstagare s. 19 2.6 Åtgärder vid hot och våld från arbetstagare mot utomstående s. 21 2.7 Åtgärder vid hot och våld från elev mot utomstående s. 22 2.8 Åtgärder vid hot och våld från arbetstagare mot arbetstagare s. 24 2.9 Åtgärder vid hot och våld från chef mot arbetstagare s. 25 2.10 Åtgärder vid hot och våld från arbetstagare mot chef s. 26

(3)

3. BILAGOR s. 27

3.1 Checklista s. 27

3.2 Blanketter s. 28

3.2.1 Anmälan om tillbud eller olycka s. 28 3.2.2 Försäkringsblankett för elever s. 28

3.2.3 Arbetsskadeanmälan s. 28

3.2.4 AFA Försäkring skadeanmälan s. 28

3.3 Överträdelser och lagrum s. 29

3.4 Handlingsplanens koppling till lagar och styrdokument s. 31-35

                     

(4)

 

1. INLEDNING

1.1 Handlingsplanens syfte och giltighet

Denna handlingsplan mot hot och våld ska utgöra ett praktiskt verktyg för att hantera akut uppkomna situationer där hot och/eller våld förekommer i våra verksamheter som utgörs av grundskola, obligatorisk grundsärskola,

förskoleklass och fritidshem.

Ytterst syftar handlingsplanen till att skapa trygghet för personal, elever och chefer vid hanteringen av en hotfull eller våldsam situation.

Varje incident av hot och/eller våld mot elever eller personal skall resultera i en reaktion från de vuxna i skolan. Reaktionen ska följa handlingsplanens rutiner.

Handlingsplanen har sin giltighet och sitt ursprung i de lagar och styrdokument som ligger till grund för våra verksamheter. I bilaga 3.4 finns en uppställning över tillämpliga delar av dessa dokument. Denna plan skall tillämpas i verksamhetsområde Minervaskolan i Ånge kommun och gäller alla som stadigvarande eller tillfälligt vistas i våra verksamheter.

1.2 Handlingsplanens uppbyggnad

Handlingsplanen är uppbyggd kring elva tänkbara situationer där hot och/eller våld kan uppstå:

1. Elev mot elev (s.6)

2. Elev mot arbetstagare (s.8)

3. Vissa elever med funktionsnedsättning/-hinder mot arbetstagare (s.10) 4. Arbetstagare mot elev (s.15)

5. Utomstående mot elev (s.17)

6. Utomstående mot arbetstagare (s.18) 7. Arbetstagare mot utomstående (s.20) 8. Elev mot utomstående (s.21)

9. Arbetstagare mot arbetstagare (s.23) 10. Chef mot arbetstagare (s.24)

11. Arbetstagare mot chef (s.25)

(5)

Agerandet vid varje situation följer fyra rubriker:

1. Akut skede 2. Utred situationen

3. Vid allvarligt hot eller våld 4. Vidare åtgärder

Som bilagor ( kapitel 3) ligger:

3.1 Checklista för att tillse att alla påbjudna åtgärder är vidtagna 3.2 Blanketter för vidare rapportering och dokumentation

3.3 Särskilda rutiner för dokumentation av tillbud i grundsärskolan 3.4 Särskild handlingsplan för agerande vid tillbud i grundsärskolan

1.3 Kvalitetssäkring av handlingsplanen

Rektor ansvarar för att sammanställa de situationer som har inträffat under året där planen har använts, samt att lämna synpunkter på planens

tillämpbarhet, senast i årets första tertialuppföljning årligen. Rektor begär in uppgifterna och sammanställer dessa. Vid behov revideras planen centralt.

1.4 Lokal ansvarsfördelning

Rektor ansvarar för att planen görs känd för personal, elever och vårdnadshavare och tillämpas på enheten. Planen ska aktualiseras vid läsårsstart, samt vid nyanställningar. Informationsrutiner ska också finnas för personer som tillfälligt vistas i verksamheten, såsom vikarier t.ex.

Handlinsplanen ska finnas tillgänglig för alla via kommunens hemsida www.ange.se

1.5 Kontakter

SOS larmtjänst tel: 112

Minervaskolans rektor Marie Löfhaugen Tel: 073-270 27 79

E-post: marie.lofhaugen@ange.se

Polis, rådgivning ( ej akuta situationer) tel: 114 14

(6)

2. HANDLINGSPLAN

2.1. Åtgärder vid hot och våld från:

Elev mot elev

Akut skede:

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan elever ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt och förtroende för.

 Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.

 Två personal med varje elev.

Utred situationen:

 Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Om händelsen av både vuxna och elever härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att mentorn

informeras. Mentor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen.

 Uppföljning och samtal hem via mentor.

Vid allvarligt hot eller våld

 Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor och vårdnadshavare informeras omgående. Mentor ska också snarast delges information om händelsen.

 Vårdnadshavarna kallas till skolan. I syfte att situationen för de

inblandade inte ska förvärras kan vårdnadshavarna rekommenderas att ta sitt barn från skolan resten av dagen, eller fram till dess att möte med skolans personal och rektor kan äga rum. I annat fall bör skolan ordna avskild undervisning för aktuella elever.

 Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla

information och leder detta med hjälp av lämpliga arbetstagare. Mentor ansvarar för att åtgärder vidtas.

 Vid allvarligt hot eller våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen.

 Om det anses befogat gör rektor dessutom en anmälan till socialtjänsten. ( OBS läkare skall dokumentera ev. skador.)

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas.

(7)

Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor.

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska.

Vidare åtgärder

 Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och

elevhälsoplan. Elevhälsan ansvarar för dokumentation samt att mentor involveras i arbetet.

 Rektor ska tillse att de inblandade eleverna erbjuds hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen.

 Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter en vecka samt efter en månad. Rektor kallar till samtalen där elever, vårdnadshavare, mentor samt representant för elevhälsan deltar. Samtalen

dokumenteras.

(8)

2.2 Åtgärder vid hot och våld från:

Elev mot arbetstagare

Akut skede:

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan arbetstagare och elev ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt och förtroende för.

 Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.

 Två vuxna med eleven.

Utred situationen:

 Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Om händelsen av både vuxna och elever härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att mentorn

informeras. Mentor och rektor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen.

*Uppföljning samt samtal till hemmet

Vid allvarligt hot eller våld

 Rektor leder samtalet med de inblandade.

 Rektor informerar elevens vårdnadshavare.

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och sedan skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå

 Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen.

 Om det anses befogat gör rektor dessutom en anmälan till socialtjänsten.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor.

(9)

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska.

Originalet sparas på skolan.

Vidare åtgärder

 Den utsatta ska erbjudas hjälp i form av krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av företagshälsan.

 Behöver relationerna mellan de inblandade bearbetas ytterligare, kontaktar rektor elevhälsan och skyddsombud. Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och elevhälsoplan. Rektor ansvarar för dokumentation samt att elevens mentor och vårdnadshavare

involveras i arbetet.

Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter en vecka samt efter en månad. Rektor ansvarar för samtalen samt dokumentation.

2.2.1 Åtgärder vid hot och våld från:

Vissa elever med funktionsnedsättning

funktionshinder mot arbetstagare

(10)

10  Akut skede

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan elev och arbetstagare ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt och förtroende för.

 Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.

*Två vuxna och en elev.

Utred situationen

 Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Om händelsen av både vuxna och elever härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att mentorn

informeras. Mentor och rektor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen

Vid allvarligt hot och våld

 Rektor leder samtalet med de inblandade.

 Rektor informerar elevens vårdnadshavare.

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och sedan skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå.

 Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen.

 Om det anses befogat gör rektor dessutom en anmälan till socialtjänsten.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor.

 Socialjournal för berörd elev ifylls.

 Blanketten ”Anmälan av skada eller tillbud för elever” skrivs av

närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska.

Originalet sparas på skolan.

Vidare åtgärder

(11)

 Den utsatta ska erbjudas hjälp i form av krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av företagshälsan.

 Behöver relationerna mellan de inblandade bearbetas ytterligare, kontaktar rektor elevhälsan och skyddsombud. Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och elevhälsoplan. Rektor ansvara för dokumentation samt att elevens mentor och vårdnadshavare

involveras i arbetet.

 Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter en vecka samt efter en månad. Rektor ansvarar för samtalen samt dokumentation.

Handlingsplan utifrån specifika hotfulla situationer - AKUT

(12)

12 

Handlingsplanen revideras första skolveckan varje läsår, utifrån att  elevunderlaget förändras och därmed också förutsättningarna. 

Agera i följande ordningsföljd: 

1. Ha alltid telefon till hands.  

2. Uppkommer en hotfull situation – ring kollega eller rektor eller ropa på  vuxen i närheten om det finns 

3. Ge eleven utrymme och sätt ev. andra elever i säkerhet. 

4. Om situationen inte klingar av – ring 112 

När tillbud uppstått – dokumentera alltid enligt följande:

1 Notera i respektive elevs akt (Ansvar: uppgiftslämnaren)

2 Skriv Anmälan om tillbud eller olycka (Ansvar:uppgiftslämnaren) 3 Lämna anmälan i rektors postfack (Ansvar: uppgiftslämnaren) 4 Rektor gör anmälan till Arbetsmiljöverket (Ansvar: rektor) 5 Gör ev. anmälan om arbetsskada för ev. ersättning (Ansvar:

uppgiftslämnaren)

Bakgrund: 

Fostran: Vanlig fostran har effekt på kanske 90 % av alla barn, men inte alla  barn. 

Tillrättavisningar & utskällningar: Det har aldrig påvisats en positiv effekt av  utskällning. Däremot blir effekterna lägre entusiasm, mindre uthållighet,  svagare koncentrationsförmåga, depression och låg självkänsla.  Van 

Duijenvoorde et al (2008)  

Lösning: Berätta VAD man ska göra istället och ge beröm när eleven lyckas! 

 

(13)

Straff: Det finns inga positiva effekter av straff, däremot samband med  kriminalitet och annat problemskapande beteende. Kant 1781 Gneezy & 

Rutchini (2000): A fine is a price 

 

Konsekvenser: En del människor förstår inte orsak och verkan i komplexa  sammanhang, och kan inte heller förutsäga framtid eller andras beteenden,  därför upplevs konsekvenser ofta som oförutsägbara straff. 

 

Vad vill vi uppnå?? 

VI måste hitta lösningar som inte är ett problem för eleven. Då slipper man  maktlösheten att uppleva att man inte har kontroll. Man måste ha kontroll över  sig själv om man ska kunna lämna över lite kontroll till andra. Att förlora 

kontroll är otäckt och föranleder oftast utbrott. 

För att återta kontroll kan jag i ett utbrott skapa en egen lösning, t.ex., slå,  sparka, spotta, skrika. Detta kan vara att återta kontroll för mig. Diekhof EK, 

Geier K, Falkai P, Gruber O. (2011) 

MÅL: ATT ELEVEN HAR KONTROLL ÖVER SIG SJÄLV OCH ATT I VARJE SVÅR  SITUATION SKA ELEVEN KUNNA UPPNÅ SNABB EGENKONTROLL IGEN. 

Krav: 70 % av alla konflikter föregås av ett krav. Vi MÅSTE ställa krav, men vi  MÅSTE också ta ansvar för kravsättningen. Ett sätt att möta kravet och behålla  kontrollen kan vara att säga NEJ för eleven. Det måste alla ha rätt till!! Vår  utmaning ligger i att sätta kravet så att eleven vill säga JA! Det här kan vi göra  genom att se till att vi har lagt kravet så att eleven förstår det, känner att han  klarar det, tidsmässigt strukturerat d.v.s. hur länge, när osv. Kanske också  genom att låta eleven vara delaktig och medbestämmande.  

Ge god förberedelse och tid! ( Bo Hejlskov Elvén: Problemskapande beteende 

vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Student litteratur 2009. 

 

Vid utbrott eller affektsituationer 

(14)

14 

Vi känner av varandras sinnesstämningar. De smittar. Vi speglar varandras  muskelspänningar. 

När eleven får ett utbrott: 

‐ Dämpa dina känslouttryck 

‐ Avled genom kanske humor el personalbyte 

‐ Undvik längre ögonkontakt  

‐ Respektera utrymmet för personen – backa 

‐ Varje gång eleven går två steg bort från dig ska du gå två steg bakåt. 

‐ Gå baklänges vid kravsättning 

‐ Stå inte mitt emot eleven. 

‐ Sätt dig när eleven blir orolig 

‐ Undvik att smittas av oron – håll dig cool 

‐ Smitta eleven med ditt lugn 

‐ VÄNTA 

‐ Få ut andra så det finns plats att bli lugn 

‐ Undvik beröring med spända muskler 

‐ Slappna av om eleven tar i dig   

I nödsituationer: 

‐ Om du måste ta tag i eleven: använd rörelse inte fastlåsning som ökar  adrenalinet 

‐ Släpp aktivt efter några sekunder 

‐ Se till att undvika smärta, det ökar stressen  Källa:  

Andrew Mc Donnel: Managing Aggressive behaviour in care settings. Wiley  (2010) 

       

(15)

2.3 Åtgärder vid hot och våld från:

Arbetstagare mot elev

Akut skede:

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan elever ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt och förtroende för.

 Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.

Utred situationen:

 Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Om händelsen av både vuxna och elever härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att mentorn

informeras. Mentor och rektor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen.

Vid allvarligt hot eller våld

 Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld och hot mot en elev har begått ett tjänstefel. Ärendet handhas i fortsättningen av rektor

tillsammans med personalavdelningen och den berördas fackliga ombud informeras.

 Vid allvarligt hot eller våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, så informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via

polisen.

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och sedan skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor.

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska.

Originalet sparas på skolan.

(16)

16  Vidare åtgärder

 Den utsatta ska erbjudas hjälp i form av krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av företagshälsan.

 Behöver relationerna mellan de inblandade bearbetas ytterligare, kontaktar rektor elevhälsan och skyddsombud. Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och elevhälsoplan. Rektor ansvara för dokumentation samt att elevens mentor och vårdnadshavare

involveras i arbetet.

 Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter en vecka samt efter en månad. Rektor ansvarar för samtalen samt dokumentation.

(17)

2.4 a Åtgärder vid hot och våld från:

Utomstående mot elev

Akut skede:

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan elever ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt och förtroende för.

 Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.

Utred situationen:

 Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Om händelsen av både vuxna och elever härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att mentorn

informeras. Mentor och rektor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen.

Vid allvarligt hot eller våld

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas.

Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå.

 Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen.

 Om den utomstående är elev vid en annan skola i kommunen kontaktar rektor berörd skolas rektor.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor.

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska.

Originalet sparas på skolan.

Vidare åtgärder

 Den utsatta ska erbjudas hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen.

 Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter en vecka samt efter en månad. Rektor ansvarar för samtalen samt dokumentation.

(18)

18  2.4 b Åtgärder vid hot och våld från:

Närstående mot elev (vårdnadshavare, syskon eller släkting) Observera att här träder även Socialtjänstlagen i kraft enligt Sol 2 kap § 14

Akut skede:

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan dessa individer ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Ombesörj att skadade/chockade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt och förtroende för.

 Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.

Utred situationen:

 Eleven får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av samtalsledare. Mentor och rektor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen.

 Rektor, eller den rektor utsett som sin ställföreträdare, fattar beslut om socialtjänst/och eller polis skall tillkallas.

Vid allvarligt hot eller våld

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först mentorer. Rektor avgör (eventuellt i samråd med socialtjänst eller polis) huruvida elevens

vårdnadshavare i det här läget bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder.

 Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen.

.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor.

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska.

Originalet sparas på skolan.

Vidare åtgärder

 Den utsatta ska erbjudas hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen.

 Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter en vecka samt efter en månad. Rektor ansvarar för samtalen samt dokumentation, men kan

(19)

delegera åt annan (t.ex. mentor) att följa upp och sedan återrapportera till rektor.

2.5 Åtgärder vid hot och våld från:

Utomstående mot arbetstagare

(människor som inte är anställda eller fullgör sin skolgång på enheten)

Akut skede:

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan elever ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt och förtroende för.

 Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen utspelar sig på skolgården, in i skolbyggnaden.

Utred situationen:

 Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Om händelsen av både vuxna och elever härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att mentorn

informeras. Mentor och rektor beaktar händelsen utifrån

likabehandlingsplanen. Om den utomstående är elev vid annan skola informeras berörd rektor.

Vid allvarligt hot eller våld

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas.

Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå.

 Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen.

 Om den utomstående är elev vid en annan skola i kommunen kontaktar rektor berörd skolas rektor.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor.

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska.

Originalet sparas på skolan.

(20)

20  Vidare åtgärder

 Den utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av Företagshälsan.

 Rektor leder och dokumenterar uppföljningssamtal med den utsatta efter en vecka och efter en månad.

2.6 Åtgärder vid hot och våld från:

(21)

Arbetstagare mot utomstående

Akut skede:

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan elever ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt och förtroende för.

 Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen utspelar sig på skolgården, in i skolbyggnaden.

Utred situationen:

 Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Om händelsen av både vuxna och elever härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att mentorn

informeras. Mentor och rektor beaktar händelsen utifrån

likabehandlingsplanen. Om den utomstående är elev vid annan skola informeras berörd rektor.

Vid allvarligt hot eller våld

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas.

Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå.

 Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen.

 Om den utomstående är elev vid en annan skola i kommunen kontaktar rektor berörd skolas rektor.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor.

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska.

Originalet sparas på skolan.

Vidare åtgärder

 Den utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av företagshälsan.

 Rektor leder och dokumenterar uppföljningssamtal med den utsatta efter en vecka och efter en månad.

2.7 Åtgärder vid hot och våld från:

(22)

22 

Elev mot utomstående

Akut skede:

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan elever ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt och förtroende för.

 Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen utspelar sig på skolgården, in i skolbyggnaden.

Utred situationen:

 Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Om händelsen av både vuxna och elever härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att mentorn

informeras. Mentor och rektor beaktar händelsen utifrån

likabehandlingsplanen. Om den utomstående är elev vid annan skola informeras berörd rektor.

 Kontakt/ information till hemmet.

Vid allvarligt hot eller våld

 Rektor informerar elevens vårdnadshavare

 Den utsatta ska erbjudas hjälp att kontakta anhörig. Om den utomstående är elev vid annan skola i kommunen kontaktar rektor berörd skolas rektor.

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas.

Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå.

 Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor.

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska.

Originalet sparas på skolan.

(23)

Vidare åtgärder

 Rektor leder och dokumenterar uppföljningssamtal med eleven efter en vecka och en månad.

 Rektor kontaktar den utsatta efter en vecka, eller efter överrenskommelse, för att följa upp händelsen.

(24)

24  2.8 Åtgärder vid hot och våld från:

Arbetstagare mot arbetstagare

Akut skede

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från en arbetstagare mot en annan ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.

 Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för.

Utred situationen

 Båda arbetstagarna får redogöra och dokumentera sin version av

händelsen och rektor delges materialet. Om händelsen härmed bedöms utredd avslutas ärendet av rektor.

 Skyddsombud informeras om händelsen.

Vid allvarligt hot eller våld

 Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld och eller hot mot en annan arbetstagare har begått ett tjänstefel. Ärendet handahas i

fortsättningen av rektor tillsammans med personalavdelningen och den berördas fackliga ombud informeras.

 Rektor kan kontakta personalsekreterare för hjälp med ärendegången.

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen.

 Om händelsen utspelats i närvaro av elever gör rektor en bedömning hur skolans elever informeras om händelsen och vilka åtgärder som vidtas.

 Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, så informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor.

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska.

Originalet sparas på skolan.

Vidare åtgärder

 Rektor tillsammans med skolchef beslutar om vidare åtgärder.

 Den/de utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av företagshälsan.

(25)

2.9 Åtgärder vid hot och våld från:

Chef mot arbetstagare

Akut skede

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från en arbetstagare mot en annan ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.

 Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för.

Utred situationen

 Båda inblandade får dokumentera sin version av händelsen. Dessa delges närmast överordnad chef.

 Närmast överordnad chef utreder händelsen.

 Skyddsombud informeras om händelsen.

Vid allvarligt hot eller våld

 Den chef som gjort sig skyldig till våld och hot mot en arbetstagare har begått ett tjänstefel. Ärendet handhas i fortsättningen av överordnad chef tillsammans med personalavdelningen och den berördas fackliga ombud informeras.

 Vid allvarligt hot och våld gör överordnad chef en polisanmälan av händelsen.

 Vid allvarligt hot eller våld informerar närmast överordnad chef personalen.

 Om händelsen utspelats i närvaro av elever gör närmaste chef en bedömning hur skolans elever informeras om händelsen och vilka åtgärder som vidtas.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till närmast överordnad chef.

 Närmast överordnad chef tillsammans med personalsekreterare beslutar om vidare åtgärder.

 Den/de utsatta ska erbjudas hjälp med krishantering. Närmast överordnad chef kan ta hjälp av företagshälsan.

(26)

26  2.10 Åtgärder vid hot och våld från:

Arbetstagare mot chef

Akut skede

 Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från en arbetstagare mot en annan ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

 Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.

 Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för.

Utred situationen

 Båda inblandade får dokumentera sin version av händelsen. Dessa delges närmast överordnad chef.

 Närmast överordnad chef utreder händelsen.

 Skyddsombud informeras om händelsen.

Vid allvarligt hot eller våld

 Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld och hot mot sin chef har begått ett tjänstefel. Ärendet handhas i fortsättningen av överordnad chef tillsammans med personalavdelningen och den berördas fackliga ombud informeras.

 Vid allvarligt hot och våld gör överordnad chef en polisanmälan av händelsen.

 Vid allvarligt hot eller våld informerar närmast överordnad chef personalen.

 Om händelsen utspelats i närvaro av elever gör närmaste chef en bedömning hur skolans elever informeras om händelsen och vilka åtgärder som vidtas.

 Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till närmast överordnad chef.

 Närmast överordnad chef tillsammans med personalsekreterare beslutar om vidare åtgärder.

 Den/de utsatta ska erbjudas hjälp med krishantering. Närmast överordnad chef kan ta hjälp av företagshälsan.

3. BILAGOR

3.1 Checklista

(27)

Som stöd i arbetet, då en händelse med inslag av hot eller våld inträffat på skolan, finns denna checklista över åtgärder som ska vidtas. Rektor är ansvarig för att vidtagna åtgärder kontrolleras mot checklistan.

 Direkt dokumentation av händelsen

 Information till berörda och omgivning

 Polisanmälan

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever”

 Anmälan till socialtjänsten

 Krisstöd

 Uppföljande samtal

 Uppföljande kontakt med utomstående som blivit inblandade

 Upprättande av åtgärdsprogram

 Blankett till elevförsäkring

 Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan (för andra än elever)

 Tillbudsrapport (för andra än elever) till rektor som sedan skickar till Arbetsmiljöverket

 AFA-försäkring ( för andra än elever)

3.2 Blanketter

(28)

28  3.2.1 Anmälan om tillbud eller olycka

Här skall en länk infogas

3.2.2 Försäkringsblankett för elever Här skall en länk infogas

3.2.3 Arbetsskadeanmälan

Blankett för rapport av arbetsskada/personskada från Försäkringskassan http://www.forsakringskassan.se/pdf-blankett/9210.pdf

3.2.4 AFA Försäkring skadeanmälan

Fylls i tillsammans med arbetsskadeanmälan

http://www.afaforsakring.se/upload/Blanketter/F7007.pdf

(29)

3.3 Överträdelse och lagrum

Nedanstående uppräkning ska ses som en hjälp i avgörandet om misstanke om brottslig handling finns. Vid svårigheter att avgöra kontaktas polisen för rådgivning.

Misshandel (t.ex. avsiktliga örfilar och knytnävsslag) 3 kap 5 och 6 §§ brottsbalken

Vållande till kroppsskada eller sjukdom ( av grov oaktsamhet orsaka skada)

3 kap 8§ brottsbalken

Framkallande av fara för annan (av grov oaktsamhet utsätta annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom)

3 kap 9 § brottsbalken

Olaga tvång (genom våld eller genom hot tvinga annan att göra, tåla eller underlåta något)

4 kap 4§ brottsbalken

Olaga hot (allvarligt hota någon i syfte att framkalla allvarlig rädsla) 4 kap 5§ brottsbalken

Ofredande (handgripligen eller på annat sätt antasta någon) 4 kap 7§ brottsbalken

Förtal (utpeka någon som brottslig eller klandervärd) Får endast åtalas av målsäganden

5 kap 1 och 2 §§ brottsbalken

Förolämpning (smäda eller beskylla annan) Får endast åtalas av målsäganden

5 kap 3§ brottsbalken

Våldtäkt och sexuellt tvång (genom våld eller hot tvinga annan till samlag eller annan sexuell handling)

6 kap 1 och 2 §§ brottsbalken

Sexuellt ofredande (sexuellt beröra barn under 15 år, ”tafsa”) 6 kap 7§ brottsbalken

Stöld och rån

8 kap 1, 4 och 5 §§ brottsbalken

(30)

30 

Skadegörelse och åverkan (t.ex. allvarligare klotter och fönsterkrossning)

11 kap 1-3 §§ brottsbalken

Våld eller hot mot tjänsteman (t.ex. mot lärare) 17 kap §§ brottsbalken

Narkotikabrott eller vårdslöshet med narkotika (överlåta, anskaffa, sälja, inneha, bruka eller ha annan befattning med narkotika)

1-3 §§ narkotikastrafflagen

Olovlig försäljning av alkoholdrycker (langning) 10 kap 3§ alkohollagen

Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

(31)

3.4 Handlingsplanens koppling till lagar och styrdokument

 AML

http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h008.pdf 1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde.

§1 Lagens ändamål är för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

§3 Elever, värnpliktiga med flera

Alla som genomgår utbildning likställs med arbetstagare (3§ punkt 1) Särskilda föreskrifter om elevskyddsombud i 6 kap. 17-18§§.

Elever vid alla typer av skolor omfattas således i huvudsak av arbetsmiljölagen från och med förskoleklasserna.

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet

§2 Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.

 AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön

http://www.av.se/dokument/afs/AFS1993_02.pdf

4§ Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.

Kommentar till 4: Enligt 3 kap 3 § arbetsmiljölagen skalla arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

7§ Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation. Kommentar till 7: För att snabb hjälp skall kunna ges i en

nödsituation behövs i allmänhet en i förväg uppgjord plan.

10§ Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas.

Kommentar till 10§ Det är viktigt att rutiner för att uppmärksamma, rapportera och följa upp alla tillbud och händelser med inslag av hot och våld. Rutinerna bör också innebära att våld och allvarliga hot om våld anmäls till

yrkesinspektionen, polisen och försäkringskassan. Det kan erinras om att enligt 2 § arbetsmiljöförordningen skall arbetsgivaren anmäla allvarliga personskador eller tillbud till yrkesinspektionen. Denna bestämmelse är i många fall tillämplig vid våld och hot om våld på arbetsplatsen.

(32)

32 

11§ Arbetstagare som utsätts för våld och hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada.

Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta.

Kommentar till 11: För att undvika eller lindra skador av en våld- eller hotsituation och förebygga framtida problem är det viktigt att det finns en förberedd organisation för detta på alla arbetsplatser. På större arbetsplatser bör någon form av räddningsledning eller krisgrupp finnas. Denna grupp träder i funktion vid svåra akuta händelser.

Bilaga 5 (11§): Aktuella regler mm

Förslag till åtgärder i anslutning till en akut händelse

 AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd http://www.av.se/dokument/afs/AFS1999_07.pdf

Beredskap för första hjälpen och krisstöd

5§ På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art,

omfattning och särskilda risker. Vid planeringen skall de kontakter som behövs tas med berörda lokala samhällsorgan.

Kommentar till 5§ Beredskap för första hjälpen och krisstöd

Avgörande för att på ett tillfredsställande sätt kunna ge hjälp vid olyckor, akut sjukdom och liknande allvarliga händelser är att det i verksamheten finns en beredskap för och kunskap om akuta åtgärder.

Rutiner för första hjälpen och krisstöd

Att ha beredskap för omhändertagande innebär bl.a. att det finns rutiner för uppgiften. Vem gör vad när något händer?

Arbetstagarens kännedom om rutiner och planering

Det är angeläget att de anställda känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat och anordnat samt att kunskaperna hålls aktuella.

Kunskaper i första hjälpen

6§ Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsplatsen. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

Kommentar till 6: Kunskaper i första hjälpen - Hur många behöver kunna ge första hjälpen?

- Vilka kunskaper behövs?

(33)

- Utbildning och praktisk övning bör alltid ingå.

Kunskaper om krisstöd

7§ Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

Kommentar till 7§ Kunskaper om krisstöd

Med kunskaper för att planera och ordna krisstöd avses att det i verksamheten finns en kompetens och insikt om behovet av krisstöd och hur beredskapen för krisstöd i anslutning till allvarliga händelser skall ordnas.

 AFS 1999:7

Bilaga 2

Exempel på vad rutiner vid olyckor och akuta krissituationer kan omfatta I syfte att kunna ge ett gott omhändertagande och minimera akut och framtida ohälsa är det viktigt att det finns en planering och tydliga rutiner för vad som bör göras och vem som har ansvar att göra det.

Våld och hot på jobbet Kartlägg riskerna

http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_553.pdf

Våld och hot inom omsorg och skola

http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_522.pdf

 Ansvaret skall vara tydligt

 Alla händelser skall följas upp

 Snabb hjälp

 Rutiner för hjälp och stöd

 Dokumentation

Arbetsmiljöverkets temasidor Våld och hot

http://www.av.se/teman/valdochhot/

Våld och hot inom skolan

http://www.av.se/teman/skolan/iskolan/valdoch hot.aspx

 SFS 2006:67

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:67 Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 1: Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk

(34)

34 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller

funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i Skollagen (1985:1100)

 FN:s barnkonvention

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe5 5424340e999aed047eb281537d7/fn_891120.pdf

Artikel 28: Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att

säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överrensstämmelse med denna konvention.

 Skollagen (2010:800)

http://www.riksdagen.sewebbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800 Skollagens kapitel 1, 5 och 6 behandlar skolans ansvar i förhållande till handlingsplanens innehåll.

Exempel ur lagen:

Kap 1 Inledande bestämmelser

5§ Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Kap 5 Arbetsmiljö

3§ Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

6§ Rektor eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra elevernas trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Kap 6 Åtgärder mot kränkande behandling

7§ Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

 Läroplan för grundskolan, grundsärskolan, förskoleklassen, och fritidshemmet, LGR11

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Lgr11_kap1_2.pdf

Kap 1 sid 4

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället

(35)

vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

References

Related documents

Vid händelse av rättegång ska det erbjudas personligt stöd före, under och efter till personer som kallats till rättegång, som vittnen eller målsägande. Medarbetaren bör

De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt

I början behöver den sjuke och hans eller hennes närstående i första hand tid och möjlighet att prata om sina känslor ‒ när det känns bra för dem att göra det.. Under

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personal och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas!. Rektor avgör huruvida

• Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personal och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas.. Rektor avgör huruvida

• Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande perso- nal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska.. Rektor lämnar kopia

• Rektor och/eller personal ur elevhälsoteamet dokumenterar beskriven orsak till händelse, förslag och plan för åtgärder samt beslut om åtgärder. • (Beroende på

23 § Om syftet med åtgärder enligt 22 § inte uppnås eller om elevens uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns andra särskilda skäl, får