• No results found

Bildningsförvaltningen Björnekullaskolan Handlingsplan mot våld och hot i arbetsmiljön

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bildningsförvaltningen Björnekullaskolan Handlingsplan mot våld och hot i arbetsmiljön"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bildningsförvaltningen Björnekullaskolan

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se

2021-08-31 1(2)

Handlingsplan mot våld och hot i arbetsmiljön

1. Mål

På Björnekullaskolan ska inga inslag av våld, hot eller hot om våld tolereras.

Personal och elever ska i samverkan arbeta för att förebygga våld, hot och hot om våld.

Rutiner för att förhindra och förebygga våld, hot och hot om våld ska utvecklas.

Beredskap och åtgärdsplaner när våld, hot eller hot om våld förekommit ska vara kända av alla anställda.

2. Riskområde

Områden där våld, hot och våld om hot anses föreligga bedöms vara:

 Konflikter mellan elever som kan leda/leder till handgemäng (med/utan tillhygge).

 I samband med möten och arbete med elever och vårdnadshavare, exempelvis:

- utvecklingssamtal - elevhälsokonferens

- enskilda möten med vårdnadshavare och/eller elever.

 Samtal med elev/er i syfte att överföra grundläggande värden, främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhälls-medlemmar och stödja familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling.

 Avvisning av personer utan giltigt ärende till skolan (obehöriga).

(2)

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se

2021-08-30 2(2)

3. Förebyggande åtgärder

De förebyggande åtgärderna är kopplade till de bedömda riskområdena enligt punkt 2.

 Vid insats i situationer som kan bedömas bli hotfull/våldsam, var alltid minst två vuxna.

 Vid hembesök skall alltid minst två vuxna närvara.

 Vid känsliga möten, välj lämplig lokal och tidpunkt samt förbered samtalet noga med din kollega.

 Uppträd mot eleverna som en vuxen förebild. Utgå ifrån de värden som skolan skall gestalta och förmedla enligt läroplanen.

 Vid samtal med elev/er för att till exempel överföra grundläggande värden, kan det vara en fördel att välja samtalstidpunkt vid ett senare tillfälle och en mer avskild plats, för att undvika oöverlagda ord/känsloyttringar och att ej involverade personer stör samtalet.

4. Åtgärder med därtill hörande uppföljande åtgärder Åtgärder enligt bilaga 1.

5. Rapportering, uppföljning, utvärdering och revidering.

Använd: KIA för rapportering av tillbud och arbetsskador.

Handlingsplanen följs upp under året av krisgruppen.

Utvärdering och revidering av planen genomförs en gång per år i samband med skolstart.

References

Related documents

- ett barn/elev blir utsatt för hot eller våld av annat barn/elev. Åtgärder för det barn/elev som hotat eller

ett barn/elev blir utsatt för hot eller våld av annat barn/elev Åtgärder för det barn/elev som hotat eller brukat våld:. • Vi följer ärendegången i Planen mot

Vid händelse av rättegång ska det erbjudas personligt stöd före, under och efter till personer som kallats till rättegång, som vittnen eller målsägande. Medarbetaren bör

De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt

• Arbetsledaren har ansvar för att vid behov kontakta företagshälsovården för medicinskt eller psykosocialt stöd. • Vid behov kontaktas den fackliga företrädaren/de

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska..

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personal och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas!. Rektor avgör huruvida

• Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande perso- nal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska.. Rektor lämnar kopia