Guide till FPA:s stöd och tjänster

Full text

(1)

HÄLSAN

Dotter i pappans ärende

4 17 PENSION Kortet som ska med på resan

STUDIER & JOBB HEM & FAMILJ 21

20

Guide till FPA:s stöd och tjänster

(2)

HÄLSNINGAR FRÅN FPA I DENNA GUIDE

Många resor med ett enda samtal

1,46 milj.

FPA utvecklar sin verksamhet för ditt bästa.

Välkommen att titta närmare på guiden Mitt i allt. Den erbjuder viktig information om FPA:s stöd och tjänster. I guiden kan du också läsa bl.a. om kundernas erfarenheter av taxiresor och läkeme- del som FPA ersätter. Dessutom får du tips om hur man gör upp en fullmakt. Utbetalningsdatum som intresserar pensionärer finns samlade på sidan 16, och så lönar det sig att spara viktiga kontaktupp- gifter som finns på mittuppslaget.

FPA har över 330 betjäningsställen runt om i Finland. Sakkunniga på olika förmåner svarar på frågor via telefon vardagar kl. 8-18. På bokad tid kan man utan brådska sköta sina ärenden per tele- fon eller på en byrå.

Den allt populärare e-tjänsten lockar för att den är så behändig: FPA-ärenden kan man sköta när som helst och var man än befinner sig. FPA:s webb- sidor besöktes i fjol sammanlagt över 24 miljoner gånger.

I fjol hade kunderna kontakt med FPA 68 mil- joner gånger. Oftast skedde det i samband med direktersättningar, då FPA-ersättningen dras av från priset för en taxiresa eller medicinräkning. FPA utvecklar kontinuerligt sin verksamhet med tanke på ditt bästa. Viktiga mål för reformarbetet är att det ska vara enkelt och bekvämt för kunden. Brev, beslut och ansökningar har bearbetats så att de är tydliga och lättlästa. Datasystemen förnyas som bäst för att kunderna allt oftare ska kunna få sina beslut genast efter ansökan. Nya serviceformer, t.ex. distansservice, utvecklas och testas redan i praktiken. I framtiden betjänar FPA dig i ditt hem.

FPA:s information

Servicenummer

Bostadsbidrag 020 692 221 Efterlevandepensioner 020 692 228 Familjeförmåner 020 692 226 Flyttning till/

från Finland 020 634 0300 FPA- och EU-kort 020 692 223 Handikappförmåner 020 692 231

Pension 020 692 222

Rehabilitering 020 692 225

Sjuk 020 692 224

Studerande 020 692 229 Utan arbete 020 692 230 Värnpliktiga 020 692 220 (Vanligt samtalspris)

Ta till vara servicenumren och andra viktiga kontaktuppgifter på mittuppslaget.

MITT I ALLT 2015 Utgivare

Folkpensionsanstalten (FPA) Informationen,

PB 450, 00101 Helsingfors redaktion@fpa.fi Distribution

Guider kan avhämtas bl.a. från FPA:s serviceställen. Guiden kan även beställas i buntar på 20 och 50 ex från lomakevarasto@kela.fi.

finländare har redan ett europeiskt sjukvårdskort.

VISSTE DU ATT

Meddela oss om din livssituation ändras. Läs mer www.fpa.fi/nysituation

Läs om alla FPA-stöd fr.o.m sidan 12.

Hos FPA med fullmakt ...4

Aktuellt ...6

Medicinersättningar ...8

Taxiresor ...10

STÖD FRÅN FPA Hälsan ...12

Pension ...16

Hem & familj ...18

Studier & jobb...21

Utbetalningsdagar för pensionärer ...16

Kan du FPA? ...23

10

FPA hjälper på nätet www.fpa.fi

Omslagsbild: Juha Törmälä

(3)

Antero har beslutat att ge sin dotter Helena en fullmakt så att hon i sin fars ställe kan sköta ärenden hos FPA.

Så här gör du en fullmakt

Gör en fullmakt i tid. Se till att en anhörig kan sköta dina FPA-ärenden om du blir sjuk. Det går inte att göra en fullmakt om fullmaktsgivarens skick har försämrats betydligt t.ex. på grund av demens.

Med en fullmakt kan du ge en annan person rätt att ordna alla dina FPA-ären- den eller begränsat till en viss förmån.

Enklast är det att skriva ut den fullmaktsblankett som finns på FPA:s webbsidor.

En fullmakt kan också formuleras fritt. Den måste alltid innehålla åtminstone följande: fullmaktshavarens och fullmaktsgivarens person- och kontaktuppgifter, uppgifter om vilka ärenden som befullmäktigandet gäller samt uppgifter om huruvida FPA får ge fullmaktshavaren sådana sekretessbelagda uppgifter – t.ex. information om hälsotillståndet – som behövs när ärendet ska skötas.

Kom ihåg att datera och underteckna fullmakten. Namnteckningarna ska också förtydligas.

Skicka fullmakten till FPA.

1.

2.

3.

4.

5.

Antero Liuski från Valtimo gav sin dotter fullmakt att sköta FPA-ären- dena.

Genom fönstret ser Antero Liuski ända till sjön. Vyerna är välbekanta. På samma byvägar har han rört sig de 40 senaste åren. Nu är hans hem ett rum på ett vård- hem i Valtimo i Norra Karelen. Krafterna räcker inte längre för att bo ensam, fastän tankarna ofta återvänder till det ”riktiga hemmet”.

Anteros dotter Helena Liuski sköter tillsammans med sina syskon faderns myndighetsärenden. Nu har de bestämt att

Gör en fullmakt i god tid

pappa kan ge Helena en fullmakt så att hon kan ta hand om hans ärenden hos FPA.

– Tydligt och klart, trots att vi inte heller tidigare har haft några oklarheter, förkla- rar Antero.

Från FPA får Antero bland annat vårdbi- drag. Hittills har Antero och Helena ordnat ärendena tillsammans till exempel per telefon, och då har Antero kunnat ge en muntlig fullmakt för att ärendet ska gå att sköta. De tror att en skriftlig fullmakt kom- mer att göra det enklare. Med fullmakten kan Helena ordna faderns ärenden också hemma i Joensuu.

Tack vare fullmakten kan Helena i sin fars ställe t.ex. göra ansökningar eller med FPA reda ut frågor som gäller fadern. FPA

rekommenderar att man gör en fullmakt om man själv har svårt att sköta sina ärenden. Med en fullmakt kan man ge en annan person rätt att ordna alla FPA-ären- den, eller begränsat till en viss förmån.

En fullmakt ger inte rätt att ändra konto- uppgifter. Förmånerna betalas alltid till kunden själv.

Enklast gör man en fullmakt genom att skriva ut den färdiga fullmaktsblanketten som finns på FPA:s webbsidor. FPA god- känner också en fritt formulerad fullmakt förutsatt att alla uppgifter som behövs finns med. Fullmakten bekräftas genom underskrift. Några särskilda vittnen be- hövs inte.

Med fullmakten ger kunden en annan person rätt att sköta sina ärenden hos

FPA. Trots fullmakten kan personen fortfa- rande också själv på normalt sätt uträtta olika ärenden hos FPA. Fullmakten kan ges för en viss tid eller så att den är i kraft tills vidare. Utan fullmakt kan FPA knappt ge ut några uppgifter alls till de anhöriga.

Antero och Helena Liuski gick in för att skriva ut den färdiga fullmaktsblanketten som finns på FPA:s webbsidor. De känner redan till hur man gör en fullmakt, för de har tidigare använt fullmakt t.ex. för bank- ärenden.

– Det lönar sig att i god tid fundera över frågan om fullmakt. När den anhöriga fort- farande förstår vad det innebär och kan diskutera åsikter och önskemål, säger Helena.

Underlaget för fullmakt och närmare information finns på adressen www.fpa.fi/fullmakt.

FPA besvarar frågor som gäller fullmakter på byråerna och servicenumren (se mittuppslaget).

Juha Törmälä

Laura Kosonen

Klart och tydligt.

(4)

AKTUELLT

Från och med juni kan funktionshindrade som fyllt 16 år eventuellt beviljas han- dikappbidrag utan särskilda kostnader.

Vårdbidraget för pensionstagare ändras å sin sida så att det inte längre kan beviljas enbart på basis av särskilda kostnader.

De här handikappbidragen beviljas framöver tydligare utgående från det men och det behov av hjälp, handledning eller tillsyn som handikappet och sjukdomen medför. Särskilda kostnader kan i alla fall höja handikappbidragets belopp så att man i stället för grundbeloppet får det för- höja beloppet.

Tack vare förändringen kan FPA bevilja handikappbidragen för en längre tid än för närvarande. Bidragen kan också allt oftare beviljas tills vidare.

Grunderna för handikappbidrag för personer under 16 år är oförändrade. För- ändringarna gäller nya handikappbidrag som börjar den 1 juni eller senare.

Från januari 2016 ändras dessutom grunderna för att medicinsk rehabilite- ring för gravt handi- kappade ska beviljas.

Efter den ändringen kan man få rehabili- tering också om man inte får handikapp- bidrag.

NU ERSÄTTER FPA TANDGRANSKNING VARTANNAT KALENDER- ÅR. Ersättningen kan ändå fortfarande betalas varje år om tätare kontroller är nödvändiga på grund av patientens hälsotillstånd.

För privata tandläkares och munhygienisters arvoden betalar FPA ersättning enligt fastställda ersättningstaxor.

E-recepten har fått godkännande av både patienter, hälsovården och apoteken. Lä- kare utfärdar och undertecknar dem elek- troniskt. Elektroniska recept sparas i receptcentret. Patienten kan också få receptinformationen på papper. Därav framgår medicinernas namn och dose- ring. På basis av de uppgifter som finns i receptcentret kan vilket som helst apotek expediera läkemedlen. När receptet är sparat i receptcentralen kan läkaren med patientens tillstånd kontrollera patientens medicinering, så man undviker skadliga

Lättare få

handikappbidrag

Pensionärer med låga inkomster kan få bostadsbidrag för pensionstagare.

Från och med i år gäller inte längre åldersgränsen på 65 år utan bidraget är bundet till pensionen. Om du är pensionär och har små inkomster och får exempelvis ålders- garanti-, familje- eller full sjukpen- sion kan du ansöka om bostadsbidrag hos FPA. För dem som får deltids- eller delinva- lidpension är det allmänt bostadsbidrag som gäller.

Om både du och din make/maka eller sambo båda får pensioner eller ersätt- ningar som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare ska ni ansöka om bi- draget tillsammans. Då får ni hälften av stödet var.

Stöd för boende

E-recept ökar patientsäkerheten

SÅ HÄR BETJÄNADE FPA ÅR 2014

Cirka 70 % av finländarna fick läkedelsersättningar.

fick pension från FPA i slutet av år 2014.

samverkanseffekter och överlappande läkemedel. Med e-recept kan man ta ut sina läkemedel på vilket apotek som helst.

E-recept kan inte tappas bort, förfalskas eller stjälas.

På Mina Kanta-sidor finns alla dina elektroniska recept. I receptuppgifterna anges även hur länge recepten är i kraft och huruvida det finns läkemedel kvar att ta ut. Därtill kan du skriva ut ett samman- drag av dina recept.

Mer information på FPA:s service- nummer 020 692 222 mån–fre kl. 8–18.

Elina Minn Anja Reponen

Kunderna kom oftast i beröring med FPA via direktersättningar.

Byrån Telefon

Webben Posten

54 % 17 %

22 % 4 % 3 %

Direktersättning

Läs mer på www.kanta.fi.

(5)

PALSTAN NIMI

”Nu njuter jag av att röra på mig”

Ledgångsreumatism heter Sirpa Savelas sjukdom. Hon blev sjukpensionerad från sitt arbete som lokalvårdare år 2012: leder- na klarade inte längre av jobbet. De sista åren av sitt 30 år långa yrkesliv skötte hon sitt arbete med hjälp av värkmediciner.

– Som reumaläkemedel använde jag metotrexat från år 2000, men medicinen orsakade en funktionsstörning i lungorna.

Den behandlades med stora mängder kortison. I fjol byttes min medicin till biologiskt etanrecept, berättar Sirpa.

– Priset gjorde mig förskräckt. En må- nadsdos kostar 400 euro efter att FPA-er- sättningen dragits av. Medicinen visade sig i alla fall vara verkligt bra. Jag behöver inte längre ta kortison, och jag klarar mig för det mesta utan värkmediciner.

– Årets första medicindoser betalar

Du får mer information om läkemedelsersättningar på numret 020 692 224 mån–fre 8–18 samt på internet http://www.fpa.fi/lakemedel

Från och med år 2016 är självrisken för läkemedelsersättningar 45 euro. Inga läkemedel ersätts före 45 euros gränsen, utom till minderåriga. Den nya självrisken inräknas i årsta- ket som är 612,62 euro. Nästa år stiger grundersättningen från nuvarande 35 % till 40 %, medan specialersättningarna hålls oförändrade.

FPA har tillsammans med apoteken vidareutvecklat datasystemen som möjliggör direkt- ersättning av läkemedelskostnader. Nu får FPA uppgifter om kundens läkemedelsköp genast efter köpet i realtid. Det betyder att uppgifterna om att man nått en självriskgräns uppdateras snabbare än tidigare.

Juha Törmälä

Jag låter mig inte förlamas av smärtor.

När Sirpa når årstaket för läkemedelkostnader blir livet lättare. Hon sparar småningom för att få ihop tillräckligt för självrisk- andelen.

jag själv. Pengarna sparar jag ihop lite åt gången. När jag tar ut de två första för- packningarna har jag nått årstaket för lä- kemedel. Resten av året betalar jag endast 1,50 euro för varje ersättningsgillt läkeme- del . Det är en stor lättnad. Självriskande- len fick gärna vara lägre, för den gör ett stort hål i börsen när pensionen är liten.

Ledproteser i knäna gjorde livet mycket lättare för Sirpa år 2013.

– Innan dess hade jag svåra smärtor, och jag var förfärligt hjulbent. Nu njuter jag av att röra mig: stavgång, vattenlöp- ning och träning i gym.

Tack vare sitt nya reumaläkemedel är Sirpa Savela i bra skick. Hon kan regelbundet motionera och träffa sina vänner.

Sirpa fungerar som motionsansvarig i den lokala reumaföreningen.

– Vid sidan om motion och förenings- verksamhet är vännerna mina glädjeäm- nen i livet. Dem har jag verkligen behövt ef- ter att jag förlorade mitt enda barn år 2010.

– Jag har en positiv livsinställning, och jag låter mig inte förlamas av smärtorna.

Det känns bra att få stryka katterna över den mjuka pälsen. Också doften av skog och fågelsången ger kraft.

Läkemedelsersättningarna förändras 2016

Du betalar själv 45 € för dina receptmediciner

Du får ersättning för ersättningsgilla

receptmediciner

Du betalar bara

1,50 €

/läkemedel /köp Efter årstaket

ersätter FPA läkemedlen resten av året Årstaket för

dina medicin- kostnader

Ett kalenderår Grund-

ersättning

40 % 45 €

Lägre special-ersättning

65 %

100 %

Högre special- ersättning

612,62 €

Du betalar

+3 €

/köp

Mia Hemming

Källa: SHM

(6)

ÅRSTAKET (272 €) NÅTT

När du visar upp ditt FPA-kort

för chauffören betalar du endast en självrisk på 16 euro.

Du betalar hela resan själv

Be av hälsovården intyget SV67 på att

du har rätt att använda taxi.

Be av hälsovården intyget SV67 på

att du har rätt att använda taxi.

Uppgifterna om resan går direkt

till FPA.

Sök ersättning hos FPA i efterskott.

Din självrisk är 32 euro.

Du åker

gratis. Din självrisk är

fortarande 32 euro.

Du beställer taxin från

förmedlingscentralen. Du beställer taxin på annat sätt

Du behöver av hälsoskäl

ta taxi till sjukhuset, hälsocentralen eller till FPA-rehabiliteringen

BEAKTAS RESAN I ÅRSTAKET? BEAKTAS RESAN I ÅRSTAKET?

JA NEJ

FPA-ERSÄTTNINGEN DIREKT I TAXIN

Taxiresor som FPA ersätter har blivit välbekanta för tavastehusbon Marjatta Prinkkilä.

– Jag har sjukdomar som gör att jag behöver besöka hälsocentralen och cen- tralsjukhuset rätt ofta, berättar Marjatta.

– Jag har alltid fått en taxi när jag har behövt en. Jag bor nära sjukhuset, så resan är inte lång. Om ryggen är dålig tar jag med mig kryckorna eller rollatorn.

Chaufförerna brukar vara hjälpsamma.

Många resor med ett enda samtal

För att få ersättning för taxiresan ska patienten ha ett intyg (SV 67) om rätt till ersättning för taxiresa av hälsoskäl. En re- presentant för hälsovården kan ge intyget.

I hela landet, utom på Åland ska den s.k. FPA-taxin beställas via beställnings- numret i sjukvårdsdistriktet.

– Jag tycker att det är klara bud när det finns bara ett beställningsnummer. Och det är bra att spara numret i telefonen, tipsar Marjatta.

– Det är värt att prova på. Genom ett enda samtal kan man beställa resor för till och med ett par veckor i förväg.

När man beställer sin resa via det cen- trala numret får man reseersättningen ge- nast i taxin mot att man visar upp sitt FPA- kort. Då är självrisken för en enkelresa 16

Harri Nurminen

Marjatta är ofta tvungen att ta taxi till hälsostationen och sjukhuset.

Närmare information får du via FPA:s servicenummer 020 692 224 mån-fre kl. 8–18 eller via webben www.fpa.fi/taxiresor.

Ta till vara taxibeställningsnumret för ditt eget sjukvårdsdistrikt.

Du hittar det på mittuppslaget.

Värt att prova på.

euro. Också korta resor som kostar mindre än 16 euro räknas med i resetaket, d.v.s.

den årliga självrisken som i år är 272 euro.

Marjatta brukar nå upp till resetaket mot våren. Då får hon ett kort hemskickat från FPA, och när hon visar upp det kostar taxiresan henne ingenting.

Satu Kontiainen, översättning Gunilla Bergström

(7)

HÄLSAN STÖD FRÅN FPA 2015

HÄLSAN

Kort från FPA

Alla som är fast bosatta i Finland eller som omfattas av sjukförsäkringen får ett FPA-kort.

Kortet är ett intyg på rätt till finländsk sjuk- försäkring. Du kan behöva kortet t.ex. vid läkarbesök och taxiresor som ersätts av FPA.

Då kan du få ersättningen genast.

Om du har ett FPA-kort kan du också få ett europeiskt sjukvårdskort. Med det kortet har du rätt att få medicinskt nödvändig sjukvård i andra EU- och EES-länder och i Schweiz.

Ansök om kortet per telefon eller på nätet.

Kortet är gratis och det är giltigt i 2 år.

Om du flyttar till Finland ska du ansöka om rätt till den finländska sociala trygghe- ten. Gör det på www.fpa.fi/etjanst eller med blankett Y77r.

Om du är under 65 år och får full folkpen- sion kan du få ett kort för folkpensionstagare som berättigar till pensionärsrabatter. Om du

är över 65 år räcker det att du visar upp ditt identitetsbevis.

Sjukvårdsersättningar

Om du besöker privatläkare eller privat tandläkare får du en del av läkararvodena och kostnader för undersökningar och behandlingar som läkaren ordinerat ersatta av FPA enligt en särskild taxa.

Direktersättning eller ansökan

Vanligen får du FPA-ersättningen direkt på läkarmottagningen när du visar upp ditt FPA- kort. Ersättningen dras av i räkningen. Om du inte får ersättningen direkt kan du ansöka om den hos FPA inom 6 månader.

Tandvårdsersättningar

Om du besöker en privat tandläkare får du ersättning för en del av kostnaderna av FPA.

Det här är en sammanfattning av FPA:s förmåner. Stödbeloppen gäller för år 2015. Du får mer information via våra servicenummer, på byråerna, i broschyrerna och på webbplatsen www.fpa.fi.

HÄLSAN PENSIONÄR HEM & FAMILJ STUDIER & JOBB

Vanligen får du ersättning direkt vid kassan.

Tandgranskning ersätter FPA bara vartannat kalenderår. FPA ersätter också en del av kostnader för behandling som getts av en munhygienist enligt tandläkarordination.

Ersättningen följer FPA:s taxa. Tandtekniskt arbete eller protetiska åtgärder ersätts inte.

Tandvårdsersättning för krigsveteraner

Krigsveteraner som har veterantecken eller minröjarintyg får ersättning även för kostnaderna för protetiska åtgärder. FPA ersätter undersökning av mun och tänder, förebyggande tandvård samt kliniskt arbete som görs av privattandläkare eller special- tandtekniker i samband med protetik enligt FPA-taxan. Helprotesarbete som utförs av en specialtandtekniker ersätts på basis av remiss från tandläkare.

Läkemedelsersättning

Läkemedelsprisnämnden bestämmer vilka läkemedel FPA ersätter. Ersättningen är 35 %, 65 % eller 100 % av priset på läke- medel som läkare föreskrivit. Även om ersättningen är 100 % betalar du ändå alltid 3 euro per läkemedel tills du nått årstaket.

Läkemedel har fastställda referenspriser som avgör ersättningsbeloppet. Om du väljer ett preparat som kostar mindre eller som inte har något referenspris får du ersättningen på försäljningspriset. Om dina utgifter för läkemedel år 2015 är mer än årstaket, dvs.

612,62 euro skickar FPA ett meddelande om rätt till tilläggsersättning. När du har med meddelandet på apoteket, betalar du resten

av året bara 1,50 euro per läkemedel.

Reseersättning

FPA ersätter resor till sjukvård eller reha- bilitering till den del som resekostnaderna övergår 16 e per enkelresa Om din egen andel av resekostnaderna uppgår till 272 e år 2015 står FPA för resten av dina resekost- nader under året. Du kan också ha rätt till ersättning för taxiresor (läs mer på sidan 10).

Om du använder egen bil kan FPA ersätta 0,20 e/km efter självriskandelen. Övernatt- ningspenningen är högst 20,18 e/natt.

Sjukdagpenning

Om du är 16–67 år och oförmögen att på grund av sjukdom kan du få skattepliktig sjukdagpenning om sjukdomen pågår i över 9 vardagar utöver insjuknandedagen.

Om du får lön för sjuktiden betalar FPA dagpenningen till din arbetsgivare. Ansökan om sjukdagpenning ska lämnas in inom 2 månader efter insjuknandet.

För FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare är självrisktiden 3 dagar utöver insjuknande- dagen.

Sjukdagpenningen för löntagare bestäms vanligen utifrån arbetsinkomsten eller den företagarförsäkring som senast fastställts i beskattningen. År 2015 gäller inkomsten/

försäkringen från år 2013. Dagpenningens belopp kan också bestämmas utifrån inkom- sterna för de senaste 6 månaderna.

Sjukdagpenningen för arbetslösa bestäms utifrån arbetslöshetsförmånerna.

Om du inte har några inkomster alls eller bara låga inkomster kan FPA betala ut en

(8)

HÄLSAN HÄLSAN

På jobb med mjukstart

– Efter bröstcancerbehandlingarna gjorde jag förkortad arbetsvecka i tre månaders tid och fick då partiell sjuk- dagpenning.

Jag har alltid jobbat hårt, men vår personalschef och företagsläkare rekom- menderade deltidsarbete. Det var klokt.

Jag hade inte själv kunnat bedöma mina krafter rätt, berättar Marja Multanen.

– Jag arbetar i Esbo men bor i Toh- majärvi. Tack vare den partiella sjukdag- penningen hade jag förlängda veckoslut för att samla krafter. Då kändes det bra att återvända till arbetet. Det kändes som att det normala livet fortsätter.

Ritva Tuomi

sjukdagpenning på 24,02 e/dag när din arbetsoförmåga har pågått i minst 55 dagar utan avbrott.

Partiell sjukdagpenning

Du kan ha rätt till partiell sjukdagpenning om du inte kan arbeta på heltid p.g.a.

sjukdom och har rätt till sjukdagpenning.

Du måste avtala om deltidsarbete med din arbetsgivare så att din lön minskar 40–60 %.

Den partiella sjukpenningen är hälften av den egentliga sjukdagpenningen.

Rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering för personer med nedsatt arbetsförmåga, medicinsk rehabilite- ring för under 65-åringar med svår funktions- nedsättning och psykoterapi för vuxna hör till FPA:s lagstadgade uppgifter. Om du har varit sjuk och fått sjukdagpenning 60 vardagar eller ansöker om sjukpension reder FPA ut om du behöver rehabilitering. FPA kan också enligt prövning bevilja yrkesinriktad och medicinsk rehabilitering (t.ex. familjereha- bilitering för barn) inom ramen för de medel som riksdagen årligen fastslår.

Rehabilitering för unga med funktionsnedsättning

Om du är 16–19-år och riskerar bli arbets- oförmögen utreder FPA om du kan ha hjälp av rehabilitering innan du kan få ett pen- sionsbeslut. Du hänvisas då i första hand till yrkesinriktad rehabilitering eller utbildning.

Under rehabiliteringen får du rehabilite- ringspenning som är minst 24,02 e/dag.

Under mellanperioderna är rehabiliterings- penningen 20 % lägre. Du kan samtidigt få handikappbidrag.

Rehabiliteringspenning

Du kan få rehabiliteringspenning om du är 16–67 år och deltar i heldagsrehabilitering

för att kunna fortsätta i arbetslivet eller kom- ma in i eller återvända till arbetslivet. Unga med funktionsnedsättning kan få rehabilite- ringspenning också för läroavtalsutbildning.

Rehabiliteringspenningen är oftast lika stor som sjukdagpenningen.

När du deltar i rehabilitering kan du enligt prövning också ha rätt till en skattefri ersätt- ning för uppehälle 9 e/dag Du kan också få rehabiliteringsunderstöd enligt prövning om du deltar i arbetspraktik.

Handikapp- och vårdbidrag

Handikappbidraget för personer under 16 år ska stöda hemvården av ett barn, som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning i minst 6 månader behöver omvårdnad och rehabilitering som belastar familjen mer än ett friskt barn i samma ålder.

Handikappbidraget för personer över 16 år är avsett för personer vars funktionsför- måga är nedsatt i minst ett år p.g.a. sjukdom eller funktionsnedsättning, men som inte får sjukpension eller ålderspension.

Handikappbidragets grundbelopp är 92,28 e/mån, det förhöjda handikappbidra- get är 217,66 e/mån och det högsta bidraget 422,06 e/mån.

Vårdbidraget för pensionstagare är avsett för personer som på grund av sjukdom eller skada har nedsatt funktionsförmåga i minst 1 års tid. Du kan få vårdbidrag om du har ålderspension, garantipension eller sjukpension eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. Det lägsta vårdbidraget är 62,48 e/mån, det förhöjda vårdbidraget

155,53 e/mån och specialvårdsbidraget är 328,87 e/mån.

Krigsveteraner som har låga inkomster får ett veterantillägg på 105,51 euro/månad.

Veterantillägget beviljas veteraner som får extra fronttillägg och det förhöjda eller högsta vårdbidraget för pensionstagare.

Handikappbidraget och vårdbidraget är skattefritt.

Kostersättning

Om du har celiaki och har fyllt 16 år kan du få en kostersättning som är 23,60 e/mån skattefritt.

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

FPA beviljar gratis tolktjänst för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Man kan få tolktjänst om man behöver hjälp för att arbeta, studera, sköta ärenden eller för sin fritid. Tolkningen kan också ske på distans.

Stöd till företagshälsovården

FPA ersätter arbetsgivare och företagare ungefär hälften av kostnaderna för den lagstadgad företagshälsovård. Ersättningen för förebyggande företagshälsovård kan vara 60 %. Företagshälsovården kan också innehålla sjukvårdstjänster.

(9)

PENSIONÄR PENSIONÄR

Folkpension och garantipension

Om du inte får arbetspension eller din arbetspension är mycket liten får du folkpen- sion. Till folkpensionerna hör sjukpension och rehabiliteringsstöd i 16–64-års ålder (se Rehabiliteringsstöd) samt ålderspension från och med 65 års ålder. Man kan ta ut ålderspension i förtid till sänkt belopp då man fyllt 63 år. Om du får folkpension eller arbetspension och har barn som är under 16 år får du barnförhöjning. Barnförhöjningen är 22,20 e/mån per barn.

För ensamboende är folkpensionens fulla belopp 636,63 e/mån och för gifta eller sam- boende 564,69 e/mån. Folkpensionen mins- kar an efter som arbetspensionens belopp före skatt blir mer än 56,20 e/mån. Man får ingen folkpension om arbetspensionen före

skatt är över 1 315,88 e/mån (ensamstående) eller 1 172,05 e/mån (gift, sambo). Man beta- lar skatt på sin folkpension.

FPA betalar garantipension till pensions- tagare vars övriga pensioner sammanlagt är mindre än 739,81 e/mån före skatt. Om man helt saknar arbetspension är garanti- pensionen för en ensamstående 109,94 e/

mån och 181,88 e/mån för den som är gift eller sambo.

Folk- och garantipensionen är mindre om man väljer att ta ut pensionen i förtid eller har bott utomlands.

Invandrare som fyllt 65 år eller som är arbetsoförmögna kan ha rätt till garantipen- sion när de har bott i Finland i 3 års tid.

Rehabiliteringsstöd

Rehabiliteringsstödet är en tillfällig sjukpen- sion som ska hjälpa människor att återvända till arbetslivet. Man kan få stöd för att delta i rehabiliterande verksamhet medan arbets- förmågan utreds. För att få stödet ska man ha en behandlings- och rehabiliteringsplan eller förberedelser för en plan. Stödbeloppet motsvarar sjukpension.

Fronttillägg

Krigsveteraner får ett skattefritt fronttillägg på 49,74 e/mån. De veteraner som får folkpension får extra fronttillägg skattefritt.

Minröjare har rätt till ett motsvarande tillägg men inte till extra fronttillägg.

Familjepension

FPA betalar familjepension till änkor eller änklingar under 65 år (efterlevandepension)

Utbetalningsdagar 2015

och till barn under 18 år som förlorat en förälder (barnpension). Studerande i åldern 18–20 år kan också få barnpension.

Efterlevandepensionen börjar med en begynnelsepension på 328,34 e/mån som utbetalas under 6 månader efter makens el- ler makans död. Efter det kan FPA betala fort- sättningspension beroende på änkans/änk-

Folkpensi- oner, front- tillägg och

vårdbidrag Garanti- pension

Bostads- bidrag för pensions- tagare

7.4. 22.4. 2.4.

7.5. 22.5. 4.5.

5.6. 22.6. 4.6.

7.7. 22.7. 3.7.

7.8. 21.8. 4.8.

7.9. 22.9. 4.9.

7.10. 22.10. 2.10.

6.11. 20.11. 4.11.

7.12. 22.12. 4.12.

Europeiska sjukvårdskortet är alltid med på resorna

– Jag skaffade det europeiska sjukvårdskortet när jag gick i pension. Jag har genomgått ballongutvidgning, men annars har jag fått vara frisk. Då kändes kortet förnuftigt, berättar Vesa Katajikko från Helsingfors.

– Min hustru och jag reser vanligen en gång om året till Sydeuropa. Dessutom reser vi ofta till Sverige eftersom vår dotter bor där. Som tur är har jag inte ännu be- hövt visa upp mitt europeiska sjukvårdskort en enda gång, säger Vesa.

– Det är enkelt att beställa kortet. Det gäller i två år. FPA skickar automatiskt ett nytt per post.

lingens inkomster och familjeförhållanden.

Barnpensionens grundbelopp är 60,41 e/

mån och är oberoende av barnets inkomster.

Barn under 18 år kan dessutom få ett kom- pletteringsbelopp på upp till 91,38 e/mån.

Ett barn som förlorat båda sina föräldrar får grundbeloppet och kompletteringsbeloppet dubbelt.

Kortet är gratis. Du beställer det på numret 020 692 223 mån–fre kl. 8–18 eller på nätet www.fpa.fi/etjanst. Läs mer www.fpa.fi/eukort

Ville Lehvonen

(10)

HEM & FAMILJ HEM & FAMILJ

Moderskapsunderstöd

En kvinna som väntar barn kan få en moder- skapsförpackning som innehåller kläder och andra tillbehör till babyn. Alternativt kan hon välja 140 euro skattefritt. Också adoptivför- äldrar har rätt till moderskapsunderstöd. På Åland söker man moderskapsunderstödet hos kommunen.

Adoptionbidrag

Adoptivföräldrar som adopterar ett barn un- der 18 år från ett annat land får ett skattefritt adoptionsbidrag som engångsersättning.

Adoptionsbidragets belopp beror på från vilket land barnet adopteras. På Åland söker man understöd hos kommunen.

Föräldradagpenningar

Mammor och pappor har rätt att ta ut mo- derskaps-, faderskaps- och föräldraledighet utan att deras anställningsförhållanden tar slut. FPA betalar då ut föräldradagpenningar, som man betalar skatt på.

Mammor kan få moderskapspenning i 105 vardagar. De mammor vars arbete utgör en hälsorisk för barnet kan ha rätt till särskild moderskapspenning redan från början av graviditeten.

Pappor kan få faderskapspenning i 54 vardagar. Av de här dagarna kan de ta ut högst 18 dagar samtidigt som mamman tar ut moderskaps- eller föräldradagpenning.

Resten av dagarna, eller alla dagarna om han så vill, kan pappan ta ut efter perioden med föräldrapenning.

Mamman eller pappan kan få föräldrapen- ning i sammanlagt 158 vardagar.

Adoptivföräldrar får faderskapspenning och föräldrapenning om adoptivbarnet är under 7 år vid adoptionen. Adoptivföräldrar får föräldradagpenningar i 200 vardagar.

Föräldradagpenningarnas belopp beror på de inkomster man har och som konstate- rats i beskattningen eller om man är företa- gare, på företagarinkomsterna. En förälder utan inkomster eller med låga inkomster får 24,02 e/vardag. En arbetslös får en föräldra- dagpenning som vanligen motsvarar arbets- löshetsförmånen. En mamma som studerar kan samtidigt få moderskapspenning eller föräldrapenning 24,02 e/mån och studie- penning. En pappa som studerar kan sam- tidigt få föräldrapenning 24,02 e/mån och studiepenning. En pappa som får studiestöd kan också få faderskapspenning om han inte studerar på heltid och han sköter barnet trots sina studier.

Barnbidrag

FPA betalar barnbidrag till en förälder tills barnet fyller 17 år enligt följande belopp:

95,75 e/mån för det första barnet, 105,80 e/

mån för det andra, 135,01 e/mån för det tred- je, 154,64 e/mån för det fjärde och 174,27 e/

mån för varje följande barn. En ensamståen- de förälder får ett tillägg på 48,55 e/mån för varje barn.

På Åland besluter landskapsregeringen om barnbidragen.

Barnbidragen betalas ut 24.4, 26.5, 26.6, 24.7, 26.8, 25.9, 23.10, 26.11 och 23.12.2015.

Barnavårdsstöd

Efter föräldradagpenningsperioden har

barnet rätt till dagvård tills läroplikten börjar.

Föräldrarna kan välja en kommunal vårdplats eller stöd från FPA. Stödet är antingen stöd för hemvård av barn eller stöd för privat vård av barn.

Familjen kan få stöd för hemvård av barn tills barnet fyller 3 år. Hemvårdsstödet består av en vårdpenning, som för ett barn under 3 år är 342,53 e/mån. För övriga barn under 3 år är vårdpenningen 102,55 e och för barn under skolåldern 65,89 e/mån. Dessutom kan familjen, beroende på inkomsterna, få ett vårdtillägg på högst 183,31 e/mån. Adoptiv- föräldrar kan få hemvårdsstöd också för barn som är över 3 år tills det gått två år från för- äldrapenningperiodens början. Hemvårdsstö- det slutar senast då barnet börjar skolan.

En familj kan få privatvårdsstöd om ett barn under skolåldern vårdas av en privat dagvårdsproducent. Privatvårdsstödets vård- penning är 174,38 e/mån för varje barn. Den sänkta vårdpenningen som FPA betalar för förskolebarn är 64,16 e/mån/barn. En familj med låga inkomster kan dessutom få högst 146,64 e/mån i vårdtillägg/barn. Familjen ska ansöka om stödet men FPA betalar peng- arna till vårdproducenten.

Flexibel vårdpenning kan betalas till pap- pan eller mamman för ett barn under 3 år.

Föräldern får arbeta högst 30 timmar/vecka eller högst 80 % av heltidsarbete.

Den flexibla vårdpenningens belopp är 244,18 e/mån eller 162,78 euro/månad, beroende på förälderns arbetstid.

En förälder till skolbarn i klass 1 och 2 som arbetar högst 30 timmar i veckan kan få partiell vårdpenning.

Åland har ett eget hemvårdsstöd som man söker hos kommunen.

Underhållsstöd

FPA betalar underhållsstöd för barn under 18 år när en underhållskyldig förälder inte betalar underhållsbidrag eller då bidraget är lägre än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas svaga ekonomi.

FPA kan betala underhållsstöd fastän barnet är fött utanför äktenskap och faderskapet är fastställt. Samma gäller om faderskapet

Hur kan jag hjälpa?

– Jag tycker att jag gör ett viktigt jobb på FPA. Jag får hjälpa människor och guida dem vidare när livssituationerna förändras. Lyckligtvis tar våra kunder ofta kontakt i god tid före förändringen.

Då får de sina nya stöd i god tid och till rätt belopp, berättar kundrådgivare Aki Ikonen.

Aki och hans kolleger besvarar frågor per telefon 020 692 226.

Jukka Timonen

(11)

STUDIER & JOBB HEM & FAMILJ

är fastställt men underhållsbidraget inte kunnat fastställas samtidigt. En förälder som ensam adopterat ett barn får också under- hållsstöd. Underhållsstödets fulla belopp är 155,17 e/mån/barn.

Specialvårdspenning

En förälder som deltar i sjukvården eller rehabiliteringen av sitt svårt sjuka, under 16-åriga barn kan få specialvårdspenning som ersättning för utebliven inkomst då barnet är på sjukhus eller poliklinik eller för anknytande vård hemma, i rehabilitering el- ler när barnet provar på dagvård eller skola.

Om sjukdomen inte är svår beviljas penning- en endast för tiden som ett barn under 7 år tillbringar på sjukhus eller poliklinik.

Specialvårdspenningen räknas på samma sätt som sjukdagpenningen och den är minst 24,02 e/vardag.

Bostadsbidrag

Om du har låga inkomster kan du ha rätt till allmänt bostadsbidrag, bostadstillägg för studerande (se Studiestöd), bostadsunder- stöd till militärunderstödet (se Militärunder- stöd) eller bostadsbidrag för pensionstagare.

Allmänt bostadsbidrag är avsett för hus- håll med små inkomster, men också för per- soner med deltids- eller delinvalidpension.

Bostadsbidraget för pensionstagare är till för heltidspensionärer. Om du får deltids- pension eller delinvalidpension kan du få allmänt bostadsbidrag.

Från 1.9.2015 börjar det allmänna bostadsbidraget omfattas av en skyddad inkomstandel; dvs. ett förvärvsinkomstav-

drag på 300 euro. Då dras 300 euro av från förvärvsinkomsterna av en av hushållets medlemmar.

Flyttning till eller från Finland

Om du flyttar utomlands för kortare tid än 1 år omfattas du i allmänhet fortfarande av den finländska sociala tryggheten. Om du flyttar utomlands för längre tid än 1 år upp- hör vanligen din sociala trygghet i Finland i samband med flyttningen. Om du börjar arbeta i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz får du vanligen din sociala trygghet från det land där du arbetar, också om du arbetar en kortare tid än 1 år.

Meddela alltid FPA när du flyttar utom- lands eller återvänder till Finland. Alla FPA-förmåner betalas inte ut utomlands.

Om du flyttar till Finland för att stanna kan du börja omfattas av den finländska sociala tryggheten från och med flyttningen.

FPA bedömer om din flytt är stadigvarande.

Vid bedömningen beaktas din helhetssitu- ation som påverkas av t.ex. återflyttning, arbetsavtal för arbete i Finland samt familje- band till Finland. I vissa fall kan du omfat- tas av den finländska sociala tryggheten på basis av att du arbetar här. Ansök om att få rätt till den finländska sociala tryggheten via FPA:s e-tjänst eller med blankett Y77r.

För utsända arbetstagare, tjänstemän, studerande och familjemedlemmar samt personer som flyttar mellan 2 länder som ingått en överenskommelse om social trygg- het gäller särskilda regler.

Studiestöd

Studiestödet består av studiepenning för studerande över 17 år, bostadstillägg för studerande utan barn och för studerande utomlands samt statsgaranti för studielån.

Studiepenningen är 38,50–335,32 e/mån.

Beloppet beror på din ålder, var du studerar, hur du bor, din familjesituation och när du började studera. Du betalar skatt på studie- penningen.

Om du är under 20 år och studerar på andra stadiet påverkar dina föräldrars inkom- ster ditt studiestöd.

Bostadstillägget är 80 % av hyran men högst 201,60 e/mån. Om du hyr en bostad av din förälder är bostadstillägget högst 58,87 e/mån. Om du har barn eller bor i en bostad som du själv äger kan du få allmänt bostadsbidrag.

Din årsinkomst tas i beaktande för hela kalenderåret. Årsinkomstgränsen beror på för hur många månader under året du lyfter studiestöd. Du ska själv hålla reda på din årsinkomst t.ex. på www.fpa.fi/berakningar.

Om du har tagit ut för mycket studiestöd år 2014 kan du undvika återkrav genom att återbetala det överskjutande beloppet senast i maj 2015 t.ex. på www.fpa.fi/etjanst.

Om du har avslutat dina studier men har låga inkomsterna kan FPA betala räntorna på studielånet i form av räntebidrag. Om du har avlagt en högskoleexamen inom utsatt tid kan du dessutom få studielånsavdrag i beskattningen eller en studielånskompensa- tion som kan vara upp till en 1/3 av studie- lånsbeloppet. Åland har ett eget studiestöd som man söker hos AMS.

Skolresestöd

Du kan få skolresestöd när du studerar på heltid vid gymnasium eller yrkesskola och avståndet mellan din bostad och skolan är minst 10 km. Dessutom måste kostnaderna för skolresorna vara över 54 e/mån. Du betalar själv minst 43 e/mån.

Militärunderstöd

Militärunderstödet ska hjälpa maka/make och barn under militär- eller civiltjänstgö- ringen. Den värnpliktiga som ansöker om militärunderstöd kan också själv få bostads- understöd och studielånsräntor betalda under tjänstgöringen.

Militärunderstödet som FPA betalar kan bestå av

• grundunderstöd, som är lika stort som full folkpension (636,63 e/mån). Om man

Studiestödet är beroende av studeran- dens inkomster. Om du utexamineras i vår ska du spara lönekvittona för hela året. På kvittona ska det stå lönebelop- pet och när det har utbetalats. Du kan behöva kvittona i februari 2017 när FPA kontrollerar inkomsterna för dem som fått studiestöd år 2015.

På adressen www.fpa.fi/berakningar kan du bedöma om dina inkomster och ditt studiestöd är i balans.

Studerande:

Spara lönekvittona!

(12)

STUDIER & JOBB

Arbetslösa får förtjäna 300 euro brutto i månaden utan att det minskar arbetslös- hetsstödet.

Meddela dina inkomster under ar- betslöshetstiden till FPA också om de understiger 300 euro. Det gör du enklast på e-tjänsten www.fpa.fi/etjanst. Om dina inkomster överstiger 300 euro jämkas in- komsterna med arbetslöshetspenningen.

Tumregeln är att varje euro som överstiger den skyddade andelen mins- kar dagpenningen eller arbetsmark- nadsstödet med 50 cent.

År 2014 hade 10 % av dem som fick arbetslöshetsstöd från FPA också ar- betsinkomster. Exempelvis i november hade 21 800 personer som fick arbets- löshetsstöd också förvärvsinkomster.

Av dem hade ungefär en fjärdedel in- komster som understeg den skyddade andelen på 300 euro.

I september 2015 införs en skyddad andel dvs. ett förvärvsinkomstavdrag på 300 euro också på det allmänna bo- stadsbidraget.

har flera barn får man ett högre belopp.

Familjens inkomster kan sänka beloppet

• bostadsunderstöd för boendeutgifter.

• särskilt understöd för t.ex. utrustning för barnen.

• underhållsbidrag för eventuella underhålls- utgifter som den tjänstgörande har.

Alterneringsersättning

När du varit minst 16 år i arbetslivet kan du komma överens med din arbetsgivare om alterneringsledighet som varar 100–360 dagar. Din arbetsgivare måste via arbetsför- medlingen anställa en arbetslös person för den tid som du är ledig.

Under ledigheten får du en alterne- ringsersättning som är 70 % eller 80 % av arbetslöshetsdagpenningen. Du kan inte ta alterneringsledigt om du bara har 3 år kvar till den lägsta pensionsåldern. Regeln gäller personer födda år 1957 eller senare.

Om du hör till en arbetslöshetskassa ansöker du om alterneringsersättning av kassan, annars från FPA. FPA betalar ingen alterne- ringsersättning på Åland.

Grundtrygghet för arbetslösa

Om du är en arbetslös arbetssökande och 17–64 år kan du få

• grunddagpenning för arbetslösa i högst 500 dagar eller

• arbetsmarknadsstöd, om du inte uppfyller det så kallade arbetsvillkoret eller om du redan fått dagpenning för maximitiden från FPA eller en arbetslöshetskassa.

Det fulla grunddagpenningbeloppet och fulla arbetsmarknadsstödet är 32,80 e/dag. Du

måste betala skatt på förmånerna. Barnförhöj- ningen är för ett barn 5,29 e/dag, för två 7,77 e/dag och för tre eller flera barn 10,02 e/dag.

Arbetsmarknadsstödet kan sjunka om du under din arbetslöshetstid har inkomster och får sociala förmåner. Du kan också få jämkade arbetslöshetsförmåner om du arbetar på deltid eller har tillfälligt arbete.

Som arbetslös kan du få arbetslöshets- förmåner också när du deltar i sysselsätt- ningsfrämjande service som t.ex. arbetslivs- träning eller frivilliga studier.

Meddela FPA om du har inkomster under din arbetslöshetstid. Då balanseras ditt arbetsmarknadsstöd och din grunddag- penning med dina arbetsinkomster. Du kan tjäna upp till 300 e/mån utan att det sänker arbetslöshetsstödet.

På Åland är det AMS som sköter arbets- löshetstryggheten.

Tillägg för arbetslösa

Arbetslösa som deltar i sysselsättningsfräm- jande åtgärder kan få 9 e/dag eller 18 e/dag i kostnadsersättning. På olika grunder kan arbetslösa dessutom få en tilläggsdel vars fulla belopp är 4,80 e/dag.

Resebidrag

Om du har rätt till arbetsmarknadsstöd och tar emot ett heltidsarbete utanför din pendlingsregion kan du, utöver din lön, få ett resebidrag för 2–4 månader. Arbets- och näringsbyrån besluter om bidraget men FPA betalar ut pengarna.

10 % av dem som fick arbets- löshetsstöd från FPA hade också löneinkomster år 2014.

Kombinera stöd och inkomster

1. Du kan sköta FPA-ärenden för någon annan med fullmakt. I fullmakten behövs inte a) dina kontaktuppgifter

b) datum

c) vittnens underskrifter 2. Den partiella sjukdagpenningen är a) 30 % av sjukdagpenningen b) 50 % av sjukdagpenningen c) 60 % av sjukdagpenningen 3. Ansökan om specialersättning för

läkemedelskostnader görs med a) Receptet

b) Läkarutlåtande B

c) En fritt formulerad ansökan

4. Årstaket, dvs. självrisken för taxiresor som FPA ersätter är i år

a) 172 euro b) 272 euro c) 372 euro

5. Folkpensionerna utbetalas vanligen a) den 7 dagen i månaden

b) den 15 dagen i månaden c) den 30 dagen i månaden

Rätta svar: 1c, 2b, 3b, 4b, 5a

KAN DU FPA?

STUDIER & JOBB

(13)

Taxiresor som FPA ersätter ska beställas från ett telefonnumret inom ditt sjukvårdsdistrikt

SJUKVÅRDSDISTRIKT BESTÄLLNINGSNUMMER Birkaland 0100 84 488

Egentliga Finland (02) 106 06 00 (svenska) (02) 106 00 60 (finska) Egentliga Tavastland (03) 106 25 300 Helsingfors och Nyland 0100 84 001 (svenska)

0100 84 000 (finska) Kajanaland 0600 398 008 Lappland och

Länsi-Pohja 0200 99 000 Mellersta Finland 0100 876 50

Mellersta Österbotten 0100 86 444 (svenska) 0100 85 444 (finska) Norra Karelen 0200 20 055 Norra Savolax 0200 20 050 Norra Österbotten 0100 86 500 Päijänne-Tavastland 0601 100 60 Satakunta 0600 309 666 Syd Österbotten 0100 86 001 (ej kustkommunerna)

Södra Karelen 0200 60 123 Södra och Östra Savolax 0601 10 003

Vasa 0600 399 411

Åland som tidigare

På webben kan du ansöka om stöd, skicka bilagor samt se dina egna stödbelopp och utbetalningsdagar. Du loggar in på adressen www.fpa.fi/etjanst antingen med nätbanks- koder eller med mobil-id. På FPA-byråerna kan du få hjälp med att använda webbtjänsten.

Ofta räcker ett samtal. FPA betjänar per tele- fon mån–fre kl. 8–18. Vanlig samtalasavgift.

Bostadsbidrag 020 692 221

Efterlevandepensioner 020 692 228 Familjeförmåner 020 692 226 Flyttning till/från Finland 020 634 0300 FPA- och EU-kort 020 692 223 Handikappförmåner 020 692 231

Pension 020 692 222

Rehabilitering 020 692 225

Sjuk 020 692 224

Studerande 020 692 229

Utan arbete 020 692 230

Värnpliktiga 020 692 220

Indrivningsärenden 020 634 4940 (mån–fre kl. 9–16)

Utbetalningsdagar (automat) 020 634 0220 (24 h)

GÖR DET ENKELT

Du kan boka tid till en FPA-byrå eller telefontjänsten via ovannämnda servicenummer eller på adressen www.fpa.fi/tidsbokning. För tjänsten behöver du ett telefon nummer och en finsk person beteckning.

För ett samtal debiteras en serviceavgift (1,16–1,74 e + lna). Samtalspriset beror på service producentens avgift. Serviceavgiften täcker en del av förmedlingskostnaderna.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :