BARNOMBUDSMANNENS NYHETSBREV

Full text

(1)

2007-06-13 14:34 CEST

BARNOMBUDSMANNENS NYHETSBREV

Välkommen till Barnombudsmannens tredje nyhetsbrev 2007. Vi vänder oss till dig som vill veta mer om vad vi gör. Om du vill läsa nyhetsbrevet i HTML- format, det vill säga grafiskt formgivet, klicka här:

http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=5986

______________________________________ BARNOMBUDSMAN LENA NYBERG HAR ORDET - Betyg måste kunna omprövas - Betygen spelar en allt viktigare roll både i grundskolan och gymnasiet. De är avgörande för antagningen till vidare studier, men påverkar även studiemotivationen. Ju tidigare och oftare elever får betyg desto mer kan betygen komma att påverka självkänslan hos eleven. Det gör det viktigt av flera skäl att betygen är rättvisande. För att öka rättssäkerheten är det viktigt att elever ges möjlighet att få sitt betyg

omprövat. Läs Lena Nybergs krönika:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6121

______________________________________ NÅGRA TANKAR FRÅN BARN OCH UNGA Pojke 8 år: "Jag blir ofta arg på dem [föräldrarna]. De jobbar för mycket. De kommer hem och äter och åker och jobbar igen. Jag blir galen! De borde få högre lön så de kan vara hemma." Pojke 9 år: "Det är bra här [i Sverige]. Vi har inte krig. Man har en familj och en bra miljö. Man har bra och mycket mat och man går i skolan gratis. Det finns McDonalds." Flicka 9 år: "Trygghet är när föräldrarna bryr sig om barnen, mycket kärlek och att barnen har ett

ordentligt hem, att barnen har kompisar, att de mår bra i skolan, att barnen får hjälp hemma." Flicka 17 år: "Det är en stor press att man måste bli en lyckad person. Man måste lyckas inom både skolan, arbetslivet, familjen, socialt, med mera. Man kan liksom inte vara lycklig utan att vara lyckad. Man strävar efter att allt ska vara perfekt." ______________________________________

HÄNT HOS BARNOMBUDSMANNEN - Klargöranden krävs i skollagen - I en skrivelse till regeringen den 7 juni tar Barnombudsmannen upp en rad

områden som bör klargöras när den nya skollagen skrivs om. Bland annat bör elever i grundskolan och gymnasiet ha möjlighet att kunna få sina betyg

(2)

omprövade. Barnombudsmannen vill se en kraftig satsning på det

förebyggande hälsoarbetet i skolan med uttalade krav i skollagen på att skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer ska finnas vid alla skolenheter. Alla som arbetar i skolan bör omfattas av kravet på

registerkontroll och skollagen får inte lämna öppet för diskriminering av elever med funktionshinder. Läs skrivelsen:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6086 Läs debattartikeln:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6085 - Samtal om föräldrars samspel med små barn - Den 7 juni bjöd Barnombudsmannen in en rad forskare och experter till ett samtal om spädbarns utveckling och samspelet mellan barn och föräldrar. Vi ville, utifrån vår årsrapport "Klara, färdiga, gå!", ha en

fördjupad diskussion om de yngsta barnens behov bland annat när det gäller tidig anknytning och samspelsbehandling. Förutom personal från

Barnombudsmannen deltog Pia Risholm Mothander, universitetslektor i utvecklingspsykologi vid Stockholms universitet, forskaren och

barnsjuksköterskan Evalotte Mörelius från Linköpings universitet,

barnhälsovårdsöverläkare Eva Lannerö från Karolinska institutet, psykolog Eva Waltré från Bris, föräldrapsykolog Malin Alfvén, vårdutvecklaren

Margareta Magnusson från Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Akademiska barnsjukhuset - pediatrik, docent Dagmar Lagerberg från Barnhälsovården, Akademiska barnsjukhuset, Sven Bremberg från Statens folkhälsoinstitut som är docent i socialmedicin samt Rita Christensen, auktoriserad socionom, Riksbryggan. - Vårdnadsdom i HD berör föräldrars samarbetsförmåga - För första gången sedan de nya reglerna i föräldrabalken trädde i kraft 2006 har föräldrarnas förmåga att samarbeta prövats av Högsta domstolen i samband med en vårdnadstvist. Båda föräldrarna ansågs vara lämpade som vårdnadshavare, men Högsta domstolen dömde enskild vårdnad åt den ena föräldern, eftersom de ständiga konflikterna bedömdes vara skadliga för barnet. Gemensam vårdnad är i de allra flesta fall det bästa för barnet, men då måste föräldrarna kunna samarbeta, sa barnombudsman Lena Nyberg i en tidningsartikel den 1 juni. Barnombudsmannen var positiv till lagändringen och i ett remissvar 2005 skrev vi att det vore oförenligt med barnets bästa om föräldrarna får gemensam vårdnad trots att de inte kan samarbeta kring barnet. Barnet kan i dessa situationer hamna i en mycket svår sits mellan föräldrarna. Läs artikeln i Svenska dagbladet:

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_15634851.asp Läs remissvaret (2005): http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4956 Läs rapporten "När tryggheten står på spel" (2005): http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4641 - Nordiska barnombudsmännen träffades i Finland - Den 31 maj till 1 juni träffades de nordiska barnombudsmännen vid sitt årliga möte. Den här gången sågs de i Jyväskylä i Finland. Samarbetsprojektet om de samiska barnens rättigheter och ansökan om medel till ett gemensamt nordiskt

(3)

projekt om barnkonsekvensanalyser är aktuella frågor som diskuterades.

Ombudsmännen gjorde studiebesök och genomförde en gemensam pressträff. Joachim Clausen från Nordiska barn- och ungdomskommittén i Nordiska ministerrådet deltog vid mötet. - Lyckat seminarium för revisorer - Den 29 maj genomförde Barnombudsmannen tillsammans med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Komrev ett seminarium för ett trettiotal revisorer i kommuner och landsting. Bland annat diskuterades hur ett barn- och

ungdomsperspektiv kan synliggöras i risk- och väsentlighetsanalyser samt hur en projektplan för en revision kan se ut för att revidera en frågeställning eller en verksamhet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Vid seminariet

deltog, förutom förtroendevalda revisorer, även representanter från Sveriges ungdomsråd som förmedlade hur de inflytandeforum som finns kan berika en revisionsprocess. I vår skrift "Rustad för revision", som också var en

utgångspunkt för seminariet, ger vi kunskap om hur revisorer kan använda sig av barnkonventionen. Barnombudsmannen kommer att anordna fler liknande seminarier till hösten. Information om dessa finns i Öhrlings

PricewaterhouseCoopers kurskatalog. Beställ eller ladda ner "Rustad för revision": http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5916 - Våld mot barn är alltid oacceptabelt - Inget barn ska behöva uppleva våld hemma. Det skrev Lena Nyberg i en debattartikel den 22 maj. Statistik från Brottsförebyggandet rådet visar att antalet anmälningar om barnmisshandel ökar. Det är

oroväckande och oacceptabelt. Vi måste ha fakta om vad som ligger bakom ökningen. Barnmisshandel förekommer i alla samhällsklasser, i alla olika grupper och Barnombudsmannen anser att det behövs mer kunskap om hur utbredd barnagan är i Sverige. Samtidigt behövs en riksomfattande satsning på information om att det är förbjudet att slå barn. Läs debattartikeln:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6064 - Barn som bevittnar våld i hemmet - Det bör betraktas som ett brott enligt brottsbalken när ett barn upplever våld inom familjen. Det är Barnombudsmannens uppfattning. Att leva i en familj där en närstående vuxen misshandlas kan vara minst lika svårt att uppleva som att själv utsättas för misshandel. I en skrivelse till regeringen den 16 maj föreslog vi att barn som bevittnar våld mot en

närstående vuxen ges fullständig status som brottsoffer och som målsägande.

Både den vuxne som direkt har utsatts för våldet och barnet som bevittnat det kan då ses som brottsoffer fullt ut. Läs skrivelsen:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6056 Läs debattartikeln:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6054 Läs pressmeddelandet:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6057 - Konferens om barns besök innanför murarna - Den 11 maj öppnade barnombudsman Lena Nyberg Riksbryggans konferens "Barns besök innanför murarna" i Göteborg.

Riksbryggan är en ideell förening som arbetar med barn vars föräldrar är föremål för kriminalvård. Konferensen samlade ungefär 110 intresserade

(4)

personer, främst från Kriminalvården i Sverige. Från Nordirland och England kom föreläsare som själva har arbetat med att utveckla barnperspektivet inom kriminalvården. Austin Treacy, chef för Nordirlands största fängelse, beskrev bland annat hur ett barnperspektiv innebär att ett barns besök hos en fängslad förälder aldrig kan dras in till följd av att den intagna föräldern har handlat fel i det dagliga livet på anstalten. Barnet ska inte straffas för

förälderns beteende. ______________________________________ PÅ GÅNG - Konferens om fysisk bestraffning i Edinburgh - Den 20 juni talar

barnombudsman Lena Nyberg vid en nationell konferens i Edinburgh om fysiskt våld mot barn. Sverige har sedan 1979 ett förbud mot aga och Lena Nyberg talar om lagstiftningens betydelse och om hur vi har gjort förbudet känt bland allmänheten. Hon kommer även att delta i en paneldiskussion i slutet av dagen. - Lena Nyberg till Almedalen - Får barnen den hjälp och det stöd som de har rätt till när föräldrarna har problem med droger? Den 10 juli talar barnombudsman Lena Nyberg i Almedalen på Gotland om utsatta barns situation, inbjuden av Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika. Den 11 juli deltar hon i ett samtal om barns och ungas rätt till inflytande vid ett seminarium som anordnas av barnhjälpsorganisationen Majblomman. - Ny undersökning om arbetet med barnkonventionen i höst - Efter sommaren skickar Barnombudsmannen ut nya enkäter till kommuner, landsting, statliga myndigheter och länsstyrelser. Frågorna syftar till att kartlägga hur ledningen på olika sätt skapar förutsättningar för arbetet med barnkonventionen,

genom exempelvis beslut, skrivningar i styrdokument och

uppföljningsrutiner. Enkätundersökningarna görs regelbundet och mot bakgrund av Barnombudsmannens uppdrag att driva på och bevaka

efterlevnaden av barnkonventionen. - Ny Sida-kurs, den här gången för Asien - Den 1 oktober startar en utbildning om barnets rättigheter för deltagare från länder i Asien. Efter utbildningen i Sverige kommer de att genomföra förändringsprojekt i sina hemländer. Kursdeltagarna kommer bland annat att göra studiebesök och gå på seminarium och lyssna till experter när det gäller barnets rättigheter. Barnombudsmannen bjuder också in representanter från svenska myndigheter och organisationer som Rädda barnen, Bris och Sida.

Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5866

______________________________________ AKTUELLA PUBLIKATIONER - I myndighetens uppdrag (2007) - En undersökning av barnperspektivets genomslag i statliga myndigheter. Barnombudsmannen valde till den här enkätundersökningen ut 84 myndigheter med uppgifter som berör barn och unga. Svaren visar att ett antal myndigheter inte anser att det ingår i deras uppdrag att ha kontakt med medborgare och därmed inte med barn och unga.

Beställ eller ladda ner: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6080 - När viljan finns (2007) - Länsstyrelserna är viktiga aktörer för att öka

efterlevnaden av barnkonventionen i Sverige. Därför har vi ställt frågor till

(5)

dem om hur arbetet med att genomföra barnkonventionen bedrivs. I den här rapporten redovisar vi länsstyrelsernas svar från 2005 års enkätundersökning.

Det finns en ökande vilja bland länsstyrelserna att ta in barns och ungas synpunkter i beslutsprocesser, men insatserna för att öka barnperspektivet varierar. Beställ eller ladda ner: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6036 - Klara, färdiga, gå! (2007) - Barnombudsmannens årsrapport 2007. Den här rapporten belyser de yngsta barnens situation. Vi har tittat närmare på förskolan, föräldrarelationer, utsatthet, hälsa och möjligheter att komma till tals. Barnen och ungdomarna i våra kontaktklasser minns sin förskoleperiod som en ljus tid. Men många befinner sig i otrygga och utsatta situationer, en vardag där våld förekommer. Beställ eller ladda ner:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5958

______________________________________ NYA REMISSVAR - De värsta formerna av barnarbete - [2007-06-04] Barnombudsmannen anser att Sverige gör ett bra jobb för att uppnå de krav som ställs i ILO:s konvention (Nr 182) om de värsta formerna av barnarbete. Det skriver vi i ett yttrande över ILO:2007 års

rapportering om tillämpningen av konventionen. Det finns vissa områden som vi anser bör uppmärksammas. Främst gäller det utnyttjande, rekrytering och utbjudande av barn för prostitution, produktion av pornografiska

framställningar eller pornografiska framträdanden. Barnombudsmannen anser exempelvis att det krävs ett starkare skydd för barn mot att företa eller

medverka i handlingar av sexuell innebörd samt framställning av

pornografiskt material, än vad som följer av den nuvarande lagstiftningen om köp av sexuella tjänster och barnpornografi. Läs mer:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6083 - Målsägandebiträdet - ett aktivt stöd i rättsprocessen - [2007-05-30] I ett betänkande från Utredningen om målsägandebiträde föreslås bland annat att ett målsägandebiträde ska förordnas när en person under 18 år utsatts för ett brott med fängelse i straffskalan. Barnombudsmannen är positiv till utredningens förslag.

Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit och beaktat

barnperspektivet. Barnombudsmannen anser att det dessutom är viktigt att alla särskilda företrädare får utbildning. I åklagares svar på en enkät från Barnombudsmannen 2005 framkom att det råder viss osäkerhet kring den särskilda företrädarens praktiska åtaganden. Läs mer:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6079 - Från socialbidrag till arbete - [2007-05-16] Barnombudsmannen har lämnat synpunkter på slutbetänkandet

"Från socialbidrag till arbete". Utredningens uppdrag var att göra en översyn av de insatser samhället erbjuder personer i arbetsför ålder som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd och som med hjälp av olika insatser bedöms kunna få ett arbete. Barnombudsmannen delar utredningens

bedömning att det behövs förbättrade ekonomiska incitament som leder till att ungdomar under främst gymnasietiden upplever att det lönar sig att

(6)

arbeta under ferier och lov. Vi håller också med om att det behövs ett nytt arbetssätt när det handlar om studie- och yrkesvägledning för att fånga upp de ungdomar som inte går i skolan. Läs mer:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6058 - Folsyra i mjöl - [2007-05-02]

Barnombudsmannen har yttrat sig över Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) utredning "Nyttan av att berika mjöl med folsyra i syfte att minska risken för neuralrörsdefekter (NTD)". Vi anser att det är angeläget att marknaden tillhandhåller berikat mjöl i handeln. Kunskapen om folsyrans betydelse för en gynnsam utveckling för ett foster bör vara lika självklar för alla blivande mödrar som att rökning och alkohol är skadligt. Det bör även finnas information om att det kan finnas hälsorisker för barn och unga som konsumerar berikat mjöl. Läs mer:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6041 - Psykiskt störda lagöverträdare - [2007-04-20] Det är viktigt att inte förbise att även unga personer under 18 år kan bli föremål för vård enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Det skriver Barnombudsmannen i ett yttrande över betänkandet "Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare". Det måste finnas ett tydligt barnperspektiv i de frågor som berör de unga som vårdas enligt LRV, och även ifråga om de barn och unga som har en förälder som vårdas enligt denna lag. Barnombudsmannen saknar ett barnperspektiv i vissa delar av betänkandet. Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6026 - Insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder - [2007-04-20]

Barnombudsmannen har yttrat sig över den nationella

psykiatrisamordningens slutbetänkande, "Ambition och ansvar - Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder." Barnombudsmannen anser att barns och ungdomars särskilda behov har analyserats på ett förtjänstfullt sätt i ett av kapitlen, men saknar ett barn- och ungdomsperspektiv i de övriga. Vidare anser Barnombudsmannen att lagstiftningen borde stärkas ytterligare så att barn och unga med psykisk ohälsa tillförsäkras de rättigheter de har enligt barnkonventionen. Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6025 - Förslag till nationellt program för suicidprevention - [2007-04-18] Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa, samt till relevant sjukvård och rehabilitering. Tillgänglig statistik talar för att självmordsfallen bland unga under 15 års ålder är ovanliga, däremot visar en rad

undersökningar på en oroande utveckling när det gäller barns och ungas psykiska hälsa. Det skriver Barnombudsmannen i sina synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nationellt program för suicidprevention. Det

övergripande målet för preventionsprogrammet, att minska antalet självmord, är logiskt sett i relation till regeringens uppdrag. Men dagens kunskapsläge, som till del återges i remissen, visar att olika former av självdestruktiva handlingar som inte klassas som självmordsförsök också utgör ett betydande

(7)

problem. Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6023 ______________________________________ Tack alla ni som utvärderade Barnombudsmannens nyhetsbrev våren 2007. En sammanfattning av resultatet kan du ta del av här. Läs sammanfattningen :

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6087

______________________________________ Redaktör för nyhetsbrevet:

cecilia.parkert@bo.se Frågor till Barnombudsmannen: bo@bo.se I pressfrågor kontakta pressansvarig: ulla.tillgren@bo.se Webbansvarig:

karin.engberg@bo.se Läs tidigare nyhetsbrev:

http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=3664

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontaktpersoner

Anna Engstrand Presskontakt

Press- och opinionsansvarig

anna.engstrand@barnombudsmannen.se 08 692 29 60

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :