§ 390Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda Beslut

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)

Sammanträdesdatum

2017-12-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2017/306

§ 390Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

-Ärendet hänskjuts till arvodesgruppen.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen har i samband med granskning av politiska arvoden pekat på brister i nuvarande reglemente. Ändringar i kommunstyrelsens reglemente föranleder också ändring i arvodesreglementet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-21, § 367.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-25, § 329.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-19, § 294.

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen/personalavdelningen daterad 2017-08-31.

Förslag på reviderade arvodesreglemente.

_____

Figure

Updating...

References

Related subjects :