• No results found

Det handlar om multiplikation Faktorisering

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Det handlar om multiplikation Faktorisering"

Copied!
14
0
0

Full text

(1)

Faktorisering

(2)

Rita rektanglar för tal

1

2

3

(3)

Men...

4

(4)

Dessa två är så lika

5

De räknas som en och samma

(5)

Uppgift 2

• Rita nu bilder för talen 6, 7 och 8.

• Rita alla möjliga varianter.

8 7 6

(6)

Uppgift 3

• Fortsätt rita för talen 9 - 25.

• Fundera över

– Vilka av talen ger bara en rektangel?

– Vilket tal ger flest varianter?

– Vilka tal kan ritas som kvadrater?

(7)

9

10

11

12

Bara en enkel rad Vi ritar inte den enkla med nio på rad

(8)

1

3 Nu struntar vi i att

rita de enkla raderna 1

4 1 5 1 6

17 är alla på en enkel rad

(9)

1 8

19 är alla på en enkel rad

2 0

2 1

(10)

25

36

(11)

Nu har vi ritat talen 9-25

• Vilka av talen ger bara en rektangel?

• Vilket tal ger flest varianter?

• Vilka tal kan ritas som kvadrater?

(12)

Uppgift 4

• Figurerna kan skrivas som två tal som multipliceras.

6 = 2.3

• Gör en tabell som visar detta för talen 1-25.

• Ta med alla varianter.

(13)

9 3*3

10 2*5

11 -

12 2*6 3*4

13 -

14 2*7

15 3*5

(14)

17 -

18 2*9 3*6

19 -

20 2*10 4*5

21 3*7

22 2*11

23 -

24 2*12 3*8 4*6

References

Related documents

Som ett annat led i industriens intresse för N orrlands folkförsörjning - som i sista hand även är av vi tal betydelse för industriens egen utveckling och

Det är inte så att man behöver ha gått till kyrkan hela livet för att vara med utan alla var välkomna och flera deltagarna var människor som till var- dags inte deltar

Dietistens absolut viktigaste uppgift i arbetet med dessa patienter kan sammanfattas till att förklara och få patient att förstå vikten av förändring samt att ge patienten de

situationer i förskolan som inte betraktas som rutinsituationer. Vi menar främst den så kallade fria leken där pedagoger inte antar en ledarroll. Här känns observationer som

För att kunna utföra personcentrerad omvårdnad bör sjuksköterskan vara mån om patienternas värdighet samt hålla en god ton, detta för att skapa en relation vilket

En chef som inte hade lika mycket erfarenhet i chefsrollen som övriga upplevde till en början det som positivt att kunna läsa mejlen utanför kontorstid för att detta bidrog till

Ställs en heterogen skola med hög andel elever med annan etnisk bakgrund och socioekonomiskt svag bakgrund mot en homogen skola där den stora majoriteten av eleverna har

Eftersom lärare oftast anger akademiska effekter som orsak till att hemläxor används (Epstein & Van Voorhis, 2001; Cooper, 2007; Brock et al., 2007) har fokus i denna

Optik Fyra linsalternativ finns som är anpassade för olika väggeometrier.Kontakta oss för mer information.. Kupa UV beständigt

L judstyrk an räcker väl till för ett större r um, och lj udren het en är till följd av a nodlikriktning och direk t k oppling från an od till galler rätt

nom nedtransformering a ... antenn ens principi ella.. Ledningen iuuti hu set ned till mottagaren är skärmad liksom de l>å da transformatorerna, Ån t enn transf

så sätt kan det uppmärksammas att verksamheten har ändrats och att tiden inte räcker till. En större studie kommer att visa på fler aspekter i det normativa kontraktet och

Då det redan är klart att det hus som kommer uppföras bryter sig ut från den befintliga stenstaden så startade jag mitt projekt med ambitionen att det hus jag skulle komma

Hon hade kommit till Västsahara för att skaffa information om läget när det gäller mänskliga rättigheter. Hon fraktades senare ut ut landet i en

Med de givna betjäningsintensiteterna erhålles att.. jobb per minut i medel.. a) Medelantalet upptagna betjänare är 8/3, dvs ett M/M/3 system kan användas..

På ett bord ligger det tjugo

Den första deltagaren kastar båda tärningarna och multiplicerar det ögonen visar, till exempel 4 · 0,6 = 2,4?. Det är den deltagarens

Pedagogerna menar vidare att samverkan är särskilt betydelsefull med vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. Eftersom parterna då kan arbeta tillsammans, utifrån

PIRLS 2001, som presenterades våren 2003, är en omfattande internationell undersökning av barns förmåga att läsa. Elever i 35 länder har deltagit i undersökningen som

”käpphästar” som hans undervisning bygger på: 1) Knyta an till elevernas värld: ”Nirvana – någon som har hört talas om det? Curt Kobain?” och så vidare. Han

Kursen är utformad så att alla som går den skall utvecklas i den riktning som talar till kursdeltagarna mest, detta då olika ledarstilar är ett behov för att främja utveckling

Cullberg (2005) menar vidare att vi påverkar och påverkas av vår omgivning (ibid), och Lafuente & Lanes (1995) kom i deras studie fram till att den hemlöses liv kan innebära

Han menar att när ett barn leker med ett djur får det lov att bestämma över leken på ett sätt som det kanske inte kan i lek med andra människor men att djuret också kan säga