• No results found

Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 9 a § vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 a §2 För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 april 2021 eller senare ska, i stället för vad som sägs i 9 § om koldioxidbeloppet, andra stycket gälla under tid som infaller under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår summan av

– 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 90 gram och upp till och med 130 gram, och

– 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 130 gram.

Första stycket gäller inte för fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före ikraftträdandet.

3. För fordon som blivit skattepliktiga för första gången före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:68, bet. 2020/21:SkU16, rskr. 2020/21:206.

2 Senaste lydelse 2017:1215.

SFS 2021:164

Publicerad den 5 mars 2021

References

Related documents

Det föreslås att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige

Med hänvisning till ESV:s tidigare yttrande 1 över delbetänkandet Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66) lämnar ESV följande kommentarer.. I yttrandet

Därtill vill vi instämma i vissa av de synpunkter som framförs i Innovationsföretagens remissvar (2019-11-02), i synnerhet behovet av att i kommande översyner tillse att anställda

Karolinska Institutet tillstyrker de föreslagna åtgärderna i promemorian som syftar till att förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor

I den slutliga handläggningen har stabschef Kajsa Möller, avdelningscheferna Lena Aronsson, Henrik Engström, Marie Evander, Erik Fransson, Carl-Magnus Löfström, Ole Settergren,

Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Ert dnr : Fi2019/03515/S1 Vårt dnr

Följande Saco förbund har valt att svara och deras svar biläggs härmed;.. DIK, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och