• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 § förordningen (2014:425) om bekämp- ningsmedel ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §1 En biocidprodukt som avses i 1 § får inte tillhandahållas på markna- den eller användas utan att produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen.

Innan Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska inspektionen höra Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk, om det inte är uppenbart obe- hövligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:795.

SFS 2018:1094

Publicerad den 21 juni 2018

References

Related documents

4 a § Inspektionen ska vara nationell kontaktpunkt enligt Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för

distributör: grossist, detaljhandlare, säljare, leverantör eller annan fysisk eller juridisk person som tillhandahåller ett växtskyddsmedel på marknaden, kemiskt växtskyddsmedel:

10 a § Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har i fråga om att utse behöriga organisationer som kan bistå Efsa i dess uppdrag enligt artikel 36.2

ska vara nödvändiga på grund av fara för människors hälsa, djurs hälsa, djurs välfärd eller miljön,.. ska vara

som kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter fullgöra de uppgifter som ankommer på den nationella admi- nistratören i kommissionens förordning

identifiera prioriteringar, såsom verksamma ämnen, grödor, regioner eller brukningsmetoder som kräver särskild uppmärksamhet eller god praxis som kan tjäna som exempel för

2 § Innan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som vid tillämp- ningen kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner som inte är

14 a § 1 På begäran av en länsstyrelse får myndigheten inom sitt verk- samhetsområde utföra sådana revisioner som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och